2004/5/ES2004/5/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. listopadu 2003 o zřízení Evropského výboru orgánů bankovního dohledu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 28-29 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 5. listopadu 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. listopadu 2003 Nabývá účinnosti: 5. listopadu 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/78/ES Pozbývá platnosti: 29. ledna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 5. listopadu 2003

o zřízení Evropského výboru orgánů bankovního dohledu

(Text s významem pro EHP)

(2004/5/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V červnu 2001 přijala Komise rozhodnutí 2001/527/ES [1] a 2001/528/ES [2] o zřízení Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry a o zřízení Evropského výboru pro cenné papíry.

(2) Ve svých usneseních ze dne 5. února 2002 a 21. listopadu 2002 podpořil Evropský parlament čtyřstupňový přístup navržený v závěrečné zprávě Výboru moudrých o regulaci evropských trhů s cennými papíry, a vyzval, aby některé aspekty tohoto přístupu byly rozšířeny na sektory bankovnictví a pojišťovnictví s výhradou, že se Rada jasně zaváže provést reformy k zajištění přiměřené institucionální rovnováhy.

(3) Dne 3. prosince 2002 vyzvala Rada Komisi, aby zavedla podobná opatření v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví a v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění a aby co nejdříve zřídila nové výbory s poradní funkcí pro tyto oblasti.

(4) Měl by být zřízen nezávislý subjekt, který by sloužil k výměně zkušeností a názorů a který by Komisi radil v otázkách bankovní regulace a bankovního dohledu.

(5) Tento subjekt, nazývaný Evropský výbor orgánů bankovního dohledu (dále jen "výbor"), by měl rovněž přispívat k důslednému a včasnému uplatňování právních předpisů Společenství v členských státech a ke sladění praxe dohledu ve Společenství.

(6) Výbor by měl podporovat spolupráci v bankovní oblasti, zejména výměnu informací.

(7) Zřízení výboru by nemělo mít vliv na organizaci bankovního dohledu na úrovni členského státu nebo Společenství.

(8) Složení výboru by mělo odrážet organizaci bankovního dohledu a mělo by rovněž brát v úvahu úlohu centrálních bank, pokud jde o celkovou stabilitu bankovního sektoru na úrovni členského státu a Společenství. Práva různých kategorií účastníků by měla být jasně vymezena. Zejména předsednictví a hlasovací práva by měla být vyhrazena pro příslušné orgány dohledu každého členského státu a účast v důvěrných poradách o jednotlivých institucích, ve kterých se provádí dohled, by měla být případně omezena na příslušné orgány dohledu a na centrální banky, které mají zvláštní odpovědnost za dohled nad jednotlivými dotčenými úvěrovými institucemi.

(9) Výbor by měl sám uspořádat své pracovní postupy a udržovat úzké pracovní vztahy s Komisí a výborem zřízeným rozhodnutím Komise 2004/10/ES ze dne 5. listopadu 2003 o zřízení Evropského bankovního výboru [3].

(10) Výbor by měl spolupracovat s ostatními výbory s působností ve finančním sektoru, zejména s výborem zřízeným rozhodnutím 2004/10/ES, s Výborem pro bankovní dohled Evropského systému centrálních bank a s kontaktní skupinou evropských orgánů bankovního dohledu. Zejména by mělo být možné, aby přizval pozorovatele z jiných výborů v bankovním a finančním sektoru.

(11) Výbor by měl otevřeným a průhledným způsobem včas a obsáhle konzultovat s účastníky trhu, spotřebiteli a s konečnými uživateli.

(12) Kdykoli výbor zaujímá stanovisko k předpisům vztahujícím se jak na úvěrové instituce, tak na investiční podniky, měl by konzultovat orgány příslušné pro dohled nad investičními podniky, které nejsou ve výboru zastoupeny,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Zřizuje se nezávislá poradní skupina pro bankovní dohled ve Společenství, která se nazývá Evropský výbor orgánů bankovního dohledu (dále jen "výbor").

Článek 2

Úlohou výboru je radit Komisi buď na její žádost a ve lhůtě, kterou Komise může stanovit podle naléhavosti věci, nebo z vlastního podnětu, zejména při přípravě návrhů prováděcích opatření v oblasti bankovních činností.

Výbor přispívá k důslednému uplatňování směrnic Společenství a ke sladění praxe dohledu členských států v celém Společenství.

Zlepšuje spolupráci v oblasti dohledu, zejména prostřednictvím výměny informací o jednotlivých institucích, ve kterých se dohled provádí.

Článek 3

Výbor se skládá z vysokých zástupců

a) orgánů členských států příslušných pro dohled nad úvěrovými institucemi (dále jen "příslušné orgány dohledu");

b) centrálních bank členských států, které mají zvláštní odpovědnost za dohled nad jednotlivými úvěrovými institucemi vedle příslušného orgánu dohledu;

c) centrálních bank, které se přímo nepodílejí na dohledu nad jednotlivými úvěrovými institucemi, včetně Evropské centrální banky.

Každý členský stát určí vysoké zástupce, kteří se účastní schůzí výboru. Evropská centrální banka rovněž určí vysokého zástupce, který se účastní schůzí výboru.

Komise se účastní schůzí výboru a jmenuje svého vysokého zástupce k účasti na jeho jednáních.

Má-li při jednání dojít k výměně důvěrných informací týkajících se určité instituce, která je předmětem dohledu, může být účast na tomto jednání omezena na příslušné orgány dohledu a na centrální banky, které mají zvláštní pravomoci k dohledu nad jednotlivými uvěrovými institucemi.

Výbor si volí předsedu ze zástupců příslušných orgánů dohledu.

Výbor může na schůzi přizvat odborníky a pozorovatele.

Článek 4

Výbor udržuje úzké pracovní styky s Komisí a s výborem zřízeným rozhodnutím 2004/10/ES.

Výbor může zřizovat pracovní skupiny. Komise je zvána k účasti na schůzích pracovních skupin.

Článek 5

Před předáním svého stanoviska Komisi výbor otevřeným a průhledným způsobem včas a obsáhle konzultuje s účastníky trhu, spotřebiteli a s konečnými uživateli.

Jestliže se stanovisko výboru týká předpisů použitelných jak pro úvěrové instituce, tak i pro investiční podniky, konzultuje s orgány příslušnými pro dohled nad investičními podniky, které nejsou ve výboru zastoupeny.

Článek 6

Výbor předkládá Komisi výroční zprávu.

Článek 7

Výbor přijme svůj jednací řád a stanoví své pracovní postupy včetně hlasovacích práv. Hlasovací práva mají pouze zástupci příslušných orgánů dohledu.

Článek 8

Výbor zahájí činnost dne 1. ledna 2004.

V Bruselu dne 5. listopadu 2003.

Za Komisi

Frederik Bolkestein

člen Komise

[1] Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 43.

[2] Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 45.

[3] Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 36.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU