2004/112/ES, EuratomRozhodnutí Rady a Komise ze dne 22. prosince 2003 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o vědeckotechnické spolupráci jménem Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii

Publikováno: Úř. věst. L 32, 5.2.2004, s. 22-22 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 22. prosince 2003 Autor předpisu: Evropská komise; Rada Evropské unie
Platnost od: 22. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 22. prosince 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady a Komise

ze dne 22. prosince 2003

o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o vědeckotechnické spolupráci jménem Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii

(2004/112/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 170 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 101 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Komise sjednala jménem Společenství se Švýcarskou konfederací dohodu o vědeckotechnické spolupráci.

(2) Tato dohoda byla zástupci stran parafována dne 5. září 2003.

(3) S výhradou případného uzavření k pozdějšímu dni by měla být dohoda podepsána jménem Společenství.

(4) S výhradou vzájemnosti je vhodné provádět tuto dohodu prozatímně od 1. ledna 2004, dokud nebudou dokončeny postupy nezbytné pro její uzavření v souladu s jejím čl. 14 odst. 2,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

1. Předseda Rady je oprávněn určit osobu zmocněnou k podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o vědeckotechnické spolupráci jménem Evropského společenství s výhradou pozdějšího uzavření uvedené dohody.

2. Předseda Komise je oprávněn určit osobu zmocněnou k podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o vědeckotechnické spolupráci jménem Evropského společenství pro atomovou energii s výhradou pozdějšího uzavření uvedené dohody.

Článek 2

S výhradou vzájemnosti se Dohoda mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o vědeckotechnické spolupráci prozatímně provádí od 1. ledna 2004, dokud nebudou dokončeny postupy nezbytné pro její uzavření.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

V Bruselu dne 22. prosince 2003.

Za Radu

předseda

A. Matteoli

Za Komisi

R. Prodi

předseda

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU