(ES) č. 1210/2003Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96

Publikováno: Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6-23 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. července 2003 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 9. července 2003 Nabývá účinnosti: 9. července 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 791/2014 Pozbývá platnosti: 24. července 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003

ze dne 7. července 2003

o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60 a 301 této smlouvy,

s ohledem na společný postoj 2003/495/SZBP o Iráku a o zrušení společných postojů 1996/741/SZBP a 2002/599/SZBP [1],

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V návaznosti na rezoluci 661 (1990) Rady bezpečnosti OSN a související následné rezoluce, zejména rezoluci 986 (1995), uvalila Rada úplné embargo na obchod s Irákem. Toto embargo je v současnosti stanoveno nařízením Rady (ES) č. 2465/96 ze dne 17. prosince 1996 o přerušení hospodářských a finančních vztahů mezi Evropským společenstvím a Irákem [2].

(2) Svou rezolucí 1483 (2003) ze dne 22. května 2003 Rada bezpečnosti rozhodla, že by se měly přestat používat veškeré zákazy týkající se obchodu s Irákem a poskytování finančních aktiv nebo hospodářských zdrojů Iráku, a to s určitými výjimkami.

(3) Uvedená rezoluce stanoví, že s výjimkou zákazu vývozu zbraní a souvisejícího materiálu do Iráku, by se všeobecná omezení obchodu měla zrušit a nahradit zvláštními omezeními vztahujícími se na veškeré výnosy ze všech vývozních prodejů ropy, ropných produktů a zemního plynu z Iráku a na obchod s kulturními statky, které jsou součástí iráckého kulturního dědictví, s cílem usnadnit jejich bezpečný návrat.

(4) Uvedená rezoluce rovněž stanoví, že určité prostředky a hospodářské zdroje, zejména ty, které patří bývalému iráckému prezidentovi Saddámu Husajnovi a vysokým představitelům jeho režimu, určené výborem Rady bezpečnosti zřízeným na základě rezoluce 661 (1990) by měly být zmrazeny a že by tyto prostředky měly být následně převedeny do Fondu rozvoje pro Irák.

(5) Aby bylo členským státům umožněno převést zmrazené prostředky, hospodářské zdroje a výnosy z hospodářských zdrojů do Fondu rozvoje pro Irák, měly by být tyto prostředky a hospodářské zdroje uvolněny.

(6) Uvedená rezoluce stanoví, že veškerá ropa, ropné produkty a zemní plyn vyvážené Irákem, jakož i platby za toto zboží, by měly být osvobozeny od soudního řízení, zabavení, obstavení nebo exekuce ze strany těch, kdo mají vůči Iráku pohledávky. Toto dočasné opatření je nezbytné pro podporu hospodářské obnovy Iráku a restrukturalizaci jeho dluhu, což pomůže odstranit hrozbu, kterou současná situace v Iráku představuje pro mezinárodní mír a bezpečnost, což je ve společném zájmu mezinárodního společenství, a zejména Společenství a jeho členských států.

(7) Společný postoj 2003/495/SZBP stanoví změnu současného režimu Společenství tak, aby byl uveden v soulad s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1483 (2003).

(8) Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a z tohoto důvodu je nezbytné, aby právní předpisy Společenství provedly příslušná rozhodnutí Rady bezpečnosti ve vztahu k území Společenství, zejména proto, aby se zamezilo narušení hospodářské soutěže. Pro účely tohoto nařízení se má za to, že území Společenství zahrnuje území členských států, na které se vztahuje Smlouva za podmínek ve Smlouvě stanovených.

(9) K dosažení maximální právní jistoty ve Společenství by měla být zveřejněna jména a jiné důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, skupin nebo subjektů, jež byly orgány OSN označeny a jejichž prostředky a hospodářské zdroje mají být zmrazeny, a ve Společenství by měl být stanoven postup pro provádění změn těchto seznamů.

(10) Z praktických důvodů by měla být Komise zmocněna k provádění změn příloh tohoto nařízení obsahujících seznamy kulturních statků, seznamy osob, orgánů a subjektů, jejichž prostředky a hospodářské zdroje mají být zmrazeny, a dále seznam příslušných orgánů.

(11) Příslušné orgány členských států by měly být zmocněny k tomu, aby v případě potřeby zajistily dodržování tohoto nařízení.

(12) Komise a členské státy by se měly vzájemně informovat o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdělovat si veškeré další užitečné údaje, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, a měly by spolupracovat s výborem zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti 661 (1990), zejména tím, že budou tomuto výboru poskytovat informace.

(13) Členské státy by měly stanovit pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení a zajistit jejich provádění. Tato opatření by měla být účinná, přiměřená a odrazující.

(14) Jelikož všeobecná obchodní opatření stanovená nařízením (ES) č. 2465/96 se nyní nahrazují zvláštními obchodními omezeními podle tohoto nařízení a toto nařízení ukládá zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, což vyžaduje okamžité používání hospodářskými subjekty, je nezbytné zajistit, aby sankce za porušení tohoto nařízení mohly být uloženy, jakmile toto nařízení vstoupí v platnost.

(15) Z důvodu jasnosti by nařízení (ES) č. 2465/96 mělo být zrušeno v celém rozsahu.

(16) V platnosti by mělo zůstat nařízení Rady (EHS) č. 3541/92 ze dne 7. prosince 1992, kterým se zakazuje uspokojení nároků Iráku, pokud jde o smlouvy a obchodní operace, jejichž plnění bylo dotčeno rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 661 (1990) a rezolucemi s ní souvisejícími [3],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se:

1. "Výborem pro sankce" rozumí výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle odstavce 6 rezoluce 661 (1990);

2. "prostředky" rozumí finanční aktiva a hospodářský prospěch jakéhokoli druhu, zejména:

a) hotovost, šeky, peněžní pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje;

b) vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, dluhy a dlužní úpisy;

c) veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje včetně akcií a účastí, certifikáty zastupující cenné papíry, obligace, vlastní směnky, opční listy, dluhopisy a derivátové smlouvy;

d) úroky, dividendy a jiné výnosy nebo hodnoty získané z aktiv nebo jimi vytvořené;

e) úvěr, právo na započtení pohledávek, záruky, záruky za splnění závazku nebo jiné finanční závazky;

f) akreditivy, náložné listy a kupní smlouvy;

g) dokumenty osvědčující podíl na finančních prostředcích nebo zdrojích;

h) veškeré další nástroje financování vývozu.

3. "hospodářskými zdroji" rozumí majetek všeho druhu, hmotný i nehmotný, movitý i nemovitý, který nepředstavuje prostředky samotné, ale může být k získání prostředků, zboží a služeb použit;

4. "zmrazením prostředků" rozumí zabránění jakémukoli pohybu, převodu, změně, použití prostředků nebo nakládání s prostředky jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně řízení portfolia;

5. "zmrazením hospodářských zdrojů" rozumí zabránění jejich použití k získání prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zástavou;

6. "Fondem rozvoje pro Irák" rozumí Fond rozvoje pro Irák vedený iráckou centrální bankou.

Článek 2

Od 22. května 2003 se veškeré výnosy ze všech vývozních prodejů ropy, zemního plynu a ropných produktů uvedených v příloze I z Iráku ukládají do Fondu rozvoje pro Irák za podmínek stanovených v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1483 (2003), a zejména v odstavcích 20 a 21 uvedené rezoluce, a to až do okamžiku řádného vytvoření reprezentativní a mezinárodně uznávané irácké vlády.

Článek 3

1. Zakazuje se:

a) dovoz nebo uvedení na území Společenství;

b) vývoz nebo přemístění z území Společenství a

c) obchodování s iráckými kulturními statky a jinými předměty, které mají archeologickou, historickou, kulturní nebo mimořádnou vědeckou či náboženskou hodnotu, včetně předmětů uvedených v příloze II, jestliže byly protiprávně odvezeny z míst v Iráku, zejména jestliže:

i) dotyčné předměty tvoří nedílnou součást buď veřejných sbírek zapsaných v inventářích iráckých muzeí, archivů nebo fondů knihoven, anebo inventářů iráckých náboženských institucí nebo

ii) existuje důvodné podezření, že dotyčné předměty byly z Iráku přemístěny bez souhlasu jejich zákonného vlastníka nebo v rozporu s iráckými právními předpisy.

2. Tyto zákazy se nepoužijí, jestliže se ukáže, že:

a) dotyčné kulturní statky byly z Iráku vyvezeny před 6. srpnem 1990 nebo

b) dotyčné kulturní statky se navracejí iráckým institucím v souladu s cílem bezpečného návratu uvedeným v odstavci 7 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1483 (2003).

Článek 4

1. Zmrazují se veškeré prostředky a hospodářské zdroje předchozí irácké vlády nebo jakýchkoli státních subjektů, podniků, včetně soukromoprávních společností, v nichž mají státní orgány většinový podíl, a dále iráckých institucí, které jsou označeny Výborem pro sankce a uvedeny v příloze III, nacházející se mimo území Iráku dne 22. května 2003 a později.

2. Zmrazují se veškeré prostředky a hospodářské zdroje, jež jsou ve vlastnictví nebo držení následujících osob, které jsou označeny Výborem pro sankce a uvedeny v příloze IV:

a) bývalý prezident Saddám Husajn;

b) vysocí představitelé jeho režimu;

c) blízcí příbuzní těchto osob nebo

d) právnické osoby, orgány nebo subjekty vlastněné nebo přímo či nepřímo ovládané osobami uvedenými pod písmeny a), b) a c) nebo jakoukoli fyzickou či právnickou osobou jednající jejich jménem nebo podle jejich pokynů.

3. Žádné prostředky nesmí být dány přímo či nepřímo k dispozici fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům nebo subjektům uvedeným v přílohách III a IV.

4. Žádné hospodářské zdroje nesmí být dány přímo či nepřímo k dispozici fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům nebo subjektům uvedeným v přílohách III a IV anebo v jejich prospěch, aby tak těmto osobám, skupinám nebo subjektům nebylo umožněno získat prostředky, zboží nebo služby.

Článek 5

1. Připsání určité částky na zmrazené účty se povoluje pouze za podmínky, že veškeré přírůstky budou rovněž zmrazeny.

2. Toto nařízení nevyžaduje zmrazení převodu prostředků příjemci ve Společenství, jestliže je takový převod prováděn prostřednictvím irácké banky splňující podmínky čl. 4 odst. 1 a jestliže takový převod představuje platbu za zboží a služby objednané klienty této banky. Toto nařízené rovněž neomezuje platnost a používání záruk a akreditivů vydaných iráckými bankami, které splňují podmínky čl. 4 odst. 1, na žádost jejich klientů za účelem zaplacení zboží nebo služeb objednaných těmito klienty ve Společenství.

Článek 6

Prostředky, hospodářské zdroje a výnosy z hospodářských zdrojů, které jsou zmrazeny podle článku 4, se uvolní pouze za účelem jejich převodu do Fondu rozvoje pro Irák vedeného iráckou centrální bankou za podmínek stanovených v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1483 (2003).

Článek 7

1. Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž předmětem nebo účinkem je přímo nebo nepřímo obejít článek 4 nebo podporovat transakce stanovené v článcích 2 a 3.

2. Každá informace o tom, že ustanovení tohoto nařízení jsou nebo byla obcházena, se oznámí příslušným orgánům členských států uvedeným v příloze V a přímo nebo prostřednictvím těchto orgánů Komisi.

Článek 8

1. Aniž jsou dotčena příslušná pravidla pro ohlašování, důvěrnost a služební tajemství a ustanovení článku 284 Smlouvy, musí fyzické i právnické osoby, subjekty a orgány:

a) neprodleně poskytnout každou informaci, která by umožňovala dodržování toho nařízení, např. účty a částky zmrazené podle článku 4, příslušným orgánům uvedeným v příloze V v členských státech, v nichž mají trvalé bydliště nebo sídlo, a přímo nebo prostřednictvím těchto příslušných orgánů Komisi;

b) spolupracovat s příslušnými orgány uvedenými v příloze V při každém ověřování těchto informací.

2. Každou informaci, která je poskytnuta nebo přijata podle tohoto článku, lze použít pouze pro účely, pro které byla poskytnuta nebo přijata.

3. Každá dodatečná informace, kterou přijala Komise přímo, se předá příslušným orgánům dotyčných členských států.

Článek 9

Zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů provedené v dobré víře, že takový postup je v souladu s tímto nařízením, nezakládá odpovědnost žádného druhu pro fyzické či právnické osoby nebo subjekty, které je provádějí, nebo pro jejich ředitele či zaměstnance, pokud se neprokáže, že prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny v důsledku nedbalosti.

Článek 10

1. Soudnímu řízení ani žádné formě zabavení, obstavení nebo exekuce nepodléhají:

a) ropa, ropné produkty a zemní plyn pocházející z Iráku, a to do okamžiku převodu práva k tomuto zboží na kupujícího;

b) výnosy a závazky, které vyplývají z prodeje ropy, zemního plynu a ropných produktů pocházejících z Iráku, včetně plateb za toto zboží uložených do Fondu rozvoje pro Irák vedeného iráckou centrální bankou;

c) prostředky a hospodářské zdroje zmrazené podle článku 4;

d) Fond rozvoje pro Irák vedený iráckou centrální bankou.

2. Odchylně od odstavce 1 mohou být výnosy a závazky, které vyplývají z prodeje ropy, zemního plynu a ropných produktů pocházejících z Iráku, a dále Fond rozvoje pro Irák předmětem uplatňování nároků na základě odpovědnosti Iráku za škody v souvislosti s jakoukoli ekologickou havárií, k níž dojde po 22. květnu 2003.

Článek 11

Komise je zmocněna:

a) měnit přílohu II v případě potřeby;

b) měnit nebo doplňovat přílohy III a IV na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo Výboru pro sankce a

c) měnit přílohu V na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 12

Aniž jsou dotčena práva a povinnosti členských států podle Charty OSN, udržuje Komise veškeré styky s Výborem pro sankce, které jsou nezbytné pro účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 13

Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o všech opatřeních přijatých podle tohoto nařízení. Předávají si navzájem příslušné informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace přijaté podle článku 8 a informace týkající se porušení tohoto nařízení, problémů s jeho vynucováním a soudních rozhodnutí vnitrostátních soudů.

Článek 14

Toto nařízení se použije bez ohledu na jakákoli udělená práva nebo povinnosti uložené jakoukoliv podepsanou mezinárodní dohodou či uzavřenou smlouvou anebo jakoukoliv licencí nebo jakýmkoliv povolením udělenými před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Článek 15

1. Členské státy stanoví pravidla pro sankce, které se budou uplatňovat při porušení tohoto nařízení, a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby tato pravidla byla prováděna. Stanovené sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující.

2. Do přijetí právních předpisů, pokud jsou k tomuto účelu nezbytné, se v případech porušení tohoto nařízení ukládají sankce stanovené členskými státy ve smyslu čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) 2465/96.

3. Každý členský stát odpovídá za zahájení soudního řízení proti kterékoli fyzické či právnické osobě, skupině nebo subjektu podléhající soudní pravomoci tohoto členského státu v případech porušení kteréhokoli z omezujících opatření stanovených tímto nařízením touto osobou, skupinou nebo subjektem.

Článek 16

Toto nařízení se vztahuje na:

a) území Společenství včetně jeho vzdušného prostoru;

b) palubu každého letadla nebo plavidla podléhající soudní pravomoci členského státu;

c) každou osobu, která je státním příslušníkem členského státu, ať se nachází kdekoli;

d) každou právnickou osobu, skupinu nebo subjekt zapsaný v rejstříku nebo zřízený podle právních předpisů členského státu;

e) každou právnickou osobu, skupinu nebo subjekt provozující podnikatelskou činnost ve Společenství.

Článek 17

Zrušuje se nařízení (ES) č. 2465/96.

Článek 18

1. Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2. S výjimkou článků 4 a 6 se použije ode dne 23. května 2003.

3. Článek 10 se použije do 31. prosince 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. července 2003.

Za Radu

předseda

F. Frattini

[1] Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 72.

[2] Úř. věst. L 337, 27.12.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 208/2003 (Úř. věst. L 28, 4.2.2003, s. 26).

[3] Úř. věst. L 361, 10.12.1992, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Seznam produktů uvedených v článku 2

Kód KN | Popis produktů |

270900 | Ropné frakce a frakce ze živičných nerostů surové |

2710 | Ropné frakce a frakce ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů, jsou-li tyto frakce základní složkou těchto přípravků |

2711 | Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky |

271210 | Ropná vazelína |

27122000 | Parafín obsahující méně než 0,75 % hmotnostních oleje |

ex271290 | Montánní vosk ("slack wax"), rašelinový vosk ("scale wax") |

2713 | Ropný koks, ropný asfalt a ostatní zbytky ropných frakcí ze živičných nerostů |

2714 | Přírodní asfalt a přírodní asfaltové směsi; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny |

27150000 | Asfaltové směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropného asfaltu, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (např. živičné tmely, ředěné produkty) |

2901 | Acyklické uhlovodíky |

29021100 | Cyklohexan |

29022000 | Benzen |

29023000 | Toluen |

29024100 | o-Xylen |

29024200 | m-Xylen |

29024300 | p-Xylen |

290244 | Směs isomerů xylenu |

29025000 | Styren |

29026000 | Ethylbenzen |

29027000 | Kumen |

29051100 | Methanol (methylalkohol) |

34031910 | Mazací prostředky (včetně řezných olejů, přípravků k uvolňování šroubů a matic, přípravků odstraňujících rez nebo antikorozních a separačních přípravků pro formy na bázi maziv) a přípravky obsahující nejméně 70 % hmotnostních ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů, které nejsou považovány za základní složku |

38112100 | Přísady do mazacích olejů obsahující ropné oleje nebo oleje získané ze živičných nerostů |

38249010 | Ropné sulfonáty, kromě ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo ethanolaminů; thiofenické sulfokyseliny z olejů získaných ze živičných nerostů a jejich soli |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Seznam předmětů uvedených v článku 3

Kód ex KN | Popis produktů |

97050000 97060000 | 1.Archeologické předměty starší 100 let, pocházející z:vykopávek či objevů na zemi nebo pod vodní hladinouarcheologických nalezišťarcheologických sbírek |

97050000 97060000 | 2.Fragmenty tvořící nedílnou součást uměleckých, historických nebo náboženských památek starších 100 let, které byly rozebrány na části |

9701 | 3.Obrazy a malby jiné než ty, které jsou zahrnuté v kategorii 3A nebo 4, zcela provedené ručně jakýmkoliv materiálem na jakémkoliv podkladu, pokud jsou starší 50 let a nenáležejí svému autoru |

9701 | 3A.Akvarely, kvaše a pastely zcela provedené ručně na jakémkoliv podkladu, pokud jsou starší 50 let a nenáležejí svému autoru |

6914 9701 | 4.Mozaiky v jakémkoliv materiálu zcela provedené ručně, jiné než ty, které spadají do kategorií 1 a 2, a kresby zcela provedené ručně jakýmkoliv materiálem na jakémkoliv podkladu, pokud jsou starší 50 let a nenáležejí svému autoru |

Kapitola 49 97020000 84425099 | 5.Originální rytiny, tisky, sítotisky a litografie s příslušnými deskami a originály plakátů, pokud jsou starší 50 let a nenáležejí svému autoru |

97030000 | 6.Originály plastik nebo soch a kopie vyrobené stejným způsobem jako originál, pokud jsou starší 50 let a nenáležejí svému autoru, s výjimkou těch, které patří do skupiny 1 |

3704 3705 3706 49119180 | 7.Fotografie, filmy a jejich negativy, pokud jsou starší 50 let a nenáležejí svému autoru |

97020000 97060000 49011000 49019900 49040000 49059100 49059900 49060000 | 8.Prvotisky a rukopisy, včetně map a partitur, jednotlivě nebo ve sbírkách, pokud jsou starší 50 let a nenáležejí svému autoru |

97050000 97060000 | 9.Knihy starší 100 let, jednotlivě nebo ve sbírkách |

97060000 | 10.Tištěné mapy starší 200 let |

3704 3705 3706 4901 4906 97050000 97060000 | 11.Archivy všech druhů a na jakémkoli podkladu s archiváliemi staršími 50 let |

97050000 97050000 | 12.a)Sbírky ve smyslu rozhodnutí Soudního dvora ve věci 252/84 a jednotlivé exempláře ze zoologických, botanických, mineralogických a anatomických sbírek;b)Sbírky ve smyslu rozhodnutí Soudního dvora ve věci 252/84 historické, paleontologické, etnografické a numizmatické hodnoty |

97050000 Kapitoly 86-89 | 13.Dopravní prostředky starší 75 let |

| 14.Ostatní starožitnosti, které nejsou zahrnuty v kategoriích 1 až 13 |

| a)staré 50-100 let |

Kapitola 95 | —hračky, hry |

7013 | —skleněné předměty |

7114 | —zlatnické práce |

Kapitola 94 | —nábytek |

Kapitola 90 | —optické, fotografické a kinematografické nástroje |

Kapitola 92 | —hudební nástroje |

Kapitola 91 | —hodiny, hodinky a jejich součástky |

Kapitola 44 | —předměty ze dřeva |

Kapitola 69 | —keramické předměty |

58050000 | —tapisérie |

Kapitola 57 | —koberce |

4814 | —tapety |

Kapitola 93 | —zbraně |

97060000 | b)starší 100 let |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Seznam státních orgánů, podniků a institucí, jakož i fyzických a právnických osob, orgánů a subjektů předchozí irácké vlády uvedených v čl. 4 odst. 1, 3 a 4

(Na vědomí)

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

Seznam fyzických a právnických osob, orgánů a subjektů spojených s režimem bývalého prezidenta Saddáma Husajna uvedených v čl. 4 odst. 2, 3 a 4

1. JMÉNO: Saddám Husajn Tikrítí

TAKÉ ZNÁM JAKO: Abú Alí

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 28. dubna 1937, Avja u Tikrítu

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

Uveden v 1483

2. JMÉNO: Kusaj Saddám Husajn Tikrítí

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1965 nebo 1966, Bagdád

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

druhý syn Saddáma Husajna,

dohlížel na Zvláštní republikánskou gardu, na Zvláštní bezpečnostní službu a na Republikánskou gardu

3. JMÉNO: Udaj Saddám Husajn Tikrítí

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1964 nebo 1967, Bagdád

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

nejstarší syn Saddáma Husajna,

vůdce polovojenské organizace "Saddámovi fidájíni"

4. JMÉNO: Abid Hámid Mahmúd Tikrítí

TAKÉ ZNÁM JAKO: Abid Hámid Bid Hámid Mahmúd

Col Abdel Hámid Mahmúd

Abed Mahmúd Hammúd

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1957, Avja u Tikrítu

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

tajemník a hlavní poradce prezidenta Saddáma Husajna

5. JMÉNO: Alí Hasan Madžíd Tikrítí

TAKÉ ZNÁM JAKO: Al-Kimawi

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1943, Avja u Tikrítu, Irák

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

poradce prezidenta a vysoký představitel Rady revolučního velení

6. JMÉNO: Izzat Ibráhím Dúrí

TAKÉ ZNÁM JAKO: Abú Brajs

Abú Ahmad

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1942, Dúr

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

zástupce hlavního velitele irácké armády,

zástupce tajemníka oblastního velitelství strany Baas,

místopředseda Rady revolučního velení

7. JMÉNO: Haní Abdal Latíf Tilfá Tikrítí

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1962, Avja u Tikrítu

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

druhý nejvyšší představitel Zvláštní bezpečnostní služby

8. JMÉNO: Azíz Sálih Numán

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1941 nebo 1945, Násiríja

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

předseda oblastního velitelství strany Baas,

bývalý guvernér oblastí Karbalá a Nadžaf,

bývalý ministr zemědělství a agrární reformy (1986-1987)

9. JMÉNO: Muhammad Hamzá Zubajdí

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1938, Babylon

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

bývalý předseda vlády

10. JMÉNO: Kamál Mustafá Abdalláh

TAKÉ ZNÁM JAKO: Kamál Mustafá Abdalláh Sultán Tikrítí

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1952 nebo 4. května 1955, Tikrít

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

tajemník Republikánské gardy,

vedl Zvláštní republikánské gardy a velel oběma sborům Republikánské gardy

11. JMÉNO: Barzán Abdal Ghafúr Sulajmán Madžíd Tikrítí

TAKÉ ZNÁM JAKO: Barzán Razúkí Abdal Ghafúr

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1960, Saláhaddín

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

velitel Zvláštní republikánské gardy

12. JMÉNO: Muzahim Saab Hasan Tikrítí

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1946 nebo 1949 nebo 1960, Saláhaddín nebo Avja u Tikrítu

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

velitel protivzdušné obrany,

zástupce ředitele Organizace vojenského průmyslu

13. JMÉNO: Ibrahím Ahmad Abdal Sattar Muhammad Tikrítí

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1950, Mosul

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

náčelník generálního štábu armády

14. JMÉNO: Sajfaddín Fulajjih Hasan Táhá Ráví

TAKÉ ZNÁM JAKO: Ajád Fulajjih Ráví

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1953, Ramádí

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

náčelník generálního štábu Republikánské gardy

15. JMÉNO: Rafi Abdal Latíf Tilfá Tikrítí

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1954, Tikrít

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

velitel vnitřní bezpečnostní služby

16. JMÉNO: Táhir Džalíl Habbúš Tikrítí

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1950, Tikrít

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

ředitel iráckých zpravodajských služeb,

velitel vnitřní bezpečnostní služby 1997-1999

17. JMÉNO: Hámid Radža Šalláh Tikrítí

TAKÉ ZNÁM JAKO: Hasan Tikrítí, Hámid Radža-Šalláh Hasum Tikrítí,

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1950, Bajdží, oblast Saláhaddín

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

velitel letectva

18. JMÉNO: Latíf Nusajjif Džasím Dulajmí

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1941, Rašidíja, předměstí Bagdádu

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

místopředseda vojenského výboru strany Baas,

ministr práce a sociálních věcí (1993-1996)

19. JMÉNO: Abdal Tavváb Mulláh Huvajš

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1957 nebo 14. března 1942, Mosul nebo Bagdád

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

místopředseda vlády,

ředitel Organizace vojenského průmyslu

20. JMÉNO: Táhá Jasín Ramadán Džizráví

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1938, Mosul

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

viceprezident od roku 1991

21. JMÉNO: Rukan Razúkí Abdal Ghafar Sulajmán Tikrítí

TAKÉ ZNÁM JAKO: Rukan Abdal Ghafar Sulajmán Madžíd,

Rukan Razúkí Abdal Ghafar Madžíd,

Rukan Abdal Ghafar Madžíd Tikrítí Abú Valíd,

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1956, Tikrít

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

v kanceláři prezidenta předseda výboru pro kmenové záležitosti

22. JMÉNO: Džamál Mustafá Abdalláh Sultán Tikrítí

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 4. května 1955, Samná u Tikrítu

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

v kanceláři prezidenta místopředseda výboru pro kmenové záležitosti

23. JMÉNO: Mizbán Chádir Hádí

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1938, oblast Mandali, Dijála

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

člen Rady oblastního velitelství strany Baas a Rady revolučního velení od r. 1991

24. JMÉNO: Táhá Muhíaddín Maarúf

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1924, Sulajmaníja

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

místopředseda Rady revolučního velení

25. JMÉNO: Tárik Azíz

TAKÉ ZNÁM JAKO: Tárik Michail Azíz

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1. července 1936, Mosul nebo Bagdád

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

místopředseda vlády

PAS: (červenec 1997): č. 34409/129

26. JMÉNO: Valíd Hámid Taufík Tikrítí

TAKÉ ZNÁM JAKO: Valíd Hámid Taufík Násirí

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1954, Tikrít

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

guvernér provincie Basra

27. JMÉNO: Sultán Hášim Ahmad Taj

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1944, Mosul

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

ministr obrany

28. JMÉNO: Hikmat Mizbán Ibráhím Azzáví

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1934, Dijála

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

místopředseda vlády a ministr financí

29. JMÉNO: Mahmud Zijáb Ahmad

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1953, Bagdád nebo Mosul

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

ministr vnitra

30. JMÉNO: Ajád Fulajjih Chalífa Ráví

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1942, Ravá

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

náčelník štábu milicí Al-Kuds 2001-2003,

bývalý guvernér Bagdádu a provincie Tamím

31. JMÉNO: Zuhajr Tálib Abdas Sattár Nagíb

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1948

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

ředitel vojenské zpravodajské služby

32. JMÉNO: Ámir Hammúdí Hasan Saadí

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 5. dubna 1938, Bagdád

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

poradce prezidenta pro vědu,

první náměstek ředitele Organizace vojenského průmyslu 1988-1991,

bývalý předseda technického útvaru pro zvláštní projekty

PASY:? č. 33301/862

datum vydání: 17. října 1997

platnost do: 1. října 2005

?M0003264580

datum vydání: neznámé

platnost: neznámá

?H0100009

datum vydání: květen 2001

platnost: neznámá

33. JMÉNO: Ámir Rášid Muhammad Ubajdí

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1939, Bagdád

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

ministr ropného průmyslu 1996-2003,

ředitel Organizace vojenského průmyslu počátkem 90. let

34. JMÉNO: Husam Muhammad Amin Jasín

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1953 nebo 1958, Tikrít

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

ředitel státního kontrolního úřadu

35. JMÉNO: Muhammad Mahdí Sálih

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1947 nebo 1949, provincie Anbár

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

ministr obchodu 1987-2003,

vedoucí kanceláře prezidenta v polovině 80. let

36. JMÉNO: Sabáví Ibráhím Hasan Tikrítí

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1947, Tikrít

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

poradce prezidenta,

ředitel veřejné bezpečnosti počátkem 90. let,

ředitel iráckých zpravodajských služeb 1990-1991,

nevlastní bratr Saddáma Husajna

37. JMÉNO: Vatbán Ibráhím Hasan Tikrítí

TAKÉ ZNÁM JAKO: Vatab Ibráhím Hasan

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1952, Tikrít

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

poradce prezidenta,

ministr vnitra počátkem 90. let,

nevlastní bratr Saddáma Husajna

38. JMÉNO: Barzán Ibráhím Hasan Tikrítí

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1951, Tikrít

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

poradce prezidenta,

stálý zástupce u OSN (Ženeva) 1989-1998,

ředitel iráckých zpravodajských služeb počátkem 80. let,

nevlastní bratr Saddáma Husajna

39. JMÉNO: Húda Sálih Mahdí Ammaš

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1953, Bagdád

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

členka oblastního velitelství strany Baas,

vedoucí biologických laboratoří Organizace vojenského průmyslu v polovině 90. let,

bývalá vedoucí studentské a mládežnické kanceláře strany Baas,

bývalá vedoucí odborné kanceláře pro záležitosti žen

40. JMÉNO: Abdal Baki Abdal Karím Abdalláh Saadún

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1947

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Dijála,

zástupce velitele jižního oblasti 1998-2000,

bývalý předseda Národního shromáždění

41. JMÉNO: Muhammad Zimam Abdar Razzák Saadún

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1942, oblast Suk Aššujúch, provincie Zikár

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Tamím,

ministr vnitra 1995-2001

42. JMÉNO: Sámir Abdal Azíz Nadžm

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1937 nebo 1938, Bagdád

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

předseda oblastního velitelství strany Baas ve východním Bagdádu

43. JMÉNO: Humám Abdal Chálik Abdal Ghafúr

TAKÉ ZNÁM JAKO: Humám "Abdal Chálik" Abdal Rahman,

Humám "Abdal Chálik Rášid"

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1945, Ramádí

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

ministr vyššího školství a vědeckého výzkumu 1992-1997, 2001-2003,

ministr kultury 1997-2001,

ředitel a zástupce ředitele irácké organizace pro atomovou energii v 80. letech

PAS: 0018061/104, vydán 12. září 1993

44. JMÉNO: Jahjá Abdalláh Ubajdí

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

předseda oblastního velitelství strany Baas v Basře

45. JMÉNO: Najíf Šindach Sámir Ghálib

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Nadžaf,

poslanec iráckého Národního shromáždění,

POZNÁMKA: Zemřel roku 2003

46. JMÉNO: Sajfaddín Mašhadání

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1956, Bagdád

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Musanna

47. JMÉNO: Fadil Mahmúd Gharíb

TAKÉ ZNÁM JAKO: Gharíb Muhammad Fazíl Mašajch

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1944, Dudžail

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Babylon,

předseda Všeobecné federace iráckých odborů

48. JMÉNO: Muhsín Chadr Chafádží

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Kádisíja

49. JMÉNO: Rášid Taan Kázim

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Anbár

50. JMÉNO: Ukla Abid Sakr Kubajsí

TAKÉ ZNÁM JAKO: Sakr Kabisi Abd Akala

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1944, Kubajsí, Anbár

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

předseda oblastního velitelství strany Baasv provincii Majsán

51. JMÉNO: Ghazí Hammúd Ubajdí

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1944, Bagdád

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Vasit

52. JMÉNO: Ádil Abdalláh Mahdí

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1945, Dúr

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Zikár,

bývalý předseda oblastního velitelství strany Baas v provinciích Dijála a Anbár

53. JMÉNO: Qaid Husajn Aváví

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

předseda oblastního velitelství strany Baas v Ninive,

bývalý guvernér provincie Nadžaf asi 1998-2002

54. JMÉNO: Chámis Sirhán Muhammad

TAKÉ ZNÁM JAKO: Dr. Fnu Mnu Chámis

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Karbalá

55. JMÉNO: Saad Abdal Madžíd Fajsal Tikrítí

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1944, Tikrít

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák

PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:

předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Saláhaddín,

na ministerstvu zahraničních věcí bývalý podtajemník pro bezpečnostní záležitosti

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

Seznam příslušných orgánů uvedených v článcích 7 a 8

BELGIE

Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie

Administration des relations économiques

Politique d'accès aux marchés

Service: Licences

60, Rue Général Leman

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 206 58 11

Fax (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Bestuur economische betrekkingen

Marktordening

Dienst: vergunningen

60, Generaal Lemanstraat

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 206 58 11

Fax (32-2) 230 83 22

Service Public Fédéral Finances

Administration de la Trésorerie

Avenue des Arts, 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

E-mail: [email protected]

mailto: [email protected]

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan, 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 75 18

E-mail: [email protected]

mailto: [email protected]

DÁNSKO

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

NĚMECKO

Pro finanční prostředky a finanční aktiva:

Deutsche Bundesbank

Postfach 100 602

D-60006 Frankfurt am Main

Tel. (49-69) 95661

Fax (49-69) 5601071

Pro irácké kulturní dědictví:

Zollkriminalamt

Bergisch Gladbacher Str. 837

D-51069 Köln

Tel. (49-221) 6720

Fax (49-221) 6724500

E-mail: [email protected]

Internet: www.zollkriminalamt.de

ŘECKO

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Πολιτικού Προγραμματισμού και Εφαρμογής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Θεμάτων

Τηλ.: 30210 32 86 021, 32 86 051

Φαξ: 30210 32 86 094, 32 86 059

E-mail: [email protected]

Ministry of Economy and Economics General Secretariat of International Relations

General Directorate for Policy Planning and Implementation

Directory for International Economy Issues

Tel. 30210 32 86 021, 32 86 051

Fax 30210 32 86 094, 32 86 059

E-mail: [email protected]

ŠPANĚLSKO

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Po de la Castellana 162

E-28046 MADRID

Tel. (34-91) 349 38 60

Fax (34-91) 457 28 63

FRANCIE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue de Bercy

F-75 572 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 44 87 72 85

Fax (33-1) 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction des Nations unies et des Organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

37, quai d'Orsay

75700 Paris 07SP

Tél. (33-1) 43174678/5968/5032

Fax (33-1) 43174691

IRSKO

Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment

Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2 Ireland

Tel. (353-1) 6312534

Fax (353-1) 6312562

ITÁLIE

Ministero delle Attività Produttive

D. G. per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi

Divisione IV — UOPAT

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Dirigente:

Tel. (39-06) 59647534

Fax (39-06) 59647506

Collaboratori:

Tel. (39-06) 59933295

Fax (39-06) 59932430

LUCEMBURSKO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la

coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tél. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

NIZOZEMSKO

Generální koordinace sankcí proti Iráku:

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Departement Politieke Zaken

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

Nederland

Fax (31-70) 348 4638

Tel. (31-70) 348 6211

e-mail: [email protected]

Pro finanční sankce:

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Martken/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Fax (31-70) 342 7918

Tel. (31-70) 342 8148

Pro irácké kulturní dědictví:

Inspectie Cultuurbezit

Prins Willem-Alexander Hof 28

2595 BE Den Haag

Tel. (31-70) 302 8120

Fax (31-70) 365 1914

RAKOUSKO

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2

Außenwirtschaftsadministration

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 71100/8345

Fax (43-1) 71100/8386

Österreichische Nationalbank

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (43-1) 404 20 0

Fax (43-1) 404 20 7399

PORTUGALSKO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais

Direcção de Serviços das Organizações Políticas Multilaterais

Largo do Rilvas,

P-1399-030 Lisboa

Portugal

e-mail: [email protected]

Tel: (351-21) 3946702

Fax: (351-21) 3946073

FINSKO

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358-9) 16 05 59 00

Fax (358-9) 16 05 57 07

ŠVÉDSKO

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

S-103 39 Stockholm

Tel. (46-8) 405 1000

Fax (46-8) 723 1176

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

H M Treasury

International Financial Services Team

1 Horseguards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 5550,

Fax (44-207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4768

Fax (44-207) 601 4309

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Komise Evropských společenství

Generální ředitelství pro vnější vztahy

Ředitelství SZBP

Oddělení A.2: Právní a institucionální záležitosti vnějších vztahů — Sankce

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

E-mail: [email protected]

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU