(ES) č. 2012/2003NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2012/2003 ze dne 14. listopadu 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení

Publikováno: Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 19-21 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. listopadu 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. listopadu 2003 Nabývá účinnosti: 1. května 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 2012/2003

ze dne 14. listopadu 2003,

kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1787/2003 [2], a zejména na čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Za účelem provádění koncesí stanovených rozhodnutím Rady 2003/263/ES ze dne 27. března 2003 o podpisu a uzavření Protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Polskou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty [3], a po zvýšení množství kvót pro dovoz do Společenství nahrazuje nařízení Komise (ES) č. 787/2003 [4] mimo jiné bod 1 části I.B přílohy I nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 [5], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1157/2003 [6], s účinkem od 1. května 2003. Při té příležitosti odkaz na poznámku pod čarou, v níž bylo uvedeno, že dovoz v rámci kvóty je vyhrazen pro produkty, na které nebyly v Polsku poskytnuty vývozní subvence, rovněž mylně poukazoval na produkty, které nemusí tuto podmínku splňovat. Proto je třeba pro dotyčné produkty tuto podmínku zrušit s účinkem od 1. května 2003.

(2) Po provedení poslední změny obsahuje nyní nařízení (ES) č. 2535/2001 prováděcí pravidla, která vyplývají z rozhodnutí Rady 2003/465/ES [7] o uzavření dohody mezi Společenstvím a Norskem týkající se některých zemědělských produktů.

(3) Uvedená dohoda se mimo jiné týká skutečnosti, že od 1. července 2003 bude způsob správy kvóty původně založené na vydávání osvědčení IMA 1 podle hlavy 2 kapitoly III nařízení (ES) č. 2535/2001 nahrazen správou založenou pouze na dovozní licenci stanovené v kapitole I hlavy 2.

(4) Tuto správu charakterizuje schvalovací řízení, které pro hospodářské subjekty znamená povinnost předložit do 1. dubna každého roku žádost o schválení.

(5) Nařízení (ES) č. 1157/2003 zprošťuje hospodářské subjekty povinnosti získat schválení k tomu, aby dne 1. července 2003 byla otevřena první tranše kvót pro dovozy z Norska uvedené v příloze I části H nařízení (ES) č. 2535/2001, protože již nebylo možné dodržet lhůtu pro podávání žádostí o schválení stanovenou na 1. dubna. Pro otevření druhé tranše uvedených kvót, stanovené na leden 2004, je tedy třeba stanovit pro dotyčné hospodářské subjekty přechodná schvalovací pravidla.

(6) Z tohoto důvodu je nutné nařízení (ES) č. 2535/2001 opravit a stanovit od něj odchylku.

(7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze I části I.B nařízení (ES) č. 2535/2001 se bod 1 nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

1. Odchylně od čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 2535/2001 se pro celní kvóty uvedené v příloze I části H uvedeného nařízení a otevřené dne 1. ledna 2004 poskytne schválení všem hospodářským subjektům, které podají žádost o schválení v souladu s postupy stanovenými v uvedeném článku do 1. prosince 2003.

2. Odchylně od článku 9 nařízení (ES) č. 2535/2001:

a) příslušný orgán sdělí žadatelům o schválení kvót uvedených v příloze I části H uvedeného nařízení výsledek schvalovacího řízení nejpozději do 15. prosince 2003;

b) doba platnosti schválení je pouze šest měsíců.

3. Odchylně od čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 2535/2001:

a) nejpozději do 20. prosince 2003 členské státy sdělí Komisi v souladu s ustanoveními odstavce 3 uvedeného článku seznam hospodářských subjektů schválených k účasti na přidělování kvót uvedených v příloze I části H uvedeného nařízení a otevřených dne 1. ledna 2004;

b) pouze hospodářské subjekty uvedené na seznamu podle písmene a) jsou oprávněny podat v době od 1. ledna do 30. června 2004 žádosti o licence pro kvóty uvedené v příloze I části H uvedeného nařízení a otevřené dne 1. ledna 2004.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne vstupu v platnost, kromě článku 1, který se použije ode dne 1. května 2003.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu 14. listopadu 2003.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48.

[2] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 121.

[3] Úř. věst. L 97, 15.4.2003, s. 53.

[4] Úř. věst. L 115, 9.5.2003, s. 18.

[5] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29.

[6] Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 19.

[7] Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 48.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"1. Produkty pocházející z Polska

Číslo kvóty | Kód KN | Popis1 | Použitelné clo (% z DNV) | Roční množství (v tunách) od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2003 | Množství otevřená dne 1. 7. 20023 | Množství otevřená dne 1. 1. 20033 | Množství otevřená dne 1. 5. 2003 | Roční množství (v tunách) od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2004 | Roční zvýšení od 1. 7. 2004 |

09.4813 | 040210190402211904022199 | Sušené mléko | Bez cla | 12575 | 6000 | 6000 | 575 | 14300 | 1430 |

09.4814 | 040510110405101904051030040510500405109004052090 | Máslo a mléčné pomazánky2 | Bez cla | 7545 | 3600 | 3600 | 345 | 8580 | 860 |

09.4815 | 0406 | Sýry2 | Bez cla | 11318 | 5400 | 5400 | 518 | 12870 | 1290" |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU