2004/38/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Egypta (oznámeno pod číslem K (2003) 5018) (Text s významem pro EHP) (2004/38/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 8, 14.1.2004, s. 17-21 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 23. prosince 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 23. prosince 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1664/2006 Pozbývá platnosti: 25. května 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 23. prosince 2003,

kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Egypta

(oznámeno pod číslem K(2003) 5018)

(Text s významem pro EHP)

(2004/38/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh [1], a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům.

(1) V Egyptě byla jménem Komise provedena inspekce s cílem ověřit podmínky, za jakých se produkty rybolovu produkují, skladují a odesílají do Společenství.

(2) Požadavky právních předpisů Egypta týkající se kontroly zdravotní nezávadnosti a sledování produktů rybolovu lze považovat za rovnocenné požadavkům směrnice 91/493/EHS.

(3) Zejména "General Organisation of Veterinary Services (GOVS)" je schopná účinně ověřovat řádné používání platných právních předpisů.

(4) GOVS poskytla úřední záruky ohledně dodržování norem pro hygienické kontroly a sledování produktů rybolovu stanovených v kapitole V přílohy směrnice 91/493/EHS a ohledně splnění hygienických podmínek, které jsou rovnocenné podmínkám uvedené směrnice.

(5) Je třeba stanovit v souladu se směrnicí 91/493/EHS podrobná pravidla týkající se produktů rybolovu dovážených do Společenství z Egypta.

(6) je také nutné vypracovat seznam schválených zařízení, výrobních plavidel nebo chladírenských skladů a seznam mrazírenských plavidel vybavených v souladu s požadavky směrnice Rady 92/48/EHS ze dne 16. června 1992, kterou se stanoví minimální hygienická pravidla pro produkty rybolovu získané na palubě některých plavidel podle čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu i) směrnice 91/493/EHS [2]. Tyto seznamy je třeba vypracovat na základě sdělení GOVS Komisi.

(7) Jelikož dovoz produktů rybolovu z Egypta bude poprvé povolen tímto rozhodnutím, není potřebné žádné přechodné období a tři dny jsou dostatečnou dobou pro zajištění publicity povolení. Dovoz z této země lze proto povolit od třetího dne po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

(8) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příslušným orgánem v Egyptě k ověřování a potvrzování souladu produktů rybolovu s požadavky směrnice 91/493/EHS je "General Organisation of Veterinary Services (GOVS)".

Článek 2

Produkty rybolovu dovážené do Společenství z Egypta musí splňovat podmínky stanovené v článcích 3, 4 a 5.

Článek 3

1. Ke každé zásilce musí být přiložen očíslovaný originál osvědčení o zdravotní nezávadnosti podle vzoru v příloze I, který sestává z jednoho listu, je řádně vyplněno, podepsáno a datováno.

2. Osvědčení musí být vypracováno alespoň v jednom úředním jazyce členského státu, ve kterém se provádějí kontroly.

3. V osvědčení o zdravotní nezávadnosti musí být uvedeno jméno, funkce a podpis zástupce GOVS a musí být opatřeno otiskem úředního razítka GOVS majícím odlišnou barvu od údajů v osvědčení.

Článek 4

Produkty rybolovu musí pocházet ze schválených zařízení, výrobních plavidel nebo chladírenských skladů nebo z registrovaných mrazírenských plavidel uvedených v příloze II.

Článek 5

S výjimkou volně ložených zmrazených produktů rybolovu určených k výrobě konzervovaných potravin musí být na všech baleních nesmazatelným písmem uvedeno slovo "EGYPT" a číslo schválení/registrace zařízení, výrobního plavidla, chladírenského skladu nebo mrazírenského plavidla původu.

Článek 6

Toto rozhodnutí se použije ode dne 17. ledna 2004.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 23. prosince 2003.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

[2] Úř. věst. L 187, 7.7.1992, s. 41.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

SEZNAM ZAŘÍZENÍ A PLAVIDEL

Vysvětlivky ke kategorii:

ZZ : Zpracovatelské zařízení

Č. schválení | Název | Město/oblast | Schváleno do | Kategorie |

066.F.I. | Sala Company (Mahmoud El-Sala Mahmoud Dorgam) | Port Said | 25. března 2004 | ZZ |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU