(ES) č. 1882/2003Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003 o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy o ES, ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES

Publikováno: Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1-53 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. září 2003 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 20. listopadu 2003 Nabývá účinnosti: 20. listopadu 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES, Euratom) č. 1101/2008 Pozbývá platnosti: 11. listopadu 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003

ze dne 29. září 2003

o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy o ES, ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, čl. 175 odst. 1, články 179, 285 a čl. 300 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem uvedeným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [4] bylo nahrazeno rozhodnutí 87/373/EHS [5].

(2) Ustanovení týkající se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovená při provádění rozhodnutí 87/373/EHS, je třeba v souladu s prohlášením Rady a Komise [6] k rozhodnutí 1999/468/ES upravit tak, aby byla uvedena do souladu s články 3, 4 a 5 rozhodnutí 1999/468/ES.

(3) Uvedené prohlášení stanoví metody úpravy postupů projednávání ve výboru, která je automatická, pokud se netýká povahy výboru stanoveného v základním aktu.

(4) Lhůty stanovené v předpisech, které mají být upraveny, musí zůstat v platnosti. Není-li stanovena žádná zvláštní lhůta pro přijetí prováděcích opatření, je vhodné stanovit tříměsíční lhůtu.

(5) Ustanovení předpisů, které stanoví používání postupu projednávání ve výboru typu I, zavedeného rozhodnutím 87/373/EHS, je proto nutné nahradit ustanoveními odkazujícími na poradní postup stanovený v článku 3 rozhodnutí 1999/468/ES.

(6) Ustanovení předpisů, které stanoví používání postupu projednávání ve výboru typů IIa a IIb, zavedených rozhodnutím 87/373/EHS, je nutné nahradit ustanoveními odkazujícími na řídicí postup stanovený v článku 4 rozhodnutí 1999/468/ES.

(7) Ustanovení předpisů, které stanoví používání postupu projednávání ve výboru typů IIIa a IIIb, zavedených rozhodnutím 87/373/EHS, je nutné nahradit ustanoveními odkazujícími na regulativní postup stanovený v článku 5 rozhodnutí 1999/468/ES.

(8) Toto nařízení se zaměřuje výlučně na úpravu postupů projednávání ve výboru. Názvy výborů, jichž se tyto postupy týkají, byly v případě potřeby změněny,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pokud jde o poradní postup, přizpůsobují se předpisy uvedené v příloze I v souladu s touto přílohou odpovídajícím ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES.

Článek 2

Pokud jde o řídicí postup, přizpůsobují se předpisy uvedené v příloze II v souladu s touto přílohou odpovídajícím ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES.

Článek 3

Pokud jde o regulativní postup, přizpůsobují se předpisy uvedené v příloze III v souladu s touto přílohou odpovídajícím ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES.

Článek 4

Odkazy na ustanovení předpisů uvedených v přílohách I, II a III se považují za odkazy na zmíněná ustanovení v jejich znění upraveném tímto nařízením.

Odkazy na dřívější názvy výborů učiněné v tomto nařízení se považují za odkazy na nové názvy.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. září 2003.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

Předseda

G. Alemanno

[1] Úř. věst. C 75 E, 26.3.2002, s. 385.

[2] Úř. věst. C 241, 7.10.2002, s. 128.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 2. září 2003 a rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 2003 (Úř. věst. C 153 E, 1. 7. 2003, s. 1).

[4] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[5] Úř. věst. L 197, 18.7.1987, s. 33.

[6] Úř. věst. C 203, 17.7.1999, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

PORADNÍ POSTUP

Seznam předpisů, na které se vztahuje poradní postup přizpůsobený odpovídajícím ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES v souladu s těmito změnami:

1) Směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků. [1]

V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Komisi je nápomocen stálý výbor zřízený čl. 6 odst. 2 směrnice 98/37/ES [2] (dále jen "výbor").

Tomuto výboru může být postupem podle tohoto odstavce předložena jakákoli věc vyplývající ze zavedení a praktického uplatňování této směrnice.

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [3] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Výbor přijme svůj jednací řád."

2) Směrnice Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků. [4]

V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Komisi je nápomocen stálý výbor (dále jen "výbor").

Tomuto výboru může být postupem podle tohoto odstavce předložena jakákoli věc vyplývající ze zavedení a praktického uplatňování této směrnice.

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [5] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Výbor přijme svůj jednací řád."

3) Směrnice Rady 90/377/EHS ze dne 29. června 1990 o postupu Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům. [6]

Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

1. Při přijímání změn uvedených v článku 6 je Komisi nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [7] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

4) Nařízení Rady (EHS) č. 3880/91 ze dne 17. prosince 1991 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku. [8]

Článek 5 se nahrazuje tímto:

"Článek 5

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [9] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

5) Nařízení Rady (EHS) 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství. [10]

Článek 11 se nahrazuje tímto:

"Článek 11

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Výbor radí Komisi v otázkách uplatňování článků 9 a 10.

3. Dále může Komise výbor konzultovat k jakékoli další otázce týkající se uplatňování tohoto nařízení.

4. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [11] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

5. Výbor přijme svůj jednací řád."

6) Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích. [12]

Článek 6 se nahrazuje tímto:

"Článek 6

Výbor pro normy a technické předpisy

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 5 směrnice 83/189/EHS (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [13] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

7) Rozhodnutí Rady 93/704/ES ze dne 30. listopadu 1993 o vytvoření databáze Společenství týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích. [14]

Článek 5 se nahrazuje tímto:

"Článek 5

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [15] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

V ýbor přijme svůj jednací řád."

8) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. [16]

V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

"3. Komisi je nápomocen stálý výbor (dále jen "výbor").

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [17] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Výbor přijme svůj jednací řád."

9) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel. [18]

V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

"3. Komisi je nápomocen stálý výbor (dále jen "výbor").

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [19] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Výbor přijme svůj jednací řád."

10) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů. [20]

V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

"3. Komisi je nápomocen stálý výbor (dále jen "výbor").

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [21] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Výbor přijme svůj jednací řád."

11) Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství. [22]

Článek 10 se nahrazuje tímto:

"Článek 10

Poradní výbor

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Výbor radí Komisi v otázkách uplatňování článku 9.

3. Dále může být výbor konzultován k jakékoli další otázce týkající se uplatňování této směrnice.

4. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [23] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

5. Výbor přijme svůj jednací řád"

12) Směrnice Rady 96/75/ES ze dne 19. listopadu 1996 o systémech pronájmu plavidel a tvorby cen ve vnitrostátní a mezinárodní vnitrozemské vodní dopravě ve Společenství. [24]

Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený směrnicí 91/672/EHS (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/EHS [25] s přihlédnutím k ustanovení článku 8 tohoto rozhodnutí.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

13) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení. [26]

V článku 7 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

"2. Komisi je nápomocen stálý výbor (dále jen "výbor").

Výbor přijme svůj jednací řád.

3. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [27] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí."

14) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. [28]

Článek 6 se nahrazuje tímto:

"Článek 6

Výbor pro normy a technické předpisy

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 5 směrnice 98/34/ES (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [29] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

V ýbor přijme svůj jednací řád."

15) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 283/1999/ES ze dne 25. ledna 1999, kterým se stanoví obecný rámec pro činnost Společenství ve prospěch spotřebitelů. [30]

Článek 9 se nahrazuje tímto:

"Článek 9

1. Při určování kritérií pro výběr činností a projektů uvedených v čl. 2 písm. b) a c) a při výběru těchto činností a projektů je Komisi nápomocen výbor.

2. Použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [31] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3. Na začátku každého roku poskytne Komise výboru informace o činnostech financovaných podle čl. 2 písm. a).

4. Výbor přijme svůj jednací řád."

16) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. [32]

Články 13 a 14 se nahrazují tímto:

"Článek 13

Zřízení výboru

1. Komisi je nápomocen Výbor pro posuzování shody a pro dozor nad trhem v oblasti telekomunikací (dále jen "výbor").

2. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 14

Postup projednávání v poradním výboru

1. Výbor je konzultován ve záležitostech týkajících se článku 5, čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 4, čl. 9 odst. 4 a přílohy VII odst. 5.

2. Komise s výborem pravidelně konzultuje úkoly dozoru, které souvisejí s prováděním této směrnice, a popřípadě vydává k těmto záležitostem řídící zásady.

3. Použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [33] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4. Komise pravidelně konzultuje zástupce provozovatelů telekomunikačních sítí, spotřebitelů a výrobců. O výsledku těchto konzultací pravidelně informuje výbor."

17) Směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o snižování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních. [34]

Článek 13 se nahrazuje tímto:

"Článek 13

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [35] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

18) Rozhodnutí Rady 1999/382/ES ze dne 26. dubna 1999, kterým se zavádí druhá fáze akčního programu Společenství pro odborné vzdělávání "Leonardo da Vinci". [36]

V článku 7 se odstavce 5 a 6 nahrazují tímto:

"5. Zástupce Komise konzultuje s výborem ostatní vhodné záležitosti týkající se provádění programu. V tom případě se použijí články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [37] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

6. Výbor přijme svůj jednací řád."

19) Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS. [38]

Článek 9 se nahrazuje tímto:

"Článek 9

Poradní výbor

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [39] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

[1] Úř. věst. L 399, 30.12.1989, s. 18. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 96/58/ES (Úř. věst. L 236, 18.9.1996, s. 44).

[2] Úř. věst. L 207, 23.7.1998, s. 1. Směrnice ve znění směrnice 98/79/ES (Úř. věst. L 331, 7.12.1998, s. 1).

[3] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[4] Úř. věst. L 189, 20.7.1990, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 93/68/EHS (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1).

[5] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[6] Úř. věst. L 185, 17.7.1990, s. 16. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[7] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[8] Úř. věst. L 365, 31.12.1991, s. 1. Směrnice ve znění nařízení Komise (ES) č. 1637/2001 (Úř. věst. L 222, 17.8.2001, s. 20).

[9] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[10] Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 1994.

[11] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[12] Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/104/ES (Úř. věst. L 6, 10.1.2002, s. 50).

[13] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[14] Úř. věst. L 329, 30.12.1993, s. 63.

[15] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[16] Úř. věst. L 100, 19.4.1994, s. 1.

[17] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[18] Úř. věst. L 164, 30.6.1994, s. 15.

[19] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[20] Úř. věst. L 213, 7.9.1995, s. 1.

[21] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[22] Úř. věst. L 272, 25.10.1996, s. 36.

[23] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[24] Úř. věst. L 304, 27.11.1996, s. 12.

[25] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[26] Úř. věst. L 181, 9.7.1997, s. 1.

[27] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[28] Úř. věst. L 331, 7.12.1998, s. 1.

[29] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[30] Úř. věst. L 34, 9.2.1999, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2002/219/ES (Úř. věst. L 72, 14.3.2002, s. 27).

[31] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[32] Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 10.

[33] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[34] Úř. věst. L 85, 23.3.1999, s. 1.

[35] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[36] Úř. věst. L 146, 11.6.1999, s. 33.

[37] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[38] Úř. věst. L 121, 11.5.1999, s. 13.

[39] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ŘÍDICÍ POSTUP

Seznam předpisů, na které se vztahuje řídicí postup přizpůsobený odpovídajícím ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES v souladu s těmito změnami:

1. Nařízení Rady (EHS) č. 571/88 ze dne 29. února 1988 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků v letech 1988 až 1997. [1]

Článek 15 se nahrazuje tímto:

"Článek 15

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [2] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

2. Směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom ze dne 13. února 1989 o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách. [3]

Článek 6 se nahrazuje tímto:

"Článek 6

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

3. Nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 ze dne 29. května 1989, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin. [5]

Články 13 a 14 se nahrazují tímto:

"Článek 13

1. Zřizuje se Prováděcí výbor pro lihoviny (dále jen "výbor").

2. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 14

1. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [6] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc."

4. Nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství. [7]

Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

1. Zřizuje se Výbor pro statistickou důvěrnost (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

5. Nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství. [9]

Článek 9 se nahrazuje tímto:

"Článek 9

1. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

2. Výbor přijme svůj jednací řád."

6. Nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů. [11]

Články 12 a 13 se nahrazují tímto:

"Článek 12

1. Zřizuje se prováděcí výbor pro nápoje uvedené v tomto nařízení (dále jen "výbor").

2. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 13

Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [12] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc."

7. Nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 ze dne 7. listopadu 1991 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy. [13]

Článek 30 se nahrazuje tímto:

"Článek 30

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy (dále jen "výbor").

2. Předpisy nezbytné k provedení tohoto nařízení budou přijaty postupem podle odstavce 3.

3. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc."

8. Nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství. [15]

Články 9 a 10 se nahrazují tímto:

"Článek 9

Výbor

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom (dále jen "výbor").

2. Prováděcí pravidla k tomuto nařízení včetně opatření pro přizpůsobení technickému pokroku týkajících se sběru údajů a zpracování výsledků přijímá Komise postupem podle článku 10.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 10

Postup

Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [16] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce."

9. Směrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí. [17]

Článek 6 se nahrazuje tímto:

"Článek 6

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

10. Směrnice Rady 92/51/EHS ze dne 18. června 1992 o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělávání a přípravy, kterou se doplňuje směrnice 89/48/EHS. [19]

Článek 15 se nahrazuje tímto:

"Článek 15

1. Seznamy oborů vzdělávání a odborné přípravy uvedené v přílohách C a D mohou být měněny na základě odůvodněné žádosti kteréhokoli dotyčného členského státu podané Komisi. K návrhu musí být připojeny veškeré potřebné informace, a zejména znění odpovídajících vnitrostátních právních předpisů. Členský stát, který podává žádost, uvědomí také ostatní členské státy.

2. Komise posoudí dotyčný obor vzdělávání a odborné přípravy a obory požadované v ostatních členských státech. Zejména ověří, zda kvalifikace vyplývající z dotyčného oboru poskytuje držiteli

- úroveň odborného vzdělávání srovnatelně vysokou s úrovní postsekundárního studia uvedeného v čl. 1 písm. a) prvním pododstavci druhé odrážce bodě i) a

- obdobnou úroveň odpovědnosti a činnosti.

3. Komisi je nápomocen výbor.

Výbor přijme svůj jednací řád.

4. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [20] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

5. Komise uvědomí dotyčné členské státy o rozhodnutí a případně zveřejní změněný seznam v Úředním věstníku Evropské unie.

6. Změny seznamů oborů vzdělávání a odborné přípravy uvedených v přílohách C a D provedené výše uvedeným postupem jsou přímo použitelné ode dne stanoveného Komisí."

11. Směrnice Rady 92/109/EHS ze dne 14. prosince 1992 o výrobě určitých látek používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek a o jejich uvádění na trh. [21]

Článek 10 se nahrazuje tímto:

"Článek 10

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 10 nařízení (EHS) č. 3677/90 (dále jen "výbor").

Výbor projednává každou otázku týkající se uplatňování této směrnice.

Výbor přijme svůj jednací řád.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Postup uvedený v odstavci 2 se použije zejména při:

a) případném stanovení podmínek dokumentace a označování směsí a přípravků z látek uvedených v kategorii 2 přílohy I, jak stanoví článek 2;

b) změnách přílohy této směrnice v případě změn příloh úmluvy OSN;

c) změnách prahových hodnot specifikovaných v příloze II."

12. Nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství. [23]

Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [24] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

13. Směrnice Rady 93/15/EHS ze dne 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití. [25]

Článek 13 se nahrazuje tímto:

"Článek 13

1. Komisi je nápomocen výbor.

Výbor projednává každou otázku týkající se uplatňování této směrnice.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

4. Postup uvedený v odstavci 2 se použije zejména pro účely zohlednění budoucích změn v doporučeních OSN."

14. Směrnice Rady 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci. [27]

V článku 44a se odstavec 3 nahrazuje tímto:

"3. Použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

4. Výbor přijme svůj jednací řád."

15. Nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 ze dne 22. července 1993 o koordinaci postupu ve Společenství při zřizování registrů hospodářských subjektů pro statistické účely. [29]

Článek 9 se nahrazuje tímto:

"Článek 9

Postup

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady č. 89/382/EHS, Euratom (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [30] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

16. Nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 ze dne 29. října 1993 o statistické klasifikaci produkce podle činností (CPA) v Evropském hospodářském společenství. [31]

Článek 6 se nahrazuje tímto:

"Článek 6

1. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

2. Výbor přijme svůj jednací řád."

17. Nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím Společenství a členských států s třetími zeměmi. [33]

Článek 21 se nahrazuje tímto:

"Článek 21

1. Opatření nezbytná k uplatňování tohoto nařízení budou přijata postupem podle odstavce 2.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc."

18. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. [35]

Článek 31 se nahrazuje tímto:

"Článek 31

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [36] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

19. Směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu. [37]

Článek 12 se nahrazuje tímto:

"Článek 12

1. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

2. Výbor přijme svůj jednací řád."

20. Směrnice Rady 95/64/ES ze dne 8. prosince 1995 o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři. [39]

Článek 13 se nahrazuje tímto:

"Článek 13

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

21. Směrnice Rady 96/50/ES ze dne 23. července 1996 o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství. [41]

Článek 12 se nahrazuje tímto:

"Článek 12

1. Komisi je při uplatňování článku 11 nápomocen výbor zřízený článkem 7 směrnice 91/672/EHS (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [42] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

22. Nařízení Rady (ES) č. 788/96 ze dne 22. dubna 1996 o předkládání statistik produkce akvakultury členskými státy. [43]

Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

23. Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 o humanitární pomoci. [45]

V článku 17 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

"3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc."

24. Nařízení Rady (ES) č. 1292/96 ze dne 27. června 1996 o politice potravinové pomoci, jejím řízení a zvláštních opatřeních na podporu zajišťování potravin. [47]

Článek 27 se nahrazuje tímto:

"Článek 27

Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [48] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce."

25. Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství. [49]

V článku 20 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

"2. Použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

26. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh. [51]

V článku 28 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

"1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro biocidní přípravky (dále jen "stálý výbor").

Stálý výbor přijme svůj jednací řád.

2. Na záležitosti předložené stálému výboru na základě článku 4, čl. 11 odst. 3, článků 15, 17, 18, 19, čl. 27 odst. 1 písm. b) a článků 29 a 33 a dále na zpracování zvláštních údajů podle typu přípravků uvedených v příloze V, které se odvodí z příloh IIIA a IIIB a případně z příloh IVA a IVB, se použijí články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce."

27. Nařízení Rady (ES) č. 1172/98 ze dne 25. května 1998 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží. [53]

Článek 10 se nahrazuje tímto:

"Článek 10

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [54] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

28. Nařízení Rady (ES) č. 1658/98 ze dne 17. července o společném financování akcí na pomoc rozvojovým zemím s evropskými nevládními organizacemi. [55]

a) Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

b) Články 9 a 10 se zrušují a odkazy na tyto články se považují za odkazy na článek 8.

29. Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě. [57]

Článek 12 se nahrazuje tímto:

"Článek 12

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

30. Nařízení Rady (ES) č. 2836/98 ze dne 22. prosince 1998 o začlenění otázek rovnosti pohlaví do rozvojové spolupráce. [59]

Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

1. Komisi je nápomocen zeměpisně příslušný výbor pro rozvoj (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [60] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

31. Rozhodnutí Rady 1999/382/ES ze dne 26. dubna 1999, kterým se zavádí druhá fáze akčního programu Společenství pro odborné vzdělávání "Leonardo da Vinci" [61].

V článku 7 se odstavce 1 a 3 se nahrazují tímto:

"1. Komisi je nápomocen výbor.

3. Pokud jde o body uvedené v v odstavci 2, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s přihlédnutím k ustanovením článku 8.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce."

32. Rozhodnutí Rady 1999/297/ES ze dne 26. dubna 1999, kterým se zřizuje infrastruktura statistických informací Společenství v oblasti audiovizuálního průmyslu a trhu a v souvisejících odvětvích. [62]

Článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

[1] Úř. věst. L 56, 2.3.1988, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 143/2002 (Úř. věst. L 24, 26.1.2002, s. 16).

[2] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[3] Úř. věst. L 49, 21.2.1989, s. 26.

[5] Úř. věst. L 160, 12.6.1989, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 3378/94 (Úř. věst. L 366, 31.12.1994, s. 1).

[6] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[7] Úř. věst. L 151, 15.6.1990, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 322/97 (Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1).

[9] Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 29/2002 (Úř. věst. L 6, 10.1.2002, s. 3).

[11] Úř. věst. L 149, 14.6.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2061/96 (Úř. věst. L 277, 30.10.1996, s. 1).

[12] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[13] Úř. věst. L 316, 16.11.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1624/2000 (Úř. věst. L 187, 26.7.2000, s. 1).

[15] Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 1. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku 1994.

[16] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[17] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48.

[19] Úř. věst. L 209, 24.7.1992, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES (Úř. věst. L 206, 31.7.2001, s. 1).

[20] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[21] Úř. věst. L 370, 19.12.1992, s. 76. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/8/ES (Úř. věst. L 39, 9.2.2001, s. 31).

[23] Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 1994.

[24] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[25] Úř. věst. L 121, 15.5.1993, s. 20.

[27] Úř. věst. L 165, 7.7.1993, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/19/ES.

[29] Úř. věst. L 196, 5.8.1993, s. 1. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku 1994.

[30] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[31] Úř. věst. L 342, 31.12.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 204/2002 (Úř. věst. L 36, 6.2.2002, s. 1).

[33] Úř. věst. L 118, 25.5.1995, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 374/98 (Úř. věst. L 48, 19.2.1999, s. 6).

[35] Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

[36] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[37] Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 32.

[39] Úř. věst. L 320, 30.12.1995, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2000/363/ES (Úř. věst. L 132, 5.6.2000, s. 1).

[41] Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 31.

[42] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[43] Úř. věst. L 108, 1.5.1996, s. 1.

[45] Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 1.

[47] Úř. věst. L 166, 5.7.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1726/2001 (Úř. věst. L 234, 1.9.2001, s. 10).

[48] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[49] Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.

[51] Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

[53] Úř. věst. L 163, 6.6.1998, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 2691/1999 (Úř. věst. L 326, 18.12.1999, s. 39).

[54] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[55] Úř. věst. L 213, 30.7.1998, s. 1.

[57] Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32.

[59] Úř. věst. L 354, 30.12.1998, s. 5.

[60] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[61] Úř. věst. L 146, 11.6.1999, s. 33.

[62] Úř. věst. L 117, 5.5.1999, s. 39.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

REGULATIVNÍ POSTUP

Seznam předpisů, na které se vztahuje regulativní postup přizpůsobený odpovídajícím ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES v souladu s těmito změnami:

1. Směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech. [1]

Článek 18 se nahrazuje tímto:

"Článek 18

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [2] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

2. První směrnice Rady 79/267/EHS ze dne 5. března 1979 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém životním pojištění a jejího výkonu. [3]

V článku 32b se odstavec 6 nahrazuje tímto:

"6. Komisi je nápomocen výbor.

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468 [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Výbor přijme svůj jednací řád."

3. Nařízení Rady (EHS) č. 357/79 ze dne 5. února 1979 o statistických zjišťováních ploch vinic. [5]

Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

4. Směrnice Rady 80/777/EHS ze dne 15. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerálních vod. [7]

Článek 12 se nahrazuje tímto:

"Článek 12

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [8] (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [9] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

5. Směrnice Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat. [10]

Články 13 a 14 se nahrazují tímto:

"Článek 13

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [*] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [**] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 14

Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je 15 dní."

6. Směrnice Rady 85/591/EHS ze dne 20. prosince 1985 o zavedení metod Společenství pro odběr vzorků a analýzu pro sledování potravin určených k lidské spotřebě. [13]

Článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [14] (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [15] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

7. Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě. [16]

Článek 18 se nahrazuje tímto:

"Článek 18

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

8. Směrnice Rady 88/320/EHS ze dne 9. června 1988 o kontrole a ověřování správné laboratorní praxe (SLP). [18]

Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

1. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

2. Výbor přijme svůj jednací řád."

9. Směrnice Rady 88/344/EHS ze dne 14. června 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin. [20]

Článek 6 se nahrazuje tímto:

"Článek 6

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [21] (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [22] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

10. Směrnice Rady 88/388/EHS ze dne 22. června 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se látek určených k aromatizaci pro použití v potravinách a výchozích materiálů pro jejich výrobu. [23]

Článek 10 se nahrazuje tímto:

"Článek 10

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [*] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [**] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

11. Směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. [26]

V článku 20 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:

"3. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

4. Výbor přijme svůj jednací řád."

12. Směrnice Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě. [28]

Článek 11 se nahrazuje tímto:

"Článek 11

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [29] (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [30] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

13. Směrnice Rady 89/108/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě. [31]

Článek 12 se nahrazuje tímto:

"Článek 12

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [*] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [**] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

14. Směrnice Rady 89/109/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami. [34]

Článek 9 se nahrazuje tímto:

"Článek 9

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [*] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [**] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

15. Směrnice Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu. [37]

Článek 13 se nahrazuje tímto:

"Článek 13

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [38] (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [39] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

16. Nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 ze dne 29. května 1989, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin. [40]

Článek 15 se nahrazuje tímto:

"Článek 15

Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce."

17. Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. [41]

Článek 17 se nahrazuje tímto:

"Článek 17

1. Při výlučně technických úpravách samostatných směrnic uvedených v čl. 16 odst. 1 s přihlédnutím

- k přijatým směrnicím v oblasti technické harmonizace a technické normalizace, nebo

- k technickému pokroku, k vývoji mezinárodních předpisů nebo specifikací a k novým poznatkům,

je Komisi nápomocen výbor.

2. Použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

18. Nařízení Rady (EHS) č. 837/90 ze dne 26. března 1990 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o produkci obilovin. [43]

Článek 11 se nahrazuje tímto:

"Článek 11

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [44] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

19. Směrnice Rady 90/219/EHS ze dne 23. dubna 1990 o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy. [45]

Článek 21 se nahrazuje tímto:

"Článek 21

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

20. Směrnice Rady 90/496/EHS ze dne 24. září 1990 o nutričním označování potravin. [47]

Článek 10 se nahrazuje tímto:

"Článek 10

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [*] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [**] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

21. Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod. [50]

Článek 18 se nahrazuje tímto:

"Článek 18

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [51] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

22. Nařízení Rady (EHS) č. 1382/91 ze dne 21. května 1991 o předkládání údajů o vykládkách produktů rybolovu v členských státech. [52]

Článek 6 se nahrazuje tímto:

"Článek 6

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

23. Nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů. [54]

Článek 14 se nahrazuje tímto:

"Článek 14

Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce."

24. Směrnice Rady 91/439/EHS ze dne 29. července 1991 o řidičských průkazech. [56]

Článek 7b se nahrazuje tímto:

"Článek 7b

1. Komisi je nápomocen Výbor pro řidičské průkazy (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [57] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

25. Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů. [58]

Článek 9 se nahrazuje tímto:

"Článek 9

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

26. Směrnice Rady 91/672/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách. [60]

Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

27. Směrnice Rady 91/675/EHS ze dne 19. prosince 1991, kterou se zřizuje Výbor pro pojišťovnictví. [62]

Články 1 a 2 se nahrazují tímto:

"Článek 1

Komisi je nápomocen Výbor pro pojišťovnictví (dále jen "výbor").

Článek 2

1. Přenese-li Rada na Komisi v aktech, jež přijme v oblasti přímého životního pojištění a přímého pojištění jiného než životního, prováděcí pravomoc k pravidlům, která stanoví, použije se postup podle odstavce 2.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [63] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

28. Nařízení Rady (EHS) č. 3925/91 ze dne 19. prosince 1991 o vyloučení kontroly a formalit u příručních a zapsaných zavazadel osob uskutečňujících lety a námořní cesty uvnitř Společenství. [64]

a) V článku 6 se zrušuje odstavec 2.

b) Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

1. Předpisy nezbytné k provedení tohoto nařízení budou přijaty postupem podle odstavce 2.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

29. Směrnice Rady 92/29/EHS ze dne 31. března 1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel. [66]

Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

Výbor

1. Pro provedení přísně technického přizpůsobení příloh této směrnice technickému pokroku nebo vývoji mezinárodních předpisů nebo specifikací a poznatků je Komisi nápomocen výbor.

2. Použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [67] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

30. Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. [68]

Články 20 a 21 se nahrazují tímto:

"Článek 20

Komisi je nápomocen výbor.

Článek 21

1. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

2. Výbor přijme svůj jednací řád."

31. Směrnice Rady 92/59/EHS ze dne 29. června 1992 o obecné bezpečnosti výrobků. [70]

Článek 11 se nahrazuje tímto:

"Článek 11

1. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je patnáct dní.

2. Výbor přijme svůj jednací řád.

3. Všechna opatření přijatá tímto postupem jsou platná po dobu nejvýše tří měsíců. Tuto dobu lze prodloužit stejným postupem.

4. Členské státy přijmou nejpozději do deseti dnů všechna opatření nezbytná pro provedení rozhodnutí přijatých tímto postupem.

5. Příslušné orgány odpovědné za provádění opatření uvedených v odstavci 1 poskytnou zúčastněným stranám příležitost předložit během jednoho měsíce svá stanoviska a uvědomí o nich Komisi."

32. Směrnice Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku. [72]

Článek 10 se nahrazuje tímto:

"Článek 10

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [73] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

33. Rozhodnutí Rady 92/578/EHS ze dne 30. listopadu 1992 o uzavření Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží po silnici a železnici. [74]

Článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je čtyři týdny.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

34. Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách. [76]

Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [*] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [**] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

35. Směrnice Rady 93/5/EHS ze dne 25. února 1993 o pomoci členských států Komisi a o jejich spolupráci při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin. [79]

Článek 5 se nahrazuje tímto:

"Článek 5

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [80] (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [81] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

36. Nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek. [82]

Článek 15 se nahrazuje tímto:

"Článek 15

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

37. Nařízení Rady (EHS) č. 959/93 ze dne 5. dubna 1993 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o rostlinných produktech s výjimkou obilovin. [84]

Článek 12 se nahrazuje tímto:

"Článek 12

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

38. Směrnice Rady 93/23/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních chovu prasat. [86]

Článek 17 se nahrazuje tímto:

"Článek 17

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [87] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

39. Směrnice Rady 93/24/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních chovu skotu. [88]

Článek 17 se nahrazuje tímto:

"Článek 17

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

40. Směrnice Rady 93/25/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních chovu ovcí a koz. [90]

Článek 20 se nahrazuje tímto:

"Článek 20

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

41. Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích. [92]

Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 6 odst. 2 směrnice 90/385/EHS (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [93] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

4. Výbor může projednávat jakoukoli otázku týkající se provádění této směrnice."

42. Směrnice Rady 93/43/EHS ze dne 14. června 1993 o hygieně potravin. [94]

Článek 14 se nahrazuje tímto:

"Článek 14

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [*] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [**] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

43. Rozhodnutí Rady 93/389/EHS ze dne 24. června 1993 o mechanismu monitorování emisí CO2 a jiných skleníkových plynů ve Společenství. [97]

Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

44. Nařízení Rady (EHS) č. 2018/93 ze dne 30. června 1993 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku. [99]

Článek 6 se nahrazuje tímto:

"Článek 6

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [100] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

45. Směrnice Rady 93/65/EHS ze dne 19. července 1993 o definici a užívání slučitelných technických specifikací pro zadávání zakázek na zařízení a systémy řízení letového provozu. [101]

Článek 6 se nahrazuje tímto:

"Článek 6

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

46. Směrnice Rady 93/77/EHS ze dne 21. září 1993 o ovocných šťávách a některých obdobných výrobcích. [103]

Článek 15 se nahrazuje tímto:

"Článek 15

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [*] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [**] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

47. Směrnice Rady 93/99/EHS ze dne 29. října 1993 o doplňujících opatřeních týkajících se úředního dozoru nad potravinami. [106]

Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [107] (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [108] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

48. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES ze dne 30. června 1994 o náhradních sladidlech pro použití v potravinách. [109]

Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [*] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [**] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

49. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách. [112]

Článek 5 se nahrazuje tímto:

"Článek 5

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [113] (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [114] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

50. Nařízení Rady (ES) č. 1734/94 ze dne 11. července 1994 o finanční a technické spolupráci s okupovanými územími. [115]

Článek 5 se nahrazuje tímto:

"Článek 5

1. Komisi je nápomocen Výbor MED, zřízený článkem 11 nařízení (EHS) č. 1488/96. [*] Úř. věst. L 189, 30.7.1996, s. 1.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [**] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

51. Nařízení Rady (ES) č. 2978/94 ze dne 21. listopadu 1994 o provádění rezoluce Mezinárodní námořní organizace A.747(18) o měření prostornosti zátěžových nádrží ropných tankerů s odděleným zátěžovým prostorem. [118]

Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

1. Komisi je nápomocen výbor. Výbor se schází na svolání Komise, kdykoli je to nezbytné pro uplatňování tohoto nařízení.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

52. Směrnice Rady 94/67/ES ze dne 16. prosince 1994 o spalování nebezpečných odpadů. [120]

Článek 16 se nahrazuje tímto:

"Článek 16

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

53. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech. []

Článek 21 se nahrazuje tímto:

"Článek 21

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468 s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

54. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze dne 20. prosince 1994 o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím. []

Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

Výbor

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

55. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla. []

Článek 6 se nahrazuje tímto:

"Článek 6

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [] (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

56. Nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen. []

Článek 14 se nahrazuje tímto:

"Článek 14

Postup

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

57. Nařízení Rady (ES) č. 2597/95 ze dne 23. října 1995 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v určitých oblastech kromě severního Atlantiku. []

Článek 5 se nahrazuje tímto:

"Článek 5

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

58. Směrnice Rady 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích. []

Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

59. Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 o humanitární pomoci. []

V článku 17 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

"1. Komisi je nápomocen výbor.

Výbor přijme svůj jednací řád.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc."

60. Směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému. []

Článek 21 se nahrazuje tímto:

"Článek 21

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

4. Výbor může projednat jakoukoli záležitost týkající se interoperability transevropského vysokorychlostního železničního systému.

5. V případě potřeby může výbor ustavit pracovní skupiny, které mu jsou nápomocny při plnění jeho úkolů, zejména pokud jde o koordinaci činnosti oznámených subjektů.

6. Výbor bude zřízen po vstupu této směrnice v platnost."

61. Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění. []

Článek 19 se nahrazuje tímto:

"Článek 19

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

62. Směrnice Rady 96/62/ES ze dne 27. září 1996 o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší. []

Článek 12 se nahrazuje tímto:

"Článek 12

Výbor a jeho funkce

1. Změny nezbytné k přizpůsobení kritérií a technik uvedených v čl. 4 odst. 2 vědeckotechnickému vývoji a způsoby zasílání informací, které mají být poskytovány podle článku 11, a jiné zvláštní úkoly, které jsou uvedeny v čl. 4 odst. 3, se přijímají postupem podle odstavce 2 tohoto článku. Tyto úpravy nesmějí způsobit, přímo ani nepřímo, změnu mezních hodnot nebo varovných prahových hodnot.

2. Komisi je nápomocen výbor.

3. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

4. Výbor přijme svůj jednací řád."

63. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví postup Společenství pro látky určené k aromatizaci používané nebo určené k použití v potravinách nebo na jejich povrchu. []

a) Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [] (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

b) Článek 8 se zrušuje.

64. Nařízení Rady (ES) č. 2258/96 ze dne 22. listopadu 1996 o akcích obnovy a rekonstrukce v rozvojových zemích. []

Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

1. Komisi je nápomocen zeměpisně příslušný výbor pro rozvoj (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES činí jeden měsíc.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

65. Směrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. []

Článek 22 se nahrazuje tímto:

"Článek 22

Výbor

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

66. Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. []

Článek 18 se nahrazuje tímto:

"Článek 18

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. Co se týče úkolů výboru uvedených v čl. 19 bodech 1 a 2, pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

67. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES ze dne 16. prosince 1996 o některých metodách kvantitativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken. []

Články 5 a 6 se nahrazují tímto:

"Článek 5

1. Komisi je nápomocen Výbor pro směrnice o názvech a označování textilií etiketami (dále jen "výbor").

2. Úpravy metod kvantitativní analýzy uvedených v příloze II technickému pokroku se provádějí postupem podle článku 6.

Článek 6

1. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

2. Výbor přijme svůj jednací řád."

68. Směrnice Rady 96/96/ES ze dne 20. prosince 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel. []

Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

1. Komisi je nápomocen Výbor pro přizpůsobení směrnice o technických prohlídkách motorových vozidel a přípojných vozidel technickému pokroku (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

69. Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání. []

Článek 13 se nahrazuje tímto:

"Článek 13

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

70. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin. []

Článek 13 se nahrazuje tímto:

"Článek 13

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [*] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [**] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

71. Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství. []

Článek 19 se nahrazuje tímto:

"Článek 19

1. V případě uvedeném v čl. 3 odst. 2 písm. b) je Komisi nápomocen Výbor pro statistické programy (dále jen "výbor").

2. V tomto případě se použijí články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

72. Nařízení Rady (ES) č. 550/97 ze dne 24. března 1997 o akcích v souvislosti s HIV/AIDS v rozvojových zemích. []

Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

1. Komisi je nápomocen zeměpisně příslušný výbor pro rozvoj (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

73. Nařízení Rady (ES) č. 1484/97 ze dne 22. července 1997 o podpoře pro populační politiky a programy v rozvojových zemích. []

Článek 11 se nahrazuje tímto:

"Článek 11

1. Komisi je nápomocen výbor příslušný v otázkách rozvoje (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

4. V rámci společné schůze výborů podle odstavce 1 se jednou ročně uskuteční výměna názorů na základě obecných směrů pro akce plánované na další rok, předložených zástupcem Komise."

74. Nařízení Rady (ES) č. 2046/97 ze dne 13. října 1997 o spolupráci mezi severem a jihem v boji proti drogám a drogové závislosti. []

Článek 10 se nahrazuje tímto:

"Článek 10

1. Komisi je nápomocen zeměpisně příslušný výbor pro rozvoj.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

4. V rámci společné schůze výborů podle odstavce 1 se jednou ročně uskuteční výměna názorů na základě obecných směrů pro akce plánované na další rok, předložených zástupcem Komise."

75. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby. []

Článek 21 se nahrazuje tímto:

"Článek 21

Výbor

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

76. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh. []

V článku 28 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

"3. Na záležitosti předložené výboru na základě článku 10, čl. 11 odst. 4, článku 16, čl. 27 odst. 1 písm. a), čl. 27 odst. 2 a článku 32 se použijí články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce."

77. Nařízení Rady (ES) č. 448/98 ze dne 16. února 1998, kterým se doplňuje a mění nařízení (ES) č. 2223/96, pokud jde o rozvržení nepřímo měřených finančních zprostředkovatelských služeb (FISIM) v rámci Evropského systému národních a regionálních účtů (ESA). []

Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

78. Nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách. []

Článek 18 se nahrazuje tímto:

"Článek 18

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

79. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2119/98/ES ze dne 24. září 1998 o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství. []

Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

1. V otázkách provádění tohoto rozhodnutí je Komisi nápomocen výbor.

2. Použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

80. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzínu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS. []

Článek 11 se nahrazuje tímto:

"Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

2. Výbor přijme svůj jednací řád."

81. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. []

Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 6 odst. 2 směrnice 90/385/EHS.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

4. Výbor uvedený v odstavci 1 může projednat každou otázku týkající se provádění této směrnice."

82. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 276/1999/ES ze dne 25. ledna 1999, kterým se přijímá víceletý akční plán Společenství na podporu bezpečného používání internetu prostřednictvím boje s nedovolenými a škodlivými materiály v globálních sítích. []

Článek 5 se nahrazuje tímto:

"Článek 5

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

83. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením. []

Článek 12 se nahrazuje tímto:

"Článek 12

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [*] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [**] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

84. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/4/ES ze dne 22. února 1999 o kávových extraktech a cikorkových extraktech. []

Článek 5 se nahrazuje tímto:

"Článek 5

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [] (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

85. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. []

Článek 15 se nahrazuje tímto:

"Článek 15

Postup projednávání v regulativním výboru

1. Na záležitosti upravené čl. 3 odst. 3 a čl. 4 odst. 1 se použije postup uvedený v odstavci 2.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

86. Nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce. []

Článek 12 se nahrazuje tímto:

"Článek 12

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

87. Nařízení Rady (ES) č. 856/1999 ze dne 22. dubna 1999 o zvláštním rámci pomoci tradičním dodavatelům banánů AKT. []

Články 6 a 8 se nahrazují tímto:

"Článek 6

1. Komisi je nápomocen zeměpisně příslušný výbor pro rozvoj.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 8

1. Komisi je nápomocen zeměpisně příslušný výbor pro rozvoj.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468 s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

88. Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů. []

Článek 17 se nahrazuje tímto:

"Článek 17

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

89. Nařízení Rady (ES) č. 975/1999 ze dne 29. dubna 1999, kterým se stanoví požadavky pro provádění rozvojové spolupráce, která přispívá k obecnému cíli rozvoje a upevnění demokracie a právního státu, jakož i k dodržování lidských práv a základních svobod. []

Článek 13 se nahrazuje tímto:

"Článek 13

1. Komisi je nápomocen Výbor pro lidská práva a demokracii (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

90. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků. []

Článek 20 se nahrazuje tímto:

"Článek 20

1. Změny nezbytné pro přizpůsobení příloh této směrnice technickému pokroku se přijímají postupem stanoveným v čl. 29 odst. 4 písm. a) směrnice 67/548/EHS.

2. Komisi je nápomocen výbor.

3. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

4. Výbor přijme svůj jednací řád."

91. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES ze dne 13. prosince 1999 o dostupnosti informací pro spotřebitele o spotřebě paliva a emisích CO2 při prodeji nových osobních automobilů. []

Článek 10 se nahrazuje tímto:

"Článek 10

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [*] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

[1] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 96/350/ES (Úř. věst. L 135, 6.6.1996, s. 32).

[2] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[3] Úř. věst. L 63, 13.3.1979, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/12/ES (Úř. věst. L 77, 20.3.2002, s. 11).

[5] Úř. věst. L 54, 5.3.1979, s. 124. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2329/98 (Úř. věst. L 291, 30.10.1998, s. 2).

[7] Úř. věst. L 229, 30.8.1980, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 96/70/ES (Úř. věst. L 299, 23.11.1996, s. 26).

[8] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[9] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[10] Úř. věst. L 213, 21.7.1982, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 1999/20/ES (Úř. věst. L 80, 25.3.1999, s. 20).

[13] Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 50.

[14] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[15] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[16] Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1360/2002 (Úř. věst. L 207, 5.8.2002, s. 1).

[18] Úř. věst. L 145, 11.6.1988, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 1999/12/ES (Úř. věst. L 77, 23.3.1999, s. 22).

[20] Úř. věst. L 157, 24.6.1988, s. 28. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/60/ES (Úř. věst. L 331, 3.12.1997, s. 7).

[21] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[22] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[23] Úř. věst. L 184, 15.7.1988, s. 61. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 91/71/EHS (Úř. věst. L 42, 15.2.1991, s. 25).

[26] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12. Směrnice ve znění směrnice 93/68/EHS (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1).

[28] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 27. Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/34/ES (Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 1).

[29] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[30] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[31] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 34. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 1994.

[34] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 38.

[37] Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/41/ES (Úř. věst. L 172, 8.7.1999, s. 38).

[38] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[39] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[40] Úř. věst. L 160, 12.6.1989, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 3378/94 (Úř. věst. L 366, 31.12.1994, s. 1).

[41] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.

[43] Úř. věst. L 88, 3.4.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2197/95 (Úř. věst. L 221, 19.9.1995, s. 2).

[44] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[45] Úř. věst. L 117, 8.5.1990, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím 2001/204/ES (Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 32).

[47] Úř. věst. L 276, 6.10.1990, s. 40.

[50] Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40. Směrnice ve znění směrnice Komise 98/15/ES (Úř. věst. L 67, 7.3.1998, s. 29).

[51] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[52] Úř. věst. L 133, 28.5.1991, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (EHS) č. 2104/93 (Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 1).

[54] Úř. věst. L 149, 14.6.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2061/96 (Úř. věst. L 277, 30.10.1996, s. 1).

[56] Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2000/56/ES (Úř. věst. L 237, 21.9.2000, s. 45).

[57] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[58] Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1.

[60] Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 29. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 1994.

[62] Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 32.

[63] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[64] Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 4.

[66] Úř. věst. L 113, 30.4.1992, s. 19.

[67] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[68] Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 97/62/ES (Úř. věst. L 305, 8.11.1997, s. 42).

[70] Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 24.

[72] Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 16.

[73] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[74] Úř. věst. L 373, 21.12.1992, s. 26.

[76] Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.

[79] Úř. věst. L 52, 4.3.1993, s. 18.

[80] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[81] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[82] Úř. věst. L 84, 5.4.1993, s. 1.

[84] Úř. věst. L 98, 24.4.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2197/95 (Úř. věst. L 221, 19.9.1995, s. 2).

[86] Úř. věst. L 149, 21.6.1993, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 97/77/ES (Úř. věst. L 10, 16.1.1998, s. 28).

[87] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[88] Úř. věst. L 149, 21.6.1993, s. 5. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 97/77/ES.

[90] Úř. věst. L 149, 21.6.1993, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 97/77/ES.

[92] Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/104/ES (Úř. věst. L 6, 10.1.2002, s. 50).

[93] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[94] Úř. věst. L 175, 19.7.1993, s. 1.

[97] Úř. věst. L 167, 9.7.1993, s. 31. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 1999/296/ES (Úř. věst. L 117, 5.5.1999, s. 35).

[99] Úř. věst. L 186, 28.7.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1636/2001 (Úř. věst. L 222, 17.8.2001, s. 1).

[100] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[101] Úř. věst. L 187, 29.7.1993, s. 52. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 97/15/ES (Úř. věst. L 95, 10.4.1997, s. 16).

[103] Úř. věst. L 244, 30.9.1993, s. 23. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 1994.

[106] Úř. věst. L 290, 24.11.1993, s. 14.

[107] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[108] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[109] Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 3. Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/83/ES (Úř. věst. L 48, 19.2.1997, s. 16).

[112] Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 13.

[113] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[114] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[115] Úř. věst. L 182, 16.7.1994, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2840/98 (Úř. věst. L 354, 30.12.1998, s. 14).

[118] Úř. věst. L 319, 12.12.1994, s. 1.

[120] Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 34.

[] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.

[] Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 24.

[] Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/5/ES (Úř. věst. L 55, 24.2.2001, s. 59).

[] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Úř. věst. L 257, 27.10.1995, s. 1.

[] Úř. věst. L 270, 13.11.1995, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1638/2001 (Úř. věst. L 222, 17.8.2001, s. 29).

[] Úř. věst. L 78, 28.3.1996, s. 27.

[] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 1.

[] Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 6.

[] Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26.

[] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Úř. věst. L 296, 21.11.1996, s. 55.

[] Úř. věst. L 299, 23.11.1996, s. 1.

[] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Úř. věst. L 306, 28.11.1996, s. 1.

[] Úř. věst. L 10, 14.1.1997, s. 13.

[] Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2476/2001 (Úř. věst. L 334, 18.12.2001, s. 3).

[] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Úř. věst. L 32, 3.2.1997, s. 1.

[] Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/11/ES (Úř. věst. L 48, 17.2.2001, s. 20).

[] Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1614/2002 (Úř. věst. L 244, 12.9.2002, s. 7).

[] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1.

[] Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.

[] Úř. věst. L 85, 27.3.1997, s. 1.

[] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Úř. věst. L 202, 30.7.1997, s. 1.

[] Úř. věst. L 287, 21.10.1997, s. 1.

[] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Úř. věst. L 15, 21.1.1998, s. 14. Směrnice ve znění směrnice 2002/39/ES (Úř. věst. L 176, 5.7.2002, s. 21).

[] Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

[] Úř. věst. L 58, 27.2.1998, s. 1.

[] Úř. věst. L 162, 5.6.1998, s. 1.

[] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Úř. věst. L 268, 3.10.1998, s. 1.

[] Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58. Směrnice ve znění směrnice Komise 2000/71/ES (Úř. věst. L 287, 14.11.2000, s. 46).

[] Úř. věst. L 331, 7.12.1998, s. 1.

[] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Úř. věst. L 33, 6.2.1999, s. 1.

[] Úř. věst. L 66, 13.3.1999, s. 16.

[] Úř. věst. L 66, 13.3.1999, s. 26.

[] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 10.

[] Úř. věst. L 63, 12.3.1999, s. 6.

[] Úř. věst. L 108, 27.4.1999, s. 2.

[] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1.

[] Úř. věst. L 120, 8.5.1999, s. 1.

[] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1. Směrnice ve znění směrnice Komise 2001/60/ES (Úř. věst. L 226, 22.8.2001, s. 5).

[] Úř. věst. L 12, 18.1.2000, s. 16.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU