(ES, Euratom) č. 1287/2003Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. července 2003 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 19. července 2003 Nabývá účinnosti: 19. července 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/516 Pozbývá platnosti: 18. dubna 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003

ze dne 15. července 2003

o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND)

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství [1], a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh Komise [2],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Vzhledem ke zvyšujícímu se podílu vlastního zdroje Společenství založeného na hrubém národním produktu v tržních cenách (dále jen "HNPtc") členských států je nezbytné další zlepšení srovnatelnosti, spolehlivosti a úplnosti tohoto souhrnného ukazatele.

(2) Tyto údaje jsou rovněž významnými analytickými nástroji pro koordinaci hospodářských politik členských států a pro různé politiky Společenství.

(3) Rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom stanoví, že se pro účely vlastních zdrojů se HNPtc rozumí hrubý národní důchod v tržních cenách (dále jen "HND"), stanovený Komisí při použití Evropského systému národních a regionálních účtů (dále jen "ESA 95") v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství [4].

(4) Údaje o HND musí být srovnatelné. Tyto údaje mohou být srovnatelné, pouze pokud jsou v souladu s definicemi a účetními pravidly ESA 95. Proto by měly používané hodnotící postupy a použité zdrojové údaje umožňovat správné použití definic a účetních pravidel ESA 95.

(5) Zdroje a metody používané k výpočtu HND musí být spolehlivé, což znamená, že by měly být na robustní a vhodné statistické podklady pokud možno uplatněny osvědčené metody.

(6) Údaje o HND musí být úplné, což znamená, že by měly zahrnovat i činnosti, které se neuvádějí ve statistických zjišťováních nebo se neohlašují finančním orgánům, orgánům sociálního zabezpečení ani jiným správním orgánům. Zdokonalení rozsahu položek HND předpokládá rozvoj vhodných statistických podkladů a hodnotících postupů i provedení náležitých úprav.

(7) Ke splnění svého úkolu poskytování údajů o HND pro účely vlastních zdrojů by měla Komise přijmout opatření ke zlepšení srovnatelnosti, spolehlivosti a úplnosti HND členských států.

(8) Směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom ze dne 13. února 1989 o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách [5] stanoví postup pro ověření a hodnocení srovnatelnosti, spolehlivosti a úplnosti HNP ve Výboru pro HNP, ve kterém úzce spolupracují členské státy s Komisí. Tento postup by měl být upraven se zřetelem k používání HND podle ESA 95 pro účely vlastních zdrojů.

(9) Opatření nezbytná pro provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [6].

(10) Podle článku 3 rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom ze dne 19. června 1989, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství [7], byl konzultován Výbor pro statistické programy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Kapitola I

Definice a výpočet hrubého národního důchodu v tržních cenách

Článek 1

1. Hrubý národní důchod v tržních cenách (HND) a hrubý domácí produkt v tržních cenách (HDP) jsou definovány v souladu s Evropským systémem národních a regionálních účtů (ESA 95).

2. HDP je konečný výsledek výrobní činnosti rezidentských výrobních jednotek. Může být definován třemi způsoby:

a) HDP je úhrn hrubé přidané hodnoty různých institucionálních sektorů nebo různých odvětví hospodářství, plus daně a minus dotace na produkty (které nejsou přiděleny sektorům a odvětvím). Je to rovněž vyrovnávací položka účtu výroby národního hospodářství;

b) HDP je úhrn konečného užití zboží a služeb rezidentskými institucionálními jednotkami (skutečná konečná spotřeba a tvorba hrubého kapitálu), plus vývoz a minus dovoz zboží a služeb;

c) HDP je úhrn strany užití na účtu tvorby důchodů národního hospodářství (náhrady zaměstnancům, daně z výroby a dovoz míinus dotace, hrubý provozní přebytek a smíšený důchod národního hospodářství).

3. HND představuje součet prvotních důchodů přijímaných redizentskými institucionálními jednotkami: náhrady zaměstnancům, daně z výroby a dovoz minus dotace, důchod z vlastnictví (příjmový minus výdajový), hrubý provozní přebytek a hrubý smíšený důchod. HND se rovná HDP, minus prvotní důchody vyplácené rezidentskými jednotkami nerezidentským jednotkám a plus prvotní důchody přijaté rezidentskými jednotkami od nerezidentů.

Kapitola II

Předávání údajů o HND a dodatečných informací

Článek 2

1. Členské státy zjistí HND podle článku 1 v rámci pravidelného sestavování národního účetnictví.

2. Členské státy poskytnou každoročně do 22. září v rámci postupů národního účetnictví Komisi (Eurostatu) číselné údaje o souhrnném HND a jeho složkách v souladu s definicemi uvedenými v článku 1. Celkové hodnoty HDP a jeho složek mohou být předloženy v souladu se třemi způsoby uvedenými v čl. 1 odst. 2. Poskytované údaje se týkají předchozího roku a případných změn údajů za dřívější léta.

3. Při sdělování údajů uvedených v odstavci 2 předkládají členské státy Komisi (Eurostatu) zprávu o kvalitě údajů o HND. Zpráva obsahuje informace o způsobu výpočtu souhrnných údajů, a zejména popisuje veškeré významné změny v použitých postupech a statistických podkladech a vysvětluje revize dřívějších odhadů HND. Obsah a formát této zprávy se řídí pokyny stanovenými Komisí v souladu s postupem podle čl. 4 odst. 2.

Článek 3

V souladu s pokyny stanovenými Komisí postupem podle čl. 4 odst. 2 poskytují členské státy Komisi (Eurostatu) soupis postupů a statistických podkladů pro výpočet HND a jeho složek podle ESA 95. Členské státy zdokonalují a aktualizují tento soupis podle uvedených pokynů.

Kapitola III

Postupy a ověřování výpočtu HND

Článek 4

1. Komisi je nápomocen výbor s názvem "Výbor pro HND", složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 5

1. Komise posuzuje zdroje a metody použité členskými státy pro výpočet HND. Opatření k zajištění vyšší srovnatelnosti, spolehlivosti a úplnosti údajů o HND se přijímají postupem podle čl. 4 odst. 2.

2. Výbor pro HND projednává otázky, které mu přednese jeho předseda z vlastního podnětu nebo na žádost zástupce členského státu a které se týkají uplatňování tohoto nařízení, zejména s ohledem na:

a) každoroční dosažení souladu s definicemi uvedenými v článku 1;

b) každoroční přezkoumání údajů předaných podle čl. 2 odst. 2 a informací předaných podle čl. 2 odst. 3 týkajících statistických podkladů a postupů pro výpočet HND a jeho složek. Na základě tohoto přezkoumání zaujme výbor pro HND stanovisko ohledně přiměřenosti údajů členských států o HND pro účely vlastních zdrojů z hlediska spolehlivosti, srovnatelnosti a úplnosti těchto údajů. Toto stanovisko uvádí hlavní dokumenty, na nichž je přezkoumání založeno. Spolehlivost, srovnatelnost a úplnost HND a jeho složek je třeba hodnotit s ohledem na metodu nákladů a přínosu.

V této souvislosti vyžaduje metoda nákladů a přínosu posouzení potenciální velikosti a potenciálního významu specifických činností nebo transakcí založených na jakýchkoli dostupných informacích. Tyto informace jsou často kvalitativní, avšak mohou být v některých případech i kvantitativní. Komise (Eurostat) posuzuje srovnatelnost ve způsobech zacházení s podobnými případy v členských státech a vypracovává zprávy pro výbor HND o všech případech, v nichž se metoda nákladů a výnosů považuje za použitelnou. Použitím této metody by se mělo předejít vynakládání nepřiměřených prostředků na výpočet nevýznamných položek;

c) vyjádření stanoviska, aniž je dotčen článek 4, k návrhům Komise zaměřeným na zdokonalení výpočtů HND, včetně nezbytných výkladů definic ESA 95 a kvantifikace dopadu těchto návrhů na HND.

3. Výbor pro HND věnuje zvláštní úsilí zdokonalení metod výpočtu HND používaných členskými státy a rozšiřování osvědčené praxe v této oblasti.

Výbor pro HND se rovněž zabývá otázkami týkajícími se revizí údajů o HND a otázkou úplnosti HND.

V případě potřeby dává Komisi podnět k opatření pro zajištění vyšší srovnatelnosti a spolehlivosti údajů o HND.

Článek 6

Aniž je dotčen přezkum podle článku 19 nařízení (EC, Euratom) č. 1150/2000 [8], mohou úředníci Komise a zástupci ostatních členských států ve vhodných případech a po dohodě s navštíveným členským státem vykonat v členských státech společné informační návštěvy související s HND. Účast členských států na těchto návštěvách je dobrovolná.

Kapitola IV

Závěrečná ustanovení

Článek 7

Nejpozději do konce roku 2005 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. července 2003.

Za Radu

předseda

G. Tremonti

[1] Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.

[2] Úř. věst. C 45 E, 25.2.2003, s. 61.

[3] Stanovisko ze dne 12. března 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 359/2002 (Úř. věst. L 58, 28.2.2002, s. 1).

[5] Úř. věst. L 49, 21.2.1989, s. 26.

[6] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

[8] Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU