(ES) č. 1435/2003Nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)

Publikováno: Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 1-24 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. července 2003 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 21. srpna 2003 Nabývá účinnosti: 21. srpna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES) č. 1435/2003

ze dne 22. července 2003

o statutu Evropské družstevní společnosti (SCE)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropský parlament přijal dne 13. dubna 1983 usnesení o družstvech v Evropském společenství [4], dne 9. července 1987 usnesení o příspěvku družstev k regionálnímu rozvoji [5], dne 26. května 1989 usnesení o úloze žen v družstvech a místních iniciativách pro zaměstnanost [6], dne 11. února 1994 usnesení o příspěvku družstev k regionálnímu rozvoji [7] a dne 18. září 1998 usnesení o úloze družstev při zvyšování zaměstnanosti žen [8].

(2) Dokončení vnitřního trhu a s tím spojené zlepšení hospodářské a sociální situace v celém Společenství znamená nejen odstraňování překážek odchodu, ale také přizpůsobení výrobních struktur rozměrům Společenství. Pro tento účel je podstatné, aby si společnosti všech typů, jejichž činnost není omezena na pouhé uspokojování místních potřeb, mohly plánovat a reorganizovat své činnosti na úrovni Společenství.

(3) Právní rámec pro podnikání ve Společenství vychází stále převážně z vnitrostátních právních předpisů, a proto neodpovídá hospodářskému rámci, ve kterém by se měl rozvíjet, aby mohlo být dosaženo cílů stanovených článkem 18 Smlouvy. Tato situace představuje značnou překážku pro vytváření seskupení společností z různých členských států.

(4) Rada přijala nařízení (ES) č. 2157/2001 [9] o statutu evropské společnosti (SE) v souladu s obecnými zásadami platnými pro akciové společnosti. Tento nástroj však neodpovídá zvláštnostem družstev.

(5) Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) ve smyslu nařízení (EHS) č. 2137/85 [10] sice umožňuje podnikům provádět společně určité činnosti při zachování jejich samostatnosti, nicméně nesplňuje zvláštní požadavky družstevní činnosti.

(6) Pro zajištění rovných podmínek hospodářské soutěže a v zájmu svého hospodářského rozvoje by mělo Společenství poskytnout družstvům, jako organizační formě obecně uznávané ve všech členských státech, vhodné právní nástroje, které by jim usnadnily rozvoj přeshraničních činností. Organizace spojených národů vyzvala vlády všech zemí, aby pro družstva vytvořily výhodné prostředí, v němž by se mohla účastnit hospodářského života na rovném základě s jinými formami společností [11].

(7) Družstva jsou především seskupení fyzických nebo právnických osob se zvláštními zásadami činnosti, které se odlišují od zásad činnosti jiných hospodářských subjektů. Mezi tyto zásady patří demokratická struktura a kontrola a spravedlivé rozdělování čistého zisku za účetní období.

(8) Mezi tyto zvláštní zásady patří zejména přednostní postavení jednotlivce, jež se odráží ve zvláštních předpisech pro členství, vystoupení a vyloučení z družstva, kde platí pravidlo "jeden člověk – jeden hlas", přičemž hlasovací právo je vázáno na jednotlivce a vyplývá z něj, že členové nemohou vykonávat žádná práva nad jměním družstva.

(9) Základní kapitál družstva je tvořen členskými vklady a jejich členy mohou být buď fyzické, nebo právnické osoby. Tito členové mohou sestávat zcela nebo zčásti ze zákazníků, zaměstnanců nebo dodavatelů. Skládá-li se družstvo z členů, kteří jsou sami družstvy, nazývá se družstvem "sekundárním" či družstvem "druhého stupně". Za určitých okolností může být mezi členy družstva určitý počet členů-investorů, kteří nevyužívají jeho služeb, nebo třetích osob, jež mají prospěch z činnosti družstva nebo provádějí práce jeho jménem.

(10) Hlavním účelem evropské družstevní společnosti (dále jen "SCE") by mělo být uspokojování potřeb jejích členů nebo rozvoj jejich hospodářských nebo sociálních činností v souladu s těmito zásadami:

- svou činnost by měla SCE vykonávat pro vzájemný prospěch jejích členů tak, aby každý člen měl užitek z její činnosti přiměřený k míře své účasti,

- členové SCE by měli být také zákazníky, zaměstnanci nebo dodavateli, nebo by měli být jinak zapojeni do její činnosti,

- členové by měli vykonávat kontrolu rovným dílem, i když může být povoleno také vážené hlasování, odrážející přispění každého člena do SCE,

- měla by být omezena výše úroku z úvěru a členských vkladů SCE,

- zisky by se měly rozdělovat v poměru k obchodům s SCE nebo využít na krytí potřeb jejích členů,

- neměly by existovat žádné umělé překážky členství,

- při zrušení SCE by čistý obchodní majetek a rezervy měly být převedeny v souladu se zásadou neziskového převodu, to jest na jiný družstevní subjekt, který sleduje podobné cíle nebo cíle obecného zájmu.

(11) Přeshraniční spolupráci mezi družstvy ve Společenství v současnosti brání právní a správní překážky, které by měly být na trhu bez hranic odstraněny.

(12) Zavedení evropské právní formy pro družstva, založené na společných zásadách, avšak zároveň zohledňující jejich zvláštnosti, by mělo družstvům umožnit rozvinout činnost za hranicemi svých států, na celém území Společenství nebo jeho části.

(13) Základním cílem tohoto nařízení je umožnit zřizování SCE fyzickými osobami s bydlištěm v různých členských státech nebo právnickými osobami zřízenými podle práva různých členských států. Nařízení také umožní založení SCE fúzí dvou stávajících družstev nebo přeměnou vnitrostátního družstva na novou právní formu bez nutnosti jeho předchozího zrušení, pokud má toto družstvo sídlo a správní ústředí v jednom členském státě a provozovnu nebo dceřinou společnost v jiném členském státě.

(14) Vzhledem ke zvláštní povaze SCE jako subjektu práva Společenství nejsou pojetím "skutečného sídla" SCE podle tohoto nařízení dotčeny právní předpisy členských států, ani se tím nepředjímá vymezení tohoto pojmu, které bude zvoleno pro jiné akty Společenství v oblasti práva obchodních společností.

(15) Odkazy tohoto nařízení na pojem základní kapitál by se měly týkat výhradně základního kapitálu upsaného. Neměly by se týkat nerozděleného společného, respektive kmenového jmění SCE.

(16) Toto nařízení se nevztahuje na jiné právní oblasti, jako jsou daně, hospodářská soutěž, duševní vlastnictví nebo úpadek. V těchto a dalších oblastech, které nařízení neupravuje, se proto použije právo členských států a práva Společenství.

(17) Pravidla zapojení zaměstnanců do Evropské družstevní společnosti jsou stanovena směrnicí 2003/72/ES [12], tvoří nedílný doplněk tohoto nařízení a musí být uplatňována současně s ním.

(18) Práce na sbližování vnitrostátních předpisů práva obchodních společností již značně pokročila, a proto v oblastech, kde fungování družstva nevyžaduje žádná jednotná pravidla Společenství, může být obdobně odkázáno na některé právní předpisy, které vydal členský stát, ve kterém má SCE sídlo, pro účely provádění směrnic o obchodních společnostech, pokud jsou tyto předpisy významné pro právní úpravu SCE, zejména

- první směrnici Rady 68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření za účelem dosažení jejich rovnocennosti ve Společenství, která jsou vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, na ochranu zájmů společníků a třetích osob [13],

- čtvrtou směrnici Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978 o ročních účetních závěrkách některých forem společností [14],

- sedmou směrnici Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983 o konsolidovaných účetních závěrkách [15],

- osmou směrnici Rady 84/253/EHS ze dne 10. dubna 1984 o schvalování osob pověřených prováděním auditů účetních dokumentů [16],

- jedenáctou směrnici Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu [17].

(19) Činnosti v oblasti finančních služeb, zejména pokud jde o úvěrové instituce a pojišťovny, byly upraveny právními předpisy vyžadovanými těmito směrnicemi:

- směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a jiných finančních institucí [18],

- směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého jiného než životního pojištění (třetí směrnice o neživotním pojištění) [19].

(20) Použití tohoto statutu by mělo být volitelné,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Forma SCE

1. Na území Společenství lze založit družstvo ve formě Evropské družstevní společnosti (SCE) za podmínek a způsobem stanoveným v tomto nařízení.

2. Upsaný základní kapitál SCE je rozvržen na vklady.

Počet členů a základní kapitál SCE je proměnný.

Není-li stanovami SCE při jejím založení určeno jinak, ručí členové jen do výše svého upsaného vkladu. Ručí-li členové SCE omezeně, přidá se ke jménu SCE dodatek "s ručením omezeným".

3. Základním účelem SCE je uspokojování potřeb jejích členů nebo rozvoj jejich hospodářských a sociálních činností, zejména uzavíráním smluv se členy na dodávky zboží či poskytování služeb nebo na provedení prací takového druhu, který SCE provádí nebo obstarává. Účelem SCE může být rovněž uspokojování potřeb jejích členů výše uvedeným způsobem prostřednictvím podpory jejich účasti na hospodářských činnostech v jedné nebo více SCE nebo vnitrostátních družstvech. SCE může svou činnost vykonávat prostřednictvím dceřiné společnosti.

4. Pokud stanovy neurčují jinak, nesmí SCE poskytovat užitek ze své činnosti nečlenům ani jim nesmí umožnit účast na svých činnostech.

5. SCE je právnickou osobou.

6. Zapojení zaměstnanců v SCE se řídí směrnicí 2003/72/ES.

Článek 2

Založení

1. SCE může být založena

- alespoň pěti fyzickými osobami s bydlištěm alespoň ve dvou členských státech,

- alespoň pěti fyzickými osobami a společnostmi ve smyslu čl. 48 odst. 2 Smlouvy a jinými veřejnoprávními nebo soukromoprávními právnickými osobami založenými podle práva členského státu, které mají bydliště v nejméně dvou různých členských státech nebo se řídí právem alespoň dvou různých členských států,

- společnostmi ve smyslu čl. 48 odst. 2 Smlouvy a jinými veřejnoprávními nebo soukromoprávními právnickými osobami založenými podle práva členského státu, které se řídí právem alespoň dvou různých členských států,

- fúzí družstev založených podle práva členského státu, která mají sídlo i správní ústředí ve Společenství, řídí-li se alespoň dvě tato družstva právem různých členských států,

- přeměnou družstva založeného podle práva členského státu, které má sídlo i správní ústředí ve Společenství, pokud má po dobu alespoň dvou let provozovnu nebo dceřinou společnost řídící se právem jiného členského státu.

2. Členský stát může stanovit, že se na založení SCE může podílet i právnická osoba, jež nemá správní ústředí ve Společenství, pokud byla založena podle práva členského státu, má sídlo v tomto členském státě a má skutečnou a trvalou vazbu na hospodářství některého členského státu.

Článek 3

Minimální základní kapitál

1. Základní kapitál SCE se vyjadřuje v národní měně. SCE se sídlem vně eurozóny může svůj kapitál vyjádřit také v eurech.

2. Upsaný základní kapitál musí činit alespoň 30000 EUR.

3. Právní předpisy členského státu vyžadující vyšší upsaný základní kapitál u právnických osob vykonávajících určité druhy činností se použijí také na SCE se sídlem v tomto členském státě.

4. Stanovy SCE určí částku, pod kterou nesmí upsaný základní kapitál poklesnout v důsledku vyplacení podílu člena, který přestává být členem SCE. Tato částka nesmí být nižší než částka uvedená v odstavci 2. Nároky členů, kteří přestávají být členy SCE, na vyplacení podílu ve lhůtách podle článku 16 se pozastavují po dobu, kdy by vyplacení podílu mělo za následek pokles upsaného základního kapitálu pod stanovenou minimální částku.

5. Základní kapitál lze zvýšit následnými úpisy členů nebo přijetím nových členů a s výhradou odstavce 4 lze základní kapitál snížit úplným nebo částečným vyplacením podílů.

Změny základního kapitálu nevyžadují změnu stanov ani zveřejnění.

Článek 4

Základní kapitál SCE

1. Upsaný základní kapitál SCE se skládá z členských vkladů, vyjádřených v národní měně. SCE se sídlem vně eurozóny může členské vklady vyjádřit také v eurech. Může být zavedeno více druhů podílů.

Stanovy mohou stanovit, že různé druhy podílů jsou spojeny s různými nároky při rozdělování zisku. Podíly, které jsou spojené se stejnými nároky, patří do jednoho druhu.

2. Kapitál se může skládat pouze z majetku, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná. Členský vklad nemůže spočívat v závazcích na provedení práce nebo poskytnutí služeb.

3. Podíly znějí na jméno. Jmenovitá hodnota podílů v rámci jednoho druhu podílů musí být shodná. Je určena ve stanovách. Členský podíl nelze vydat v nižší částce, než je jeho jmenovitá hodnota.

4. Peněžité vklady musí být v den upsání splaceny alespoň z 25 % jmenovité hodnoty. Zůstatek musí být splacen do pěti let, neurčí-li stanovy kratší dobu.

5. Nepeněžité vklady musí být plně splaceny v den upsání.

6. Pokud jde o jmenování znalců a ocenění nepeněžitých vkladů, použije se na SCE obdobně právo upravující akciové společnosti v členském státě, ve kterém má SCE sídlo.

7. Stanovy určí minimální počet podílů, které musí být upsány pro nabytí členství v SCE. Určí-li stanovy, že většinu na valné hromadě musí tvořit členové, kteří jsou fyzickými osobami, a stanoví-li pro členy, kteří se chtějí účastnit na činnosti SCE, požadavek úpisu, nesmějí podmínit členství úpisem více než jednoho podílu.

8. V usnesení výroční valné hromady o účetní závěrce za účetní období se zaznamená výše základního kapitálu na konci účetního období a jeho změna oproti období předcházejícímu.

Na návrh správního nebo řídícího orgánu může valná hromada, v souladu s požadavky usnášeníschopnosti a většiny potřebné pro změnu stanov, rozhodnout o zvýšení upsaného základního kapitálu prostřednictvím částečné nebo úplné kapitalizace rezerv použitelných k rozdělení. Nové podíly se členům rozdělí v poměru k jejich vkladům na dosavadním základním kapitálu.

9. Jmenovitou hodnotu vydaných podílů lze zvýšit jejich sloučením. Vyžadují-li stanovy pro takové zvýšení výzvu k dodatečnému splácení vkladů, rozhodne o tom valná hromada za předpokladu, že jsou splněny požadavky usnášeníschopnosti a většiny potřebné pro změnu stanov.

10. Jmenovitou hodnotu podílů lze snížit rozdělením vydaných podílů.

11. V souladu se stanovami a se souhlasem buď valné hromady, nebo řídícího či správního orgánu lze členovi nebo osobě nabývající členství postoupit nebo prodat podíl.

12. SCE nesmí upisovat vlastní podíly, nakupovat je ani je přijímat jako záruku, ať již přímo či prostřednictvím osoby jednající vlastním jménem, avšak na účet SCE.

Podíly v SCE však lze přijmout jako záruku při běžných obchodech úvěrových institucí SCE.

Článek 5

Stanovy

1. Pro účely toho nařízení se "stanovami SCE" rozumí zakladatelská smlouva nebo listina a stanovy, pokud jsou obsaženy v samostatném dokumentu.

2. Zakládající členové vypracují stanovy SCE v souladu s předpisy pro zakládání družstev platnými v členském státě, kde má SCE sídlo. Stanovy mají písemnou podobu a musí být zakládajícími členy podepsány.

3. Právo upravující předběžný dohled nad zakládáním akciových společností v členském státě, ve kterém má SCE sídlo, se obdobně použije i na kontrolu zakládání SCE.

4. Stanovy SCE obsahují alespoň

- firmu SCE, před nebo za níž je dodatek "SCE", a případně též dodatek "s ručením omezeným",

- předmět činnosti,

- jména fyzických osob a názvy právnických osob, které jsou zakládajícími členy SCE, u právnických osob s uvedením jejich předmětu činnosti a sídla,

- adresu sídla SCE,

- podmínky a postupy pro přijetí, vyloučení a vystoupení člena,

- práva a povinnosti členů a jednotlivé kategorie členů, pokud existují, a práva a povinnosti členů v každé kategorii,

- jmenovitou hodnotu upsaných podílů, částku upsaného základního kapitálu a údaj, že základní kapitál je proměnný,

- zvláštní pravidla pro případné přidělení části nerozděleného zisku do rezervních fondů,

- pravomoci a příslušnost členů jednotlivých orgánů SCE,

- pravidla jmenování a odvolávání členů těchto orgánů,

- pravidla usnášeníschopnosti a většiny při hlasování,

- doba trvání společnosti, je-li založena na dobu určitou.

Článek 6

Sídlo

Sídlo SCE se musí nacházet ve Společenství, ve stejném členském státě jako její správní ústředí. Členský stát může kromě toho uložit SCE zapsané do rejstříku na jeho území povinnost mít sídlo a správní ústředí na stejném místě.

Článek 7

Přemístění sídla

1. Sídlo SCE lze přemístit do jiného členského státu v souladu s odstavci 2 až 16. Toto přemístění nevede ke zrušení SCE ani k vytvoření nové právnické osoby.

2. Řídící nebo správní orgán vypracuje návrh na přemístění a zveřejní jej v souladu s článkem 12, aniž jsou dotčeny případné další formy zveřejnění stanovené členským státem, ve kterém se nachází sídlo. Návrh uvádí stávající firmu, sídlo a identifikační číslo SCE a rovněž obsahuje

a) zamýšlené nové sídlo SCE;

b) navrhované stanovy, včetně případně nové firmy SCE;

c) zamýšlený časový plán přemístění;

d) veškeré dopady přemístění na zapojení zaměstnanců v SCE;

e) veškerá práva na ochranu členů, věřitelů a držitelů jiných práv.

3. Řídící nebo správní orgán vypracuje zprávu, která vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská hlediska přemístění sídla a účinky na zaměstnanost a uvádí důsledky přemístění pro členy, věřitele, zaměstnance a držitele jiných práv.

4. Členové a věřitelé SCE, držitelé jiných práv, jakož i jiné subjekty, jež toto právo mohou vykonávat podle vnitrostátních právních předpisů, jsou oprávněni nejméně jeden měsíc před valnou hromadou, která má rozhodnout o přemístění, prostudovat v sídle SCE návrh na přemístění a zprávu vypracovanou podle odstavce 3 a na žádost obdržet zdarma kopie těchto dokumentů.

5. Každý člen, který na valné hromadě nebo na schůzi úseku nebo oddělení vyjádří nesouhlas s rozhodnutím o přemístění sídla, může do dvou měsíců od rozhodnutí valné hromady oznámit své vystoupení z SCE. Členství tohoto člena zaniká ke konci účetního období, ve kterém své vystoupení oznámil, a ve vztahu k němu není přemístění sídla SCE účinné. Vystoupení zakládá tomuto členovi nárok na vyplacení jeho podílů za podmínek stanovených v čl. 4 odst. 4 a v článku 16.

6. O přemístění může být rozhodnuto nejdříve dva měsíce po zveřejnění návrhu. Rozhodnutí se přijímá způsobem uvedeným v čl. 62 odst. 4.

7. Než příslušný orgán vydá osvědčení uvedené v odstavci 8, musí SCE prokázat, s ohledem na závazky vzniklé před zveřejněním návrhu na přemístění, že jsou přiměřeně chráněny zájmy věřitelů a držitelů jiných práv (včetně zájmů veřejných subjektů) vůči SCE v souladu s požadavky stanovenými členským státem, ve kterém má SCE sídlo před přemístěním.

Členský stát může rozšířit uplatňování prvního pododstavce i na závazky, které vzniknou nebo mohou vzniknout do okamžiku přemístění.

Prvním a druhým pododstavcem není dotčeno uplatňování vnitrostátních právních předpisů členských států na SCE, které upravují provedení nebo zajištění plateb veřejným subjektům.

8. V členském státě, ve kterém má SCE sídlo, vystaví soud, notář nebo jiný příslušný orgán osvědčení potvrzující splnění všech úkonů a formalit, které musí být provedeny před přemístěním.

9. Nový zápis do rejstříku nelze provést, nebylo-li předloženo osvědčení uvedené v odstavci 8 a nebylo-li prokázáno, že byly splněny všechny formality potřebné pro zápis v zemi, kde se má nacházet nové sídlo.

10. Přemístění sídla SCE a související změny jejích stanov nabývají účinku dnem, ke kterému je SCE zapsána do rejstříku příslušného pro nové sídlo SCE v souladu s čl. 11 odst. 1.

11. Rejstřík nového sídla uvědomí o novém zápisu SCE rejstřík starého sídla, jakmile je proveden. Starý zápis v rejstříku se vymaže až po obdržení tohoto oznámení.

12. Nový zápis a výmaz starého zápisu se v dotyčných členských státech zveřejňuje v souladu s článkem 12.

13. Ode dne zveřejnění nového zápisu SCE do rejstříku se lze nového sídla SCE dovolávat vůči třetím osobám. Dokud však nebyl zveřejněn výmaz SCE z rejstříku jejího předchozího sídla, mohou se třetí osoby nadále dovolávat předchozího sídla SCE, neprokáže-li SCE, že třetím osobám bylo nové sídlo známo.

14. Právní předpisy členského státu mohou stanovit, že pro SCE zapsané do rejstříku v tomto členském státě nenabývá účinku přemístění sídla, které by vedlo ke změně rozhodného práva, pokud některý z příslušných orgánů tohoto členského státu vysloví s tímto přemístěním nesouhlas ve dvouměsíční lhůtě uvedené v odstavci 6. Tento nesouhlas je přípustný pouze z důvodů veřejného zájmu.

Podléhá-li SCE podle směrnic Společenství dohledu vnitrostátního orgánu finančního dozoru, má tento orgán rovněž právo nesouhlasit se změnou sídla.

Nesouhlas musí být možné soudně přezkoumat.

15. Žádná SCE nesmí přemístit sídlo, bylo-li vůči ní zahájeno řízení o zrušení, včetně dobrovolného zrušení, likvidaci, úpadku nebo pozastavení plateb nebo jiné podobné řízení.

16. SCE, která přemístila své sídlo do jiného členského státu, je považována, pokud jde o veškeré pohledávky vzniklé před okamžikem přemístění podle odstavce 10, za SCE se sídlem v členském státě, ve kterém byla zapsána do rejstříku před přemístěním, i když byla žaloba podána po přemístění sídla.

Článek 8

Právo, kterým se SCE řídí

1. SCE se řídí

a) tímto nařízením;

b) svými stanovami, pokud je to v tomto nařízení výslovně stanoveno;

c) pokud jde o oblasti, které toto nařízení neupravuje nebo je upravuje pouze částečně, ve věcech, které upraveny nejsou,

i) právními předpisy přijatými členskými státy k provedení opatření Společenství, která se týkají konkrétně SCE;

ii) právními předpisy členských států, které by se vztahovaly na družstvo založené podle práva členského státu, ve kterém má SCE sídlo;

iii) svými stanovami stejným způsobem, jako u družstva založeného v souladu s právními předpisy členského státu, ve kterém má SCE sídlo.

2. Pokud vnitrostátní právo stanoví zvláštní pravidla nebo omezení činnosti, již SCE vykonává, nebo určité kontroly orgánem dohledu, vztahují se neomezeně na SCE.

Článek 9

Zásada nediskriminace

S výhradou tohoto nařízení musí být s SCE v každém členském státě zacházeno tak, jako by byla družstvem založeným v souladu s právními předpisy členského státu, ve kterém má sídlo.

Článek 10

Údaje povinně uváděné v listinách

1. Právo členského státu, v němž má SCE sídlo, kterým se řídí akciové společnosti, pokud jde o obsah dopisů a listin zasílaných třetím osobám, se obdobně použijí na SCE. Před nebo za firmou SCE se uvádí dodatek "SCE", a případně též dodatek "s ručením omezeným".

2. Pouze SCE smí uvádět zkratku "SCE" před nebo za svou firmou za účelem stanovení své právní formy.

3. Společnosti nebo jiné právnické osoby zapsané v rejstříku členského státu přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost, jejichž firma obsahuje zkratku "SCE", však nemusí svou firmu měnit.

Článek 11

Podmínky zápisu do rejstříku a zveřejňování

1. Každá SCE se v členském státě, ve kterém má sídlo, zapisuje do rejstříku určeného právními předpisy tohoto členského státu v souladu s právem, kterým se řídí akciové společnosti.

2. SCE nemůže být zapsána do rejstříku, dokud není uzavřena dohoda o zapojení zaměstnanců podle článku 4 směrnice 2003/72/ES, přijato rozhodnutí podle čl. 3 odst. 6 uvedené směrnice nebo pokud uplynula doba pro vyjednávání podle článku 5 uvedené směrnice, aniž by byla uzavřena dohoda.

3. Předpokladem pro zápis SCE založené fúzí v členském státě, který využil možnosti uvedené v čl. 7 odst. 3 směrnice 2003/72/ES, je, že musí být buď uzavřena dohoda o zapojení zaměstnanců ve smyslu článku 4 směrnice 2003/72/ES, včetně spolurozhodování, anebo že pro žádné ze zúčastněných družstev neplatila před zápisem pravidla spolurozhodování.

4. Stanovy SCE nesmějí být v žádném okamžiku v rozporu s takto stanovenou úpravou zapojení zaměstnanců. Pokud je tato nová úprava stanovená podle směrnice 2003/72/ES v rozporu se stávajícími stanovami, musí být stanovy v nezbytném rozsahu změněny.

V tom případě může členský stát stanovit, že řídící nebo správní orgán SCE je oprávněn změnit stanovy bez dalšího rozhodnutí valné hromady.

5. Na SCE se obdobně použije právo, kterým se řídí akciové společnosti v členském státě, ve kterém má SCE sídlo, pokud jde o zveřejňování listin a údajů.

Článek 12

Zveřejňování listin v členských státech

1. Listiny a údaje týkající se SCE, které podle tohoto nařízení musí být zveřejňovány, se zveřejňují v souladu s právními předpisy členského státu, ve kterém má SCE sídlo, jež se vztahují na akciové společnosti.

2. Na pobočky SCE zakládané v jiném členském státě, než ve kterém má SCE sídlo, se vztahují vnitrostátní právní předpisy přijaté podle směrnice 89/666/EHS. Členské státy však mohou stanovit odchylky od vnitrostátních právních předpisů provádějících uvedenou směrnici, aby se zohlednily zvláštnosti družstev.

Článek 13

Oznámení v Úředním věstníku Evropské unie

1. Oznámení o zápisu SCE do rejstříku a o výmazu z rejstříku se pro informaci zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie po zveřejnění v souladu s článkem 12. V tomto oznámení musí být uvedena firma, identifikační číslo, datum a místo zápisu SCE do rejstříku, datum, místo a název publikačního prostředku, sídlo SCE a předmět činnosti.

2. Pokud je sídlo SCE přemístěno v souladu s článkem 7, zveřejní se oznámení s údaji stanovenými v článku 1 společně s údaji o novém zápisu do rejstříku.

3. Údaje podle článku 1 musí být zaslány Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství do jednoho měsíce od zveřejnění podle čl. 12 odst. 1.

Článek 14

Vznik členství

1. Aniž je dotčen čl. 33 odst. 1 písm. b), musí být vznik členství schválen řídícím nebo správním orgánem. Odmítnutí kandidáti členství se mohou odvolat k valné hromadě, která se koná po podání přihlášky o členství.

Pokud to dovolují právní předpisy členského státu sídla SCE, mohou stanovy SCE stanovit, že osoby, které nebudou vyrábět nebo užívat zboží či služby SCE, mohou být přijaty za členy-investory (neuživatele). Vznik takového členství musí schválit valná hromada nebo jiný orgán, který je k tomu valnou hromadou nebo stanovami zmocněn.

Členové SCE, kteří jsou právnickými osobami, se považují za členy-uživatele na základě toho, že zastupují své vlastní členy, pokud jsou uživateli jejich členové, kteří jsou fyzickými osobami.

Neurčí-li stanovy jinak, mohou členství v SCE nabývat fyzické i právnické osoby.

2. Stanovy mohou určit další podmínky pro přijetí za člena, zejména

- minimální výši upisovaného členského vkladu,

- podmínky vztahující se k předmětu činnosti SCE.

3. Určí-li tak stanovy, mohou být členové požádáni o zvýšení své účasti na základním kapitálu SCE.

4. V sídle SCE je veden abecední seznam všech jejích členů s uvedením jejich adresy a počtu, případně i kategorií podílů každého člena. Každý, kdo má bezprostřední odůvodněný zájem, může na žádost nahlížet do seznamu a obdržet kopii celého nebo části seznamu za cenu, která nepřevýší správní náklady s tím spojené.

5. Každá operace, která vede ke změně rozložení základního kapitálu nebo k jeho zvýšení či snížení, se zapíše do seznamu členů uvedeného v odstavci 4 nejpozději v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo ke změně.

6. Operace uvedené v odstavci 5 jsou pro SCE a třetí osoby s bezprostředním odůvodněným zájmem účinné až po zápisu do seznamu uvedeného v odstavci 4.

7. Členům se na žádost vydá písemné potvrzení o zapsání změny.

Článek 15

Zánik členství

1. Členství zaniká

- vystoupením z SCE,

- vyloučením, pokud člen závažným způsobem poruší své povinnosti nebo jedná v rozporu se zájmy SCE,

- umožňují-li to stanovy, převodem všech podílů na jiného člena nebo fyzickou či právnickou osobu, která nabyla členství,

- zánikem člena, pokud nejde o fyzickou osobu,

- následkem úpadku,

- smrtí,

- v ostatních případech určených ve stanovách nebo v právních předpisech o družstvech členského státu, ve kterém má SCE sídlo.

2. Každý menšinový člen, který na valné hromadě SCE vyjádřil nesouhlas se změnou stanov,

i) jíž byly zavedeny nové povinnosti týkající se plateb nebo poskytování služeb nebo

ii) jíž byly podstatně rozšířeny stávající povinnosti členů SCE nebo

iii) jíž byla prodloužena lhůta pro vystoupení z SCE na více než pět let,

může do dvou měsíců od rozhodnutí valné hromady oznámit své vystoupení z SCE.

V případech uvedených v prvním pododstavci bodech i) a ii) končí členství ke konci současného účetního období a v případě uvedeném v bodě iii) po uplynutí lhůty pro vystoupení platné před změnou stanov. Změna stanov není vůči dotčenému členu účinná. Vystoupením získává tento člen nárok na vyplacení svých podílů za podmínek stanovených v čl. 3 odst. 4 a v článku 16.

3. O vyloučení rozhodne správní nebo řídící orgán SCE poté, co se člen vyjádří. Člen se proti takovému rozhodnutí může odvolat k valné hromadě.

Článek 16

Finanční nároky členů v případě jejich vystoupení nebo vyloučení

1. Kromě případu převodu podílu a s výhradou článku 3 opravňuje zánik členství člena k vyplacení jeho podílu na upsaném základním kapitálu sníženém o poměrnou část případných ztrát započítaných k tíži základního kapitálu SCE.

2. Částky odečtené podle odstavce 1 se vypočítají na základě účetní rozvahy účetního období, v němž vznikl nárok na vyplacení podílu.

3. Stanovy určí postupy a podmínky pro výkon práva na vystoupení a lhůtu, ve které se uskuteční vyplacení podílu, která nesmí přesahovat tři roky. V žádném případě není SCE povinna vyplatit podíl do šesti měsíců od schválení účetní rozvahy vydané po zániku členství.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí také při částečné výplatě členského podílu.

KAPITOLA II

ZALOŽENÍ SCE

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 17

Rozhodné právo během zakládání SCE

1. S výhradou tohoto nařízení se založení SCE řídí právními předpisy, které se vztahují na družstva v členském státě, ve kterém SCE zřizuje své sídlo.

2. Zápis SCE do rejstříku se zveřejňuje v souladu s článkem 12.

Článek 18

Nabytí právní subjektivity

1. SCE nabývá právní subjektivity dnem, ke kterému je v členském státě, ve kterém má sídlo, zapsána do rejstříku určeného tímto členským státem v souladu s čl. 11 odst. 1.

2. Jestliže byly jménem SCE provedeny úkony před jejím zápisem do rejstříku v souladu s článkem 11 a SCE nepřevezme po svém zápisu závazky vzniklé z těchto úkonů, ručí za ně fyzické osoby, společnosti nebo jiné právnické osoby, které provedly tyto úkony, společně a nerozdílně a neomezeně, nebylo-li dohodnuto jinak.

Oddíl 2

Založení fúzí

Článek 19

Postup založení SCE fúzí

SCE může být založena fúzí v souladu s postupem

- pro fúzi sloučením nebo

- pro fúzi splynutím.

V případě fúze sloučením získává při uskutečnění fúze formu SCE nástupnické družstvo. V případě fúze splynutím se SCE stává nová právnická osoba.

Článek 20

Rozhodné právo pro fúzi

U věcí, které tento oddíl neupravuje nebo které jsou v tomto oddíle upraveny pouze částečně, se v aspektech, které upraveny nejsou, na každé z družstev účastnících se založení SCE fúzí vztahují právní předpisy členského státu, kterým dané družstvo podléhá, upravující fúze družstev, a neexistují-li, právní předpisy uvedeného státu týkající se vnitrostátních fúzí akciových společností.

Článek 21

Důvody nesouhlasu s fúzí

Právní předpisy členského státu mohou stanovit, že se družstvo řídící se právem tohoto členského státu nesmí zúčastnit založení SCE fúzí, pokud s tím některý z příslušných orgánů tohoto členského státu vyjádří nesouhlas před vydáním osvědčení uvedeného v čl. 29 odst. 2.

Tento nesouhlas je přípustný pouze z důvodů veřejného zájmu. Nesouhlas musí být možné soudně přezkoumat.

Článek 22

Podmínky fúze

1. Řídící nebo správní orgány fúzujících družstev vypracují projekt fúze. Projekt fúze zahrnuje tyto údaje:

a) firma a sídlo každého z fúzujících družstev a navrhovaná firma a sídlo SCE;

b) výměnný poměr upsaných členských podílů a popřípadě výše doplatku na dorovnání. Nejsou-li žádné podíly, přesné rozdělení majetku a jeho hodnoty v podílech;

c) podmínky rozložení podílů SCE;

d) den, od kterého vznikne majiteli podílů SCE právo na podíl na zisku, a případné zvláštní podmínky týkající se tohoto práva;

e) den, od kterého se pro účely účetnictví považují jednání fúzujících družstev za jednání SCE;

f) zvláštní podmínky či výhody spojené s dluhopisy nebo jinými než podílovými cennými papíry, které podle článku 66 nezakládají členství v SCE;

g) práva poskytnutá SCE držitelům podílů spojených se zvláštními právy a držitelům jiných než podílových cenných papírů nebo navrhovaná opatření vůči těmto osobám;

h) opatření na ochranu práv věřitelů fúzujících družstev;

i) případné zvláštní výhody poskytnuté znalcům, kteří přezkoumávají projekt fúze, nebo členům správních, řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánů fúzujících družstev;

j) stanovy SCE;

k) údaje o postupu, jímž se určí podmínky zapojení zaměstnanců podle směrnice 2003/72/ES.

2. Fúzující družstva mohou v projektu fúze upravit další záležitosti.

3. Právo, kterým se řídí akciové společnosti, pokud jde o projekt fúze, se obdobně použije na přeshraniční fúzi družstev za účelem založení SCE.

Článek 23

Vysvětlení a odůvodnění podmínek fúze

Správní nebo řídící orgán každého z fúzujících družstev vypracuje podrobnou písemnou zprávu, ve které z právního a hospodářského hlediska vysvětlí a odůvodní projekt fúze a zejména výměnný poměr členských podílů. Ve zprávě se uvedou veškeré případné obtíže, které se vyskytly při oceňování.

Článek 24

Zveřejnění

1. Na každé z fúzujících družstev se s výhradou případných dalších požadavků členského státu, jehož právem se dané družstvo řídí, použijí obdobně právní předpisy, kterými se řídí akciové společnosti, pokud jde o požadavky na zveřejňování projektu fúze.

2. Zveřejnění projektu fúze ve věstníku členského státu však musí o každém z fúzujících družstev obsahovat tyto údaje:

a) právní forma, firma a sídlo každého fúzujícího družstva;

b) adresa místa nebo rejstříku, kde jsou uloženy stanovy a veškeré další listiny a údaje každého fúzujícího družstva, a číslo zápisu do tohoto rejstříku;

c) údaje o opatřeních pro výkon práv věřitelů daného družstva přijatých v souladu s článkem 28 a adresa, na které lze získat zdarma veškeré údaje o těchto opatřeních;

d) údaje o opatřeních pro výkon práv členů daného družstva přijatých v souladu s článkem 28 a adresa, na které lze získat zdarma veškeré údaje o těchto opatřeních;

e) navrhovaná firma a sídlo SCE;

f) podmínky, za kterých se určí den, ke kterému se fúze stává účinnou podle článku 31.

Článek 25

Informační povinnosti

1. Každý člen má právo seznámit se nejméně jeden měsíc přede dnem konání valné hromady, která má rozhodnout o fúzi, v sídle s těmito dokumenty:

a) projektem fúze uvedeným v článku 22;

b) ročními účetními závěrkami a výročními zprávami fúzujících družstev za tři předcházející účetní období;

c) účetní rozvahou sestavenou v souladu s právními předpisy, kterými se řídí vnitrostátní fúze akciových společností, pokud ji tyto předpisy vyžadují;

d) zprávami znalců o hodnotě podílů přidělovaných výměnou za majetek fúzujících družstev nebo o výměnném poměru členských podílů podle článku 26;

e) zprávy správního nebo řídícího orgánu družstva podle článku 23.

2. Každý člen může na žádost obdržet zdarma úplný opis dokumentů uvedených v odstavci 1.

Článek 26

Zpráva nezávislých znalců

1. Pro každé fúzující družstvo přezkoumá jeden nebo více nezávislých znalců jmenovaných dotčeným družstvem v souladu s čl. 4 odst. 6 projekt fúze a vypracuje pro členy družstva písemnou zprávu.

2. Umožňují-li to právní předpisy členských států, kterými se řídí fúzující družstva, může být pro všechna tato družstva vypracována společná zpráva.

3. Právní předpisy o právech a povinnostech znalců platné pro fúze akciových společností se obdobně použijí na fúzi družstev.

Článek 27

Schválení projektu fúze

1. Návrh projektu fúze schvaluje valná hromada každého fúzujícího družstva.

2. Zapojení zaměstnanců v SCE se stanoví v souladu se směrnicí 2003/72/ES. Valná hromada každého fúzujícího družstva si může vyhradit právo podmínit zápis SCE do rejstříku svým výslovným souhlasem s takto stanovenou dohodou.

Článek 28

Rozhodné právo při založení fúzí

1. Právo členského státu, kterým se řídí každé z fúzujících družstev, se použije jako v případě fúze akciových společností s ohledem na přeshraniční charakter fúze, k ochraně zájmů

- věřitelů fúzujících družstev a

- majitelů dluhopisů fúzujících družstev.

2. Členský stát může pro fúzující družstva, které se řídí jeho právem, přijmout předpisy k zajištění přiměřené ochrany členů, kteří s fúzí vyjádřili nesouhlas.

Článek 29

Přezkoumání fúze

1. Soulad fúze s právem se přezkoumá, pokud jde o část postupu týkající se každého fúzujícího družstva, podle právních předpisů platných pro fúze družstev členského státu, jehož právem se fúzující družstvo řídí, a neexistují-li, podle právních předpisů tohoto členského státu platných pro fúzi akciových společností.

2. V každém dotyčném členském státě vystaví soud, notář nebo jiný příslušný orgán osvědčení potvrzující splnění všech úkonů a formalit, které musí být před fúzí provedeny.

3. Stanoví-li právo členského státu, kterým se řídí některé z fúzující družstev, postup pro přezkoumání a změnu výměnného poměru členských podílů nebo postup pro vypořádání menšinových členů, aniž by to bránilo zápisu fúze, použijí se tyto postupy pouze tehdy, pokud ostatní fúzující družstva nacházející se v členských státech, které takový postup nestanoví, při schvalování projektu fúze v souladu s čl. 27 odst. 1 výslovně souhlasí s tím, aby členové tohoto fúzujícího družstva měli možnost využít tohoto postupu. V tom případě může soud, notář nebo jiný příslušný orgán vydat osvědčení uvedené v odstavci 2, i když byl tento postup zahájen. V osvědčení však musí být uvedeno, že tento postup dosud probíhá. Rozhodnutí přijaté na základě tohoto postupu je závazné pro nástupnické družstvo i všechny jeho členy.

Článek 30

Přezkoumání zákonnosti fúze

1. Soulad fúze s právem přezkoumá, pokud jde o část postupu týkajícího se provedení fúze a založení SCE, soud, notář nebo jiný příslušný orgán členského státu navrhovaného sídla SCE, který je příslušný přezkoumávat toto hledisko souladu fúzí družstev s právem, a neexistuje-li takový orgán, pak ten, který může z tohoto hlediska přezkoumávat fúze akciových společností.

2. K tomuto účelu předloží každé fúzující družstvo příslušnému orgánu osvědčení uvedené v čl. 29 odst. 2 do šesti měsíců od jeho vydání společně s kopií projektu fúze schváleného tímto družstvem.

3. Orgán uvedený v odstavci 1 zajistí zejména, aby fúzující družstva schválila projekt fúze ve shodném znění a aby byla přijata opatření k zapojení zaměstnanců podle směrnice 2003/72/ES.

4. Orgán se rovněž přesvědčí, zda bylo SCE založeno v souladu s požadavky právních předpisů členského státu, ve kterém se nachází jeho sídlo.

Článek 31

Zápis fúze

1. Fúze a současné založení SCE nabývají účinku dnem, ke kterému je SCE zapsána do rejstříku v souladu s čl. 11 odst. 1.

2. SCE nesmí být zapsána do rejstříku, dokud nebyly splněny všechny formality uvedené v článcích 29 a 30.

Článek 32

Zveřejnění

U každého z fúzujících družstev se provedení fúze zveřejní způsobem stanoveným právními předpisy dotyčného členského státu, které se týkají fúzí akciových společností.

Článek 33

Důsledky fúze

1. Fúze provedená podle čl. 19 prvního pododstavce první odrážky má bez dalšího tyto důsledky, které nastávají současně:

a) jmění každého slučovaného družstva se převádí na přejímající právnickou osobu;

b) členové každého slučovaného družstva se stávají členy přejímající právnické osoby;

c) slučovaná družstva zanikají;

d) přejímající právnická osoba nabývá právní formu SCE.

2. Fúze provedená podle článku 19 prvního pododstavce druhé odrážky má bez dalšího tyto důsledky, které nastávají současně:

a) jmění všech fúzujících družstev se převádí na SCE;

b) členové fúzujících družstev se stávají členy SCE;

c) fúzující družstva zanikají.

3. Vyžadují-li v případě fúze družstev právní předpisy členského státu splnění zvláštních formalit, aby nabyl účinnosti převod určitého majetku, práv a závazků fúzujících družstev vůči třetím osobám, pak se tyto formality uplatní a musí být splněny buď fúzujícími družstvy, nebo SCE po jejím zápisu do rejstříku.

4. Práva a povinnosti zúčastněných družstev týkající se individuálních i kolektivních podmínek zaměstnání vyplývající z vnitrostátních právních předpisů, zvyklostí a jednotlivých pracovních smluv nebo pracovních poměrů, které existují ke dni zápisu do rejstříku, se převádějí na SCE jejím zápisem do rejstříku.

První pododstavec se nevztahuje na právo zástupců zaměstnanců na účast na valných hromadách nebo na schůzi úseku nebo oddělení podle čl. 59 odst. 4.

5. Po zápisu fúze do rejstříku uvědomí SCE bezodkladně členy slučovaného družstva o jejich zapsání do seznamu členů a o počtu jejich podílů.

Článek 34

Zákonnost fúze

1. Fúze podle čl. 2 odst. 1 čtvrté odrážky nemůže být prohlášena za neplatnou poté, co je SCE zapsána do rejstříku.

2. Nepřezkoumání souladu fúze s právem podle článků 29 a 30 je jedním z důvodů zrušení SCE v souladu s článkem 74.

Oddíl 3

Přeměna stávajícího družstva na SCE

Článek 35

Postupy založení SCE formou přeměny

1. Aniž je dotčen článek 11, nevede přeměna družstva na SCE k zrušení družstva ani k vytvoření nové právnické osoby.

2. Současně s přeměnou nemůže být přemístěno sídlo z jednoho členského státu do jiného podle s článku 7.

3. Řídící nebo správní orgán dotyčného družstva vypracuje projekt přeměny a zprávu, která vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská hlediska přeměny, jakož i její dopady na zaměstnanost, a uvádí důsledky přechodu na právní formu SCE pro členy a zaměstnance družstva.

4. Projekt přeměny se zveřejní způsobem stanoveným právními předpisy jednotlivých členských států nejméně měsíc před konáním valné hromady svolané k rozhodnutí o přeměně.

5. Před konáním valné hromady uvedené v odstavci 6 jeden nebo více nezávislých znalců jmenovaných nebo schválených v souladu s vnitrostátními právními předpisy soudem nebo správním orgánem členského státu, jehož právem se řídí družstvo, které se přeměňuje na SCE, obdobně osvědčí, že podmínky čl. 22 odst. 1 písm. b) jsou splněny.

6. Valná hromada dotyčného družstva schválí projekt přeměny společně se stanovami SCE.

7. Členské státy mohou podmínit přeměnu souhlasem kontrolního orgánu přeměněného družstva, ve kterém je stanoveno spolurozhodování zaměstnanců, učiněným kvalifikovanou většinou nebo jednomyslně.

8. Práva a povinnosti družstva, které se má přeměnit, týkající se individuálních i kolektivních podmínek zaměstnání, vyplývající z vnitrostátních právních předpisů, zvyklostí a jednotlivých pracovních smluv nebo pracovních poměrů, které existují ke dni zápisu do rejstříku, se převádějí na SCE jejím zápisem.

KAPITOLA III

STRUKTURA SCE

Článek 36

Struktura orgánů

Za podmínek stanovených tímto nařízením má SCE tyto orgány:

a) valnou hromadu a

b) buď dozorčí orgán a řídící orgán (dualistický systém), nebo správní orgán (monistický systém), podle toho, kterou možnost obsahují stanovy.

Oddíl 1

Dualistický systém

Článek 37

Funkce řídícího orgánu a jmenování jeho členů

1. Řídící orgán odpovídá za řízení SCE a zastupuje ji při jednání s třetími osobami a před soudem. Členský stát může stanovit, že výkonný ředitel odpovídá za běžné vedení SCE za stejných podmínek, jaké platí pro družstva se sídlem na jeho území.

2. Člena nebo členy řídícího orgánu jmenuje a odvolává dozorčí orgán.

Členský stát však může vyžadovat nebo umožnit, aby ve stanovách SCE bylo určeno, že člena nebo členy řídícího orgánu jmenuje a odvolává valná hromada za stejných podmínek, jaké platí pro družstva se sídlem na jeho území.

3. Nikdo nesmí být současně členem řídícího orgánu i dozorčího orgánu SCE. Dozorčí orgán však může ustanovit jednoho ze svých členů k výkonu funkce člena řídícího orgánu v případě, že toto místo není obsazeno. Po tuto dobu se pozastavují funkce dotyčné osoby jako člena dozorčího orgánu. Členský stát může tuto dobu omezit.

4. Počet členů řídícího orgánu nebo pravidla pro jeho stanovení určují stanovy SCE. Členský stát však může stanovit jejich nejnižší nebo nejvyšší počet.

5. Neobsahuje-li právo členského státu žádné předpisy o dualistickém systému pro družstva se sídlem na území tohoto státu, může členský stát ve vztahu k SCE přijmout potřebná opatření.

Článek 38

Předsednictví a svolání schůze řídícího orgánu

1. V souladu se stanovami zvolí řídící orgán jednoho ze svých členů předsedou.

2. Předseda svolává schůzi řídícího orgánu v souladu se stanovami buď z vlastního podnětu, nebo na žádost člena. V žádosti uvede člen důvody pro svolání schůze. Pokud není žádosti vyhověno do patnácti dnů, může schůzi řídícího orgánu svolat přímo člen či členové, kteří podali žádost.

Článek 39

Funkce dozorčího orgánu a jmenování jeho členů

1. Dozorčí orgán dohlíží na výkon povinností řídícího orgánu. Dozorčí orgán není oprávněn sám vykonávat řídící pravomoci v SCE. Dozorčí orgán nemůže zastupovat SCE při jednání s třetími osobami. Zastupuje SCE vůči řídícímu orgánu nebo jeho členům v právních sporech nebo při uzavírání smluv.

2. Členy dozorčího orgánu jmenuje a odvolává valná hromada. Členové prvního dozorčího orgánu však mohou být jmenováni stanovami. Tím nejsou dotčena případná ujednání o zapojení zaměstnanců podle směrnice 2003/72/ES.

3. Členové-neuživatelé mohou tvořit nejvýše jednu čtvrtinu členů dozorčího orgánu.

4. Počet členů dozorčího orgánu nebo pravidla pro jeho stanovení určují stanovy. Členský stát však může stanovit počet členů nebo složení dozorčího orgánu SCE se sídlem na jeho území nebo nejnižší nebo nejvyšší počet členů.

Článek 40

Právo na informace

1. Řídící orgán informuje dozorčí orgán nejméně jednou za tři měsíce o průběhu a předpokládaném vývoji podnikání SCE; přitom zohlední všechny informace o podnicích kontrolovaných SCE, které mohou mít výrazný vliv na průběh podnikání SCE.

2. Kromě pravidelných informací podle odstavce 1 podává řídící orgán dozorčímu orgánu neprodleně informace o událostech, které by mohly mít významný dopad na SCE.

3. Dozorčí orgán může od řídícího orgánu požadovat, aby mu poskytl jakékoli informace, které jsou potřebné pro výkon dohledu v souladu s čl. 39 odst. 1. Členský stát může stanovit, že tuto možnost je rovněž oprávněn požadovat i každý člen dozorčího orgánu.

4. Dozorčí orgán může provádět nebo nechat provést veškerá šetření potřebná k výkonu jeho povinností.

5. Každý člen dozorčího orgánu je oprávněn seznámit se s veškerými informacemi, které jsou dozorčímu orgánu podány.

Článek 41

Předsednictví a svolání schůze dozorčího orgánu

1. Dozorčí orgán zvolí jednoho ze svých členů předsedou. Jmenují-li polovinu členů dozorčího orgánu zaměstnanci, může být za předsedu zvolen pouze člen jmenovaný valnou hromadou.

2. Předseda svolává schůzi dozorčího orgánu v souladu se stanovami buď z vlastního podnětu, nebo na žádost nejméně jedné třetiny jeho členů, nebo na žádost řídícího orgánu. V žádosti se uvedou důvody pro svolání schůze. Pokud není žádosti vyhověno do patnácti dnů, mohou schůzi dozorčího orgánu svolat ti, kdo podali žádost.

Oddíl 2

Monistický systém

Článek 42

Funkce správního orgánu a jmenování jeho členů

1. Správní orgán řídí SCE a zastupuje ji při jednání s třetími osobami a před soudem. Členský stát může stanovit, že výkonný ředitel odpovídá za běžné řízení SCE za stejných podmínek, jaké platí pro družstva se sídlem na jeho území.

2. Počet členů správního orgánu nebo pravidla jeho stanovení určují stanovy SCE. Členský stát však může stanovit jejich nejnižší a případně i nejvyšší počet členů. Členové-neuživatelé mohou tvořit nejvýše jednu čtvrtinu členů správního orgánu.

Je-li však v souladu se směrnicí 2003/72/ES upraveno zapojení zaměstnanců, musí být členové správního orgánu nejméně tři.

3. Členy správního orgánu, a určují-li tak stanovy, též jejich náhradníky, jmenuje valná hromada. Členové prvního správního orgánu však mohou být jmenováni stanovami. Tím nejsou dotčena případná ujednání o zapojení zaměstnanců podle směrnice 2003/72/ES.

4. Neobsahuje-li právo členského státu žádné předpisy o monistickém systému platná pro družstva se sídlem na území tohoto státu, může členský stát ve vztahu k SCE přijmout potřebná opatření.

Článek 43

Zasedání a právo na informace

1. Správní orgán zasedá v odstupech určených stanovami, nejméně však jednou za tři měsíce, aby projednal průběh a předpokládaný vývoj podnikání SCE, přičemž případně přihlédne ke všem informacím o podnicích kontrolovaných SCE, které mohou mít výrazný vliv na průběh jejího podnikání.

2. Každý člen správního orgánu je oprávněn seznámit se se všemi zprávami, dokumenty a informacemi, které jsou správnímu orgánu předloženy.

Článek 44

Předsednictví a svolání schůze správního orgánu

1. Správní orgán zvolí jednoho ze svých členů předsedou. Jmenují-li polovinu členů správního orgánu zaměstnanci, může být za předsedu zvolen pouze člen jmenovaný valnou hromadou.

2. Předseda svolává schůzi správního orgánu za podmínek stanovených stanovami buď z vlastního podnětu, nebo na žádost nejméně jedné třetiny jeho členů. V žádosti se uvedou důvody pro svolání schůze. Pokud není žádosti vyhověno do patnácti dnů, mohou schůzi správního orgánu svolat přímo ti, kdo podali žádost.

Oddíl 3

Společná ustanovení pro monistický a dualistický systém

Článek 45

Funkční období

1. Členové orgánů SCE jsou jmenováni na dobu určenou ve stanovách, která však nesmí být delší než šest let.

2. S výhradou omezení uvedených ve stanovách mohou být členové těchto orgánů opětovně jmenování jednou či vícekrát na dobu stanovenou v souladu s odstavcem 1.

Článek 46

Podmínky členství

1. Stanovy SCE mohou povolit společnosti ve smyslu článku 48 Smlouvy, aby byla členem jednoho z orgánů SCE, nestanoví-li jinak právní předpisy členského státu jejího sídla týkající se družstev.

Uvedená společnost určí fyzickou osobu jako zástupce pro výkon jejích funkcí v dotyčném orgánu. Na tohoto zástupce se vztahují stejné podmínky a povinnosti, jako kdyby byl osobně členem orgánu.

2. Členem orgánu SCE ani zástupcem člena ve smyslu odstavce 1 nesmí být

- osoba, která podle právních předpisů členského státu, ve kterém má SCE sídlo, nemůže být členem odpovídajícího orgánu družstva, které se řídí právem tohoto státu,

- osoba, která nesmí být členem odpovídajícího orgánu družstva, které se řídí právem některého členského státu, na základě soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v některém členském státě.

3. Stanovy SCE mohou, v souladu s právními předpisy členského státu vztahujícími se na družstva, stanovit zvláštní podmínky způsobilosti ke členství ve správním orgánu.

Článek 47

Oprávnění k zastupování SCE a ručení SCE

1. Je-li oprávnění zastupovat SCE při jednání s třetími osobami v souladu s čl. 37 odst. 1 a čl. 42 odst. 1 svěřeno více než jednomu členovi, vykonávají tito členové toto oprávnění společně, ledaže podle práva členského státu sídla SCE mohou stanovy určit jinak. V tom případě se lze dotčeného ustanovení vůči třetím osobám dovolávat, pokud bylo v souladu s čl. 11 odst. 5 a článkem 12 zveřejněno.

2. Právní úkony provedené orgány SCE zavazují SCE vůči třetím osobám, i když jsou v rozporu s předmětem její činnosti, ledaže překračují oprávnění, které těmto orgánům svěřuje nebo dovoluje svěřit právo členského státu, v němž má SCE sídlo.

Členské státy však mohou stanovit, že SCE není vázána takovými úkony, které překračují rozsah jejího předmětu činnosti, prokáže-li, že třetí strana o rozporu daného úkonu s jejím předmětem činnosti věděla, nebo za daných okolností nemohla nevědět; samotné zveřejnění stanov není dostatečným důkazem.

3. Na omezení oprávnění orgánů SCE vyplývající ze stanov nebo z rozhodnutí příslušných orgánů se nelze vůči třetím osobám nikdy odvolávat, ani pokud byla tato omezení zveřejněna.

4. Členský stát může stanovit, že oprávnění k zastupování SCE smějí stanovy svěřit jediné osobě nebo několika osobám, které jednají společně. Vnitrostátní právo může stanovit účinnost tohoto ustanovení stanov vůči třetím osobám, pokud se týká obecného zastoupení. Případná účinnost takového ustanovení vůči třetím osobám se řídí článkem 12.

Článek 48

Úkony vyžadující zmocnění

1. Stanovy SCE uvedou druhy úkonů, pro které je nezbytné

- v dualistickém systému zmocnění řídícího orgánu dozorčím orgánem nebo valnou hromadou,

- v monistickém systému výslovné rozhodnutí správního orgánu nebo zmocnění valnou hromadou.

2. Článek 47 není odstavcem 1 dotčen.

3. Členský stát však může stanovit druhy úkonů včetně orgánu, jež vydává zmocnění, které musí být uvedeny ve stanovách SCE se sídlem na jeho území, nebo stanovit, že v dualistickém systému může druhy úkonů, které podléhají zmocnění, stanovit sám dozorčí orgán.

Článek 49

Důvěrnost údajů

Členové orgánů SCE jsou i po skončení své funkce vázáni mlčenlivostí ohledně veškerých informací o SCE, které mají a jejichž šíření by mohlo poškodit zájmy družstva nebo jeho členů, s výjimkou informací, jejichž poskytnutí je ve veřejném zájmu nebo je vyžadují či povolují vnitrostátní právní předpisy vztahující se na družstva nebo společnosti.

Článek 50

Usnášení orgánů SCE

1. Nestanoví-li toto nařízení nebo stanovy jinak, platí pro usnášeníschopnost a rozhodování v orgánech SCE tato pravidla:

a) usnášeníschopnost: musí být přítomna nebo zastoupena nejméně polovina členů s hlasovacím právem;

b) rozhodování: většinou přítomných nebo zastoupených členů s hlasovacím právem.

Nepřítomní členové se mohou účastnit rozhodování buď zmocněním jiného člena orgánu nebo náhradníka, který byl současně s nimi jmenován k jejich zastupování.

2. Neurčí-li stanovy jinak, má předseda každého orgánu v případě rovnosti hlasů rozhodující hlas. Stanovy nesmějí určit jinak, tvoří-li polovinu členů dozorčího orgánu zástupci zaměstnanců.

3. Je-li v souladu se směrnicí 2003/72/ES stanoveno zapojení zaměstnanců, může členský stát stanovit, že se na usnášeníschopnost a rozhodování dozorčího orgánu vztahují odchylně od odstavců 1 a 2 předpisy, které se za stejných podmínek vztahují na družstva, která se řídí právem dotyčného členského státu.

Článek 51

Občanskoprávní odpovědnost

Členové řídících, dozorčích a správních orgánů odpovídají v souladu s právními předpisy vztahujícími se na družstva v členském státě, ve kterém se nachází sídlo SCE, za ztrátu nebo škodu, která vznikla SCE v důsledku toho, že porušili povinnosti, které vyplývají z právních předpisů, stanov nebo jiné povinnosti při výkonu jejich funkce.

Oddíl 4

Valná hromada

Článek 52

Působnost

Valná hromada rozhoduje o záležitostech, ve kterých má výlučnou působnost na základě

a) tohoto nařízení nebo

b) právních předpisů členského státu, ve kterém se nachází sídlo SCE, přijatými na základě směrnice 2003/72/ES.

Kromě toho valná hromada rozhoduje o záležitostech, které jsou svěřeny do působnosti valné hromady družstva řídícího se právem členského státu, ve kterém se nachází sídlo SCE, buď právní předpisy tohoto členského státu, nebo stanovy SCE v souladu s těmito předpisy.

Článek 53

Jednání valné hromady

Aniž jsou dotčena ustanovení tohoto oddílu, řídí se organizace a jednání valné hromady společně s postupem pro hlasování právními předpisy vztahujícími se na družstva v členském státě, ve kterém se nachází sídlo SCE.

Článek 54

Konání valné hromady

1. Valná hromada SCE se koná nejméně jednou v kalendářním roce do šesti měsíců po uzávěrce účetního období, nestanoví-li častější konání valné hromady právní předpisy členského státu, ve kterém se nachází sídlo SCE, vztahující se na družstva se stejným předmětem činnosti jako SCE. Členský stát však může stanovit, že první valná hromada se může konat kdykoli během osmnácti měsíců po vzniku SCE.

2. Valnou hromadu může kdykoli svolat řídící, správní nebo dozorčí orgán nebo jiný příslušný orgán či úřad v souladu s vnitrostátními právními předpisy vztahujícími se na družstva v členském státě, ve kterém se nachází sídlo SCE. Řídící orgán je povinen svolat valnou hromadu na žádost dozorčího orgánu.

3. Pořad jednání valné hromady pořádané po uzávěrce účetního období zahrnuje alespoň schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku.

4. V průběhu valné hromady může být rozhodnuto o svolání příští valné hromady a stanoven její pořad jednání a den konání.

Článek 55

Svolání valné hromady menšinou členů

Členové SCE, kterých je více než 5000 nebo kteří disponují alespoň 10 % z celkového počtu hlasů, mohou požádat SCE, aby svolala valnou hromadu, a stanovit její pořad jednání. Stanovy mohou minimální počet členů nebo procento hlasů snížit.

Článek 56

Oznámení o konání valné hromady

1. Valná hromada SCE se svolává písemným oznámením, které se jakýmkoli dostupným způsobem zašle všem osobám s právem účasti na valné hromadě podle čl. 58 odst. 1 a 2 a podle stanov. Oznámení lze podat i zveřejněním v úředním interním zpravodaji SCE.

2. Oznámení o konání valné hromady obsahuje alespoň tyto údaje:

- firmu a sídlo SCE,

- místo, datum a čas konání,

- případně druh valné hromady,

- pořad jednání s uvedením bodů, které je třeba projednat, a návrhů rozhodnutí.

3. Doba od odeslání oznámení uvedeného v odstavci 1 do zahájení valné hromady musí činit alespoň 30 dnů. Tato lhůta může být v naléhavých případech zkrácena na 15 dnů. V případech, kdy se použije ustanovení čl. 61 odst. 4 ohledně usnášeníschopnosti valné hromady, může být doba mezi konáním první a druhé valné hromady se stejným pořadem jednání zkrácena v souladu s právními předpisy členského státu, ve kterém se nachází sídlo SCE.

Článek 57

Vkládání nových bodů na pořad jednání

Členové SCE, kterých je více než 5000 nebo kteří disponují alespoň 10 % z celkového počtu hlasů, mohou požadovat zařazení jednoho nebo více nových bodů na pořad jednání jakékoli valné hromady. Stanovy mohou minimální počet členů nebo procento hlasů snížit.

Článek 58

Účast a zastoupení

1. Každý člen má na valné hromadě právo se vyjádřit ke všem bodům zahrnutým na pořad jednání a hlasovat o nich.

2. Bez hlasovacího práva se mohou valné hromady účastnit členové orgánů SCE a držitelé dluhopisů a jiných než podílových cenných papírů ve smyslu článku 64, a umožňují-li to stanovy, jakékoli jiné osoby k tomu oprávněné podle práva členského státu, ve kterém se nachází sídlo SCE.

3. Osoba s hlasovacím právem má právo určit si v souladu se stanovami zmocněnce, který ji na valné hromadě zastupuje.

Stanovy stanoví nejvyšší počet osob, které může zastupovat jeden zmocněnec.

4. Stanovy mohou umožnit hlasování poštovní nebo elektronickou cestou; v tom případě určí i příslušné postupy.

Článek 59

Hlasovací právo

1. Každý člen SCE má bez ohledu na počet svých podílů jeden hlas.

2. Umožňují-li to právní předpisy členského státu, ve kterém má SCE sídlo, mohou stanovy každému členu přidělit určitý počet hlasů, který se řídí podle jeho účasti na družstevní činnosti v jiné formě než kapitálové účasti. Přidělené hlasy však u žádného člena nesmějí přesáhnout počet pěti hlasů nebo 30 % na celkovém počtu hlasů, podle toho, co je nižší.

Umožňují-li to právní předpisy členského státu, ve kterém má SCE sídlo, mohou stanovy SCE vyvíjející finanční nebo pojišťovací činnosti určit, že se počet hlasů přidělených každému členu řídí podle jeho účasti na družstevní činnosti včetně kapitálové účasti SCE. Přidělené hlasy však u žádného člena nesmějí přesáhnout počet pěti hlasů nebo 20 % na celkovém počtu hlasů, podle toho, co je nižší.

Umožňují-li to právní předpisy členského státu, ve kterém má SCE sídlo, mohou stanovy SCE, v níž je většina členů tvořena družstvy, určit rozdělení hlasů podle účasti členů na družstevní činnosti včetně kapitálové účasti v SCE, nebo podle počtu členů každého zúčastněného družstva.

3. Přidělení hlasovacích práv členům-neuživatelům (investorům) stanovami se řídí právními předpisy členského státu, ve kterém má SCE sídlo. Členové-neuživatelé však mohou mít dohromady nejvýše 25 % všech hlasovacích práv.

4. Umožňují-li to v okamžiku vstupu tohoto nařízení v platnost právní předpisy členského státu, ve kterém má SCE sídlo, mohou stanovy umožnit účast zástupců zaměstnanců na valné hromadě nebo na schůzi úseku nebo oddělení za předpokladu, že zástupci zaměstnanců nebudou dohromady disponovat více než 15 % hlasovacích práv. Tato hlasovací práva zanikají přemístěním sídla SCE do členského státu, jehož právo takovou účast zástupců zaměstnanců neumožňuje.

Článek 60

Právo na informace

1. Každému členu, který o to na valné hromadě požádá, poskytne řídící nebo správní orgán informace o záležitostech SCE týkající se věcí, o kterých může valná hromada podle čl. 61 odst. 1 rozhodovat. Tyto informace musí být v rámci možností poskytnuty na dotyčné valné hromadě.

2. Řídící nebo správní orgán může odmítnout poskytnutí těchto informací, pouze pokud

- by to mohlo SCE způsobit vážnou škodu nebo

- by šíření těchto informací bylo neslučitelné se zákonnou povinností mlčenlivosti.

3. Člen, jehož žádost o informace byla zamítnuta, může požadovat, aby byl jeho dotaz a důvody zamítnutí uvedeny do zápisu z valné hromady.

4. Deset dnů před konáním valné hromady, která má rozhodnout o závěrce účetního období, se mohou členové seznámit s účetní rozvahou, výkazem zisků a ztrát s přílohami, výroční zprávou, výsledkem auditu účetnictví příslušnou osobou, a pokud jde o mateřský podnik ve smyslu směrnice 83/349/EHS, též s konsolidovanou účetní závěrkou.

Článek 61

Rozhodování

1. Valná hromada se může usnášet o bodech na svém pořadu jednání. Může také jednat a usnášet se o bodech, které byly na pořad jednání vloženy z podnětu menšiny členů podle článku 57.

2. Valná hromada se usnáší většinou platných odevzdaných hlasů přítomných nebo zastoupených členů.

3. Stanovy určí předpoklady usnášeníschopnosti a většiny na valné hromadě.

Umožňují-li stanovy přijetí členů-investorů (neuživatelů) rozdělení hlasů podle kapitálové účasti v SCE vyvíjející finanční nebo pojišťovací činnost, určí také zvláštní požadavky usnášeníschopnosti týkající se členů jiných než investorů (neuživatelů) nebo členů, jejichž hlasovací práva jsou přidělena podle kapitálové účasti SCE vyvíjející finanční nebo pojišťovací činnost. Členské státy mohou pro SCE se sídlem na jejich území stanovit libovolnou minimální výši takového zvláštního kvora.

4. Valná hromada se může na svém prvním zasedání platně usnášet o změně stanov pouze tehdy, je-li přítomna nebo zastoupena alespoň polovina z celkového počtu členů ke dni svolání valné hromady; je-li se stejným pořadem jednání svolána podruhé, není třeba žádného kvora.

V případech uvedených v prvním pododstavci se valná hromada usnáší většinou dvou třetin platných odevzdaných hlasů, ledaže právní předpisy platné pro družstva v členském státě, ve kterém se nachází sídlo SCE, stanoví vyšší většinu.

Článek 62

Zápis

1. Z každé valné hromady se pořídí zápis. Zápis obsahuje alespoň tyto údaje:

- místo a den konání,

- přijatá usnesení,

- výsledky hlasování.

2. K zápisu se připojí seznam účastníků, dokumenty týkající se svolání valné hromady a zprávy k jednotlivým bodům pořadu jednání předložené členům.

3. Zápis a přiložené dokumenty se uchovávají po dobu nejméně pěti let. Každý člen obdrží na žádost za úhradu správních nákladů kopii zápisu a přiložených dokumentů.

4. Zápis podepisuje předseda valné hromady.

Článek 63

Schůze úseku nebo oddělení

1. Stanovy SCE, která provozuje různé činnosti nebo činnosti ve více než jedné územní jednotce nebo má více poboček nebo více než 500 členů, mohou upravit schůzi úseku nebo oddělení, dovolují-li to právní předpisy daného členského státu. Stanovy určí rozdělení SCE na úseky nebo oddělení a počet jejich zástupců.

2. Schůze úseků nebo oddělení si zvolí zástupce na dobu nejvýše čtyř let, ledaže dojde k jejich dřívějšímu odvolání. Takto zvolení zástupci tvoří valnou hromadu SCE a zastupují na ní svůj úsek nebo oddělení, kterým podávají zprávu o výsledcích valné hromady. Pro schůze úseků a oddělení se použijí ustanovení kapitoly III oddílu 4.

KAPITOLA IV

VYDÁVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ SE ZVLÁŠTNÍMI VÝHODAMI

Článek 64

Dluhopisy a jiné než podílové cenné papíry spojené se zvláštními výhodami

1. Stanovy SCE mohou upravit vydávání dluhopisů a jiných než podílových cenných papírů, jejichž držitelé nemají hlasovací práva. Tyto mohou upisovat členové i nečlenové. Jejich získání nezakládá členství. Stanovy rovněž určí postup jejich splacení.

2. Držitelům dluhopisů a jiných než podílových cenných papírů uvedených v odstavci 1 mohou být v souladu se stanovami nebo podmínkami stanovenými při jejich vydání přiznány zvláštní výhody.

3. Celková jmenovitá hodnota dluhopisů a jiných než podílových cenných papírů uvedených v odstavci 1 nesmí přesáhnout částku určenou ve stanovách.

4. Aniž je dotčeno právo na účast na valné hromadě podle čl. 58 odst. 2, mohou stanovy určit, že se držitelé dluhopisů a jiných než podílových cenných papírů uvedených v odstavci 1 budou scházet na zvláštních shromážděních. Před přijetím jakéhokoliv rozhodnutí valné hromady souvisejícího s právy a zájmy těchto držitelů může zvláštní shromáždění vydat stanovisko, které dají zástupci jmenovaní zvláštním shromážděním na vědomí valné hromadě.

Stanovisko uvedené v prvním pododstavci se zaznamená do zápisu z valné hromady.

KAPITOLA V

POUŽITÍ ZISKU

Článek 65

Rezervní fond

1. Aniž jsou dotčena kogentní ustanovení vnitrostátních právních předpisů, určí stanovy pravidla pro použití zisku za každé účetní období.

2. U tohoto zisku musí stanovy požadovat, aby z něj přednostně před jakýmkoliv jiným použitím bylo financováno vytvoření rezervního fondu.

Dokud rezervní fond nedosáhne výše základního kapitálu podle čl. 3 odst. 2, nesmí být částka do ní odváděná nižší než 15 % zisku za účetní období po odečtení neuhrazených ztrát minulých období.

3. Člen SCE, jehož členství v družstvu zaniká, nemá žádný nárok na částky takto přidělené do rezervního fondu.

Článek 66

Dividendy

Stanovy mohou upravit výplatu dividend členům v poměru k rozsahu jejich obchodů uskutečněných s SCE nebo prací, které pro ni provedli.

Článek 67

Rozdělení zisku

1. Zisk zbylý po odečtení přídělu do rezervního fondu, částek vyplacených jako dividendy a přenesené ztráty a zvýšený o přenesený zisk a o částky z rezerv představuje zisk, který lze rozdělit.

2. Valná hromada, která se zabývá účetní závěrkou účetního období, může rozdělit zisk v pořadí a poměru určeném ve stanovách, a zejména jej může

- přenést do dalšího období,

- odvést do zákonného nebo stanovami určeného rezervního fondu,

- poskytnout na výnos ze splacených vkladů a jejich ekvivalentů ve formě platby v hotovosti nebo přidělení podílů.

3. Stanovy mohou také rozdělení zisku zcela vyloučit.

KAPITOLA VI

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Článek 68

Příprava roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky

1. Pro účely sestavení roční účetní závěrky a případně konsolidované účetní závěrky, včetně doprovodné výroční zprávy a jejich auditu a zveřejnění, se na SCE vztahují právní předpisy členského státu, ve kterém má sídlo, přijaté k provedení směrnic 78/660/EHS a 83/349/EHS. Členské státy však mohou vnitrostátní právní předpisy přijaté k provedení těchto směrnic pozměnit s ohledem na zvláštnosti družstev.

2. Pokud SCE podle právních předpisů členského státu, ve kterém má sídlo, nemá povinnost zveřejnění ve smyslu článku 3 směrnice 68/151/EHS, musí ve svém sídle zpřístupnit veřejnosti alespoň dokumenty související s roční účetní závěrkou. Na žádost musí vydat opis těchto dokumentů. Cena účtovaná za tento opis nesmí převýšit správní náklady na jeho pořízení.

3. Roční účetní závěrku a případně konsolidovanou účetní závěrku sestavuje SCE v národní měně. SCE se sídlem vně eurozóny mohou svou účetní závěrku a případně konsolidovanou účetní závěrku vyjádřit v eurech. V tom případě uvede v příloze k závěrce či závěrkám, na jakém základě byly uvedené částky, o nichž bylo původně účtováno v národní měně, přepočteny na euro.

Článek 69

Účetní závěrka SCE, která je úvěrovou nebo finanční institucí

1. SCE, která je úvěrovou nebo finanční institucí, se řídí pravidly stanovenými ve vnitrostátních právních předpisech členského státu, ve kterém se nachází její sídlo, vydaných podle směrnic o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, pokud jde o sestavování její roční účetní závěrky a případně konsolidované účetní závěrky, včetně doprovodné výroční zprávy, a o jejich auditu a zveřejňování.

2. SCE, která je pojišťovnou, se řídí pravidly stanovenými ve vnitrostátních právních předpisech členského státu, ve kterém se nachází její sídlo, vydaných podle směrnic, pokud jde o sestavování její roční účetní závěrky a případně konsolidované účetní závěrky, včetně doprovodné výroční zprávy, a jejich auditu a zveřejňování.

Článek 70

Audit

Audit roční účetní závěrky SCE, a případně její konsolidované účetní závěrky provede jedna nebo více osob, které jsou k tomu schválené v členském státě, ve kterém má SCE sídlo, v souladu s předpisy přijatými v tomto státě k provedení směrnic 84/253/EHS a 89/48/EHS.

Článek 71

Systém auditu

Požaduje-li právo členského státu po všech družstvech nebo po určitém typu družstev, která se řídí právem tohoto státu, aby vstoupily do zvláštního, zákonem pověřeného externího subjektu a přizpůsobily se zvláštnímu systému auditu, který tento subjekt provádí, použijí se tyto předpisy bez dalšího i na SCE se sídlem v tomto členském státě, pokud dotčený subjekt splňuje podmínky směrnice 84/253/EHS.

KAPITOLA VII

ZRUŠENÍ, LIKVIDACE, ÚPADEK A ZASTAVENÍ PLATEB

Článek 72

Zrušení, úpadek a podobná řízení

Ve věcech zrušení, likvidace, úpadku, zastavení plateb a podobných řízení se SCE řídí právními předpisy, které se vztahují na družstvo založené podle práva členského státu, ve kterém se nachází její sídlo, včetně ustanovení o rozhodování valné hromady.

Článek 73

Zrušení soudem nebo jiným příslušným orgánem členského státu sídla SCE

1. Na žádost osoby s oprávněným zájmem nebo příslušného orgánu rozhodne soud nebo příslušný správní orgán členského státu, ve kterém má SCE sídlo, o jejím zrušení, zjistí-li, že došlo k porušení čl. 2 odst. 1 nebo čl. 3 odst. 2, jakož i v případech uvedených v článku 34.

Soud nebo příslušný správní orgán může SCE stanovit lhůtu k nápravě. Nedojde-li ve stanovené lhůtě k nápravě, rozhodne soud nebo příslušný správní orgán o jejím zrušení.

2. Nesplňuje-li SCE nadále požadavky stanovené v článku 6, přijme členský stát, ve kterém se nachází sídlo SCE, vhodná opatření, aby SCE byla povinna odstranit protiprávní stav ve stanovené lhůtě buď

- opětovným zřízením svého správního ústředí v členském státě, ve kterém se nachází její sídlo, nebo

- přemístěním sídla postupem stanoveným v článku 7.

3. Členský stát, ve kterém se nachází sídlo SCE, přijme opatření nezbytná k zajištění likvidace SCE, která neuvede protiprávní stav do souladu s právem podle odstavce 2.

4. Členský stát, ve kterém se nachází sídlo SCE, stanoví opravný prostředek proti rozhodnutí o porušení článku 6. Opravný prostředek má na řízení podle odstavců 2 a 3 odkladný účinek.

5. Je-li z podnětu orgánů nebo kterékoli dotčené strany zjištěno, že SCE má správní ústředí na území členského státu v rozporu s článkem 6, uvědomí orgány dotčeného členského státu neprodleně členský stát, ve kterém se nachází sídlo SCE.

Článek 74

Zveřejnění zrušení SCE

Aniž jsou dotčena ustanovení vnitrostátních právních předpisů vyžadující další zveřejnění, zveřejňuje se v souladu s článkem 12 zahájení a ukončení řízení o zrušení, dobrovolném zrušení, likvidaci, úpadku nebo zastavení plateb a každé rozhodnutí o pokračování v činnosti.

Článek 75

Převod čistého majetku

Čistý obchodní majetek SCE se rozdělí v souladu se zásadou nestrannosti, nebo dovolují-li to právní předpisy členského státu, ve kterém má SCE sídlo, v souladu s jinou úpravou určenou ve stanovách SCE. Pro účely tohoto článku se za čistý obchodní majetek považují aktiva zbývající po zaplacení všech dlužných částek věřitelům a proplacení členských vkladů.

Článek 76

Přeměna na družstvo

1. SCE se může přeměnit na družstvo řídící se právem členského státu, ve kterém se nachází její sídlo. Rozhodnutí o přeměně lze učinit nejdříve po uplynutí dvou let od jejího zápisu do rejstříku a po schválení prvních dvou ročních účetních závěrek.

2. Přeměna SCE na družstvo nevede ke zrušení SCE ani k vytvoření nové právnické osoby.

3. Řídící nebo správní orgán SCE vypracuje projekt přeměny a zprávu, která vysvětlí a odůvodní právní a hospodářská hlediska přeměny, jakož i její dopady na zaměstnanost, a uvede důsledky přechodu na právní formu družstva pro členy a držitele podílů uvedené v článku 14 a pro zaměstnance.

4. Projekt přeměny se zveřejní způsobem stanoveným právními předpisy každého členského státu nejméně jeden měsíc před konáním valné hromady, která má rozhodnout o přeměně.

5. Před konáním valné hromady uvedené v odstavci 6 osvědčí jeden nebo více nezávislých znalců jmenovaných nebo schválených v souladu s vnitrostátními předpisy soudem nebo správním orgánem členského státu, jehož právem se řídí SCE, která se přeměňuje na družstvo, že SCE má majetek minimálně ve výši svého základního kapitálu.

6. Valná hromada SCE schválí projekt přeměny společně se stanovami družstva. Rozhodnutí valné hromady musí být přijato v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

KAPITOLA VIII

DOPLŇUJÍCÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 77

Hospodářská a měnová unie

1. Pokud se na kterýkoli členský stát nevztahuje třetí etapa hospodářské a měnové unie, může uplatnit na SCE se sídlem na svém území stejné předpisy, které uplatňuje na družstva nebo akciové společnosti řídící se jeho právem, pokud jde o vyjádření jejího základního kapitálu. SCE však v každém případě může svůj základní kapitál vyjádřit také v eurech. V tom případě je přepočítacím koeficientem mezi národní měnou a eurem přepočítací koeficient, který platil poslední den měsíce, který předcházel založení SCE.

2. Pokud se na členský stát, ve kterém má SCE sídlo, nevztahuje třetí etapa hospodářské a měnové unie, může SCE sestavit a zveřejnit svou roční účetní závěrku, a případně konsolidovanou účetní závěrku v eurech. Členský stát může požadovat, aby byla roční účetní závěrka a případně konsolidovaná účetní závěrka sestavena a zveřejněna v národní měně za stejných podmínek, které platí pro družstva nebo akciové společnosti řídící se jeho právem. Tím není dotčena dodatečná možnost, aby SCE zveřejnila svou roční a případně konsolidovanou účetní závěrku v eurech v souladu se směrnicí Rady 90/604/EHS ze dne 8. listopadu 1990, kterou se mění směrnice 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách a směrnice 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, pokud se jedná o výjimky pro malé a střední společnosti a o zveřejňování ročních účetních závěrek v ECU [20].

KAPITOLA IX

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 78

Vnitrostátní prováděcí předpisy

1. Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření pro účinné uplatňování tohoto nařízení.

2. Každý členský stát určí příslušné orgány ve smyslu článků 7, 21, 29, 30, 54 a 73. Zároveň o tom informuje Komisi a ostatní členské státy.

Článek 79

Přezkoumání nařízení

Nejpozději do pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost podá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení a případně též návrhy na jeho změny. Zpráva zejména posoudí, zda je vhodné

a) umožnit umístění správního ústředí SCE a sídla SCE v různých členských státech;

b) stanovit, aby členský stát v právních předpisech vydaných při výkonu oprávnění svěřených mu tímto nařízením nebo k zajištění účinného uplatňování tohoto nařízení na SCE povolil taková ustanovení stanov SCE, která jsou od těchto právních předpisů odchylná nebo je doplňují, i kdyby taková ustanovení nebyla přípustná ve stanovách družstva se sídlem v dotčeném členském státě;

c) povolit, aby členský stát přijal předpisy, které umožňují rozdělení SCE na dvě nebo více vnitrostátních družstev;

d) povolit, aby členský stát stanovil zvláštní opravné prostředky pro případ podvodu nebo omylu při zápisu SCE založené fúzí.

Článek 80

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 18. srpna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2003.

Za Radu

předseda

G. Alemanno

[1] Úř. věst. C 99, 21.4.1992, s. 17 a Úř. věst. C 236, 31.8.1993, s. 17.

[2] Úř. věst. C 42, 15.2.1993, s. 75 a stanovisko ze dne 14. května 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. C 223, 31.8.1992, s. 42.

[4] Úř. věst. C 128, 16.5.1983, s. 51.

[5] Úř. věst. C 246, 14.9.1987, s. 94.

[6] Úř. věst. C 158, 26.6.1989, s. 380.

[7] Úř. věst. C 61, 28.2.1994, s. 231.

[8] Úř. věst. C 313, 12.10.1998, s. 234.

[9] Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 1.

[10] Úř. věst. L 199, 31.7.1985, s. 1.

[11] Rezoluce Valného shromáždění přijatá na 88. plenárním zasedání OSN dne 19. prosince 2001 (A/RES/56/114).

[12] Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 25.

[13] Úř. věst. L 65, 14.3.1968, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[14] Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/65/ES (Úř. věst. L 283, 27.10.2001, s. 28).

[15] Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/65/ES.

[16] Úř. věst. L 126, 12.5.1984, s. 20.

[17] Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 36.

[18] Úř. věst. L 372, 31. 12. 1986. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/65/ES.

[19] Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2002/13/ES (Úř. věst. L 77, 20.3.2002, s. 17).

[20] Úř. věst. L 317, 16.11.1990, s. 57.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU