2004/109/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. ledna 2004, kterým se mění rozhodnutí 95/328/ES o osvědčování zdravotní nezávadnosti pro produkty rybolovu ze třetích zemí, na které se nevztahuje zvláštní rozhodnutí (oznámeno pod číslem K (2004) 129) (Text s významem pro EHP) (2004/109/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 32, 5.2.2004, s. 17-17 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 29. ledna 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 29. ledna 2004
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 29. ledna 2004,

kterým se mění rozhodnutí 95/328/ES o osvědčování zdravotní nezávadnosti pro produkty rybolovu ze třetích zemí, na které se nevztahuje zvláštní rozhodnutí

(oznámeno pod číslem K(2004) 129)

(Text s významem pro EHP)

(2004/109/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh [1], a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Použitelnost rozhodnutí Komise 95/328/ES ze dne 25. července 1995 o osvědčování zdravotní nezávadnosti pro produkty rybolovu ze třetích zemí, na které se nevztahuje zvláštní rozhodnutí [2], končí dnem 31. prosince 2003.

(2) Rozhodnutím Komise 97/296/ES [3] se stanoví seznam třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz produktů rybolovu určených pro lidskou spotřebu. Část II uvedeného seznamu obsahuje třetí země, na které se dosud nevztahuje žádné zvláštní rozhodnutí, ale které splňují požadavky čl. 2 odst. 2 rozhodnutí Rady 95/408/ES [4]. Podle rozhodnutí 95/408/ES je uvedený seznam platný do 31. prosince 2005.

(3) Datum platnosti rozhodnutí 95/328/ES by mělo být v souladu s datem platnosti prozatímního seznamu stanoveného rozhodnutím 97/296/ES.

(4) Rozhodnutí 95/328/ES je proto třeba odpovídajícím způsobem pozměnit.

(5) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 4 rozhodnutí 95/328/ES se výraz "do 31. prosince 2003" nahrazuje výrazem "do 31. prosince 2005".

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. ledna 2004.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

[2] Úř. věst. L 191, 12.8.1995, s. 32. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2001/67/ES (Úř. věst. L 22, 24.1.2001, s. 41).

[3] Úř. věst. L 122, 14.5.1997, s. 21. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/36/ES (Úř. věst. L 8, 14.1.2004, s. 8).

[4] Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 17. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2003/912/ES (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 112).

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU