2004/25/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/657/ES, pokud jde o stanovení minimálních požadovaných pracovních limitů (MPPL) pro určitá rezidua v potravinách živočišného původu (oznámeno pod číslem K (2003) 4961) (Text s významem pro EHP) (2004/25/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 38-39 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 22. prosince 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 22. prosince 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/808 Pozbývá platnosti: 10. června 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 22. prosince 2003,

kterým se mění rozhodnutí 2002/657/ES, pokud jde o stanovení minimálních požadovaných pracovních limitů (MPPL) pro určitá rezidua v potravinách živočišného původu

(oznámeno pod číslem K(2003) 4961)

(Text s významem pro EHP)

(2004/25/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS [1], naposledy pozměněnou nařízením (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Přítomnost reziduí v produktech živočišného původu představuje problém z hlediska ochrany veřejného zdraví. Rozhodnutím Komise 2002/657/ES ze dne 12. srpna 2002, kterým se provádí směrnice Rady 96/23/ES, pokud jde o provádění analytických metod a interpretaci výsledků [3], ve znění rozhodnutí 2003/181/ES [4], se stanoví postup pro postupné stanovení minimálních požadovaných pracovních limitů (MPPL) analytických metod, které mají být použity pro zjišťování látek, jejichž použití ve Společenství není povoleno nebo je výslovně zakázáno.

(2) Poté co byla v produktech akvakultury zjištěna rezidua farmakologicky účinné látky malachitová zeleň, jejíž použití ve veterinárních léčivých přípravcích pro zvířata určená k produkci potravin není ve Společenství povoleno, a jejího metabolitu leukobáze malachitové zeleně, byla po konzultacích s referenčními laboratořemi Společenství, národními referenčními laboratořemi a členskými státy dohodnuta úroveň, která se stanoví jako harmonizovaný MPPL pro tuto látku.

(3) Je nezbytné stanovit harmonizované úrovně pro kontrolu této látky, aby mohla být zajištěna stejná úroveň ochrany spotřebitelů ve Společenství.

(4) Rozhodnutí 2002/657/ES by tudíž mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2002/657/ES se mění takto:

1. článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

Členské státy zajistí, aby analytické metody používané pro zjišťování níže uvedených látek splňovaly minimální požadované pracovní limity (MPPL) stanovené v příloze II pro matrice uvedené v této příloze:

a) chloramfenikol;

b) metabolity nitrofuranu;

c) medroxyprogesteron;

d) malachitová zeleň."

2. příloha II rozhodnutí 2002/657/ES se mění způsobem uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 2003.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.

[2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.

[3] Úř. věst. L 221, 17.8.2002, s. 8.

[4] Úř. věst. L 71, 15.3.2003, s. 17.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Rozhodnutí Komise 2002/657/ES se mění takto:

V příloze II se doplňují tyto řádky:

"Látka a/nebo metabolit | Matrice | MPPL |

Suma malachitové zeleně a leukobáze malachitové zeleně | Maso produktů akvakultury | 2 µg/kg" |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU