(ES) č. 2257/2003Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2257/2003 ze dne 25. listopadu 2003, kterým se za účelem úpravy seznamu ukazatelů zjišťování mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 336, 23.12.2003, s. 6-7 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. listopadu 2003 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 12. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 12. ledna 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/1700 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2257/2003

ze dne 25. listopadu 2003,

kterým se za účelem úpravy seznamu ukazatelů zjišťování mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 285 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [1],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Výběrové šetření pracovních sil prováděné podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 [2] by mělo přiměřeně reagovat na nové a v poslední době se objevující rysy trhu práce.

(2) V souladu s Evropskou sociální agendou schválenou na prosincovém zasedání Evropské rady v Nice, s rozhodnutím Rady 2002/177/ES ze dne 18. února 2002 o hlavních směrech politiky zaměstnanosti členských států pro rok 2002 [3] a s doporučením Rady 2002/549/ES ze dne 21. června 2002 o hlavních směrech hospodářské politiky členských států a Společenství [4] musí být způsob organizace práce přizpůsoben potřebám podniků i jednotlivců.

(3) Ukazatele zjišťování stanovené v nařízení (ES) č. 577/98 byly stanoveny podle statistických potřeb a situace na trhu práce v dané době.

(4) Sběr údajů by zpravodajským jednotkám neměl přinášet zatížení převyšující svým objemem přínos, který uživatelé šetření mohou odůvodněně očekávat.

(5) Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom ze dne 19. června 1989 [5], byl konzultován Komisí.

(6) Nařízení (ES) č. 577/98 by proto mělo být změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 4 nařízení (ES) č. 577/98 se mění takto:

1. V odstavci 1 se písmena b), c), d) a g) se nahrazují tímto:

"b) pracovní situace:

- pracovní situace v referenčním týdnu,

- nepřetržitý příjem mzdy nebo platu,

- důvod, proč osoba nepracovala, i když měla zaměstnání,

- hledání zaměstnání u nezaměstnané osoby,

- druh hledaného zaměstnání (zaměstnanec nebo samostatně výdělečně činný),

- způsoby použité pro hledání zaměstnání,

- připravenost nastoupit do zaměstnání;

c) ukazatele hlavního zaměstnání:

- postavení v zaměstnání,

- hospodářské odvětví místní jednotky,

- povolání,

- řídící funkce,

- počet osob pracujících v místní jednotce,

- země pracoviště,

- region pracoviště,

- rok a měsíc, v němž osoba začala pracovat v současném zaměstnání,

- využití služby úřadu práce při nalezení současného zaměstnání,

- pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou (a důvody),

- trvání dočasného zaměstnání nebo pracovního poměru na dobu určitou,

- rozlišení práce na plný nebo částečný úvazek (a důvody),

- smlouva s agenturou zprostředkující práci na dobu určitou,

- domácká práce;

d) pracovní doba:

- počet hodin obvykle odpracovaných v týdnu,

- počet hodin skutečně odpracovaných,

- počet přesčasových hodin v referenčním týdnu,

- hlavní důvod, proč se liší počet skutečně odpracovaných a obvykle odpracovaných hodin;"

"g) hledání zaměstnání:

- druh hledaného zaměstnání,

- doba hledání zaměstnání,

- situace osoby bezprostředně před započetím hledání zaměstnání,

- registrace na úřadu práce a obdržení podpory v nezaměstnanosti,

- ochota osoby nehledající zaměstnání pracovat,

- důvody, proč osoba nehledá zaměstnání,

- nedostatek pečovatelských zařízení."

2. V odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

"n) netypická pracovní doba:

- práce na směny,

- večerní práce,

- noční práce,

- práce v sobotu,

- práce v neděli."

3. V odstavci 2 se třetí odrážka nahrazuje tímto:

"— rozsah modulu ad hoc nesmí být větší než 11 proměnných."

4. Doplňuje se nový odstavec, který zní:

"4. Na návrh Komise lze specifikovat seznam proměnných (dále jen "strukturální proměnné") z ukazatelů šetření uvedených v odstavci 1, které se musí zjišťovat jen jako roční průměry vztahující se na 52 týdnů, a ne jako čtvrtletní průměry. Tento seznam strukturálních proměnných, minimální velikost vzorku a periodicita zjišťování se stanoví postupem podle článku 8. Španělsko, Finsko a Spojené království mohou v přechodném období až do konce roku 2007 zjišťovat strukturální proměnné za jednotlivá čtvrtletí."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. listopadu 2003.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předsedkyně

L. Moratti

[1] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 2. září 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku); rozhodnutí Rady ze dne 4. listopadu 2003.

[2] Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2104/2002 (Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 14).

[3] Úř. věst. L 60, 1.3.2002, s. 60.

[4] Úř. věst. L 182, 11.7.2002, s. 1.

[5] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU