2004/217/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 1. března 2004, kterým se přijímá seznam surovin, jejichž oběh nebo použití ve výživě zvířat jsou zakázány (oznámeno pod číslem K (2004) 583) (Text s významem pro EHP) (2004/217/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 67, 5.3.2004, s. 31-33 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 1. března 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. března 2004 Nabývá účinnosti: 25. března 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 767/2009 Pozbývá platnosti: 21. září 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 1. března 2004,

kterým se přijímá seznam surovin, jejichž oběh nebo použití ve výživě zvířat jsou zakázány

(oznámeno pod číslem K(2004) 583)

(Text s významem pro EHP)

(2004/217/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 96/25/ES ze dne 29. dubna 1996 o oběhu krmných surovin, kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 82/471/EHS a 93/74/EHS a zrušuje směrnice 77/101/EHS [1], a zejména na čl. 11 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutím Komise 91/516/EHS [2] byl stanoven seznam komponentů, jejichž použití v krmných směsích je zakázáno podle směrnice Rady 79/373/EHS ze dne 2. dubna 1979 o oběhu krmných směsí [3]. Zákaz stanovený tímto rozhodnutím se nevztahuje na oběh těchto komponentů jako krmiv nebo na jejich přímé použití jako krmiv. Zmíněný seznam komponentů byl několikrát pozměněn.

(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/16/ES [4] stanoví, že na základě směrnice 96/25/ES je třeba vypracovat seznam surovin, jejichž oběh nebo použití jako krmných surovin jsou zakázány, který nahradí rozhodnutí 91/516/EHS, aby rozsah působnosti zákazů byl obecný a vztahoval se jak na používání krmných surovin jako takových, tak také pro jejich používání v krmných směsích.

(3) S cílem zajistit soulad krmných surovin s požadavky na bezpečnost stanovenými v článku 3 směrnice 96/25/ES byl proto vypracován tento seznam, který má nahradit seznam stanovený rozhodnutím 91/516/EHS.

(4) Některá omezení a zákazy jsou již stanoveny v právních předpisech Společenství, zejména v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongyformních encefalopatií [5] a nařízení Evropského parlamentua Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu [6]. Uvedená omezení nebo zákazy by se proto neměly opakovat v seznamu materiálů, jejichž oběh nebo použití ve výživě zvířat jsou zakázány.

(5) V zájmu jasnosti právních předpisů Společenství je třeba zrušit rozhodnutí 91/516/EHS a nahradit ho tímto rozhodnutím.

(6) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí se použije, aniž jsou dotčena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a (ES) č. 1774/2002.

Článek 2

Oběh nebo používání materiálů, uvedených v seznamu v příloze, ve výživě zvířat se zakazuje.

Článek 3

Rozhodnutí 91/516/EHS se zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí se použije ode dne 25. března 2004.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 1. března 2004.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

[2] Úř. věst. L 281, 9.10.1991, s. 23. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2000/285/ES (Úř. věst. L 94, 14.4.2000, s. 43).

[3] Úř. věst. L 86, 6.4.1979, s. 30. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

[4] Úř. věst. L 105, 3.5.2000, s. 36.

[5] Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2245/2003 (Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 28).

[6] Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 808/2003 (Úř. věst. L 117, 13.5.2003, s. 1).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Seznam surovin, jejichž oběh nebo použití ve výživě zvířat jsou zakázány

Oběh nebo použití těchto surovin ve výživě zvířat jsou zakázány:

1. Výkaly, moč a obsah zažívacího traktu získaný vyprázdněním nebo oddělením zažívacího traktu, bez ohledu na způsob jejich zpracování nebo přimíchání.

2. Kůže ošetřené tříslovinami a jejich odpady.

3. Semena a jiný rostlinný rozmnožovací materiál rostlin, který byl s ohledem na určený způsob použití (rozmnožování) ošetřen po sklizni přípravky na ochranu rostlin, a vedlejší produkty získané z těchto materiálů.

4. Dřevo ošetřené ochrannými přípravky podle přílohy V směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES [1], včetně pilin nebo jiných materiálů získaných z ošetřeného dřeva.

5. Veškerý odpad získaný z různých fází úpravy městských a průmyslových odpadních vod a splašků podle článku 2 směrnice Rady 91/271/EHS [2], bez ohledu na další zpracování těchto odpadů a také bez ohledu na původ odpadních vod [3].

6. Tuhý městský odpad [4], jako je domovní odpad.

7. Obaly a části obalů z použití produktů zemědělskopotravinářského průmyslu.

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).

[2] Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40).

[3] Výrazem "odpadní voda" se nerozumí "provozní voda", tzn. voda z nezávislých potrubí používaných v potravinářském a krmivářském průmyslu; vodu z těchto potrubí nelze použít ve výživě zvířat, ledaže se jedná o zdravou a čistou vodu podle článku 4 směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě. V odvětví zpracování ryb může být zmíněným potrubím vedena také čistá mořská voda definovaná v článku 2 směrnice Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh. Provozní voda se nesmí používat ve výživě zvířat, ledaže přivádí krmný nebo potravinářský materiál a je technicky prostá čistících a desinfekčních prostředků nebo jiných látek, které právní předpisy pro výživu zvířat nepovolují.

[4] Výrazem "tuhý městský odpad" se nerozumí kuchyňský odpad definovaný nařízením (ES) č. 1774/2002.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU