2004/8/ES2004/8/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. listopadu 2003, kterým se mění rozhodnutí 2001/528/ES o zřízení Evropského výboru pro cenné papíry (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 33-33 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 5. listopadu 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti:
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 5. listopadu 2003,

kterým se mění rozhodnutí 2001/528/ES o zřízení Evropského výboru pro cenné papíry

(Text s významem pro EHP)

(2004/8/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V červnu 2001 přijala Komise rozhodnutí 2001/527/ES [1] a 2001/528/ES [2] o zřízení Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry a o zřízení Evropského výboru pro cenné papíry.

(2) Rozhodnutí 2001/528/ES zřídilo Evropský výbor pro cenné papíry jako poradní orgán. Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) [3] může Evropský výbor pro cenné papíry jednat jako regulativní výbor ve smyslu rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [4].

(3) Ve svých usneseních ze dne 5. února a 21. listopadu 2002 podpořil Evropský parlament čtyřstupňový přístup navržený v závěrečné zprávě Výboru moudrých o regulaci evropských trhů s cennými papíry a vyzval, aby některé aspekty tohoto přístupu byly rozšířeny na sektory bankovnictví a pojišťovnictví s výhradou, že se Rada jasně zaváže provést reformy k zajištění přiměřené institucionální rovnováhy.

(4) Dne 3. prosince 2002 vyzvala Rada Komisi, aby přijala kroky k přenesení současných funkcí a pravomocí kontaktního výboru SKIPCP (subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů), zřízeného směrnicí Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) [5], naposledy pozměněnou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/108/ES [6], na struktury již zřízené v oblasti cenných papírů.

(5) Komise navrhla Evropskému parlamentu a Radě směrnici, kterou se mimo jiné mění směrnice 85/611/EHS, kterou se zrušují úlohy kontaktního výboru SKIPCP stanovené článkem 53 uvedené směrnice a kterou se přenášejí úlohy uvedené v článku 53a uvedené směrnice na Evropský výbor pro cenné papíry.

(6) Tato změna vyžaduje odpovídající a souběžnou změnu úlohy Evropského výboru pro cenné papíry stanovené v článku 2 rozhodnutí 2001/528/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2001/528/ES se mění takto:

Článek 2 se nahrazuje tímto:

"Článek 2

Úlohou výboru je radit Komisi v politických otázkách a rovněž při přípravě návrhů právních předpisů, které může Komise přijmout v oblasti cenných papírů, včetně otázek týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)."

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost stejným dnem, kterým vstupuje v platnost případná směrnice, která mění úlohu kontaktního výboru SKIPCP a přenáší ji na Evropský výbor pro cenné papíry.

V Bruselu dne 5. listopadu 2003.

Za Komisi

Frederik Bolkestein

člen Komise

[1] Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 43.

[2] Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 45.

[3] Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 16.

[4] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[5] Úř. věst. L 375, 31.12.1985, s. 3.

[6] Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 35.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU