(ES) č. 1059/2003Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)

Publikováno: Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1-41 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. května 2003 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 11. července 2003 Nabývá účinnosti: 11. července 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003

ze dne 26. května 2003

o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 285 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů [3],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [4],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Uživatelé statistik vyjadřují zvýšenou potřebu harmonizace pro zajištění srovnatelných údajů v rámci Evropské unie. K řádnému fungování vnitřního trhu je zapotřebí statistických norem pro sběr, předávání a zveřejňování statistik jednotlivých členských států a Společenství, aby všichni účastníci jednotného trhu mohli mít k dispozici srovnatelné statistické údaje. V této souvislosti jsou klasifikace důležitým nástrojem pro sběr, sestavování a šíření srovnatelných statistik.

(2) Regionální statistiky jsou základním prvkem Evropského statistického systému. Jsou používány k nejrůznějším účelům. Již mnoho let jsou evropské regionální statistické údaje sbírány, sestavovány a šířeny na základě společné regionální klasifikace, tzv. "klasifikace územních statistických jednotek" (dále jen NUTS). Nyní je třeba zakotvit tuto regionální klasifikaci v právním rámci a stanovit jasná pravidla pro budoucí změny této klasifikace. Klasifikace NUTS by neměla bránit existenci dalších klasifikací a podrobnějšího členění.

(3) Proto by všechny statistiky členských států předkládané Komisi, které jsou rozděleny podle územních jednotek, měly používat klasifikaci NUTS.

(4) Komise by měla při své analytické a informační činnosti používat klasifikaci NUTS pro všechny statistiky klasifikované podle územních jednotek.

(5) Pro regionální statistiky je zapotřebí různých úrovní v závislosti na účelu těchto statistik na úrovni členských států a Společenství. Pro evropskou regionální klasifikaci NUTS by měly být používány nejméně tři hierarchické úrovně členění. Členské státy mohou mít podle svého uvážení další úrovně členění NUTS.

(6) Pro řádné vedení klasifikace NUTS je zapotřebí informací o stávajícím územním složení regionů úrovně NUTS 3, které je proto třeba pravidelně sdělovat Komisi.

(7) Regiony je třeba stanovit na základě objektivních kritérií, aby byla zajištěna nestrannost při sestavování a používání regionálních statistik.

(8) Uživatelé regionálních statistik potřebují nomenklaturu stabilní z časového hlediska. Klasifikace NUTS by proto neměla být měněna příliš často. Toto nařízení zaručuje větší stabilitu předpisů z časového hlediska.

(9) Srovnatelnost regionálních statistik vyžaduje, aby byly regiony srovnatelné z hlediska počtu obyvatel. Pro dosažení tohoto cíle by úpravy klasifikace NUTS měly zajistit, aby byla regionální struktura homogennější z hlediska počtu obyvatel.

(10) Rovněž je třeba respektovat politickou, správní a institucionální situaci. Nesprávní jednotky musí brát v úvahu hospodářská, sociální, historická, kulturní a zeměpisná hlediska a hlediska ochrany životního prostředí.

(11) Měl by být prováděn odkaz na definici "počtu obyvatel", na kterém je klasifikace založena.

(12) Klasifikace NUTS je omezena na hospodářské území členských států a nepokrývá zcela území, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství. Její využití pro účely Společenství je tedy třeba vyhodnocovat případ od případu. Hospodářské území každé země podle definice v rozhodnutí Komise 91/450/EHS [5] zahrnuje i mimoregionální území (extra-regio) tvořené částmi hospodářského území, které nemohou být připojeny k určitému regionu (vzdušný prostor, teritoriální vody a kontinentální šelf, teritoriální enklávy, zejména velvyslanectví, konzuláty a vojenské základny, ložiska ropy, zemního plynu atd. v mezinárodních vodách mimo kontinentální šelf, která jsou užívána rezidentskými jednotkami). Klasifikace NUTS musí umožňovat i statistiky pro mimoregionální území.

(13) Každá změna klasifikace NUTS vyžaduje podrobné konzultace s členskými státy.

(14) Protože cíle navrhovaného opatření, zejména harmonizace regionálních statistik, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být lépe dosaženo na úrovní Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle.

(15) Klasifikace NUTS stanovená tímto nařízením by měla nahradit "klasifikaci územních statistických jednotek (NUTS)" používanou v současnosti Statistickým úřadem Evropských společenství ve spolupráci s národními statistickými úřady. Proto by se měly všechny odkazy na "klasifikaci územních statistických jednotek (NUTS)" v aktech Společenství chápat jako odkazy na klasifikaci NUTS stanovenou tímto nařízením.

(16) Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství [6] je referenčním rámcem pro ustanovení tohoto nařízení.

(17) Opatření nezbytná pro provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [7].

(18) Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [8], byl konzultován v souladu s článkem 3 uvedeného rozhodnutí,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Účel

1. Účelem tohoto nařízení je založit společnou statistickou klasifikaci územních jednotek (dále jen "NUTS"), která by umožňovala sběr, sestavování a šíření harmonizovaných regionálních statistik ve Společenství.

2. Klasifikace NUTS uvedená v příloze I nahrazuje "klasifikaci územních statistických jednotek (NUTS)" vypracovanou Statistickým úřadem Evropských společenství ve spolupráci s národními statistickými úřady členských států.

Článek 2

Struktura

1. Klasifikace NUTS rozděluje hospodářské území členských států, vymezené v rozhodnutí 91/450/EHS, na územní jednotky. Každé územní jednotce přiděluje určitý kód a název.

2. Klasifikace NUTS je hierarchická. Jednotlivé členské státy rozděluje na územní jednotky úrovně NUTS 1, tyto jednotky se rozdělují na územní jednotky úrovně NUTS 2 a tyto jednotky jsou dále rozděleny na územní jednotky úrovně NUTS 3.

3. Stejnou územní jednotku lze však zařadit na více úrovních NUTS.

4. Na stejné úrovni NUTS nemohou být v jednom členském státu označeny stejným jménem dvě různé územní jednotky. Mají-li dvě územní jednotky v různých členských státech stejné jméno, připojuje se ke jménům územních jednotek identifikátor země.

5. Každý členský stát může rozhodnout o dalších hierarchických úrovních dělení svého území, jimiž by se dále členila úroveň NUTS 3. Do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost předá Komise po konzultaci s členskými státy Evropskému parlamentu a Radě sdělení o účelnosti stanovení pravidel vytváření podrobnějších úrovní klasifikace NUTS na evropské úrovni.

Článek 3

Klasifikační kritéria

1. Současné správní jednotky v členských státech jsou prvním kritériem pro definici územních jednotek.

V této souvislosti se "správní jednotkou" rozumí zeměpisná oblast se správním orgánem, který má pravomoc přijímat správní nebo politická rozhodnutí pro tuto oblast v právním a institucionálním rámci daného členského státu.

2. Aby byla určena odpovídající úroveň NUTS, do níž má být zařazena daná třída správních jednotek v členském státě, musí průměrná velikost této třídy správních jednotek v členském státě ležet v těchto hranicích počtu obyvatel:

Úroveň | Minimum | Maximum |

NUTS 1 | 3 miliony | 7 milionů |

NUTS 2 | 800000 | 3 miliony |

NUTS 3 | 150000 | 800000 |

Je-li počet obyvatel celého členského státu menší než minimální hranice pro danou úroveň NUTS, tvoří celý členský stát jedinou územní jednotku NUTS pro tuto úroveň.

3. Pro účely tohoto nařízení se počtem obyvatel územní jednotky rozumí osoby, jejichž obvyklé bydliště je v této oblasti.

4. Současné správní jednotky, které se používají pro klasifikaci NUTS, jsou uvedeny v příloze II. Změny přílohy II se přijímají regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2.

5. Neexistují-li v členském státě pro danou úroveň NUTS žádné správní jednotky vhodného rozsahu v souladu s kritérii podle odstavce 2, založí se tato úroveň NUTS sdružením vhodného počtu stávajících menších sousedních správních jednotek. Toto sdružení zohledňuje vhodná kritéria, jako jsou zeměpisná, sociální, hospodářská, historická nebo kulturní hlediska nebo hlediska ochrany životního prostředí.

Takto vzniklé sdružené jednotky jsou dále nazývány "nesprávní jednotky". Rozsah nesprávních jednotek v členském státě pro danou úroveň NUTS leží v hranicích počtu obyvatel podle odstavce 2.

Regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2 se však mohou jednotlivé nesprávní jednotky odchylovat od těchto hranic na základě zvláštních zeměpisných, sociálních, hospodářských, historických nebo kulturních hledisek nebo hledisek ochrany životního prostřední, zejména v ostrovních nebo nejvzdálenějších regionech.

Článek 4

Složky NUTS

1. Do šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost zveřejní Komise složky všech územních jednotek úrovně NUTS 3 s ohledem na menší správní jednotky uvedené v příloze III, které jí předají členské státy.

Změny přílohy III se přijímají regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2.

2. Během prvních šesti měsíců každého roku sdělí členské státy Komisi všechny změny složek za předchozí rok, které se mohou týkat hranic úrovně NUTS 3, přičemž dodrží elektronický formát údajů požadovaný Komisí.

Článek 5

Změny NUTS

1. Členské státy informují Komisi o

a) všech změnách správních jednotek, týkají-li se klasifikace NUTS uvedené v příloze I nebo obsahu příloh II a III;

b) všech ostatních změnách na celostátní úrovni, týkají-li se klasifikace NUTS podle klasifikačních kritérií uvedených v článku 3.

2. Změny hranic úrovně NUTS 3 na základě změn menších správních jednotek podle přílohy III:

a) se nepovažují za změny NUTS, představují-li demografický přesun nepřesahující jedno procento příslušné územní jednotky NUTS 3;

b) se považují za změnu NUTS v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, představují-li demografický přesun přesahující jedno procento příslušné územní jednotky NUTS 3.

3. Změny NUTS u nesprávních jednotek v členském státě podle čl. 3 odst. 5 se mohou provádět, jestliže změna na příslušné úrovni NUTS snižuje standardní odchylku počtu obyvatel všech územních jednotek EU.

4. Změny klasifikace NUTS se nepřijímají častěji než každé tři roky ve druhé polovině kalendářního roku na základě kritérií podle článku 3 regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2. V případě zásadní reorganizace dotyčné správní struktury členského státu však mohou být změny klasifikace NUTS přijímány v intervalech kratších než tři roky.

Prováděcí opatření Komise podle prvního pododstavce vstupují v platnost s ohledem na předávání údajů Komisi 1. ledna druhého roku po jejich přijetí.

5. Při změně klasifikace NUTS předloží dotyčný členský stát Komisi časové řady nového regionálního rozdělení nahrazující již předané údaje. Seznam časových řad a jejich trvání se stanovují regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2, přičemž se zohledňuje skutečnost, zda mohou být vůbec předloženy. Tyto časové řady se předkládají do dvou let od provedení změn klasifikace NUTS.

Článek 6

Správa

Komise přijme nezbytná opatření zajišťující jednotnou správu klasifikace NUTS. Tato opatření mohou zejména zahrnovat:

a) návrh a aktualizaci vysvětlivek NUTS;

b) prošetřování problémů vznikajících při zavádění NUTS do klasifikací územních jednotek členských států.

Článek 7

Postup

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 8

Zpráva

Tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho uplatňování.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. května 2003.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

G. Drys

[1] Úř. věst. C 180 E, 26. 6. 2001, s. 108.

[2] Úř. věst. C 260, 17.9.2001, s. 57.

[3] Úř. věst. C 107, 3.5.2002, s. 54.

[4] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 24. října 2001 (Úř. věst. C 112 E, 9. 5. 2002, s. 146), společný postoj Rady ze dne 9. prosince 2002 (Úř. věst. C 32 E, 11. 2. 2003, s. 26) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 8. dubna 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[5] Úř. věst. L 240, 29.8.1991, s. 36.

[6] Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.

[7] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[8] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Klasifikace NUTS (kód – název)

Kód | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

BE | | | BELGIQUE-BELGIË |

BE1 | RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALEBRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST | | |

BE10 | | Région de Bruxelles-Capitale Brussels Hoofdstedelijk Gewest | |

BE100 | | | Arr. de Bruxelles-Capitale Arr. van Brussel-Hoofdstad |

BE2 | VLAAMS GEWEST | | |

BE21 | | Prov. Antwerpen | |

BE211 | | | Arr. Antwerpen |

BE212 | | | Arr. Mechelen |

BE213 | | | Arr. Turnhout |

BE22 | | Prov. Limburg (B) | |

BE221 | | | Arr. Hasselt |

BE222 | | | Arr. Maaseik |

BE223 | | | Arr. Tongeren |

BE23 | | Prov. Oost-Vlaanderen | |

BE231 | | | Arr. Aalst |

BE232 | | | Arr. Dendermonde |

BE233 | | | Arr. Eeklo |

BE234 | | | Arr. Gent |

BE235 | | | Arr. Oudenaarde |

BE236 | | | Arr. Sint-Niklaas |

BE24 | | Prov. Vlaams-Brabant | |

BE241 | | | Arr. Halle-Vilvoorde |

BE242 | | | Arr. Leuven |

BE25 | | Prov. West-Vlaanderen | |

BE251 | | | Arr. Brugge |

BE252 | | | Arr. Diksmuide |

BE253 | | | Arr. Ieper |

BE254 | | | Arr. Kortrijk |

BE255 | | | Arr. Oostende |

BE256 | | | Arr. Roeselare |

BE257 | | | Arr. Tielt |

BE258 | | | Arr. Veurne |

BE3 | RÉGION WALLONNE | | |

BE31 | | Prov. Brabant wallon | |

BE310 | | | Arr. Nivelles |

BE32 | | Prov. Hainaut | |

BE321 | | | Arr. Ath |

BE322 | | | Arr. Charleroi |

BE323 | | | Arr. Mons |

BE324 | | | Arr. Mouscron |

BE325 | | | Arr. Soignies |

BE326 | | | Arr. Thuin |

BE327 | | | Arr. Tournai |

BE33 | | Prov. Liège | |

BE331 | | | Arr. Huy |

BE332 | | | Arr. Liège |

BE333 | | | Arr. Verviers |

BE334 | | | Arr. Waremme |

BE34 | | Prov. Luxembourg (B) | |

BE341 | | | Arr. Arlon |

BE342 | | | Arr. Bastogne |

BE343 | | | Arr. Marche-en-Famenne |

BE344 | | | Arr. Neufchâteau |

BE345 | | | Arr. Virton |

BE35 | | Prov. Namur | |

BE351 | | | Arr. Dinant |

BE352 | | | Arr. Namur |

BE353 | | | Arr. Philippeville |

BEZ | EXTRA-REGIO | | |

BEZZ | | Extra-Regio | |

BEZZZ | | | Extra-Regio |

DK | | | DANMARK |

DK0 | DANMARK | | |

DK00 | | Danmark | |

DK001 | | | Københavns og Frederiksberg Kommuner |

DK002 | | | Københavns Amt |

DK003 | | | Frederiksborg Amt |

DK004 | | | Roskilde Amt |

DK005 | | | Vestsjællands Amt |

DK006 | | | Storstrøms Amt |

DK007 | | | Bornholms Amt |

DK008 | | | Fyns Amt |

DK009 | | | Sønderjyllands Amt |

DK00A | | | Ribe Amt |

DK00B | | | Vejle Amt |

DK00C | | | Ringkøbing Amt |

DK00D | | | Århus Amt |

DK00E | | | Viborg Amt |

DK00F | | | Nordjyllands Amt |

DKZ | EXTRA-REGIO | | |

DKZZ | | Extra-Regio | |

DKZZZ | | | Extra-Regio |

DE | | | DEUTSCHLAND |

DE1 | BADEN-WÜRTTEMBERG | | |

DE11 | | Stuttgart | |

DE111 | | | Stuttgart, Stadtkreis |

DE112 | | | Böblingen |

DE113 | | | Esslingen |

DE114 | | | Göppingen |

DE115 | | | Ludwigsburg |

DE116 | | | Rems-Murr-Kreis |

DE117 | | | Heilbronn, Stadtkreis |

DE118 | | | Heilbronn, Landkreis |

DE119 | | | Hohenlohekreis |

DE11A | | | Schwäbisch Hall |

DE11B | | | Main-Tauber-Kreis |

DE11C | | | Heidenheim |

DE11D | | | Ostalbkreis |

DE12 | | Karlsruhe | |

DE121 | | | Baden-Baden, Stadtkreis |

DE122 | | | Karlsruhe, Stadtkreis |

DE123 | | | Karlsruhe, Landkreis |

DE124 | | | Rastatt |

DE125 | | | Heidelberg, Stadtkreis |

DE126 | | | Mannheim, Stadtkreis |

DE127 | | | Neckar-Odenwald-Kreis |

DE128 | | | Rhein-Neckar-Kreis |

DE129 | | | Pforzheim, Stadtkreis |

DE12A | | | Calw |

DE12B | | | Enzkreis |

DE12C | | | Freudenstadt |

DE13 | | Freiburg | |

DE131 | | | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis |

DE132 | | | Breisgau-Hochschwarzwald |

DE133 | | | Emmendingen |

DE134 | | | Ortenaukreis |

DE135 | | | Rottweil |

DE136 | | | Schwarzwald-Baar-Kreis |

DE137 | | | Tuttlingen |

DE138 | | | Konstanz |

DE139 | | | Lörrach |

DE13A | | | Waldshut |

DE14 | | Tübingen | |

DE141 | | | Reutlingen |

DE142 | | | Tübingen, Landkreis |

DE143 | | | Zollernalbkreis |

DE144 | | | Ulm, Stadtkreis |

DE145 | | | Alb-Donau-Kreis |

DE146 | | | Biberach |

DE147 | | | Bodenseekreis |

DE148 | | | Ravensburg |

DE149 | | | Sigmaringen |

DE2 | BAYERN | | |

DE21 | | Oberbayern | |

DE211 | | | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt |

DE212 | | | München, Kreisfreie Stadt |

DE213 | | | Rosenheim, Kreisfreie Stadt |

DE214 | | | Altötting |

DE215 | | | Berchtesgadener Land |

DE216 | | | Bad Tölz-Wolfratshausen |

DE217 | | | Dachau |

DE218 | | | Ebersberg |

DE219 | | | Eichstätt |

DE21A | | | Erding |

DE21B | | | Freising |

DE21C | | | Fürstenfeldbruck |

DE21D | | | Garmisch-Partenkirchen |

DE21E | | | Landsberg a. Lech |

DE21F | | | Miesbach |

DE21G | | | Mühldorf a. Inn |

DE21H | | | München, Landkreis |

DE21I | | | Neuburg-Schrobenhausen |

DE21J | | | Pfaffenhofen a. d. Ilm |

DE21K | | | Rosenheim, Landkreis |

DE21L | | | Starnberg |

DE21M | | | Traunstein |

DE21N | | | Weilheim-Schongau |

DE22 | | Niederbayern | |

DE221 | | | Landshut, Kreisfreie Stadt |

DE222 | | | Passau, Kreisfreie Stadt |

DE223 | | | Straubing, Kreisfreie Stadt |

DE224 | | | Deggendorf |

DE225 | | | Freyung-Grafenau |

DE226 | | | Kelheim |

DE227 | | | Landshut, Landkreis |

DE228 | | | Passau, Landkreis |

DE229 | | | Regen |

DE22A | | | Rottal-Inn |

DE22B | | | Straubing-Bogen |

DE22C | | | Dingolfing-Landau |

DE23 | | Oberpfalz | |

DE231 | | | Amberg, Kreisfreie Stadt |

DE232 | | | Regensburg, Kreisfreie Stadt |

DE233 | | | Weiden i. d. OPf; Kreisfreie Stadt |

DE234 | | | Amberg-Sulzbach |

DE235 | | | Cham |

DE236 | | | Neumarkt i. d. OPf. |

DE237 | | | Neustadt a. d. Waldnaab |

DE238 | | | Regensburg, Landkreis |

DE239 | | | Schwandorf |

DE23A | | | Tirschenreuth |

DE24 | | Oberfranken | |

DE241 | | | Bamberg, Kreisfreie Stadt |

DE242 | | | Bayreuth, Kreisfreie Stadt |

DE243 | | | Coburg, Kreisfreie Stadt |

DE244 | | | Hof, Kreisfreie Stadt |

DE245 | | | Bamberg, Landkreis |

DE246 | | | Bayreuth, Landkreis |

DE247 | | | Coburg, Landkreis |

DE248 | | | Forchheim |

DE249 | | | Hof, Landkreis |

DE24A | | | Kronach |

DE24B | | | Kulmbach |

DE24C | | | Lichtenfels |

DE24D | | | Wunsiedel i. Fichtelgebirge |

DE25 | | Mittelfranken | |

DE251 | | | Ansbach, Kreisfreie Stadt |

DE252 | | | Erlangen, Kreisfreie Stadt |

DE253 | | | Fürth, Kreisfreie Stadt |

DE254 | | | Nürnberg, Kreisfreie Stadt |

DE255 | | | Schwabach, Kreisfreie Stadt |

DE256 | | | Ansbach, Landkreis |

DE257 | | | Erlangen-Höchstadt |

DE258 | | | Fürth, Landkreis |

DE259 | | | Nürnberger Land |

DE25A | | | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim |

DE25B | | | Roth |

DE25C | | | Weißenburg-Gunzenhausen |

DE26 | | Unterfranken | |

DE261 | | | Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt |

DE262 | | | Schweinfurt, Kreisfreie Stadt |

DE263 | | | Würzburg, Kreisfreie Stadt |

DE264 | | | Aschaffenburg, Landkreis |

DE265 | | | Bad Kissingen |

DE266 | | | Rhön-Grabfeld |

DE267 | | | Haßberge |

DE268 | | | Kitzingen |

DE269 | | | Miltenberg |

DE26A | | | Main-Spessart |

DE26B | | | Schweinfurt, Landkreis |

DE26C | | | Würzburg, Landkreis |

DE27 | | Schwaben | |

DE271 | | | Augsburg, Kreisfreie Stadt |

DE272 | | | Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt |

DE273 | | | Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt |

DE274 | | | Memmingen, Kreisfreie Stadt |

DE275 | | | Aichach-Friedberg |

DE276 | | | Augsburg, Landkreis |

DE277 | | | Dillingen a. d. Donau |

DE278 | | | Günzburg |

DE279 | | | Neu-Ulm |

DE27A | | | Lindau (Bodensee) |

DE27B | | | Ostallgäu |

DE27C | | | Unterallgäu |

DE27D | | | Donau-Ries |

DE27E | | | Oberallgäu |

DE3 | BERLIN | | |

DE30 | | Berlin | |

DE300 | | | Berlin |

DE4 | BRANDENBURG | | |

DE41 | | Brandenburg - Nordost | |

DE411 | | | Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt |

DE412 | | | Barnim |

DE413 | | | Märkisch-Oderland |

DE414 | | | Oberhavel |

DE415 | | | Oder-Spree |

DE416 | | | Ostprignitz-Ruppin |

DE417 | | | Prignitz |

DE418 | | | Uckermark |

DE42 | | Brandenburg - Südwest | |

DE421 | | | Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt |

DE422 | | | Cottbus, Kreisfreie Stadt |

DE423 | | | Potsdam, Kreisfreie Stadt |

DE424 | | | Dahme-Spreewald |

DE425 | | | Elbe-Elster |

DE426 | | | Havelland |

DE427 | | | Oberspreewald-Lausitz |

DE428 | | | Potsdam-Mittelmark |

DE429 | | | Spree-Neiße |

DE42A | | | Teltow-Fläming |

DE5 | BREMEN | | |

DE50 | | Bremen | |

DE501 | | | Bremen, Kreisfreie Stadt |

DE502 | | | Bremerhaven, Kreisfreie Stadt |

DE6 | HAMBURG | | |

DE60 | | Hamburg | |

DE600 | | | Hamburg |

DE7 | HESSEN | | |

DE71 | | Darmstadt | |

DE711 | | | Darmstadt, Kreisfreie Stadt |

DE712 | | | Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt |

DE713 | | | Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt |

DE714 | | | Wiesbaden, Kreisfreie Stadt |

DE715 | | | Bergstraße |

DE716 | | | Darmstadt-Dieburg |

DE717 | | | Groß-Gerau |

DE718 | | | Hochtaunuskreis |

DE719 | | | Main-Kinzig-Kreis |

DE71A | | | Main-Taunus-Kreis |

DE71B | | | Odenwaldkreis |

DE71C | | | Offenbach, Landkreis |

DE71D | | | Rheingau-Taunus-Kreis |

DE71E | | | Wetteraukreis |

DE72 | | Gießen | |

DE721 | | | Gießen, Landkreis |

DE722 | | | Lahn-Dill-Kreis |

DE723 | | | Limburg-Weilburg |

DE724 | | | Marburg-Biedenkopf |

DE725 | | | Vogelsbergkreis |

DE73 | | Kassel | |

DE731 | | | Kassel, Kreisfreie Stadt |

DE732 | | | Fulda |

DE733 | | | Hersfeld-Rotenburg |

DE734 | | | Kassel, Landkreis |

DE735 | | | Schwalm-Eder-Kreis |

DE736 | | | Waldeck-Frankenberg |

DE737 | | | Werra-Meißner-Kreis |

DE8 | MECKLENBURG-VORPOMMERN | | |

DE80 | | Mecklenburg-Vorpommern | |

DE801 | | | Greifswald, Kreisfreie Stadt |

DE802 | | | Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt |

DE803 | | | Rostock, Kreisfreie Stadt |

DE804 | | | Schwerin, Kreisfreie Stadt |

DE805 | | | Stralsund, Kreisfreie Stadt |

DE806 | | | Wismar, Kreisfreie Stadt |

DE807 | | | Bad Doberan |

DE808 | | | Demmin |

DE809 | | | Güstrow |

DE80A | | | Ludwigslust |

DE80B | | | Mecklenburg-Strelitz |

DE80C | | | Müritz |

DE80D | | | Nordvorpommern |

DE80E | | | Nordwestmecklenburg |

DE80F | | | Ostvorpommern |

DE80G | | | Parchim |

DE80H | | | Rügen |

DE801 | | | Uecker-Randow |

DE9 | NIEDERSACHSEN | | |

DE91 | | Braunschweig | |

DE911 | | | Braunschweig, Kreisfreie Stadt |

DE912 | | | Salzgitter, Kreisfreie Stadt |

DE913 | | | Wolfsburg, Kreisfreie Stadt |

DE914 | | | Gifhorn |

DE915 | | | Göttingen |

DE916 | | | Goslar |

DE917 | | | Helmstedt |

DE918 | | | Northeim |

DE919 | | | Osterode am Harz |

DE91A | | | Peine |

DE91B | | | Wolfenbüttel |

DE92 | | Hannover | |

DE922 | | | Diepholz |

DE923 | | | Hameln-Pyrmont |

DE925 | | | Hildesheim |

DE926 | | | Holzminden |

DE927 | | | Nienburg (Weser) |

DE928 | | | Schaumburg |

DE929 | | | Region Hannover |

DE93 | | Lüneburg | |

DE931 | | | Celle |

DE932 | | | Cuxhaven |

DE933 | | | Harburg |

DE934 | | | Lüchow-Dannenberg |

DE935 | | | Lüneburg, Landkreis |

DE936 | | | Osterholz |

DE937 | | | Rotenburg (Wümme) |

DE938 | | | Soltau-Fallingbostel |

DE939 | | | Stade |

DE93A | | | Uelzen |

DE93B | | | Verden |

DE94 | | Weser-Ems | |

DE941 | | | Delmenhorst, Kreisfreie Stadt |

DE942 | | | Emden, Kreisfreie Stadt |

DE943 | | | Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt |

DE944 | | | Osnabrück, Kreisfreie Stadt |

DE945 | | | Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt |

DE946 | | | Ammerland |

DE947 | | | Aurich |

DE948 | | | Cloppenburg |

DE949 | | | Emsland |

DE94A | | | Friesland |

DE94B | | | Grafschaft Bentheim |

DE94C | | | Leer |

DE94D | | | Oldenburg, Landkreis |

DE94E | | | Osnabrück, Landkreis |

DE94F | | | Vechta |

DE94G | | | Wesermarsch |

DE94H | | | Wittmund |

DEA | NORDRHEIN-WESTFALEN | | |

DEA1 | | Düsseldorf | |

DEA11 | | | Düsseldorf, Kreisfreie Stadt |

DEA12 | | | Duisburg, Kreisfreie Stadt |

DEA13 | | | Essen, Kreisfreie Stadt |

DEA14 | | | Krefeld, Kreisfreie Stadt |

DEA15 | | | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt |

DEA16 | | | Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt |

DEA17 | | | Oberhausen, Kreisfreie Stadt |

DEA18 | | | Remscheid, Kreisfreie Stadt |

DEA19 | | | Solingen, Kreisfreie Stadt |

DEA1A | | | Wuppertal, Kreisfreie Stadt |

DEA1B | | | Kleve |

DEA1C | | | Mettmann |

DEA1D | | | Neuss |

DEA1E | | | Viersen |

DEA1F | | | Wesel |

DEA2 | | Köln | |

DEA21 | | | Aachen, Kreisfreie Stadt |

DEA22 | | | Bonn, Kreisfreie Stadt |

DEA23 | | | Köln, Kreisfreie Stadt |

DEA24 | | | Leverkusen, Kreisfreie Stadt |

DEA25 | | | Aachen, Kreis |

DEA26 | | | Düren |

DEA27 | | | Erftkreis |

DEA28 | | | Euskirchen |

DEA29 | | | Heinsberg |

DEA2A | | | Oberbergischer Kreis |

DEA2B | | | Rheinisch-Bergischer Kreis |

DEA2C | | | Rhein-Sieg-Kreis |

DEA3 | | Münster | |

DEA31 | | | Bottrop, Kreisfreie Stadt |

DEA32 | | | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt |

DEA33 | | | Münster, Kreisfreie Stadt |

DEA34 | | | Borken |

DEA35 | | | Coesfeld |

DEA36 | | | Recklinghausen |

DEA37 | | | Steinfurt |

DEA38 | | | Warendorf |

DEA4 | | Detmold | |

DEA41 | | | Bielefeld, Kreisfreie Stadt |

DEA42 | | | Gütersloh |

DEA43 | | | Herford |

DEA44 | | | Höxter |

DEA45 | | | Lippe |

DEA46 | | | Minden-Lübbecke |

DEA47 | | | Paderborn |

DEA5 | | Arnsberg | |

DEA51 | | | Bochum, Kreisfreie Stadt |

DEA52 | | | Dortmund, Kreisfreie Stadt |

DEA53 | | | Hagen, Kreisfreie Stadt |

DEA54 | | | Hamm, Kreisfreie Stadt |

DEA55 | | | Herne, Kreisfreie Stadt |

DEA56 | | | Ennepe-Ruhr-Kreis |

DEA57 | | | Hochsauerlandkreis |

DEA58 | | | Märkischer Kreis |

DEA59 | | | Olpe |

DEA5A | | | Siegen-Wittgenstein |

DEA5B | | | Soest |

DEA5C | | | Unna |

DEB | RHEINLAND-PFALZ | | |

DEB1 | | Koblenz | |

DEB11 | | | Koblenz, Kreisfreie Stadt |

DEB12 | | | Ahrweiler |

DEB13 | | | Altenkirchen (Westerwald) |

DEB14 | | | Bad Kreuznach |

DEB15 | | | Birkenfeld |

DEB16 | | | Cochem-Zell |

DEB17 | | | Mayen-Koblenz |

DEB18 | | | Neuwied |

DEB19 | | | Rhein-Hunsrück-Kreis |

DEB1A | | | Rhein-Lahn-Kreis |

DEB1B | | | Westerwaldkreis |

DEB2 | | Trier | |

DEB21 | | | Trier, Kreisfreie Stadt |

DEB22 | | | Bernkastel-Wittlich |

DEB23 | | | Bitburg-Prüm |

DEB24 | | | Daun |

DEB25 | | | Trier-Saarburg |

DEB3 | | Rheinhessen-Pfalz | |

DEB31 | | | Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt |

DEB32 | | | Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt |

DEB33 | | | Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt |

DEB34 | | | Ludwigshafen am Rhein, |

| | | Kreisfreie Stadt |

DEB35 | | | Mainz, Kreisfreie Stadt |

DEB36 | | | Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt |

| | | Kreisfreie Stadt |

DEB37 | | | Pirmasens, |

DEB38 | | | Speyer, Kreisfreie Stadt |

DEB39 | | | Worms, Kreisfreie Stadt |

DEB3A | | | Zweibrücken, Kreisfreie Stadt |

DEB3B | | | Alzey-Worms |

DEB3C | | | Bad Dürkheim |

DEB3D | | | Donnersbergkreis |

DEB3E | | | Germersheim |

DEB3F | | | Kaiserslautern, Landkreis |

DEB3G | | | Kusel |

DEB3H | | | Südliche Weinstraße |

DEB3I | | | Ludwigshafen, Landkreis |

DEB3J | | | Mainz-Bingen |

DEB3K | | | Südwestpfalz |

DEC | SAARLAND | | |

DEC0 | | Saarland | |

DEC01 | | | Stadtverband Saarbrücken |

DEC02 | | | Merzig-Wadern |

DEC03 | | | Neunkirchen |

DEC04 | | | Saarlouis |

DEC05 | | | Saarpfalz-Kreis |

DEC06 | | | St. Wendel |

DED | SACHSEN | | |

DED1 | | Chemnitz | |

DED11 | | | Chemnitz, Kreisfreie Stadt |

DED12 | | | Plauen, Kreisfreie Stadt |

DED13 | | | Zwickau, Kreisfreie Stadt |

DED14 | | | Annaberg |

DED15 | | | Chemnitzer Land |

DED16 | | | Freiberg |

DED17 | | | Vogtlandkreis |

DED18 | | | Mittlerer Erzgebirgskreis |

DED19 | | | Mittweida |

DED1A | | | Stollberg |

DED1B | | | Aue-Schwarzenberg |

DED1C | | | Zwickauer Land |

DED2 | | Dresden | |

DED21 | | | Dresden, Kreisfreie Stadt |

DED22 | | | Görlitz, Kreisfreie Stadt |

DED23 | | | Hoyerswerda, Kreisfreie Stadt |

DED24 | | | Bautzen |

DED25 | | | Meißen |

DED26 | | | Niederschlesischer Oberlausitzkreis |

DED27 | | | Riesa-Großenhain |

DED29 | | | Sächsische Schweiz |

DED28 | | | Löbau-Zittau |

DED2A | | | Weißeritzkreis |

DED2B | | | Kamenz |

DED3 | | Leipzig | |

DED31 | | | Leipzig, Kreisfreie Stadt |

DED32 | | | Delitzsch |

DED33 | | | Döbeln |

DED34 | | | Leipziger Land |

DED35 | | | Muldentalkreis |

DED36 | | | Torgau-Oschatz |

DEE | SACHSEN-ANHALT | | |

DEE1 | | Dessau | |

DEE11 | | | Dessau, Kreisfreie Stadt |

DEE12 | | | Anhalt-Zerbst |

DEE13 | | | Bernburg |

DEE14 | | | Bitterfeld |

DEE15 | | | Köthen |

DEE16 | | | Wittenberg |

DEE2 | | Halle | |

DEE21 | | | Halle (Saale), Kreisfreie Stadt |

DEE22 | | | Burgenlandkreis |

DEE23 | | | Mansfelder Land |

DEE24 | | | Merseburg-Querfurt |

DEE25 | | | Saalkreis |

DEE26 | | | Sangerhausen |

DEE27 | | | Weißenfels |

DEE3 | | Magdeburg | |

DEE31 | | | Magdeburg, Kreisfreie Stadt |

DEE32 | | | Aschersleben-Staßfurt |

DEE33 | | | Bördekreis |

DEE34 | | | Halberstadt |

DEE35 | | | Jerichower Land |

DEE36 | | | Ohrekreis |

DEE37 | | | Stendal |

DEE38 | | | Quedlinburg |

DEE39 | | | Schönebeck |

DEE3A | | | Wernigerode |

DEE3B | | | Altmarkkreis Salzwedel |

DEF | SCHLESWIG-HOLSTEIN | | |

DEF0 | | Schleswig-Holstein | |

DEF01 | | | Flensburg, Kreisfreie Stadt |

DEF02 | | | Kiel, Kreisfreie Stadt |

DEF03 | | | Lübeck, Kreisfreie Stadt |

DEF04 | | | Neumünster, Kreisfreie Stadt |

DEF05 | | | Dithmarschen |

DEF06 | | | Herzogtum Lauenburg |

DEF07 | | | Nordfriesland |

DEF08 | | | Ostholstein |

DEF09 | | | Pinneberg |

DEF0A | | | Plön |

DEF0B | | | Rendsburg-Eckernförde |

DEF0C | | | Schleswig-Flensburg |

DEF0D | | | Segeberg |

DEF0E | | | Steinburg |

DEF0F | | | Stormarn |

DEG | THÜRINGEN | | |

DEG0 | | Thüringen | |

DEG01 | | | Erfurt, Kreisfreie Stadt |

DEG02 | | | Gera, Kreisfreie Stadt |

DEG03 | | | Jena, Kreisfreie Stadt |

DEG04 | | | Suhl, Kreisfreie Stadt |

DEG05 | | | Weimar, Kreisfreie Stadt |

DEG06 | | | Eichsfeld |

DEG07 | | | Nordhausen |

DEG09 | | | Unstrut-Hainich-Kreis |

DEG0A | | | Kyffhäuserkreis |

DEG0B | | | Schmalkalden-Meiningen |

DEG0C | | | Gotha |

DEG0D | | | Sömmerda |

DEG0E | | | Hildburghausen |

DEG0F | | | Ilm-Kreis |

DEG0G | | | Weimarer Land |

DEG0H | | | Sonneberg |

DEG0I | | | Saalfeld-Rudolstadt |

DEG0J | | | Saale-Holzland-Kreis |

DEG0K | | | Saale-Orla-Kreis |

DEG0L | | | Greiz |

DEG0M | | | Altenburger Land |

DEG0N | | | Eisenach, Kreisfreie Stadt |

DEG0P | | | Wartburgkreis |

DEZ | EXTRA-REGIO | | |

DEZZ | | Extra-Regio | |

DEZZZ | | | Extra-Regio |

GR | | | ΕΛΛΑΔΑ |

GR1 | ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | | |

GR11 | | Ανατολικη Μακεδονια, Θρακη | |

GR111 | | | ΕβροΏ |

GR112 | | | Ξανθη |

GR113 | | | Ροδοπη |

GR114 | | | Δραμα |

GR115 | | | Καβαλα |

GR12 | | Κεντρικη Μακεδονια | |

GR121 | | | Ημαθια |

GR122 | | | Θεσσαλονικη |

GR123 | | | ΚιλκιΏ |

GR124 | | | Πελλα |

GR125 | | | Πιερια |

GR126 | | | ΣερρεΏ |

GR127 | | | Χαλκιδικη |

GR13 | | Δυτικη Μακεδονια | |

GR131 | | | Γρεβενα |

GR132 | | | Καστορια |

GR133 | | | Κοζανη |

GR134 | | | Φλωρινα |

GR14 | | Θεσσαλια | |

GR141 | | | Καρδιτσα |

GR142 | | | Λαρισα |

GR143 | | | Μαγνησια |

GR144 | | | Τρικαλα |

GR2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | | |

GR21 | | ΗπειροΏ | |

GR211 | | | Αρτα |

GR212 | | | Θεσπρωτια |

GR213 | | | Ιωαννινα |

GR214 | | | Πρεβεζα |

GR22 | | Ιονια Νησια | |

GR221 | | | ΖακυνθοΏ |

GR222 | | | Κερκυρα |

GR223 | | | Κεφαλληνια |

GR224 | | | Λευκαδα |

GR23 | | Δυτικη Ελλαδα | |

GR231 | | | Αιτωλοακαρνανια |

GR232 | | | Αχαια |

GR233 | | | Ηλεια |

GR24 | | Στερεα Ελλαδα | |

GR241 | | | Βοιωτια |

GR242 | | | Ευβοια |

GR243 | | | Ευρυτανια |

GR244 | | | Φθιωτιδα |

GR245 | | | Φωκιδα |

GR25 | | ΠελοποννησοΏ | |

GR251 | | | Αργολιδα |

GR252 | | | Αρκαδια |

GR253 | | | Κορινθια |

GR254 | | | Λακωνια |

GR255 | | | Μεσσηνια |

GR3 | ΑΤΤΙΚΗ | | |

GR30 | | Αττικη | |

GR300 | | | Αττικη |

GR4 | ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ | | |

GR41 | | Βορειο Αιγαιο | |

GR411 | | | ΛεσβοΏ |

GR412 | | | ΣαμοΏ |

GR413 | | | ΧιοΏ |

GR42 | | Νοτιο Αιγαιο | |

GR421 | | | ΔωδεκανησοΏ |

GR422 | | | ΚυκλαδεΏ |

GR43 | | Κρητη | |

GR431 | | | Ηρακλειο |

GR432 | | | Λασιθι |

GR433 | | | Ρεθυμνη |

GR434 | | | Χανια |

GRZ | EXTRA-REGIO | | |

GRZZ | | Extra-Regio | |

GRZZZ | | | Extra-Regio |

ES | | | ESPAÑA |

ES1 | NOROESTE | | |

ES11 | | Galicia | |

ES111 | | | A Coruña |

ES112 | | | Lugo |

ES113 | | | Ourense |

ES114 | | | Pontevedra |

ES12 | | Principado de Asturias | |

ES120 | | | Asturias |

ES13 | | Cantabria | |

ES130 | | | Cantabria |

ES2 | NORESTE | | |

ES21 | | País Vasco | |

ES211 | | | Álava |

ES212 | | | Guipúzcoa |

ES213 | | | Vizcaya |

ES22 | | Comunidad Foral de Navarra | |

ES220 | | | Navarra |

ES23 | | La Rioja | |

ES230 | | | La Rioja |

ES24 | | Aragón | |

ES241 | | | Huesca |

ES242 | | | Teruel |

ES243 | | | Zaragoza |

ES3 | COMUNIDAD DE MADRID | | |

ES30 | | Comunidad de Madrid | |

ES300 | | | Madrid |

ES4 | CENTRO (E) | | |

ES41 | | Castilla y León | |

ES411 | | | Ávila |

ES412 | | | Burgos |

ES413 | | | León |

ES414 | | | Palencia |

ES415 | | | Salamanca |

ES416 | | | Segovia |

ES417 | | | Soria |

ES418 | | | Valladolid |

ES419 | | | Zamora |

ES42 | | Castilla-La Mancha | |

ES421 | | | Albacete |

ES422 | | | Ciudad Real |

ES423 | | | Cuenca |

ES424 | | | Guadalajara |

ES425 | | | Toledo |

ES43 | | Extremadura | |

ES431 | | | Badajoz |

ES432 | | | Cáceres |

ES5 | ESTE | | |

ES51 | | Cataluña | |

ES511 | | | Barcelona |

ES512 | | | Girona |

ES513 | | | Lleida |

ES514 | | | Tarragona |

ES52 | | Comunidad Valenciana | |

ES521 | | | Alicante/Alacant |

ES522 | | | Castellón/Castelló |

ES523 | | | Valencia/València |

ES53 | | Illes Balears | |

ES530 | | | Illes Balears |

ES6 | SUR | | |

ES61 | | Andalucía | |

ES611 | | | Almería |

ES612 | | | Cádiz |

ES613 | | | Córdoba |

ES614 | | | Granada |

ES615 | | | Huelva |

ES616 | | | Jaén |

ES617 | | | Málaga |

ES618 | | | Sevilla |

ES62 | | Región de Murcia | |

ES620 | | | Murcia |

ES63 | | Ciudad Autónoma de Ceuta | |

ES630 | | | Ceuta |

ES64 | | Ciudad Autónoma de Melilla | |

ES640 | | | Melilla |

ES7 | CANARIAS | | |

ES70 | | Canarias | |

ES701 | | | Las Palmas |

ES702 | | | Santa Cruz de Tenerife |

ESZ | EXTRA-REGIO | | |

ESZZ | | Extra-Regio | |

ESZZZ | | | Extra-Regio |

FR | | | FRANCE |

FR1 | ÎLE-DE-FRANCE | | |

FR10 | | Île-de-France | |

FR101 | | | Paris |

FR102 | | | Seine-et-Marne |

FR103 | | | Yvelines |

FR104 | | | Essonne |

FR105 | | | Hauts-de-Seine |

FR106 | | | Seine-Saint-Denis |

FR107 | | | Val-de-Marne |

FR108 | | | Val-d'Oise |

FR2 | BASSIN PARISIEN | | |

FR21 | | Champagne-Ardenne | |

FR211 | | | Ardennes |

FR212 | | | Aube |

FR213 | | | Marne |

FR214 | | | Haute-Marne |

FR22 | | Picardie | |

FR221 | | | Aisne |

FR222 | | | Oise |

FR223 | | | Somme |

FR23 | | Haute-Normandie | |

FR231 | | | Eure |

FR232 | | | Seine-Maritime |

FR24 | | Centre | |

FR241 | | | Cher |

FR242 | | | Eure-et-Loir |

FR243 | | | Indre |

FR244 | | | Indre-et-Loire |

FR245 | | | Loir-et-Cher |

FR246 | | | Loiret |

FR25 | | Basse-Normandie | |

FR251 | | | Calvados |

FR252 | | | Manche |

FR253 | | | Orne |

FR26 | | Bourgogne | |

FR261 | | | Côte-d'Or |

FR262 | | | Nièvre |

FR263 | | | Saône-et-Loire |

FR264 | | | Yonne |

FR3 | NORD - PAS-DE-CALAIS | | |

FR30 | | Nord - Pas-de-Calais | |

FR301 | | | Nord |

FR302 | | | Pas-de-Calais |

FR4 | EST | | |

FR41 | | Lorraine | |

FR413 | | | Moselle |

FR411 | | | Meurthe-et-Moselle |

FR412 | | | Meuse |

FR414 | | | Vosges |

FR42 | | Alsace | |

FR421 | | | Bas-Rhin |

FR422 | | | Haut-Rhin |

FR43 | | Franche-Comté | |

FR431 | | | Doubs |

FR432 | | | Jura |

FR433 | | | Haute-Saône |

FR434 | | | Territoire de Belfort |

FR5 | OUEST | | |

FR51 | | Pays-de-la-Loire | |

FR511 | | | Loire-Atlantique |

FR512 | | | Maine-et-Loire |

FR513 | | | Mayenne |

FR514 | | | Sarthe |

FR515 | | | Vendée |

FR52 | | Bretagne | |

FR521 | | | Côtes-d'Armor |

FR522 | | | Finistère |

FR523 | | | Ille-et-Vilaine |

FR524 | | | Morbihan |

FR53 | | Poitou-Charentes | |

FR531 | | | Charente |

FR532 | | | Charente-Maritime |

FR533 | | | Deux-Sèvres |

FR534 | | | Vienne |

FR6 | SUD-OUEST | | |

FR61 | | Aquitaine | |

FR611 | | | Dordogne |

FR612 | | | Gironde |

FR613 | | | Landes |

FR614 | | | Lot-et-Garonne |

FR615 | | | Pyrénées-Atlantiques |

FR62 | | Midi-Pyrénées | |

FR621 | | | Ariège |

FR622 | | | Aveyron |

FR623 | | | Haute-Garonne |

FR624 | | | Gers |

FR625 | | | Lot |

FR626 | | | Hautes-Pyrénées |

FR627 | | | Tarn |

FR628 | | | Tarn-et-Garonne |

FR63 | | Limousin | |

FR631 | | | Corrèze |

FR632 | | | Creuse |

FR633 | | | Haute-Vienne |

FR7 | CENTRE-EST | | |

FR71 | | Rhône-Alpes | |

FR711 | | | Ain |

FR712 | | | Ardèche |

FR713 | | | Drôme |

FR714 | | | Isère |

FR715 | | | Loire |

FR716 | | | Rhône |

FR717 | | | Savoie |

FR718 | | | Haute-Savoie |

FR72 | | Auvergne | |

FR721 | | | Allier |

FR722 | | | Cantal |

FR723 | | | Haute-Loire |

FR724 | | | Puy-de-Dôme |

FR8 | MÉDITERRANÉE | | |

FR81 | | Languedoc-Roussillon | |

FR811 | | | Aude |

FR812 | | | Gard |

FR813 | | | Hérault |

FR814 | | | Lozère |

FR815 | | | Pyrénées-Orientales |

FR82 | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |

FR821 | | | Alpes-de-Haute-Provence |

FR822 | | | Hautes-Alpes |

FR823 | | | Alpes-Maritimes |

FR824 | | | Bouches-du-Rhône |

FR825 | | | Var |

FR826 | | | Vaucluse |

FR83 | | Corse | |

FR831 | | | Corse-du-Sud |

FR832 | | | Haute-Corse |

FR9 | DÉPARTEMENTS D`OUTRE-MER | | |

FR91 | | Guadeloupe | |

FR910 | | | Guadeloupe |

FR92 | | Martinique | |

FR920 | | | Martinique |

FR93 | | Guyane | |

FR930 | | | Guyane |

FR94 | | Réunion | |

FR940 | | | Réunion |

FRZ | EXTRA-REGIO | | |

FRZZ | | Extra-Regio | |

FRZZZ | | | Extra-Regio |

IE | | | IRELAND |

IE0 | IRELAND | | |

IE01 | | Border, midland and western | |

IE011 | | | Border |

IE012 | | | Midland |

IE013 | | | West |

IE02 | | Southern and eastern | |

IE021 | | | Dublin |

IE022 | | | Mid-east |

IE023 | | | Mid-west |

IE024 | | | South-east (IRL) |

IE025 | | | South-west (IRL) |

IEZ | EXTRA-REGIO | | |

IEZZ | | Extra-regio | |

IEZZZ | | | Extra-regio |

IT | | | ITALIA |

ITC | NORD-OVEST | | |

ITC1 | | Piemonte | |

ITC11 | | | Torino |

ITC12 | | | Vercelli |

ITC13 | | | Biella |

ITC14 | | | Verbano-Cusio-Ossola |

ITC15 | | | Novara |

ITC16 | | | Cuneo |

ITC17 | | | Asti |

ITC18 | | | Alessandria |

ITC2 | | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | |

ITC20 | | | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |

ITC3 | | Liguria | |

ITC31 | | | Imperia |

ITC32 | | | Savona |

ITC33 | | | Genova |

ITC34 | | | La Spezia |

ITC4 | | Lombardia | |

ITC41 | | | Varese |

ITC42 | | | Como |

ITC43 | | | Lecco |

ITC44 | | | Sondrio |

ITC45 | | | Milano |

ITC46 | | | Bergamo |

ITC47 | | | Brescia |

ITC48 | | | Pavia |

ITC49 | | | Lodi |

ITC4A | | | Cremona |

ITC4B | | | Mantova |

ITD | NORD-EST | | |

ITD1 | | Provincia autonoma Bolzano/ Bozen | |

ITD10 | | | Bolzano-Bozen |

ITD2 | | Provincia autonoma Trento | |

ITD20 | | | Trento |

ITD3 | | Veneto | |

ITD31 | | | Verona |

ITD32 | | | Vicenza |

ITD33 | | | Belluno |

ITD34 | | | Treviso |

ITD35 | | | Venezia |

ITD36 | | | Padova |

ITD37 | | | Rovigo |

ITD4 | | Friuli-Venezia Giulia | |

ITD41 | | | Pordenone |

ITD42 | | | Udine |

ITD43 | | | Gorizia |

ITD44 | | | Trieste |

ITD5 | | Emilia-Romagna | |

ITD51 | | | Piacenza |

ITD52 | | | Parma |

ITD53 | | | Reggio nell`Emilia |

ITD54 | | | Modena |

ITD55 | | | Bologna |

ITD56 | | | Ferrara |

ITD57 | | | Ravenna |

ITD58 | | | Forlì -Cesena |

ITD59 | | | Rimini |

ITE | CENTRO (I) | | |

ITE1 | | Toscana | |

ITE11 | | | Massa-Carrara |

ITE12 | | | Lucca |

ITE13 | | | Pistoia |

ITE14 | | | Firenze |

ITE15 | | | Prato |

ITE16 | | | Livorno |

ITE17 | | | Pisa |

ITE18 | | | Arezzo |

ITE19 | | | Siena |

ITE1A | | | Grosseto |

ITE2 | | Umbria | |

ITE21 | | | Perugia |

ITE22 | | | Terni |

ITE3 | | Marche | |

ITE31 | | | Pesaro e Urbino |

ITE32 | | | Ancona |

ITE33 | | | Macerata |

ITE34 | | | Ascoli Piceno |

ITE4 | | Lazio | |

ITE41 | | | Viterbo |

ITE42 | | | Rieti |

ITE43 | | | Roma |

ITE44 | | | Latina |

ITE45 | | | Frosinone |

ITF | SUD | | |

ITF1 | | Abruzzo | |

ITF11 | | | L'Aquila |

ITF12 | | | Teramo |

ITF13 | | | Pescara |

ITF14 | | | Chieti |

ITF2 | | Molise | |

ITF21 | | | Isernia |

ITF22 | | | Campobasso |

ITF3 | | Campania | |

ITF31 | | | Caserta |

ITF32 | | | Benevento |

ITF33 | | | Napoli |

ITF34 | | | Avellino |

ITF35 | | | Salerno |

ITF4 | | Puglia | |

ITF41 | | | Foggia |

ITF42 | | | Bari |

ITF43 | | | Taranto |

ITF44 | | | Brindisi |

ITF45 | | | Lecce |

ITF5 | | Basilicata | |

ITF51 | | | Potenza |

ITF52 | | | Matera |

ITF6 | | Calabria | |

ITF61 | | | Cosenza |

ITF62 | | | Crotone |

ITF63 | | | Catanzaro |

ITF64 | | | Vibo Valentia |

ITF65 | | | Reggio di Calabria |

ITG | ISOLE | | |

ITG1 | | Sicilia | |

ITG11 | | | Trapani |

ITG12 | | | Palermo |

ITG13 | | | Messina |

ITG14 | | | Agrigento |

ITG15 | | | Caltanissetta |

ITG16 | | | Enna |

ITG17 | | | Catania |

ITG18 | | | Ragusa |

ITG19 | | | Siracusa |

ITG2 | | Sardegna | |

ITG21 | | | Sassari |

ITG22 | | | Nuoro |

ITG23 | | | Oristano |

ITG24 | | | Cagliari |

ITZ | EXTRA-REGIO | | |

ITZZ | | Extra-Regio | |

ITZZZ | | | Extra-Regio |

LU | | | LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) |

LU0 | LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) | | |

LU00 | | Luxembourg (Grand-Duché) | |

LU000 | | | Luxembourg (Grand-Duché) |

LUZ | EXTRA-REGIO | | |

LUZZ | | Extra-Regio | |

LUZZZ | | | Extra-Regio |

NL | | | NEDERLAND |

NL1 | NOORD-NEDERLAND | | |

NL11 | | Groningen | |

NL111 | | | Oost-Groningen |

NL112 | | | Delfzijl en omgeving |

NL113 | | | Overig Groningen |

NL12 | | Friesland | |

NL121 | | | Noord-Friesland |

NL122 | | | Zuidwest-Friesland |

NL123 | | | Zuidoost-Friesland |

NL13 | | Drenthe | |

NL131 | | | Noord-Drenthe |

NL132 | | | Zuidoost-Drenthe |

NL133 | | | Zuidwest-Drenthe |

NL2 | OOST-NEDERLAND | | |

NL21 | | Overijssel | |

NL211 | | | Noord-Overijssel |

NL212 | | | Zuidwest-Overijssel |

NL213 | | | Twente |

NL22 | | Gelderland | |

NL221 | | | Veluwe |

NL222 | | | Achterhoek |

NL223 | | | Arnhem/Nijmegen |

NL224 | | | Zuidwest-Gelderland |

NL23 | | Flevoland | |

NL230 | | | Flevoland |

NL3 | WEST-NEDERLAND | | |

NL31 | | Utrecht | |

NL310 | | | Utrecht |

NL32 | | Noord-Holland | |

NL321 | | | Kop van Noord-Holland |

NL322 | | | Alkmaar en omgeving |

NL323 | | | IJmond |

NL324 | | | Agglomeratie Haarlem |

NL325 | | | Zaanstreek |

NL326 | | | Groot-Amsterdam |

NL327 | | | Het Gooi en Vechtstreek |

NL33 | | Zuid-Holland | |

NL331 | | | Agglomeratie Leiden en Bollenstreek |

NL332 | | | Agglomeratie s-Gravenhage |

NL333 | | | Delft en Westland |

NL334 | | | Oost-Zuid-Holland |

NL335 | | | Groot-Rijnmond |

NL336 | | | Zuidoost-Zuid-Holland |

NL34 | | Zeeland | |

NL341 | | | Zeeuwsch-Vlaanderen |

NL342 | | | Overig Zeeland |

NL4 | ZUID-NEDERLAND | | |

NL41 | | Noord-Brabant | |

NL411 | | | West-Noord-Brabant |

NL412 | | | Midden-Noord-Brabant |

NL413 | | | Noordoost-Noord-Brabant |

NL414 | | | Zuidoost-Noord-Brabant |

NL42 | | Limburg (NL) | |

NL421 | | | Noord-Limburg |

NL422 | | | Midden-Limburg |

NL423 | | | Zuid-Limburg |

NLZ | EXTRA-REGIO | | |

NLZZ | | Extra-Regio | |

NLZZZ | | | Extra-Regio |

AT | | | ÖSTERREICH |

AT1 | OSTÖSTERREICH | | |

AT11 | | Burgenland | |

AT111 | | | Mittelburgenland |

AT112 | | | Nordburgenland |

AT113 | | | Südburgenland |

AT12 | | Niederösterreich | |

AT121 | | | Mostviertel-Eisenwurzen |

AT122 | | | Niederösterreich-Süd |

AT123 | | | Sankt Pölten |

AT124 | | | Waldviertel |

AT125 | | | Weinviertel |

AT126 | | | Wiener Umland/Nordteil |

AT127 | | | Wiener Umland/Südteil |

AT13 | | Wien | |

AT130 | | | Wien |

AT2 | SÜDÖSTERREICH | | |

AT21 | | Kärnten | |

AT211 | | | Klagenfurt-Villach |

AT212 | | | Oberkärnten |

AT213 | | | Unterkärnten |

AT22 | | Steiermark | |

AT221 | | | Graz |

AT222 | | | Liezen |

AT223 | | | Östliche Obersteiermark |

AT224 | | | Oststeiermark |

AT225 | | | West- und Südsteiermark |

AT226 | | | Westliche Obersteiermark |

AT3 | WESTÖSTERREICH | | |

AT31 | | Oberösterreich | |

AT311 | | | Innviertel |

AT312 | | | Linz-Wels |

AT313 | | | Mühlviertel |

AT314 | | | Steyr-Kirchdorf |

AT315 | | | Traunviertel |

AT32 | | Salzburg | |

AT321 | | | Lungau |

AT322 | | | Pinzgau-Pongau |

AT323 | | | Salzburg und Umgebung |

AT33 | | Tirol | |

AT331 | | | Außerfern |

AT332 | | | Innsbruck |

AT333 | | | Osttirol |

AT334 | | | Tiroler Oberland |

AT335 | | | Tiroler Unterland |

AT34 | | Vorarlberg | |

AT341 | | | Bludenz-Bregenzer Wald |

AT342 | | | Rheintal-Bodenseegebiet |

ATZ | EXTRA-REGIO | | |

ATZZ | | Extra-Regio | |

ATZZZ | | | Extra-Regio |

PT | | | PORTUGAL |

PT1 | CONTINENTE | | |

PT11 | | Norte | |

PT111 | | | Minho-Lima |

PT112 | | | Cávado |

PT113 | | | Ave |

PT114 | | | Grande Porto |

PT115 | | | Tâmega |

PT116 | | | Entre Douro e Vouga |

PT117 | | | Douro |

PT118 | | | Alto Trás-os-Montes |

PT15 | | Algarve | |

PT150 | | | Algarve |

PT16 | | Centro (P) | |

PT161 | | | Baixo Vouga |

PT162 | | | Baixo Mondego |

PT163 | | | Pinhal Litoral |

PT164 | | | Pinhal Interior Norte |

PT165 | | | Dâo-Lafôes |

PT166 | | | Pinhal Interior Sul |

PT167 | | | Serra da Estrela |

PT168 | | | Beira Interior Norte |

PT169 | | | Beira Interior Sul |

PT16A | | | Cova da Beira |

PT16B | | | Oeste |

PT16C | | | Médio Tejo |

PT17 | | Lisboa | |

PT171 | | | Grande Lisboa |

PT172 | | | Península de Setúbal |

PT18 | | Alentejo | |

PT181 | | | Alentejo Litoral |

PT182 | | | Alto Alentejo |

PT183 | | | Alentejo Central |

PT184 | | | Baixo Alentejo |

PT185 | | | Leziria do Tejo |

PT2 | Região Autónoma dos AÇORES | | |

PT20 | | Região Autónoma dos Açores | |

PT200 | | | Região Autónoma dos Açores |

PT3 | Região Autónoma da MADEIRA | | |

PT30 | | Região Autónoma da Madeira | |

PT300 | | | Região Autónoma da Madeira |

PTZ | EXTRA-REGIO | | |

PTZZ | | Extra-Regio | |

PTZZZ | | | Extra-Regio |

FI | | | SUOMI/FINLAND |

FI1 | MANNER-SUOMI | | |

FI13 | | Itä-Suomi | |

FI131 | | | Etelä-Savo |

FI132 | | | Pohjois-Savo |

FI133 | | | Pohjois-Karjala |

FI134 | | | Kainuu |

FI18 | | Etelä-Suomi | |

FI181 | | | Uusimaa |

FI182 | | | Itä-Uusimaa |

FI183 | | | Varsinais-Suomi |

FI184 | | | Kanta-Häme |

FI185 | | | Päijät-Häme |

FI186 | | | Kymenlaakso |

FI187 | | | Etelä-Karjala |

FI19 | | Länsi-Suomi | |

FI191 | | | Satakunta |

FI192 | | | Pirkanmaa |

FI193 | | | Keski-Suomi |

FI194 | | | Etelä-Pohjanmaa |

FI195 | | | Pohjanmaa |

FI1A | | Pohjois-Suomi | |

FI1A1 | | | Keski-Pohjanmaa |

FI1A2 | | | Pohjois-Pohjanmaa |

FI1A3 | | | Lappi |

FI2 | ÅLAND | | |

FI20 | | Åland | |

FI200 | | | Åland |

FIZ | EXTRA-REGIO | | |

FIZZ | | Extra-Regio | |

FIZZZ | | | Extra-Regio |

SE | | | SVERIGE |

SE0 | SVERIGE | | |

SE01 | | Stockholm | |

SE010 | | | Stockholms län |

SE02 | | Östra Mellansverige | |

SE021 | | | Uppsala län |

SE022 | | | Södermanlands län |

SE023 | | | Östergötlands län |

SE024 | | | Örebro län |

SE025 | | | Västmanlands län |

SE04 | | Sydsverige | |

SE041 | | | Blekinge län |

SE044 | | | Skåne län |

SE06 | | Norra Mellansverige | |

SE061 | | | Värmlands län |

SE062 | | | Dalarnas län |

SE063 | | | Gävleborgs län |

SE07 | | Mellersta Norrland | |

SE071 | | | Västernorrlands län |

SE072 | | | Jämtlands län |

SE08 | | Övre Norrland | |

SE081 | | | Västerbottens län |

SE082 | | | Norrbottens län |

SE09 | | Småland med öarna | |

SE091 | | | Jönköpings län |

SE092 | | | Kronobergs län |

SE093 | | | Kalmar län |

SE094 | | | Gotlands län |

SE0A | | Västsverige | |

SE0A1 | | | Hallands län |

SE0A2 | | | Västra Götalands län |

SEZ | EXTRA-REGIO | | |

SEZZ | | Extra-Regio | |

SEZZZ | | | Extra-Regio |

UK | | | UNITED KINGDOM |

UKC | NORTH EAST | | |

UKC1 | | Tees Valley and Durham | |

UKC11 | | | Hartlepool and Stockton-on-Tees |

UKC12 | | | South Teesside |

UKC13 | | | Darlington |

UKC14 | | | Durham CC |

UKC2 | | Northumberland and Tyne and Wear | |

UKC21 | | | Northumberland |

UKC22 | | | Tyneside |

UKC23 | | | Sunderland |

UKD | NORTH WEST | | |

UKD1 | | Cumbria | |

UKD11 | | | West Cumbria |

UKD12 | | | East Cumbria |

UKD2 | | Cheshire | |

UKD21 | | | Halton and Warrington |

UKD22 | | | Cheshire CC |

UKD3 | | Greater Manchester | |

UKD31 | | | Greater Manchester South |

UKD32 | | | Greater Manchester North |

UKD4 | | Lancashire | |

UKD41 | | | Blackburn with Darwen |

UKD42 | | | Blackpool |

UKD43 | | | Lancashire CC |

UKD5 | | Merseyside | |

UKD51 | | | East Merseyside |

UKD52 | | | Liverpool |

UKD53 | | | Sefton |

UKD54 | | | Wirral |

UKE | YORKSHIRE AND THE HUMBER | | |

UKE1 | | East Riding and North Lincolnshire | |

UKE11 | | | Kingston upon Hull, City of |

UKE12 | | | East Riding of Yorkshire |

UKE13 | | | North and North East Lincolnshire |

UKE2 | | North Yorkshire | |

UKE21 | | | York |

UKE22 | | | North Yorkshire CC |

UKE3 | | South Yorkshire | |

UKE31 | | | Barnsley, Doncaster and Rotherham |

UKE32 | | | Sheffield |

UKE4 | | West Yorkshire | |

UKE41 | | | Bradford |

UKE42 | | | Leeds |

UKE43 | | | Calderdale, Kirklees and Wakefield |

UKF | EAST MIDLANDS | | |

UKF1 | | Derbyshire and Nottinghamshire | |

UKF11 | | | Derby |

UKF12 | | | East Derbyshire |

UKF13 | | | South and West Derbyshire |

UKF14 | | | Nottingham |

UKF15 | | | North Nottinghamshire |

UKF16 | | | South Nottinghamshire |

UKF2 | | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | |

UKF21 | | | Leicester |

UKF22 | | | Leicestershire CC and Rutland |

UKF23 | | | Northamptonshire |

UKF3 | | Lincolnshire | |

UKF30 | | | Lincolnshire |

UKG | WEST MIDLANDS | | |

UKG1 | | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire | |

UKG11 | | | Herefordshire, County of |

UKG12 | | | Worcestershire |

UKG13 | | | Warwickshire |

UKG2 | | Shropshire and Staffordshire | |

UKG21 | | | Telford and Wrekin |

UKG22 | | | Shropshire CC |

UKG23 | | | Stoke-on-Trent |

UKG24 | | | Staffordshire CC |

UKG3 | | West Midlands | |

UKG31 | | | Birmingham |

UKG32 | | | Solihull |

UKG33 | | | Coventry |

UKG34 | | | Dudley and Sandwell |

UKG35 | | | Walsall and Wolverhampton |

UKH | EAST OF ENGLAND | | |

UKH1 | | East Anglia | |

UKH11 | | | Peterborough |

UKH12 | | | Cambridgeshire CC |

UKH13 | | | Norfolk |

UKH14 | | | Suffolk |

UKH2 | | Bedfordshire and Hertfordshire | |

UKH21 | | | Luton |

UKH22 | | | Bedfordshire CC |

UKH23 | | | Hertfordshire |

UKH3 | | Essex | |

UKH31 | | | Southend-on-Sea |

UKH32 | | | Thurrock |

UKH33 | | | Essex CC |

UKI | LONDON | | |

UKI1 | | Inner London | |

UKI11 | | | Inner London - West |

UKI12 | | | Inner London - East |

UKI2 | | Outer London | |

UKI21 | | | Outer London - East and North East |

UKI22 | | | Outer London - South |

UKI23 | | | Outer London - West and North West |

UKJ | SOUTH EAST | | |

UKJ1 | | Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire | |

UKJ11 | | | Berkshire |

UKJ12 | | | Milton Keynes |

UKJ13 | | | Buckinghamshire CC |

UKJ14 | | | Oxfordshire |

UKJ2 | | Surrey, East and West Sussex | |

UKJ21 | | | Brighton and Hove |

UKJ22 | | | East Sussex CC |

UKJ23 | | | Surrey |

UKJ24 | | | West Sussex |

UKJ3 | | Hampshire and Isle of Wight | |

UKJ31 | | | Portsmouth |

UKJ32 | | | Southampton |

UKJ33 | | | Hampshire CC |

UKJ34 | | | Isle of Wight |

UKJ4 | | Kent | |

UKJ41 | | | Medway |

UKJ42 | | | Kent CC |

UKK | SOUTH WEST | | |

UKK1 | | Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset | |

UKK11 | | | Bristol, City of |

UKK12 | | | North and North-East Somerset |

| | | South Gloucestershire |

UKK13 | | | Gloucestershire |

UKK14 | | | Swindon |

UKK15 | | | Wiltshire CC |

UKK2 | | Dorset and Somerset | |

UKK21 | | | Bournemouth and Poole |

UKK22 | | | Dorset CC |

UKK23 | | | Somerset |

UKK3 | | Cornwall and Isles of Scilly | |

UKK30 | | | Cornwall and Isles of Scilly |

UKK4 | | Devon | |

UKK41 | | | Plymouth |

UKK42 | | | Torbay |

UKK43 | | | Devon CC |

UKL | WALES | | |

UKL1 | | West Wales and The Valleys | |

UKL11 | | | Isle of Anglesey |

UKL12 | | | Gwynedd |

UKL13 | | | Conwy and Denbighshire |

UKL14 | | | South-West Wales |

UKL15 | | | Central Valleys |

UKL16 | | | Gwent Valleys |

UKL17 | | | Bridgend and Neath Port Talbot |

UKL18 | | | Swansea |

UKL2 | | East Wales | |

UKL21 | | | Monmouthshire and Newport |

UKL22 | | | Cardiff and Vale of Glamorgan |

UKL23 | | | Flintshire and Wrexham |

UKL24 | | | Powys |

UKM | SCOTLAND | | |

UKM1 | | North Eastern Scotland | |

UKM10 | | | Aberdeen City, Aberdeenshire and North-East Moray |

UKM2 | | Eastern Scotland | |

UKM21 | | | Angus and Dundee City |

UKM22 | | | Clackmannanshire and Fife |

UKM23 | | | East Lothian and Midlothian |

UKM24 | | | Scottish Borders, The |

UKM25 | | | Edinburgh, City of |

UKM26 | | | Falkirk |

UKM27 | | | Perth and Kinross and Stirling |

UKM28 | | | West Lothian |

UKM3 | | South Western Scotland | |

UKM31 | | | East and West Dunbartonshire, Helensburgh and Lomond |

UKM32 | | | Dumfries and Galloway |

UKM33 | | | East Ayrshire and North Ayrshire Mainland |

UKM34 | | | Glasgow City |

UKM35 | | | Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire |

UKM36 | | | North Lanarkshire |

UKM37 | | | South Ayrshire |

UKM38 | | | South Lanarkshire |

UKM4 | | Highlands and Islands | |

UKM41 | | | Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty |

UKM42 | | | Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey |

UKM43 | | | Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands |

UKM44 | | | Eilean Siar (Western Isles) |

UKM45 | | | Orkney Islands |

UKM46 | | | Shetland Islands |

UKN | NORTHERN IRELAND | | |

UKN0 | | Northern Ireland | |

UKN01 | | | Belfast |

UKN02 | | | Outer Belfast |

UKN03 | | | East of Northern Ireland |

UKN04 | | | North of Northern Ireland |

UKN05 | | | West and South of Northern Ireland |

UKZ | EXTRA-REGIO | | |

UKZZ | | Extra-regio | |

UKZZZ | | | Extra-regio |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Existující správní jednotky

Úroveň NUTS 1 pro Belgii "Gewesten/Régions", pro Německo "Länder", pro Portugalsko "Continente", Região dos Açores a Região da Madeira a pro Spojené království Scotland, Wales, Northern Ireland a Government Office Regions of England.

Úroveň NUTS 2 pro Belgii "Provincies/Provinces", pro Německo "Regierungsbezirke", pro Řecko "periferies", pro Španělsko "comunidades y ciudades autónomas", pro Francii "régions", pro Irsko "regions", pro Itálii "regioni", pro Nizozemsko "provincies" a pro Rakousko "Länder".

Úroveň NUTS 3 pro Belgii "arrondissementen/arrondissements", pro Dánsko "Amtskommuner", pro Německo "Kreise/kreisfreie Städte", pro Řecko "nomoi", pro Španělsko "provincias", pro Francii "départements", pro Irsko "regional authority regions", pro Itálii "provincie", pro Švédsko "län" a pro Finsko "maakunnat/landskapen".

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Menší správní jednotky

Pro Belgii "Gemeenten/Communes", pro Dánsko "Kommuner", pro Německo "Gemeinden", pro Řecko "Demoi/Koinotites", pro Španělsko "Municipios", pro Francii "Communes", pro Irsko "counties or county boroughs", pro Itálii "Comuni", pro Lucembursko "Communes", pro Nizozemsko "Gemeenten", pro Rakousko "Gemeinden", pro Portugalsko "Freguesias", pro Finsko "Kunnat/Kommuner", pro Švédsko "Kommuner" a pro Spojené království "Wards".

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU