2004/6/ES2004/6/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. listopadu 2003, o zřízení Evropského výboru orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 30-31 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 5. listopadu 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. listopadu 2003 Nabývá účinnosti: 5. listopadu 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/79/ES Pozbývá platnosti: 29. ledna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 5. listopadu 2003

o zřízení Evropského výboru orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním

(Text s významem pro EHP)

(2004/6/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V červnu 2001 přijala Komise rozhodnutí 2001/527/ES [1] a 2001/528/ES [2] o zřízení Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry a o zřízení Evropského výboru pro cenné papíry.

(2) Ve svých usneseních ze dne 5. února 2002 a 21. listopadu 2002 podpořil Evropský parlament čtyřstupňový přístup navržený v závěrečné zprávě Výboru moudrých o regulaci evropských trhů s cennými papíry, a vyzval, aby některé aspekty tohoto přístupu byly rozšířeny na sektory bankovnictví a pojišťovnictví s výhradou, že se Rada jasně zaváže provést reformy k zajištění přiměřené institucionální rovnováhy.

(3) Dne 3. prosince 2002 vyzvala Rada Komisi, aby zavedla podobná opatření v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví a v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění a aby co nejdříve zřídila nové výbory s poradní funkcí pro tyto oblasti.

(4) Je třeba zřídit Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (dále jen "výbor") jako nezávislý subjekt pro zkoumání, diskusi a poskytování rad Komisi v otázkách pojištění, zajištění a zaměstnaneckého penzijního pojištění. V oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění by se však tento výbor měl zabývat pouze otázkami regulace těchto úprav a dozoru nad nimi a neměl by řešit otázky pracovního a sociálního práva, například organizaci systémů zaměstnaneckého penzijního pojištění, zejména povinné členství a ustanovení kolektivních smluv.

(5) Výbor by měl také přispívat k důslednému a včasnému uplatňování právních předpisů Společenství v členských státech zajišťováním účinnější spolupráce mezi vnitrostátními orgány dozoru, prováděním vzájemného hodnocení a podporováním využívání osvědčených postupů.

(6) Výbor by měl sám uspořádat své pracovní postupy, přičemž zejména zohlední zvláštnosti jednotlivých příslušných orgánů, a udržuje úzké spojení s Komisí a s výborem zřízeným rozhodnutím Komise 2004/9/ES ze dne 5. listopadu 2003 o zřízení Evropského výboru pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění [3]. Svého předsedu by měl volit ze svých členů.

(7) Výbor by měl otevřeným a průhledným způsobem včas a obsáhle konzultovat s účastníky trhu, spotřebiteli a s konečnými uživateli.

(8) Výbor by měl vypracovat svůj jednací řád a plně respektovat výsady orgánů a institucionální rovnováhu zavedenou Smlouvou,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Zřizuje se nezávislá poradní skupina pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění ve Společenství, která se nazývá Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (dále jen "výbor").

Článek 2

Úlohou výboru je radit Komisi buď na její žádost a ve lhůtě, kterou Komise může stanovit podle naléhavosti věci, nebo z vlastního podnětu, zejména při přípravě návrhů prováděcích opatření v oblastech pojištění, zajištění a zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Výbor přispívá k důslednému uplatňování směrnic Společenství a ke sladění praxe dozoru členských států v celém Společenství.

Výbor rovněž poskytuje orgánům dozoru fórum pro spolupráci a výměnu informací o institucích, jež jsou předmětem dozoru.

Článek 3

Výbor se skládá z vysokých zástupců vnitrostátních orgánů dozoru, které jsou příslušné v oblastech pojištění, zajištění a zaměstnaneckého penzijního pojištění. K účasti na schůzích výboru jmenuje každý členský stát vysoké zástupce ze svých příslušných orgánů.

Komise se účastní schůzí výboru a jmenuje svého vysokého zástupce k účasti na všech jeho jednáních.

Má-li při jednání dojít k výměně důvěrných informací týkajících se určité instituce, která je předmětem dozoru, může být účast na tomto jednání omezena na orgány dozoru, které se bezprostředně podílejí na dozoru nad touto institucí.

Výbor si volí předsedu ze svých členů.

Výbor může na schůze přizvat odborníky a pozorovatele.

Výbor se nezabývá otázkami pracovního a sociálního práva, například organizací systémů zaměstnaneckého penzijního pojištění, zejména povinným členstvím a ustanoveními kolektivních smluv.

Článek 4

Výbor udržuje úzké pracovní styky s Komisí a s výborem zřízeným rozhodnutím 2004/9/ES.

Výbor může zřizovat pracovní skupiny. Komise je zvána k účasti na schůzích pracovních skupin jako pozorovatel.

Článek 5

Před předáním svého stanoviska Komisi výbor otevřeným a průhledným způsobem včas a obsáhle konzultuje s účastníky trhu, spotřebiteli a s konečnými uživateli.

Článek 6

Výbor předkládá Komisi výroční zprávu.

Článek 7

Výbor přijme svůj jednací řád a stanoví své pracovní postupy.

Článek 8

Výbor zahájí činnost dne 24. listopadu 2003.

V Bruselu dne 5. listopadu 2003.

Za Komisi

Frederik Bolkestein

člen Komise

[1] Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 43.

[2] Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 45.

[3] Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 34.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU