(ES) č. 807/2003Nařízení Rady (ES) č. 807/2003 ze dne 14. dubna 2003 o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých konzultačním postupem (jednomyslnost) , ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES

Publikováno: Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36-62 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. dubna 2003 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 5. června 2003 Nabývá účinnosti: 5. června 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 207/2009 Pozbývá platnosti: 15. března 1994
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES) č. 807/2003

ze dne 14. dubna 2003

o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých konzultačním postupem (jednomyslnost), ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 93, 94, 269, 279 a 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

po konzultaci s Účetním dvorem ohledně nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty [4],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [5] bylo nahrazeno rozhodnutí 87/373/EHS [6].

(2) Ustanovení týkající se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovená při provádění rozhodnutí 87/373/EHS, je třeba v souladu s prohlášením Rady a Komise [7] k rozhodnutí 1999/468/ES upravit tak, aby byla uvedena do souladu s články 3, 4 a 5 rozhodnutí 1999/468/ES.

(3) Uvedené prohlášení stanoví metody úpravy postupů projednávání ve výboru, která je automatická, pokud se netýká povahy výboru stanoveného v základním aktu.

(4) Lhůty stanovené v předpisech, které mají být upraveny, musí zůstat v platnosti. Není-li stanovena žádná zvláštní lhůta pro přijetí prováděcích opatření, je vhodné stanovit tříměsíční lhůtu.

(5) Ustanovení předpisů, které stanoví používání postupu projednávání ve výboru typu I, zavedeného rozhodnutím 87/373/EHS, je proto nutné nahradit ustanoveními odkazujícími na poradní postup stanovený v článku 3 rozhodnutí 1999/468/ES.

(6) Ustanovení předpisů, které stanoví používání postupu projednávání ve výboru typů IIa a IIb, zavedených rozhodnutím 87/373/EHS, je nutné nahradit ustanoveními odkazujícími na řídicí postup stanovený v článku 4 rozhodnutí 1999/468/ES.

(7) Ustanovení předpisů, které stanoví používání postupu projednávání ve výboru typů IIIa a IIIb, zavedených rozhodnutím 87/373/EHS, je nutné nahradit ustanoveními odkazujícími na regulativní postup stanovený v článku 5 rozhodnutí 1999/468/ES.

(8) Toto nařízení se zaměřuje výlučně na úpravu postupů projednávání ve výboru. Názvy výborů, jichž se tyto postupy týkají, byly v případě potřeby změněny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pokud jde o poradní postup, přizpůsobují se předpisy uvedené v příloze I v souladu s touto přílohou odpovídajícím ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES.

Článek 2

Pokud jde o řídicí postup, přizpůsobují se předpisy uvedené v příloze II v souladu s touto přílohou odpovídajícím ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES.

Článek 3

Pokud jde o regulativní postup, přizpůsobují se předpisy uvedené v příloze III v souladu s touto přílohou odpovídajícím ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES.

Článek 4

Odkazy na ustanovení předpisů uvedených v přílohách I, II a III se považují za odkazy na zmíněná ustanovení v jejich znění upraveném tímto nařízením.

Odkazy na dřívější názvy výborů učiněné v tomto nařízení se považují za odkazy na nové názvy.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 14. dubna 2003.

Za Radu

předseda

A. Giannitsis

[1] Úř. věst. C 75 E, 26.3.2000, s. 448.

[2] Stanovisko ze dne 11. března 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. C 241, 7.10.2002, s. 128.

[4] Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9.

[5] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Úř. věst. L 197, 18.7.1987, s. 33.

[7] Úř. věst. C 203, 17.7.1999, s 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

PORADNÍ POSTUP

Seznam předpisů, na které se vztahuje poradní postup přizpůsobený odpovídajícím ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES v souladu s těmito změnami:

1. Rozhodnutí Rady 87/95/EHS ze dne 22. prosince 1986 o normalizaci v oblasti informačních technologií a telekomunikací [1].

V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. a) Komisi je při uskutečňování cílů a řízení činností stanovených v tomto rozhodnutí nápomocen výbor s názvem "Skupina vyšších úředníků pro normalizaci v oblasti informačních technologií"..

Pro otázky týkající se telekomunikací je Komisi nápomocen výbor s názvem "Skupina vyšších úředníků pro odvětví telekomunikací". podle článku 5 směrnice 86/361/EHS.

b) Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [2]

2. Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty [3].

V článku 13 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

"4. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [4]

Doplňuje se nový odstavec, který zní:

"6. Výbor přijme svůj jednací řád."

[1] Úř. věst. L 36, 7.2.1987, s. 31.

[2] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.".

[3] Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1026/1999 (Úř. věst. L 126, 20.5.1999, s. 1).

[4] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.".

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ŘÍDICÍ POSTUP

Seznam předpisů, na které se vztahuje řídicí postup přizpůsobený odpovídajícím ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES v souladu s těmito změnami:

1. Nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18. prosince 1989 o hospodářské pomoci některým zemím střední a východní Evropy [1].

Článek 9 se nahrazuje tímto:

"Článek 9

1. Komisi je nápomocen výbor s názvem "Výbor pro pomoc při hospodářské restrukturalizaci v zemích uvedených v článku 1".. Jednání výboru se u otázek týkajících se Evropské investiční banky účastní její pozorovatel.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [2]

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je šest týdnů.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

2. Rozhodnutí Rady 1999/21/ES, Euratom, ze dne 14. prosince 1998 o přijetí víceletého rámcového programu činnosti v odvětví energií (1998-2002) a související opatření [3].

V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. a) Komisi je při řízení tohoto rámcového programu nápomocen výbor.

b) Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [4]

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

c) Výbor přijme svůj jednací řád.".

[1] Úř. věst. L 375, 23.12.1989, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2500/2001 (Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s. 1).

[2] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[3] Úř. věst. L 7. 13.1.1999, s. 16.

[4] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

REGULATIVNÍ POSTUP

Seznam předpisů, na které se vztahuje regulativní postup přizpůsobený odpovídajícím ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES v souladu s těmito změnami:

1. Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek [1].

V čl. 27 odst. 2 se zrušují slova "odst. 4 písm. a)".

Článek 29 se nahrazuje tímto:

"Článek 29

Postup pro přizpůsobování technickému pokroku

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [2]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

2. Směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [3].

Článek 13 se mění takto:

a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. Komisi je nápomocen výbor s názvem "výbor pro přizpůsobování technickému pokroku"."

b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

"3. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [4]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.".

c) Doplňuje se nový odstavec, který zní:

"6. Výbor přijme svůj jednací řád."

3. Směrnice Rady 70/373/EHS ze dne 20. července 1970 o zavedení metod odběru vzorků a analytických metod Společenství pro úřední kontrolu krmiv [5].

Článek 3 se nahrazuje tímto:

"Článek 3

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [6].

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [7]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

4. Směrnice Rady 71/118/EHS ze dne 15. února 1971 o hygienických otázkách produkce čerstvého drůbežího masa a jeho uvádění na trh [8].

Článek 21 se nahrazuje tímto:

"Článek 21

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [9].

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [10]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

5. Směrnice Rady 71/316/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly [11].

V článku 17 se zrušuje odstavec 2.

Článek 18 se nahrazuje tímto:

"Článek 18

1. Komisi je nápomocen výbor pro přizpůsobování směrnic uvedených v článku 16 technickému pokroku.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [12]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

6. Směrnice Rady 72/461/EHS ze dne 12. prosince 1972 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství [13].

Článek 9 se nahrazuje tímto:

"Článek 9

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [14].

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [15]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je 15 dní.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

7. Směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí [16].

Články 29 a 30 se nahrazují tímto:

"Článek 29

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [17].

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [18]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 30

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je 15 dní."

8. Směrnice 73/361/EHS ze dne 19. listopadu 1973 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se certifikace a označování ocelových lan, řetězů a háků [19].

V článku 4 se zrušuje odstavec 2.

Článek 5 se nahrazuje tímto:

"Článek 5

1. Komisi je nápomocen Výbor pro přizpůsobování směrnic týkajících se vyloučení technických překážek obchodu s výtahy a výtahovými zařízeními technickému pokroku.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [20]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

9. Směrnice Rady 73/404/EHS ze dne 22. listopadu 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se detergentů [21].

V článku 7a se zrušuje odstavec 2.

Článek 7b se nahrazuje tímto:

"Článek 7b

1. Komisi je nápomocen Výbor pro přizpůsobování směrnic pro odstranění technických překážek obchodu s detergenty technickému pokroku.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [22]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

10. Směrnice 73/437/EHS ze dne 11. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se některých cukrů určených k lidské spotřebě [23].

Článek 12 se nahrazuje tímto:

"Článek 12

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [24].

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [25]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

11. Směrnice Rady 74/150/EHS ze dne 4. března 1974 pro sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů [26].

V článku 12 se zrušuje odstavec 2.

Článek 13 se nahrazuje tímto:

"Článek 13

1. Komisi je nápomocen Výbor pro přizpůsobování směrnic o odstraňování technických překážek obchodu v oboru zemědělských a lesnických traktorů technickému pokroku.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [27]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

12. Směrnice Rady 74/409/EHS ze dne 22. července 1974 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se medu [28].

Článek 10 se nahrazuje tímto:

"Článek 10

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [29].

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [30]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

13. Směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů [31].

V článku 6 se zrušuje odstavec 2.

Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

1. Komisi je nápomocen Výbor pro přizpůsobování směrnice o aerosolových rozprašovačích technickému pokroku.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [32]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

14. Směrnice Rady 76/895/EHS ze dne 23. listopadu 1976 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu [33].

Články 7, 8 a 8a se nahrazují tímto:

"Článek 7

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [34].

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [35]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 8

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je 15 dní.

Článek 8a

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

15. Směrnice Rady 76/160/EHS ze dne 8. prosince 1975 o jakosti vod ke koupání [36].

V článku 10 se zrušuje odstavec 2.

Článek 11 se nahrazuje tímto:

"Článek 11

1. Komisi je nápomocen výbor pro přizpůsobování technickému pokroku.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [37]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

16. Směrnice Rady 76/116/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hnojiv [38].

V článku 10 se zrušuje odstavec 2.

Článek 11 se nahrazuje tímto:

"Článek 11

1. Komisi je nápomocen Výbor pro přizpůsobování směrnic o odstranění technických překážek obchodu s hnojivy technickému pokroku.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [39]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

17. Směrnice Rady 76/117/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu [40].

V článku 6 se zrušuje odstavec 2.

Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

1. Komisi je nápomocen Výbor pro přizpůsobování směrnic o odstranění technických překážek obchodu s elektrickými zařízeními určenými k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu technickému pokroku.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [41]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

18. Směrnice Rady 76/118/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých druhů zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě [42].

Článek 12 se nahrazuje tímto:

"Článek 12

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [43].

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [44]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

19. Směrnice Rady 76/621/EHS ze dne 20. července 1976, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích určených jako takových k lidské spotřebě a v potravinách obsahujících přidané oleje nebo tuky [45].

Článek 5 se nahrazuje tímto:

"Článek 5

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [46]

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [47]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

20. Směrnice Rady 76/767/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro tlakové nádoby a metody jejich inspekce [48].

V článku 19 se zrušuje odstavec 2.

Článek 20 se nahrazuje tímto:

"Článek 20

1. Komisi je nápomocen Výbor pro přizpůsobování směrnic o odstranění technických překážek obchodu s tlakovými nádobami technickému pokroku.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [49]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

21. Směrnice Rady 77/96/EHS ze dne 21. prosince 1976 o vyšetření čerstvého masa domácích prasat na trichinely (trichinella spiralis) při jeho dovozu ze třetích zemí [50].

Článek 9 se nahrazuje tímto:

"Článek 9

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [51]

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [52]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

22. Směrnice Rady 77/99/EHS ze dne 21. prosince 1976 o hygienických otázkách produkce a uvádění na trh masných výrobků a některých jiných produktů živočišného původu [53].

Článek 20 se nahrazuje tímto:

"Článek 20

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [54].

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [55]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

23. Směrnice Rady 77/504/EHS ze dne 25. července 1977 o čistokrevném plemenném skotu [56].

Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

1. Komisi je nápomocen Stálý zootechnický výbor zřízený rozhodnutím 77/505/EHS [57]

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [58]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

24. Rozhodnutí Rady 77/795/EHS ze dne 12. prosince 1977, kterým se zakládá společný postup výměny informací o jakosti sladkých povrchových vod ve Společenství [59].

V článku 7 se zrušuje odstavec 2.

Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

1. Komisi je nápomocen výbor pro přizpůsobování tohoto rozhodnutí technickému pokroku.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [60]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

25. Směrnice Rady 78/25/EHS ze dne 12 prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv, která mohou být přidávána do léčivých přípravků [61].

V článku 5 se zrušuje odstavec 2.

Článek 6 se nahrazuje tímto:

"Článek 6

1. Komisi je nápomocen Výbor pro přizpůsobování směrnic o odstranění technických překážek obchodu v sektoru barviv, která mohou být přidávána do léčivých přípravků, technickému pokroku.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [62]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

26. Směrnice Rady 78/659/EHS ze dne 18. července 1978 o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb [63].

V článku 13 se zrušuje odstavec 2.

Článek 14 se nahrazuje tímto:

"Článek 14

1. Komisi je nápomocen výbor pro přizpůsobování technickému a vědeckému pokroku.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [64]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

27. Směrnice Rady 79/117/EHS ze dne 21. prosince 1978, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky [65].

Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [66]

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [67]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

28. Směrnice Rady 79/373/EHS ze dne 2. dubna 1979 o uvádění krmných směsí na trh [68].

Článek 13 se nahrazuje tímto:

"Článek 13

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [69].

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [70]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

29. Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků [71].

V článku 16 se zrušuje odstavec 2.

Článek 17 se nahrazuje tímto:

"Článek 17

1. Komisi je nápomocen výbor pro přizpůsobování technickému a vědeckému pokroku.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [72]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

30. Směrnice Rady 79/869/EHS ze dne 9. října 1979 o metodách stanovení a četnosti vzorkování a rozborů povrchových vod určených v členských státech k odběru pitné vody [73].

V článku 10 se zrušuje odstavec 2.

Článek 11 se nahrazuje tímto:

"Článek 11

1. Komisi je nápomocen výbor pro přizpůsobování technickému a vědeckému pokroku.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [74]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

31. Směrnice Rady 80/215/EHS ze dne 22. ledna 1980 o veterinárních otázkách obchodu s masnými výrobky uvnitř Společenství [75].

Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [76].

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [77]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je 15 dní.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

32. Směrnice Rady 80/217/EHS ze dne 22. ledna 1980, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení klasického moru prasat [78].

Článek 16 se nahrazuje tímto:

"Článek 16

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [79]

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [80]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

33. Směrnice Rady 82/130/EHS ze dne 15. února 1982 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v plynujících dolech [81].

V článku 6 se zrušuje odstavec 2.

Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

1. Komisi je nápomocen užší výbor Stálého výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví v hornictví a ostatních odvětvích těžebního průmyslu.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [82]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

34. Směrnice Rady 82/883/EHS ze dne 3. prosince 1982 o postupech monitorování životního prostředí ovlivněného vypouštěním odpadů z průmyslu oxidu titaničitého a dozoru nad ním [83].

V článku 10 se zrušuje odstavec 2.

Článek 11 se nahrazuje tímto:

"Článek 11

1. Komisi je nápomocen výbor pro přizpůsobování technickému pokroku.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [84]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

35. Směrnice Rady 82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 o hlášení chorob zvířat ve Společenství [85].

Článek 6 se nahrazuje tímto:

"Článek 6

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [86].

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [87]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

36. Směrnice Rady 83/417/EHS ze dne 25. července 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se některých druhů mléčných bílkovin (kaseinů a kaseinátů) určených k lidské spotřebě [88].

Článek 10 se nahrazuje tímto:

"Článek 10

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [89].

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [90]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

37. Směrnice Rady 84/539/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zdravotnických elektrických přístrojů používaných v lékařství a veterinářství [91].

V článku 5 se zrušuje odstavec 2.

Článek 6 se nahrazuje tímto:

"Článek 6

1. Komisi je nápomocen Výbor pro přizpůsobování směrnic o odstranění technických překážek obchodu v oblasti zdravotnických elektrických přístrojů technickému pokroku.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [92]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

38. Směrnice Rady 85/511/EHS ze dne 18. listopadu 1985, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky [93].

Články 16 a 17 se nahrazují tímto:

"Článek 16

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [94].

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [95]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je 15 dní.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 17

1. Komisi je nápomocen výbor Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.".

39. Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství [96].

V článku 14 se zrušuje odstavec 2.

Článek 15 se nahrazuje tímto:

"Článek 15

1. Komisi je nápomocen výbor pro přizpůsobování této směrnice technickému a vědeckému pokroku.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [97]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

40. Směrnice Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu [98].

Články 11a, 11b a 12 se nahrazují tímto:

"Článek 11a

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [99].

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 11b

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je 15 dní.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 12

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [100]

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

41. Směrnice Rady 86/363/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu [101].

Články 11a, 11b a 12 se nahrazují tímto:

"Článek 11a

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [102].

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 11b

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je 15 dní.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 12

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [103]

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

42. Směrnice Rady 86/594/EHS ze dne 1. prosince 1986 o vzduchem přenášeném hluku vyzařovaném spotřebiči pro domácnost [104].

V článku 9 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Pokud se týče národních norem a technických předpisů uvedených v čl. 8 odst. 2, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [105]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

43. Směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a snižování znečištění životního prostředí azbestem [106].

V článku 11 se zrušuje odstavec 2.

Článek 12 se nahrazuje tímto:

"Článek 12

1. Komisi je nápomocen výbor pro přizpůsobování této směrnice vědeckému a technickému pokroku.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [107]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

44. Rozhodnutí Rady 91/666/EHS ze dne 11. prosince 1991 o vytvoření rezerv očkovacích látek proti slintavce a kulhavce ve Společenství [108].

Článek 10 se nahrazuje tímto:

"Článek 10

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [109].

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [110]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je 15 dní.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

45. Směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani [111].

Článek 24 se nahrazuje tímto:

"Článek 24

1. Komisi je nápomocen výbor s názvem "Výbor pro spotřební daně"..

2. Opatření nezbytná k provedení článků 5, 7, 15b, 18, 19 a 23 budou přijata postupem podle odstavce 3.

3. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [112]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

4. Kromě opatření uvedených v odstavci 2 zkoumá výbor záležitosti týkají se uplatňování předpisů Společenství o spotřebních daních, které mu přednese jeho předseda buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

5. Výbor přijme svůj jednací řád.".

46. Nařízení Rady (EHS) č. 443/92 ze dne 25. února 1992 o finanční a technické pomoci asijským a latinskoamerickým rozvojovým zemím a o hospodářské spolupráci s nimi [113].

Článek 15 se nahrazuje tímto:

"Článek 15

1. Komise vykonává správu finanční a technické pomoci a hospodářské spolupráce.

2. Komisi je nápomocen výbor.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [114]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

4. Komise sděluje pravidelně nejméně jednou do roka členským státům veškeré informace, jež má o známých odvětvích, projektech a činnostech, které by mohly být podporovány podle tohoto nařízení.

5. Navíc se koordinace mezi programy spolupráce Společenství a dvoustrannými programy prováděnými členskými státy uskutečňuje v rámci výboru prostřednictvím výměny informací.

6. Výbor přijme svůj jednací řád.".

47. Nařízení Rady (EHS) č. 2309/93 ze dne 22. července 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci a dozor nad humánními a veterinárními léčivými přípravky a kterým se zakládá Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků [115].

Články 72 a 73 se nahrazují tímto:

"Článek 72

1. Komisi jsou nápomocny

- Stálý výbor pro humánní léčivé přípravky v případě otázek týkajících se humánních léčivých přípravků,

- Stálý výbor pro veterinární léčivé přípravky v případě otázek týkajících se veterinárních léčivých přípravků.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [116]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbory přijmou své jednací řády.

Článek 73

1. Komisi jsou nápomocny:

- Stálý výbor pro humánní léčivé přípravky v případě otázek týkajících se humánních léčivých přípravků,

- Stálý výbor pro veterinární léčivé přípravky v případě otázek týkajících se veterinárních léčivých přípravků.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce."

48. Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství [117].

Článek 141 se nahrazuje tímto:

"Článek 141

Zřízení výboru a postup pro přijímání prováděcích předpisů

1. Komisi je nápomocen výbor s názvem "Výbor pro poplatky, prováděcí předpisy a řízení před odvolacím senátem Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)"..

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [118]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

49. Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství [119].

Článek 115 se nahrazuje tímto:

"Článek 115

Řízení

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [120]

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

50. Nařízení Rady (ES) č. 2271/96 ze dne 22. listopadu 1996 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých třetími zeměmi, uplatňovaných mimo jejich území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících [].

Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

1. K provedení čl. 7 písm. b) a c) je Komisi nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES []

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva týdny.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

51. Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění správného uplatňování celních a zemědělských právních předpisů [].

V článku 43 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

"1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES []

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce."

Doplňuje se nový odstavec, který zní:

"7. Výbor přijme svůj jednací řád."

52. Rozhodnutí Rady 98/253/ES ze dne 30. března 1998, kterým se přijímá víceletý program Společenství na podporu vytvoření informační společnosti v Evropě ("informační společnost") [].

V článku 5 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"5. Výbor přijme svůj jednací řád."

Článek 6 se nahrazuje tímto:

"Článek 6

1. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES []

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce."

53. Nařízení Rady (ES) č. 976/1999 ze dne 29. dubna 1999, kterým se stanoví požadavky pro provádění opatření Společenství jiných než opatření týkajících se rozvojové spolupráce, která v rámci politiky spolupráce Společenství přispívají k obecnému cíli rozvoje a upevnění demokracie a právního státu, jakož i k dodržování lidských práv a základních svobod ve třetích zemích [].

Článek 14 se nahrazuje tímto:

"Článek 14

1. Komisi je nápomocen výbor s názvem "Výbor pro lidská práva a demokracii"., zřízený článkem 13 nařízení (ES) č. 975/1999.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES []

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.".

[1] Úř. věst. L 196, 16.8.1967, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/59/ES (Úř. věst. L 225, 21.8.2001, s. 1).

[2] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[3] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/116/ES (Úř. věst. L 18, 21.1.2001, s. 1).

[4] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[5] Úř. věst. L 170, 3.8.1970, s. 2. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[6] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[7] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[8] Úř. věst. L 55, 8.3.1971, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 97/79/ES (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 31).

[9] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[10] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[11] Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[12] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[13] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 24. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[14] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[15] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[16] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1452/2001 (Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 11).

[17] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[18] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[19] Úř. věst. L 335, 5.12.1973, s. 51. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 91/368/EHS (Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 16).

[20] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[21] Úř. věst. L 347, 17.12.1973, s. 51. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 86/94/EHS (Úř. věst. L 80, 25.3.1986, s. 51).

[22] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[23] Úř. věst. L 356, 27.12.1973, s. 71. Směrnice zrušená od 12. července 2003 směrnicí 2001/111/ES (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 53).

[24] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[25] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[26] Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/3/ES (Úř. věst. L 28, 30.1.2001, s. 1).

[27] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[28] Úř. věst. L 221, 12.8.1974, s. 10. Směrnice zrušená od 1. července 2003 směrnicí 2001/110/ES (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 47).

[29] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[30] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[31] Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 40.

[32] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[33] Úř. věst. L 340, 9.12.1976, s. 26. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2002/79/ES (Úř. věst. L 291, 28.10.2002, s. 1).

[34] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[35] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[36] Úř. věst. L 31, 5.2.1976, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[37] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[38] Úř. věst. L 24, 30.1.1976, s. 21. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 98/97/ES (Úř. věst. L 18, 23.1.1999, s. 60).

[39] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[40] Úř. věst. L 24, 30.1.1976, s. 45. Směrnice zrušená od 1. července 2003 směrnicí 94/9/ES (Úř. věst. L 100, 19.4.1994, s. 1).

[41] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[42] Úř. věst. L 24, 30.1.1976, s. 49. Směrnice zrušená od 1. července 2003 směrnicí 2001/114/ES (Úř. věst. L 15, 17.1.2002, s. 19).

[43] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[44] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[45] Úř. věst. L 202, 28.7.1976, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[46] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[47] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[48] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 153. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[49] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[50] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 67. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 94/59/ES (Úř. věst. L 315, 8.12.1994, s. 18).

[51] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[52] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[53] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 85. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 97/76/ES (Úř. věst. L 10, 16.1.1998, s. 25).

[54] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[55] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[56] Úř. věst. L 206, 12.8.1977, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 94/28/ES (Úř. věst. L 178, 12.7.1994, s. 66).

[57] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[58] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[59] Úř. věst. L 334, 24.12.1977, s. 29. Rozhodnutí zrušené od 23. října 2007 směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

[60] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[61] Úř. věst. L 11, 14.1.1978, s. 18. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1985.

[62] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[63] Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 1. Směrnice zrušená od 23. října 2007 směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

[64] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[65] Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 36. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[66] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[67] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[68] Úř. věst. L 86, 6.4.1979, s. 30. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2002/2/ES (Úř. věst. L 63, 6.3.2002. s. 23.

[69] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[70] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[71] Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 97/49/ES (Úř. věst. L 223, 13.8.1997, s. 9).

[72] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[73] Úř. věst. L 271, 29.10.1979, s. 44. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[74] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[75] Úř. věst. L 47, 21.2.1980, s. 4. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[76] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[77] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[78] Úř. věst. L 47, 21.2.1980, s. 11. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2002/106/ES (Úř. věst. L 39, 9.2.2002, s. 71).

[79] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[80] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[81] Úř. věst. L 59, 2.3.1982, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 98/65/ES (Úř. věst. L 257, 19.9.1998, s. 29).

[82] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[83] Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[84] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[85] Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 58. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2002/788/ES (Úř. věst. L 274, 11.10.2002, s. 33).

[86] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[87] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[88] Úř. věst. L 237, 26.8.1983, s. 25. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 1985.

[89] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[90] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[91] Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 179. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 93/42/EHS (Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 1).

[92] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[93] Úř. věst. L 315, 26.11.1985, s. 11. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[94] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[95] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[96] Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 6. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[97] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[98] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2002/79/ES (Úř. věst. L 291, 28.10.2002, s. 1).

[99] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[100] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[101] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 43. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2002/79/ES (Úř. věst. L 291, 28.10.2002, s. 1).

[102] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[103] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[104] Úř. věst. L 344, 6.12.1986, s. 24.

[105] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[106] Úř. věst. L 85, 28.3.1987, s. 40. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[107] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[108] Úř. věst. L 368, 31.12.1991, s. 21. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2001/181/ES (Úř. věst. L 66, 8.3.2001, s. 39).

[109] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[110] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[111] Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2000/47/ES (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 73).

[112] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[113] Úř. věst. L 52, 27.2.1992, s. 1.

[114] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[115] Úř. věst. L 214, 24.8.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 649/98 (Úř. věst. L 88, 24.3.1998, s. 7).

[116] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[117] Úř. věst. L 11, 14.1.1994, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 3288/94 (Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 83).

[118] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[119] Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2506/95 (Úř. věst. L 258, 28.10.1995, s. 3).

[120] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[] Úř. věst. L 309, 29.11.1996, s. 1.

[] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[] Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1.

[] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[] Úř. věst. L 107, 7.4.1998, s. 10.

[] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[] Úř. věst. L 120, 8.5.1999, s. 8.

[] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU