(ES) č. 1342/2003NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže

Publikováno: Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12-29 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. července 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. srpna 2003 Nabývá účinnosti: 18. srpna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 1342/2003

ze dne 28. července 2003,

kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami1, naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/20032, a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 13 odst. 11 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne 22. prosince 1995 o společné organizaci trhu s rýží3, naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 411/20024, a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 13 odst. 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Komise (ES) č. 1162/95 ze dne 23. května 1995, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži5, bylo několikrát podstatně změněno6. V zájmu jasnosti a účelnosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2) S přihlédnutím k obchodní praxi specifické pro obiloviny a rýži by měla být přijata ustanovení doplňující nařízení (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty7, naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 325/20038, nebo se od něj odchylující.

(3) Je třeba specifikovat množství a místo určení, pro něž jsou vydávány licence v případě nabídkových řízení pro vývoz intervenčních zásob a je třeba stanovit zvláštní údaje o vývozu krmiv na bázi obilovin a stanovování vývozních daní předem, které by měly být uvedeny ve vývozní licenci, a to zejména při nabídkovém řízení pro vývozní náhrady.

(4) Doba platnosti dovozních a vývozních licencí pro různé produkty by měla být stanovena v souladu s požadavky trhu a potřebou řádného řízení. S přihlédnutím k hospodářské soutěži na světovém trhu by měla být stanovena delší doba platnosti licencí pro vývoz sladu, která však v případě licencí vydaných před dnem 1. července musí končit dne 30. září, aby se vývozní závazky nepřenášely do nového hospodářského roku před začátkem sklizně ječmene.

(5) Vzhledem k riziku, že licence budou vydávány pro příliš velká množství, by měla být stanovena před skutečným vydáním vývozních licencí pro obiloviny a většinu produktů zpracovaných z obilovin, s výjimkou vývozu nekomerčního charakteru za účelem národní potravinové pomoci nebo potravinové pomoci Společenství a některých dodávek humanitárních organizací, stanovena třídenní lhůta na rozmyšlení.

(6) Pokud se Komise po uplynutí třídenní lhůty na rozmyšlení rozhodne, že žádosti o licenci nevyhoví, může toto rozhodnutí v některých případech narušit kontinuitu dodávek produktů, jejichž pravidelnost je nezbytná. Hospodářským subjektům by na jejich žádost měla být poskytnuta příležitost získat vývozní licenci bez vývozní náhrady pod podmínkou, že s takovými licencemi budou spojeny zvláštní podmínky pro jejich použití.

(7) Některá ustanovení článku 49 nařízení (ES) č. 1291/2000 týkající se žádostí o vývozní licence pro některé produkty v souvislosti s nabídkovými řízeními vypsanými v dovážejících třetích zemích by měla být zpřísněna tak, aby více odpovídala obchodní praxi v rámci obchodu s obilovinami.

(8) S přihlédnutím k hospodářské soutěži na světovém trhu s obilovinami a rýží by mělo být zajištěno, aby vývozní licence pro hlavní produkty včetně pšenice tvrdé byly udělovány se zvláštní dobou platnosti a pro poměrně velká minimální množství a aby byla africkým, karibským a tichomořským státům (státům AKT) přiznána výhodnější minimální množství. Vydávání licencí musí podléhat určitý dalším podmínkám, zejména předložení dodavatelské smlouvy příslušnému subjektu ve stanovené lhůtě.

(9) Jistoty, jež mají být složeny pro dovozní a vývozní licence, by měly být stanoveny na různých úrovních pro různé skupiny produktů podle možného kolísání výše náhrad či vývozních daní v době platnosti licence, přičemž pro dodávky do států AKT by se mělo přiznat preferenční zacházení.

(10) Měly by být stanoveny vývozní náhrady a vývozní daně použitelné v případech, kdy je doba platnosti licence prodloužena v důsledku zásahu vyšší moci podle článku 41 nařízení (ES) č. 1291/2000.

(11) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tímto nařízením se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí podle:

a) článku 9 nařízení (EHS) č. 1766/92;

b) článku 9 nařízení (ES) č. 3072/95.

Článek 2

1. Pokud jsou žádosti o vývozní licence podávány v souvislosti s nabídkovým řízením podle článku 7 nařízení Komise (EHS) č. 2131/939, vydávají se licence pouze na množství, na která žadatelé získali smlouvy.

Vývozní licence jsou platné pouze pro množství uvedené v kolonce 17. Do kolonky 19 se zapíše číslo "0".

2. Podle čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2131/93 se v žádostech o vývozní licence v kolonce 7 uvede příslušné místo určení. Držitelé licencí jsou povinni vyvážet dotyčné produkty do tohoto místa určení.

Všechny země, pro něž platí stejná sazba vývozní náhrady či daně, se považují za jedno místo určení.

Článek 3

1. Pokud jsou vývozní náhrady stanoveny prostřednictvím nabídkového řízení, zapíše se sazba vývozní náhrady uvedená v prohlášení o výběru nabídky slovy a číslicemi do kolonky 22 licence. Tato sazba je vyjádřena v eurech a předchází ji jeden z těchto údajů:

- Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado,

- Tilslagssats for basiseksportrestitutionen,

- Zuschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung,

- Ποσοστό της κατάκυρωθείσας επιστρωφής βάσεως κατά την εξαγωγή,

- Tendered rate of basis export refund,

- Taux de la restitution de base à lexportation adjugé,

- Tasso della restituzione di base allesportazione aggiudicato,

- Gegunde basisrestitutie bij uitvoer,

- Taxa de restituição de base à exportação adjudicada,

- Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä,

- Anbudssats för exportbidrag.

2. Pokud jsou vývozní daně stanoveny prostřednictvím nabídkového řízení, zapíše se sazba vývozní daně uvedená v prohlášení o výběru nabídky slovy a číslicemi do kolonky 22 licence. Tato sazba je vyjádřena v eurech a předchází ji jeden z těchto údajů:

- Tipo del gravamen a la exportación adjudicado,

- Tilslagssats for eksportavgiften,

- Zuschlagener Satz der Ausfuhrabgabe,

- Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή,

- Tendered rate of export tax,

- Taux de la taxe à léxportation adjugé,

- Aliquota della tassa allesportazione aggiudicata,

- Gegunde belasting bij uitvoer,

- Taxa de exportação adjudicada,

- Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä,

- Anbudssats för exportavgift.

Článek 4

1. Odchylně od článku 14 nařízení (ES) č. 1291/2000 lze v žádostech o vývozní licence pro produkty kódů KN 11010015, 110220, 11031110 a 110313 uvést produkty spadající do dvou po sobě následujících dvanáctimístných pododdílů výše uvedených podpoložek.

Ve smyslu článku 14 nařízení (EHS) č. 1291/2000 se použijí tyto kategorie produktů:

kategorie 1: | 110811009200, 110811009300 |

kategorie 2: | 110812009200, 110812009300 |

kategorie 3: | 110813009200, 110813009300 |

kategorie 4: | 110819109200, 110819109300 |

kategorie 5: | 170230519000, 170230919000, 170290509100 |

kategorie 6: | 170230599000, 170230999000, 170240909000, 170290509900, 210690559000 |

Dvanáctimístné pododdíly uvedené v žádostech se uvedou i ve vývozních licencích.

2. Odchylně od článku 14 nařízení (ES) č. 1291/2000 se v žádosti o vývozní licenci pro produkty kódů KN 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 a 23099053 a obsahující méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků uvede:

a) v kolonce 15 popis produktu a jeho dvanáctimístný kód; v případě produktů spadajících do dvou nebo více po sobě následujících pododdílů může vývozce použít dvanáctimístnou nomenklaturu vývozních náhrad, přičemž v takovém případě se v kolonce 15 uvede: "přípravky používané k výživě zvířat podle nařízení (ES) č. 1517/95";

b) v kolonce 16 údaj "2309";

c) v kolonkách 17 a 18 množství krmných směsí, které musí být vyvezeno;

d) v kolonce 20 obsah produktů z obilovin, které mají být zpracovány do krmné směsi, je-li znám, přičemž je třeba rozlišovat mezi kukuřicí a ostatními obilovinami; v opačném případě, je-li využito možnosti podle písmene a) uvést v kolonce 15 dva nebo více pododdílů, uvede se v závorce množství zpracované kukuřice a ostatních obilovin.

Údaje uvedené v žádostech se uvedou i ve vývozních licencích.

Článek 5

Pro účely čl. 15 druhého odstavce nařízení Komise (ES) č. 1501/9510 a čl. 16 odst. 10 nařízení (ES) č. 3072/95 se v kolonce 22 vývozní licence uvede jeden z těchto údajů:

- Gravamen a la exportación no aplicable,

- Eksportafgift ikke anvendelig,

- Ausfuhrabgabe nicht anwendbar,

- Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή,

- Export tax not applicable,

- Taxe à lexportation non applicable,

- Tassa allesportazione non applicabile,

- Uitvoerbelasting niet van toepassing,

- Taxa de exportação não aplicável,

- Vientimaksua ei sovelleta,

- Exportavgift icke tillämplig.

Článek 6

1. Dovozní licence pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (EHS) č. 1766/92 a článku 1 nařízení (ES) č. 3072/95 jsou platné od data jejich vydání podle čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 do uplynutí doby stanovené v příloze I tohoto nařízení.

2. Pokud je stanovena zvláštní doba platnosti dovozních licencí pro dovoz z některých třetích zemí, uvede se v kolonkách 7 a 8 žádostí o licenci a v licencích samotných země odeslání a země původu. Licence obsahuje závazek dovážet z této země nebo z těchto zemí.

Článek 7

1. Vývozní licence pro produkty uvedené článku 1 nařízení (EHS) č. 1766/92 a článku 1 nařízení (ES) č. 3072/95 jsou platné od data jejich vydání podle čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 do uplynutí doby stanovené v příloze II tohoto nařízení.

2. Odchylně od odstavce 1 však doba platnosti vývozních licencí pro produkty kódů KN 170230, 170240, 170290 a 210690, pro něž byly žádosti podány do 25. června každého hospodářského roku, končí 30. června. U žádostí podaných od 26. června hospodářského roku do 30. září následujícího hospodářského roku je ve smyslu čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 doba platnosti vývozních licencí pro výše uvedené produkty 30 dní ode dne jejich vydání.

Vývozní celní formality pro licence uvedené v prvním pododstavci, pro něž byly žádosti podány do 25. června, musí být vyřízeny do 30. června každého hospodářského roku. V případě žádostí o licence, které byly podány od 26. června do 30. září následujícího hospodářského roku, musí být vývozní celní formality pro výše uvedené licence vyřízeny nejpozději do třiceti dnů po dni jejich vydání.

Tyto termíny se rovněž použijí pro formality uvedené v článku 30 nařízení Komise (ES) č. 800/199911 pro produkty, které byly na základě uvedených licencí umístěny do režimu stanoveného nařízením Rady (EHS) č. 565/8012.

Do kolonky 22 těchto licencí se uvede jeden z těchto údajů:

- Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1342/2003,

- Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003,

- Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003,

- Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1342/2003,

- Limitation provided for in Article 7(2) of Regulation (EC) No 1342/2003,

- Limitation prévue à larticle 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003,

- Limitazione prevista allarticolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003,

- Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003,

- Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 7. o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003,

- Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus,

- Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003.

3. Odchylně od odstavce 1 jsou vývozní licence pro produkty kódů KN 11071019, 11071099 a 11072000 na žádost hospodářského subjektu platné od data jejich vydání ve smyslu čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000:

a) do 30. září probíhajícího kalendářního roku, jsou-li vydány v době od 1. ledna do 30. dubna;

b) do konce jedenáctého měsíce následujícího po měsíci vydání, jsou-li vydány v době od 1. července do 31. října;

c) do 30. září následujícího kalendářního roku, jsou-li vydány v době od 1. listopadu do 31. prosince.

Odchylně od článku 9 nařízení (ES) č. 1291/2000 nejsou ve výše uvedených případech práva vyplývající z licencí uvedených v tomto odstavci převoditelná.

4. Pokud nebyla stanovena náhrada ani vývozní daň, jsou vývozní licence pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (EHS) č. 1766/92 a v článku 1 nařízení (ES) č. 3072/95 platné po dobu 60 dnů ode dne vydání.

Článek 8

1. 1.Pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EHS) č. 1766/92 a v článku 1 nařízení (ES) č. 3072/95 a pro produkty kódů KN 11022010, 11022090, 11031310, 11031390, 11032020, 11042905, 11042298, 11042310, 11081100, 11081200, 11081300, 11090000, 17023051, 17023091, 17023099, 17024090, 17029050, 17029079, 21069055, 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 a 23099053 uvedené v nařízení (EHS) č. 1766/92 se vývozní licence vydávají třetí pracovní den po dni podání žádosti, pokud mezitím nebyla přijata žádná zvláštní opatření.

Komise se může rozhodnout, že žádosti nevyhoví.

První pododstavec se nepoužije pro licence vydané v souvislosti s nabídkovými řízeními ani pro licence uvedené v článku 16 nařízení (ES) č. 1291/2000, které jsou vydány za účelem opatření potravinové pomoci ve smyslu čl. 10 odst. 4 Dohody o zemědělství uzavřené v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání13. Lhůta na rozmyšlení se nepoužije pro vydávání vývozních licencí, o něž humanitární organizace požádá bez žádosti o náhradu a které se týkají množství nejvýše 20 tun.

2. Aniž je dotčen článek 16 nařízení (EHS) č. 1766/92, vývozní licence bez náhrady se na žádost hospodářských subjektů vydávají v den podání této žádosti, s výjimkou případů, kdy dotyčný produkt v den podání žádosti podléhá vývoznímu clu.

Je-li pro produkt, na nějž se vztahují licence vydané podle prvního pododstavce, stanoveno v době vývozu vývozní clo, toto clo se použije.

Tyto vývozní licence jsou platné po dobu třiceti dnů ode dne vydání.

Do kolonky 22 těchto licencí se uvede jeden z těchto údajů:

- Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1342/2003,

- Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003,

- Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003,

- Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1342/2003,

- Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation (EC) No 1342/2003,

- Limitation prévue à larticle 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003,

- Limitazione prevista allarticolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003,

- Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003,

- Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003,

- Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus,

- Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/2003.

3. Pokud se na tento odstavec výslovně odkazuje při stanovování vývozní náhrady nebo vývozní daně pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EHS) č. 1766/92 a čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 3072/95, musí být k žádostem o vývozní licenci přiložena kopie smlouvy. Smlouva musí pocházet od úředního subjektu v zemi určení nebo od podniku s místem podnikání v uvedené zemi a musí v ní být uvedeno množství, na něž se vztahuje, a dodací lhůta, která dobu platnosti nesmí přesahovat. Pro smlouvu podle tohoto článku nesměla být dosud vydána žádná vývozní licence. Dotyčný členský stát ověří, že žádosti o licence splňují podmínky stanovené v tomto odstavci, a v den, kdy jsou podány, sdělí Komisi množství, na něž se přijatelné licence vztahují. Odpovídající licence budou vydány až třetí pracovní den po dni, kdy byly žádosti podány, pokud předtím Komise neučinila žádná zvláštní opatření.

Jestliže se žádosti o vývozní licenci uvedené v prvním odstavci vztahují na množství, která přesahují množství, jež mohou být vyvezena a jež jsou uvedena v nařízení stanovujícím výši příslušné náhrady nebo vývozní daně, může Komise stanovit jednotné procento snížení daných množství do dvou pracovních dnů ode dne podání žádostí. Žádosti o licence mohou být staženy do dvou pracovních dnů od data zveřejnění procentního snížení.

Odchylně od článku 9 nařízení (ES) č. 1291/2000 nejsou práva vyplývající z licencí převoditelná.

V případě neplnění smlouvy ze strany dovážejícího kupujícího může provozovatel uskutečnit vývoz do jiné země určení, pro tento vývoz však bude poskytnuta pouze vývozní náhrada nebo vývozní daň platná v den podání původní žádosti o vývozní licenci do "jiných třetích zemí". Pokud v tento den neplatí pro "jiné třetí země" žádná vývozní náhrada nebo vývozní daň, může být přijato řešení ad hoc v souladu s postupem stanoveným v článku 23 nařízení (EHS) č. 1766/92.

Článek 9

1. Odstavce 2 a 6 se použijí v případě vývozu do třetích zemí uvedených v příloze IV a v případě produktů uvedených v seznamu přílohy.

2. Při vývozech podle odstavce 1 musí být příslušným orgánům dotyčných třetích zemí předložena ověřené kopie vývozní licence vydané v souladu s čl. 8. odst. 2 a s tímto článkem a náležitě schválená kopie vývozního prohlášení pro každou zásilku. Dotyčné zboží nesmělo být dosud do jiné třetí země vyvezeno.

3. Licence uvedená v odstavci 2 obsahuje:

a) v kolonce 7 název dotyčné dovážející země nebo zemí;

b) v kolonce 15 popis zboží v souladu s kombinovanou nomenklaturou;

c) v kolonce 16 osmimístný kód kombinované nomenklatury a množství v tunách pro každý produkt uvedený v kolonce 15;

d) v kolonkách 17 a 18 celkové množství produktů uvedených v kolonce 16;

e) v kolonce 20 jeden z těchto údajů:

- Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) no 1342/2003,

- Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003,

- Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003,

- Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1342/2003,

- Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003,

- Exportation conformément à larticle 9 du règlement (CE) no 1342/2003,

- Esportazione in conformità allarticolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003,

- Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003,

- Exportação conforme o artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003,

- Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti,

- Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003;

f) v kolonce 22 kromě poznámky stanovené v čl. 8 odst. 2 jeden z těchto údajů:

- Sin restitución por exportación,

- Uden eksportrestitution,

- Ohne Ausfuhrerstattung,

- Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή,

- No export refund,

- Sans restitution à lexportation,

- Senza restituzione allesportazione,

- Zonder uitvoerrestitutie,

- Sem restituição à exportação,

- Ilman vientitukea,

- Utan exportbidrag.

Licence je platná pouze pro produkty a množství, které jsou v ní uvedeny.

4. Licence vydané podle tohoto článku zavazují k vývozu do jednoho z míst určení uvedených v kolonce 7.

5. Na žádost dotyčné strany se vydá ověřená kopie schválené licence.

6. První pondělí každého měsíce oznámí příslušné orgány členských států Komisi množství, pro která byly licence vydány, rozdělená podle kódů KN.

Článek 10

1. Pokud je vývoz uskutečněn na základě výsledků nabídkového řízení vypsaného v dovážející třetí zemi, vývozní licence pro pšenici obecnou, pšenici tvrdou, žito, ječmen, kukuřici, rýži, pšeničnou mouku, žitnou mouku, krupici a krupičku z pšenice tvrdé a produkty kódů KN 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 a 23099053 obsahující méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků, jsou platné od data vydání ve smyslu čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 do dne, kdy mají být splněny závazky vyplývající z výběru nabídky.

2. Doba platnosti licence je maximálně čtyři měsíce, které následují po měsíci vydání podle čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000.

3. Odchylně od čl. 49 odst. 3 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 1291/2000 nesmí být žádosti o licence podávány dříve než čtyři pracovní dny před konečným termínem pro podání nabídek do nabídkového řízení, který je stanoven ve výzvě k nabídkovému řízení.

4. Odchylně od čl. 49 odst. 5 nařízení (ES) č. 1291/2000 je délka období mezi konečným termínem pro podání nabídek a dnem, kdy uchazeče oznámí vydávajícímu subjektu výsledek nabídkového řízení, jak je stanoveno v čl. 49 odst. 5 písm. a) až d) uvedeného nařízení, nejvýše šest pracovních dnů.

Článek 11

1. Ve zvláštních případech může být doba platnosti vývozní licence pro pšenici obecnou, pšenici tvrdou, žito, ječmen, kukuřici, rýži, pšeničnou mouku, žitnou mouku, krupici a krupičku z pšenice tvrdé a pro produkty kódů KN 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 a 23099053 obsahující méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků, delší než doba stanovená v čl. 7 odst. 1, pokud dotyčná strana v daném okamžiku uzavírá smlouvu, která zaručuje delší dobu platnosti. Za tímto účelem předloží dotyčná strana příslušnému orgánu písemné prohlášení vydané úředním subjektem v zemi určení nebo podniku s místem podnikání v dotyčné zemi. V tomto prohlášení musejí být uvedeny navrhovaná množství a jakost produktů, dodací lhůta a cenové podmínky. Členský stát neprodleně zašle Komisi pro informaci kopii tohoto prohlášení.

2. V případech určených v odstavci 1 musí zúčastněná strana podat u příslušného orgánu žádost o vývozní licenci doplněnou žádostí o stanovení vývozní náhrady předem nebo vývozní daně platné v den podání žádosti pro plánované místo určení společně s údaji o minimálních a maximálních množstvích, která hodlá vyvézt, a o minimální a maximální době nezbytné pro uskutečnění vývozu podle plánu. Minimální množství však nesmí být nižší než 75000 tun v případě pšenice obecné, pšenice tvrdé, žita, ječmene, kukuřice, pšeničné mouky, žitné mouky a produktů kódů KN 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 a 23099053 obsahujících méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků a 15000 tun v případě krupice a krupičky z pšenice tvrdé a rýže. Odchylně od čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 se u takové žádosti neskládá jistota.

U vývozů do země AKT nebo do více zemí v rámci jedné ze skupin zemí AKT uvedených v příloze III se minimální množství stanovené v prvním pododstavci snižuje na:

a) 20000 tun v případě pšenice obecné, pšenice tvrdé, žita, ječmene, kukuřice, pšeničné mouky, žitné mouky a produktů kódů KN 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 a 23099053 obsahujících méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků a

b) 5000 tun v případě krupice a krupičky z pšenice tvrdé a rýže.

V žádostech, které se týkají více zemí v rámci jedné skupiny zemí AKT, musí být uveden název každé plánované země určení.

3. Členský stát, jehož příslušný orgán obdržel žádost, tuto žádost přezkoumá zejména s ohledem na množství, hospodářské důsledky plánovaných vývozů a konkrétní vývozní možnosti, a pokud je shledá přijatelnými, uvědomí Komisi, která rozhodne postupem podle článku 23 nařízení (EHS) č. 1766/92 nebo článku 22 nařízení (ES) č. 3072/95. Pokud Komise žádost přijme, musí zejména stanovit lhůtu pro předložení smlouvy příslušnému orgánu. Tento orgán žadatele vyrozumí o rozhodnutí Komise.

4. Pokud je stanovená doba platnosti licence stejná jako doba, o niž se žádá, předloží uchazeč ve lhůtě stanovené v souladu s odstavcem 3 příslušnému orgánu podepsaný originál smlouvy a její kopii. Ve smlouvě musí být uvedeno alespoň dohodnuté množství, které musí být v rozmezí mezi minimálními a maximálními množstvími uvedenými v žádosti o licenci, místo určení, období, v němž má být vývoz uskutečněn (a které nesmí překročit rámec uvedených nejkratších a nejdelších lhůt), cena stanovená pro dobu trvání smlouvy a platební podmínky. Licence bude poté vydána po složení jistoty stanovené v čl. 9 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1766/92 nebo čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 3072/95. Země určení (či více zemí v rámci jedné skupiny) se uvede v kolonce 7 a licence ukládá povinnost vyvážet do této země či do těchto zemí. Až 10 % množství uvedeného v licenci však může být podle smlouvy dodáno do jiné země, která náleží do stejné skupiny podle přílohy III.

Pokud uchazeč nemůže takovou smlouvu uzavřít, musí o tom ve lhůtě stanovené pro předložení smlouvy uvědomit příslušný orgán a licence se nevydá.

5. Licence se nevydá, pokud žadatel nesplní ustanovení odstavce 4, s výjimkou případů vyšší moci.

6. Pokud je stanovená doba platnosti jiná než doba, o niž bylo žádáno, avšak delší než doba stanovená v článku 7, použijí se odstavce 4 a 5. Žadatel však může žádost o licenci ve lhůtě stanovené pro předložení smlouvy stáhnout.

7. Pokud je žádost o prodloužení doby platnosti stanovené v článku 7 zamítnuta, licence se nevydá.

8. Licence vydané podle podmínek stanovených v tomto článku nepodléhají ustanovením čl. 8 odst. 1.

Článek 12

Jistoty k licencím pro produkty podle seznamu v článku 1 nařízení (EHS) č. 1766/92 a v článku 1 nařízení (ES) č. 3072/95 činí:

a) 1 EUR za tunu v případě dovozních licencí, na které se nevztahuje čl. 10 odst. 4 čtvrtá odrážka nařízení (EHS) č. 1766/92, nebo v případě produktů, které spadají do působnosti nařízení (ES) č. 3072/95, a 5 EUR za tunu v případě vývozních licencí:

i) pro produkt, pro který nebyla v den podání žádosti stanovena vývozní náhrada ani daň;

ii) pro produkt, pro který vývozní náhrada ani daň předem nebyly stanoveny předem;

iii) vydaných podle čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení;

b) v případě dovozních licencí, na které se nevztahuje čl. 10 odst. 4 čtvrtá odrážka nařízení (EHS) č. 1766/92:

i) 15 EUR za tunu pro produkty kódů KN 07099060, 07129019, 10011000, 10019091, 10019099, 10020000, 100300, 1004, 10051090, 10059000, 100700 a 1008;

ii) 5 EUR za tunu pro ostatní produkty;

c) 45 EUR za tunu pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 3072/95 v případě vývozních licencí.

Pro vývozy do států AKT na základě licencí se zvláštní dobou platnosti v souladu s článkem 11 tohoto nařízení se stanoví jistota ve výši 12 EUR za tunu;

d) 20 EUR pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (EHS) č. 1766/92 v případě vývozních licencí.

V případě licencí vydaných s náhradou podle čl. 7 odst. 3 se stanoví jistota ve výši 24 EUR za tunu.

Pro vývozy do států AKT na základě licencí se zvláštní dobou platnosti v souladu s článkem 11 tohoto nařízení se stanoví jistota ve výši 12 EUR za tunu.

Článek 13

Pokud je doba platnosti licencí prodloužena podle článku 41 nařízení (ES) č. 1291/2000, je platnou opravnou částkou částka platná v den podání žádosti o licenci pro vývoz, který se má uskutečnit během posledního měsíce běžné doby platnosti licence.

Kromě toho se v souladu s článkem 14 tohoto nařízení upraví vývozní náhrada.

Článek 14

1. Náhrady použitelné podle čl. 13 odst. 5 nařízení (EHS) č. 1766/92 pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného nařízení, s výjimkou kukuřice a čiroku, se upraví během měsíců srpna až května téhož hospodářského roku o částku rovnající se měsíčnímu zvýšení, jež je použitelné pro intervenční cenu stanovenou pro daný hospodářský rok.

V případě kukuřice a čiroku se náhrady upraví v období od listopadu jednoho hospodářského roku do srpna následujícího hospodářského roku o částku rovnající se měsíčnímu zvýšení, jež je použitelné pro intervenční ceny stanovené pro dotyčný hospodářský rok.

První úprava se provede první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla žádost podána. Následné úpravy se použijí každý měsíc.

V případě produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EHS) č. 1766/92, s výjimkou kukuřice a čiroku, se náhrady upravené podle prvního pododstavce a použitelné v květnu nadále použijí i v červnu. V případě kukuřice a čiroku se náhrady upravené podle druhého pododstavce a použitelné v srpnu nadále použijí i v září.

2. Úprava stanovená v odstavci 1 se nepoužije, pokud je výše náhrady rovna nule.

3. Pokud doba platnosti licencí přesáhne konec hospodářského roku a k vývozu dojde až v následujícím hospodářském roce, náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EHS) č. 1766/92, s výjimkou kukuřice a čiroku, s vyloučením jakýchkoliv měsíčních zvýšení podle odstavce 1 se sníží o cenový rozdíl mezi oběma hospodářskými roky. Tento cenový rozdíl vznikne 1. července a je definován jako součet:

a) rozdílu mezi intervenčními cenami – s vyloučením jakéhokoliv měsíčního zvýšení – pro předchozí a nový hospodářský rok a

b) částky rovnající se měsíčnímu zvýšení vynásobené počtem měsíců, které uplynuly od srpna do měsíce podání žádosti o licenci včetně obou těchto měsíců.

Je-li cenový rozdíl větší než dotyčná náhrada, sníží se opravená náhrada na nulu.

Náhrady snížené o cenový rozdíl se zvýší od srpna nového hospodářského roku v souladu s pravidly stanovenými v odstavci 1 o částku měsíčního zvýšení, která je použitelná pro nový hospodářský rok.

4. V případě kukuřice a čiroku se pravidla pro úpravu stanovená v odstavci 3 použijí obdobně, s těmito výjimkami:

a) za konec hospodářského roku se považuje 30. září;

b) výše uvedený cenový rozdíl vznikne 1. října místo 1. července;

c) měsíc srpen se nahrazuje listopadem;

d) měsíční zvýšení jsou zvýšení použitelná pro dotyčné hospodářské roky.

Článek 15

1. V případě produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. c) a d) nařízení (EHS) č. 1766/92 a v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 3072/9 se částka vyplývající z každé úpravy zmíněné v čl. 14 odst. 1 a 3 vynásobí zpracovatelským koeficientem použitelným pro dotyčný produkt.

2. Výše náhrady, která je v souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 3072/95 použitelná pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného nařízení, se v období od října do července včetně upraví na základě stupně zpracování a použitelného zpracovatelského koeficientu o částku rovnající se měsíčnímu zvýšení použitelnému pro intervenční cenu neloupané rýže stanovené pro uvedený hospodářský rok.

První úprava se provede první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla žádost podána. Následné úpravy se použijí každý měsíc.

3. Úprava stanovená v odstavci 1 se nepoužije, pokud je výše náhrady rovna nule.

4. Pokud doba platnosti licencí přesáhne konec hospodářského roku a k vývozu dojde až v následujícím hospodářském roce, náhrady s vyloučením měsíčních zvýšení podle odstavce 2 se na základě stupně zpracování a použitelného zpracovatelského koeficientu sníží o rozdíl v intervenční ceně neloupané rýže mezi oběma hospodářskými roky.

Tento cenový rozdíl vznikne 1. září a je definován jako:

a) rozdíl mezi intervenční cenou neloupané rýže – s vyloučením jakéhokoliv měsíčního zvýšení – pro předchozí a nový hospodářský rok;

b) částka rovnající se měsíčnímu zvýšení vynásobená počtem měsíců, které uplynuly od října do měsíce podání žádosti o licenci včetně obou těchto měsíců.

Tyto dvě složky se přepočítají pomocí zpracovatelského koeficientu použitelného v době, kdy je produkt vyvážen.

Pokud je cenový rozdíl větší než dotyčná náhrada, sníží se opravená náhrada na nulu.

Náhrady se sníží o částky v druhém pododstavci písm. a) a b) na základě stupně omletí a zvýší se postupem podle odstavce 2 od října nového hospodářského roku o měsíční zvýšení použitelné pro nový hospodářský rok.

Článek 16

1. Pokud jde o vývozní licence, sdělují členské státy Komisi:

a) každý pracovní den:

i) údaje o žádostech o licence nebo skutečnost, že nebyly podány žádné žádosti;

ii) údaje o žádostech o licence podle článku 49 nařízení (ES) č. 1291/2000 podaných v pracovní den předcházející dni oznámení;

ii) údaje o množstvích, na něž se vztahují licence vydané na základě žádostí o licence podle článku 49 nařízení (ES) č. 1291/2000;

b) do 15. dne každého měsíce údaje z předešlého měsíce o:

i) množstvích, pro něž byly vydány licence pro potravinovou pomoc;

ii) množstvích, pro něž byly licence vydány, ale která nebyla využita, a náhrady nebo vývozní daně podle kódu;

iii) množstvích, na něž se nevztahuje čl. 8 odst. 1 tohoto nařízení a pro která byly vydány licence;

c) jednou za hospodářský rok a nejpozději do 30. dubna přesná množství využitá podle licencí, přičemž se zohlední přípustné odchylky stanovené v čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000.

Sdělení o žádostech a množstvích uvádějí:

a) množství pro každý dvanáctimístný kód nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady. Vydává-li se licence pro více než jeden dvanáctimístný kód, uvede se pouze první kód;

b) množství pro každý kód rozepsané podle místa určení, pokud se náhrada nebo vývozní daň liší podle místa určení.

2. Pokud jde o vydané dovozní licence, předají členské státy každý den údaje o množství, na něž byly licence vztahují, podle kódu produktu a v případě pšenice obecné podle stupně jakosti a původu. Původ musí být uveden rovněž v dovozních licencích pro rýži.

Článek 17

Zrušuje se nařízení (ES) č. 1162/95.

Nařízení se použije i nadále na licence vydané před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.

Článek 18

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. července 2003.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

DOBA PLATNOSTI DOVOZNÍCH LICENCÍ

A. Odvětví obilovin

Kód KN | Popis zboží | Doba platnosti |

07099060 | Kukuřice cukrová, čerstvá nebo chlazená | 45 dní |

07129019 | Kukuřice cukrová, sušená, celá, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná, jiná než hybridy k setí |

10019091 | Osivo pšenice obecné a soureži |

10019099 | Pšenice špalda a sourež, jiné než k setí |

10020000 | Žito |

100300 | Ječmen |

100400 | Oves |

10051090 | Kukuřice, jiná než hybridní osivo |

10059000 | Kukuřice, jiná než k setí |

10070090 | Zrna čiroku, jiná než hybridy k setí |

1008 | Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny |

100110 | Pšenice tvrdá |

110100 | Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži | 60 dní |

11021000 | Žitná mouka |

110311 | Krupice a krupička z pšenice |

1107 | Slad, též pražený |

| Produkty uvedené v příloze A nařízení (EHS) č. 1766/92 | Do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci vydání |

B. Odvětví rýže

Kód KN | Popis zboží | Doba platnosti |

10061021 | Neloupaná rýže (paddy rýže) | Do konce druhého měsíce následujícího po měsíci vydání |

10061023 | |

10061025 | |

10061027 | |

10061092 | |

10061094 | |

10061096 | |

10061098 | |

100620 | Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže) |

100630 | Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená |

10064000 | Zlomková rýže | Do konce třetího měsíce následujícího po měsíci vydání |

11023000 | Rýžová mouka | Do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci vydání |

11031950 | Krupice a krupička z rýže |

11032050 | Pelety z rýže |

11041991 | Rýžové vločky |

11081910 | Rýžový škrob |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

DOBA PLATNOSTI VÝVOZNÍCH LICENCÍ

A. Odvetví obilovin

Kód KN | Popis zboží | Doba platnosti |

07099060 | Kukuřice cukrová, čerstvá nebo chlazená | Do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci vydání |

07129019 | Kukuřice cukrová, sušená, celá, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná, jiná než hybridy k setí |

10019091 | Osivo pšenice obecné a sourži |

10019099 | Pšenice špalda a sourež, jiné než k setí |

10020000 | Žito |

100300 | Ječmen |

100400 | Oves |

10051090 | Kukuřice, jiná než hybridní osivo |

10059000 | Kukuřice, jiná než k setí |

10070090 | Zrna čiroku, jiná než hybridy k setí |

1008 | Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny |

100110 | Pšenice tvrdá |

110100 | Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži |

11021000 | Žitná mouka |

11031190 | Krupice a krupička z pšenice obecné a pšenice špaldy |

| Produkty uvedené v príloze A narízení (EHS) c. 1766/92 |

11031110 | Krupice a krupička z tvrdé pšenice |

1107 | Slad, též pražený |

| Výše uvedené produkty vyvezené na základě licencí, které mají v kolonce 20 uvedeno: "Licence GATT – potravinová pomoc" | Do konce ctvrtého mesíce následujícího po mesíci vydání |

B. Odvětví rýže

Kód KN | Popis zboží | Doba platnosti |

10061021 | Neloupaná rýže (paddy rýže) | Do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci vydání |

10061023 | |

10061025 | |

10061027 | |

10061092 | |

10061094 | |

10061096 | |

10061098 | |

100620 | Loupaná rýže (cargo nebo hnědá) |

100630 | Poloomletá nebo zcela omletá rýže, též leštěná nebo hlazená |

10064000 | Zlomková rýže | 30 dní |

11023000 | Rýžová mouka | Do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci vydání |

11031950 | Krupice a krupička z rýže |

11032050 | Pelety z rýže |

11041991 | Rýžové vločky |

11081910 | Rýžový škrob |

| Výše uvedené produkty vyvezené na základě licencí, které mají v kolonce 20 uvedeno: "Licence GATT – potravinová pomoc" | Do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci vydání |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Skupiny zemí AKT, signatářů Loméské úmluvy

Skupina I | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V | Skupina VI | Skupina VII |

Mauritánie | Čad | Angola | Súdán | Seychely | Haiti | Papua – Nová Guinea |

Mali | Středoafrická republika | Zambie | Džibutsko | Komory | Dominikánská republika | Fidži |

Niger | Benin | Malawi | Etiopie | Madagaskar | Antigua a Barbuda | Kiribati |

Senegal | Nigérie | Mosambik | Somálsko | Mauricius | Bahamy | Šalamounovy ostrovy |

Burkina Faso | Kamerun | Namibie | Uganda | | Barbados | Samoa |

Gambie | Rovníková Guinea | Botswana | Keňa | | Belize | Tonga |

Guinea-Bissau | Svatý Tomáš a Princův ostrov | Zimbabwe | Tanzanie | | Dominika | Tuvalu |

Guinea | Gabun | Lesotho | | | Grenada | Vanuatu |

Kapverdy | Kongo | Svazijsko | | | Jamajka | |

Siera Leone | Konžská demokratická republika | | | | Svatý Kryštof a Nevis | |

Libérie | Rwanda | | | | Svatá Lucie | |

Pobřeží slonoviny | Burundi | | | | Svatý Vincent a Grenadiny | |

Ghana | | | | | Trinidad a Tobago | |

Togo | | | | | Guyana | |

| | | | | Surinam | |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

Produkty, kterých se týká zrušení vývozních náhrad podle clánku 9

Třetí země | Produkty (kódy KN) |

Bulharsko | 100110009200, 100110009400, 100190919000, 100190999000, 100200009000, 100300109000, 100300909000, 100400009200, 100400009400, 100510909000, 100590009000, 100820009000, 110210009500, 100210009700, 100210009900, 110710199000, 110710999000, 110720009000, 110290109100, 110290109900, 110290309100, 110320209000, 110710119000, 110710919000 |

Česká republika | 100190919000, 100190999000, 100200009000, 100300109000, 100300909000, 100400009200, 100400009400, 100510909000, 100590009000, 100820009000, 110710199000, 110710999000, 110720009000 |

Estonsko | Všechny produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 1766/92 a rýžový škrob kódu KN 1108 19 10 |

Maďarsko | 1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00 10, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 00 90, 1008 20 00, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 10 00, 1102 20 11, 1102 20 90, 1102 90 10, 1102 90 30, 1103 11 10, 1103 11 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1103 19 10, 1103 19 30, 1103 19 40, 1103 20 20, 1103 20 60, 1104 29 01, 1104 29 03, 1104 29 05, 1104 29 11, 1104 29 51, 1104 29 55, 1104 30 10, 1104 30 90, 1107 10 11, 1107 10 19, 1107 10 91, 1107 10 99, 1107 20 00 |

Lotyšsko | 1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00 10, 1003 00 90, 1004 00 00, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 10 00, 1102 90 10, 1102 90 30, 1103 11 10, 1103 11 90, 1103 19 10, 1103 19 40, 1103 20 60 |

Litva | 1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1004 00 00, 1008 20 00, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 10 00, 1103 11 10, 1103 11 90, 1103 19 40, 1102 90 30, 1103 19 10, 1103 20 60, 1104 12 90, 1104 19 10, 1104 22 20, 1104 22 30, 1104 29 11, 1104 29 51, 1104 29 55, 1104 30 10, 1107 10 11, 1107 10 19, 1107 10 91, 1107 10 99 a 1107 20 00 |

Polsko | 1001 90, 1101, 1102, 1107 10 11, 1107 10 19, 1107 10 91, 1107 10 99, 1107 20 00 a ex 2302, kromě produktů kódů KN 2302 50 |

Rumunsko | 100110009200, 100110009400, 100190919000, 100190999000, 100510909000, 100590009000, 110100119000, 110100159100, 110100159130, 110100159150, 110100159170, 110100159180, 110100159190, 110100909000, 110311109200, 110311109400, 110311109900, 110311909200, 110311909800, 110320609000, 110710119000, 110710199000, 110710919000, 110710999000, 110720009000 |

Slovensko | 100110009200, 100110009400, 100190919000, 100190999000, 100200009000, 100300109000, 1003909000, 100400009200, 100400009400, 100510909000, 100590009000, 100820009000, 110710999000 |

Slovinsko | 100110009200, 100110009400, 100190919000, 100190999000, 100200009000, 100300109000, 100300909000, 100400009200, 100400009400, 100510909000, 100590009000, 100820009000, 110210009500, 110210009700, 110210009900, 110710199000, 110710999000, 110720009000, 110220109200, 110220109400, 110220909200, 110290109100, 110290109900, 110290309100, 110113109100, 110313109300, 110313109500, 110320209000, 110710119000, 110710919000 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Komise (ES) č. 1162/95 | (Úř. věst. L 117, 24.5.1995, s. 2) |

Nařízení Komise (ES) č. 1517/95 pouze, pokud jde o článek 9 | (Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 51) |

Nařízení Komise (ES) č. 1518/95 pouze, pokud jde o článek 7 | (Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 55) |

Nařízení Komise (ES) č. 1617/95 | (Úř. věst. L 154, 5.7.1995, s. 5) |

Nařízení Komise (ES) č. 1861/95 | (Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 86) |

Nařízení Komise (ES) č. 2147/95 | (Úř. věst. L 215, 9.9.1995, s. 4) |

Nařízení Komise (ES) č. 2917/95 | (Úř. věst. L 305, 19.12.1995, s. 53) |

Nařízení Komise (ES) č. 285/96 | (Úř. věst. L 37, 15.2.1996, s. 18) |

Nařízení Komise (ES) č. 1029/96 | (Úř. věst. L 137, 8.6.1996, s. 1) |

Nařízení Komise (ES) č. 1527/96 | (Úř. věst. L 190, 31.7.1996, s. 23) |

Nařízení Komise (ES) č. 932/97 | (Úř. věst. L 135, 27.5.1997, s. 2) |

Nařízení Komise (ES) č. 444/98 (opravené nařízením (ES) č. 2067/2000, Úř. věst. L 318, 22.11.2002, s. 6) | (Úř. věst. L 56, 26.2.1998, s. 12) |

Nařízení Komise (ES) č. 1432/1999 | (Úř. věst. L 166, 1.7.1999, s. 56) |

Nařízení Komise (ES) č. 2110/2000 | (Úř. věst. L 250, 5.10.2000, s. 23) |

Nařízení Komise (ES) č. 409/2001 | (Úř. věst. L 60, 1.3.2001, s. 27) |

Nařízení Komise (ES) č. 2298/2001 pouze, pokud jde o odkaz v článku 5 na článek 11a nařízení (ES) č. 1162/95 | (Úř. věst. L 308, 27.11.2001, s. 16) |

Nařízení Komise (ES) č. 904/2002 | (Úř. věst. L 142, 31.5.2002, s. 25) |

Nařízení Komise (ES) č. 1006/2002 | (Úř. věst. L 153, 13.6.2002, s. 5) |

Nařízení Komise (ES) č. 1322/2002 | (Úř. věst. L 194, 23.7.2002, s. 22) |

Nařízení Komise (ES) č. 2305/2002 | (Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 92) |

Nařízení Komise (ES) č. 498/2003 | (Úř. věst. L 74, 20.3.2003, s. 15) |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES) č. 1162/95 | Toto nařízení |

Čl. 1 první a druhá odrážka | Čl. 1 písm. a) a b) |

Článek 2 | Článek 2 |

Článek 3 | Článek 3 |

Čl. 4 odst. 1 | Čl. 4 odst. 1 |

Čl. 4 odst. 2 první pododstavec první, druhá, třetí a čtvrtá odrážka | Čl. 4 odst. 2 písm. a ) až d) |

Čl. 4 odst. 2 druhý pododstavec | Čl. 4 odst. 2 druhý pododstavec |

Článek 5 | Článek 5 |

Článek 6 | Článek 6 |

Čl. 7 odst. 1 | Čl. 7 odst. 1 |

Čl. 7 odst. 1a | Čl. 7 odst. 2 |

Čl. 7 odst. 2, první pododstavec první, druhá a třetí odrážka | Čl. 7 odst. 3 písm. a) až c) |

Čl. 7 odst. 2 druhý pododstavec | Čl. 7 odst. 3 druhý pododstavec |

Čl. 7 odst. 2a | Čl. 7 odst. 4 |

Čl. 7 odst. 3 | Čl. 8 odst. 1 |

Čl. 7 odst. 3a | Čl. 8 odst. 2 |

Čl. 7 odst. 4 | Čl. 8 odst. 3 |

Čl. 7a odst. 1 a 2 | Čl. 9 odst. 1 a 2 |

Čl. 7a odst. 3 písm. a) až f) | Čl. 9 odst. 3 písm. a) až f) |

Čl. 7a odst. 3 písm. g) | Čl. 9 odst. 3 druhý pododstavec |

Čl. 7a odst. 4 až 6 | Čl. 9a odst. 4 až 6 |

Článek 8 | Článek 10 |

Čl. 9 odst. 1 | Čl. 11 odst. 1 |

Čl. 9 odst. 2 první pododstavec | Čl. 11 odst. 2 první pododstavec |

Čl. 9 odst. 2 druhý pododstavec první a druhá odrážka | Čl. 11 odst. 2 druhý pododstavec písm. a) a b) |

Čl. 9 odst. 2 třetí pododstavec | Čl. 11 odst. 2 třetí pododstavec |

Čl. 9 odst. 3 až 8 | Čl. 11 odst. 3 až 8 |

Čl. 10 písm. a) první, druhá a třetí odrážka | Čl. 12 písm. a) body i) až iii) |

Čl. 10 písm. b) první a druhá odrážka | Čl. 12 písm. b) body i) a iii) |

Čl. 10 písm. c) a d) | Čl. 12 písm. c) a d) |

Článek 11 | Článek 13 |

Čl. 12 odst. 1 | Čl. 14 odst. 1 |

Čl. 12 odst. 1a | Čl. 14 odst. 2 |

Čl. 12 odst. 2 | Čl. 14 odst. 3 |

Čl. 12 odst. 2a první, druhá, třetí a čtvrtá odrážka | Čl. 14 odst. 4 písm. a) až d) |

Čl. 12 odst. 3 | Čl. 15 odst. 1 |

Čl. 12 odst. 4 | Čl. 15 odst. 2 |

Čl. 12 odst. 4a | Čl. 15 odst. 3 |

Čl. 12 odst. 5 první pododstavec | Čl. 15 odst. 4 první pododstavec |

Čl. 12 odst. 5 druhý pododstavec písm. a) první pododstavec | Čl. 15 odst. 4 druhý pododstavec písm. a) |

Čl. 12 odst. 5 druhý pododstavec písm. a) druhý pododstavec | — |

Čl. 12 odst. 5 druhý pododstavec písm. b) | Čl. 15 odst. 4 druhý pododstavec písm. b) |

Čl. 12 odst. 5 třetí, čtvrtý a pátý pododstavec | Čl. 15 odst. 4 třetí, čtvrtý a pátý pododstavec |

Čl. 13 odst. 1 písm. a) první pododstavec bod i) první odrážka | Čl. 16 odst. 1 první pododstavec písm. a) bod i) |

Čl. 13 odst. 1 písm. a) první pododstavec bod i) druhá odrážka | Čl. 16 odst. 1 první pododstavec písm. a) bod ii) |

Čl. 13 odst. 1 písm. a) první pododstavec bod ii) | Čl. 16 odst. 1 první pododstavec písm. a) bod iii) |

Čl. 13 odst. 1 písm. b) | Čl. 16 odst. 1 první pododstavec písm. b) |

Čl. 13 odst. 1 písm. c) | Čl. 16 odst. 1 první pododstavec písm. c) |

Čl. 13 odst. 1 písm. a) druhý pododstavec první a druhá odrážka | Čl. 16 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) a b) |

Čl. 13 odst. 2 | Čl. 16 odst. 2 |

— | Článek 17 |

Článek 14 | — |

Článek 15 | Článek 18 |

Přílohy I, II, III a IV | Přílohy I, II, III, a IV |

— | Příloha V |

— | Příloha VI |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU