2004/436/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 94/984/ES, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro čerstvé drůbeží maso při jeho tranzitu Společenstvím nebo při jeho dočasném skladování ve Společenství (oznámeno pod číslem K (2004) 1650) (Text s významem pro EHP) (2004/436/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 154, 30.4.2004, s. 60-65 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 29. dubna 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 29. dubna 2004,

kterým se mění rozhodnutí 94/984/ES, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro čerstvé drůbeží maso při jeho tranzitu Společenstvím nebo při jeho dočasném skladování ve Společenství

(oznámeno pod číslem K(2004) 1650)

(Text s významem pro EHP)

(2004/436/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě [1], a zejména na čl. 8 odst. 5 třetí odrážku a čl. 9 odst. 2 písm. b) a odst. 4 písm. c) této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 91/494/EHS ze dne 26. června 1991 o veterinárních podmínkách pro obchod s čerstvým drůbežím masem uvnitř Společenství a jeho dovoz ze třetích zemí [2] stanoví obecné veterinární podmínky pro dovozy ze třetích zemí do Společenství.

(2) Rozhodnutí Komise 94/984/ES [3] stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz čerstvého drůbežího masa z některých třetích zemí.

(3) Směrnice Rady 97/78/ES [4] stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství a v článku 11 jsou již stanovena některá opatření pro tranzit, jako je využití hlášení v systému ANIMO a společného vstupního veterinárního dokladu.

(4) S cílem ochránit nákazovou situaci ve Společenství je však nutné dále zajistit, aby zásilky čerstvého drůbežího masa přecházející přes území Společenství splňovaly veterinární podmínky pro dovoz, které platí pro schválené země, pokud jde o předmětné druhy.

(5) Rozhodnutí Rady 79/542/EHS ze dne 21. prosince 1979, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo jejich částí a kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz některých živých zvířat a jejich čerstvého masa do Společenství [5], bylo nedávno změněno tak, že do něj byly začleněny podmínky tranzitu a odchylka pro tranzit z Ruska do Ruska s odkazem na zvláštní stanoviště hraniční kontroly určená k tomuto účelu.

(6) Zkušenosti ukazují, že předkládání originálů veterinárních dokladů, vystavených ve vyvážející třetí zemi za účelem splnění zákonných požadavků třetí země určení, na stanovišti hraniční kontroly podle článku 7 směrnice 97/78/ES nestačí pro zajištění dodržování veterinárních podmínek požadovaných pro bezpečný dovoz dotyčných produktů na území Společenství. Proto je třeba zavést zvláštní vzor veterinárního osvědčení pro případ tranzitu dotyčných produktů.

(7) Dále je třeba vyjasnit podmínky provádění opatření stanoveného v článku 11 směrnice 97/78/ES, podle něhož je tranzit povolen pouze ze třetích zemí, na jejichž produkty není vydán zákaz dovozu na území Společenství, s odkazem na seznam třetích zemí tvořící přílohu rozhodnutí 94/984/ES.

(8) Kvůli zeměpisné poloze Kaliningradu a s ohledem na klimatické podmínky, které v určitých ročních obdobích znemožňují využívání některých přístavů, by však měly být stanoveny zvláštní podmínky pro tranzit zásilek z Ruska a do Ruska přes území Společenství.

(9) Rozhodnutí Komise 2001/881/ES [6] stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí a s přihlédnutím k tomuto rozhodnutí je třeba určit stanoviště hraniční kontroly pro kontrolu takových tranzitů.

(10) Rozhodnutí 94/984/ES by proto mělo být změněno.

(11) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí Komise 94/984/ES se mění takto:

1. vkládá se nový článek 1a, který zní:

"Článek 1a

Členské státy zajistí, aby zásilky drůbežího masa určeného k lidské spotřebě, vstupující na území Společenství a určené pro třetí zemi buď po neprodleném tranzitu, nebo po skladování podle čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES, které nejsou určené k dovozu do ES, splňovaly tyto požadavky:

a) pocházejí z území nebo části území třetí země uvedené v příloze I tohoto rozhodnutí pro dovoz čerstvého drůbežího masa;

b) splňují zvláštní veterinární podmínky stanovené ve veterinárním potvrzení v části A nebo B vzoru veterinárního osvědčení vystaveného podle přílohy II části 2;

c) jsou opatřeny veterinárním osvědčením vystaveným podle vzoru C v příloze II části 2, které je podepsáno úředním veterinárním lékařem příslušného orgánu veterinární péče dotyčné třetí země;

d) jsou na společném veterinárním vstupním dokladu osvědčeny úředním veterinárním lékařem vstupního stanoviště hraniční kontroly jako přijatelné pro tranzit nebo skladování (podle okolností)."

2. vkládá se nový článek 1b, který zní:

"Článek 1b

1. Odchylně od článku 1a povolí členské státy tranzit zásilek pocházejících z Ruska nebo určených do Ruska přímo nebo přes území třetí země, po silnici nebo po železnici přes území Společenství mezi určenými stanovišti hraniční kontroly Společenství uvedenými v příloze rozhodnutí 2001/881/ES, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) zásilka je na vstupním stanovišti hraniční kontroly Evropského společenství zapečetěna veterinární službou příslušného orgánu pomocí razítka s pořadovým číslem;

b) na každé straně dokladů uvedených v článku 7 směrnice 97/78/ES, které jsou přiloženy k zásilce, je úředním veterinárním lékařem příslušného orgánu odpovědného za SHK (stanoviště hraniční kontroly) otištěno razítko s označením "POUZE PRO TRANZIT DO RUSKA PŘES ÚZEMÍ ES";

c) jsou splněny procesní požadavky stanovené v článku 11 směrnice 97/78/ES;

d) zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu osvědčena úředním veterinárním lékařem vstupního stanoviště hraniční kontroly jako přijatelná pro tranzit.

2. Vykládání nebo skladování těchto zásilek ve smyslu čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES na území Společenství se nepovoluje.

3. Příslušný orgán provádí pravidelné kontroly, aby zajistil, že počet zásilek a množství produktů opouštějících území Evropského společenství odpovídá množství a počtu, které na území ES vstoupily."

3. Přílohy se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. května 2004.

Ustanovení čl. 1 odst. 1 a příloha se však použijí až ode dne 1. ledna 2005.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. dubna 2004.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 18, 23.1.2002, s. 11.

[2] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 1999/89/ES (Úř. věst. L 300, 23.11.1999, s. 17).

[3] Úř. věst. L 378, 31.12.1994, s. 11. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/118/ES (Úř. věst. L 36, 7.2.2004, s. 34).

[4] Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 381).

[5] Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/372/ES (Úř. věst. L 118, 23.4.2004, s. 45).

[6] Úř. věst. L 326, 11.12.2001, s. 44. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2004/273/ES (Úř. věst. L 86, 24.3.2004, s. 21).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Příloha II část 2 rozhodnutí 94/984/ES se mění takto:

Doplňuje se nový vzor osvědčení C, který zní:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU