(ES) č. 787/2003NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 787/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení

Publikováno: Úř. věst. L 115, 9.5.2003, s. 18-24 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. května 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. května 2003 Nabývá účinnosti: 10. května 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 787/2003

ze dne 8. května 2003,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 509/2002 [2], a zejména na čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 [3] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2302/2002 [4] mimo jiné stanoví v odvětví mléka a mléčných výrobků prováděcí pravidla pro dovozní režimy stanovené v evropských dohodách mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a některými středoevropskými a východoevropskými zeměmi na straně druhé. Aby mohly být prováděny koncese stanovené rozhodnutími Rady 2003/263/ES [5], 2003/298/ES [6] a 2003/299/ES [7] o uzavření protokolů, kterými se upravují obchodní aspekty Evropských dohod zakládajících přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Polskou republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou na straně druhé, je nezbytné otevřít nové dovozní celní kvóty nebo navýšit některé stávající kvóty.

(2) Dovozní kvóty stanovené nařízením (ES) č. 2535/2001 se v zásadě otevírají pouze 1. července a 1. ledna, a proto je třeba stanovit novou lhůtu pro podání žádostí o dovozní licence od 1. do 25. května 2003, jakož i odchylku od článků 6, 12, 14 a 16 uvedeného nařízení.

(3) Rozhodnutí Rady 2003/18/ES [8], které schválilo protokol, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Rumunskem na straně druhé, s cílem přihlédnout k výsledkům jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích v zemědělství, zrušilo nařízení (ES) č. 2435/2000. V nařízení (ES) č. 2535/2001 je proto třeba nahradit odkazy na uvedené nařízení.

(4) Nařízením Rady (ES) č. 2286/2002 [9], kterým se stanoví režim použitelný pro zemědělské produkty a zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT), bylo zrušeno nařízení (ES) č. 1706/98. V nařízení (ES) č. 2535/2001 je proto třeba nahradit odkazy na uvedené nařízení.

(5) Čl. 12 první pododstavec nařízení (ES) č. 2535/2001 stanoví, že každý hospodářský subjekt může na tutéž kvótu podat pouze jednu žádost o licenci. Výjimka je stanovena v případě kvót pro produkty pocházející z České republiky a Slovenské republiky, jejichž čísla kvót jsou stejná, protože tyto dvě země byly dříve jednou zemí. Čísla kvót těchto zemí jsou od 1. května 2003 odlišná. Tuto výjimku je tudíž třeba zrušit.

(6) Nařízení Rady (ES) č. 312/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se ze strany Společenství provádějí celní předpisy stanovené v Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé [10], stanoví správu kvóty č. 09.1924 podle zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě", v souladu s články 308a až 308c nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterými se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [11], naposledy pozměněného nařízením Komise (ES) č. 444/2002 [12]. Musí být stanoven režim pro dovozní licence v případech, kdy jsou kvóty spravovány tímto způsobem.

(7) V důsledku toho je třeba nařízení (ES) č. 2535/2001 změnit.

(8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1. v článku 5 se písmena b) a c) nahrazují tímto:

"b) kvót stanovených v nařízeních Rady (ES) č. 1151/2002 [13], (ES) č. 1361/2002 [14], (ES) č. 1362/2002 [15] a (ES) č. 1408/2002 [16] a v rozhodnutích Rady 2003/18/ES [17], 2003/263/ES [18], 2003/298/ES [19] a 2003/299/ES [20];

c) kvót stanovených v nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 [21];".

2. v článku 12 prvním pododstavci se zrušuje druhá věta;

3. v hlavě 2 se vkládá nová kapitola Ia, která zní:

"KAPITOLA IA DOVOZ V RÁMCI KVÓT SPRAVOVANÝCH V SOULADU S ČLÁNKY 308a až 308c NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2454/93

Článek 19a

1. V případě kvóty stanovené v nařízení Rady (ES) č. 312/2003 [*] Úř. věst. L 46, 20.2.2003, s. 1. a uvedené v příloze VIIa tohoto nařízení se použijí články 308a až 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

2. Aniž je dotčena hlava II nařízení (ES) č. 1291/2000, dovoz v rámci kvót uvedených v odstavci 1 je podmíněn předložením dovozní licence.

3. Výše jistoty uvedená v čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 činí 10 eur na 100 kg čisté hmotnosti produktů.

V žádosti o licenci, jakož i v samotné licenci je v kolonce 16 uveden osmimístný kód KN. Licence je platná pouze pro produkt označený uvedeným kódem.

Licence je platná ode dne skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 do konce třetího následujícího měsíce.

Licence se vydává nejpozději v pracovní den následujícím po dni, kdy byla žádost podána.

4. Použití snížené celní sazby podléhá předložení dokladu o původu vydaného podle přílohy III dohody s Chilskou republikou."

.

4. v čl. 20 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

"a) v nařízení (ES) č. 2286/2002;".

5. příloha I se mění takto:

a) v části I. B se body 1, 2 a 3 nahrazují zněním přílohy I tohoto nařízení;

b) část I. C se nahrazuje zněním přílohy II tohoto nařízení;

6. část II. A přílohy II se nahrazuje zněním přílohy III tohoto nařízení.

7. příloha obsažená v příloze IV tohoto nařízení se vkládá jako příloha VIIa.

Článek 2

Pro kvóty otevřené dne 1. května 2003 a uvedené v bodech 1, 2 a 3 části B přílohy I nařízení (ES) č. 2535/2001 ve znění tohoto nařízení se použijí tato pravidla:

1. Odchylně od článku 6 a čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 2535/2001 mohou být žádosti o dovozní licence podávány od 1. do 25. května 2003.

Žádost o licenci se vztahuje nejvýše na 10 % množství kvóty otevřené dne 1. května 2003 a nejméně na 10 tun.

2. Odchylně od článku 12 nařízení (ES) č. 2535/2001, hospodářské subjekty, které během lhůty pro podání od 1. do 10. ledna 2003 podaly žádost o dovozní licenci, mohou podat další žádost na stejnou kvótu na základě tohoto nařízení.

3. Čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec nařízení (ES) č. 2535/2001 se nepoužije.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2003.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2003.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48.

[2] Úř. věst. L 79, 22.3.2002, s. 15.

[3] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29.

[4] Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 78.

[5] Úř. věst. L 97, 15.4.2003, s. 53.

[6] Úř. věst. L 107, 30.4.2003, s. 12

[7] Úř. věst. L 107, 30.4.2003, s. 36.

[8] Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 18.

[9] Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5.

[10] Úř. věst. L 46, 20.2.2003, s. 1.

[11] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

[12] Úř. věst. L 68, 12.3.2002, s. 11.

[13] Úř. věst. L 170, 29.6.2002, s. 15.

[14] Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 1.

[15] Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 13.

[16] Úř. věst. L 205, 2.8.2002, s. 9.

[17] Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 18.

[18] Úř. věst. L 97, 15.4.2003, s. 53.

[19] Úř. věst. L 107, 30.4.2003, s. 12.

[20] Úř. věst. L 107, 30.4.2003, s. 36.

[21] Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

1. Produkty pocházející z Polska

Číslo kvóty | Kód KN | Popis (1) (2) | Použitelná celní sazba (% cla DNV) | Roční množství (v tunách) od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2003 | Množství otevřená dne 1. 7. 2002 (3) | Množství otevřená dne 1. 1. 2003 (3) | Množství otevřená dne 1. 5. 2003 | Roční množství (v tunách) od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2004 | Roční nárůst od 1. 7. 2004 |

09.4813 | 040210190402211904022199 | | Bez cla | 12575 | 6000 | 6000 | 575 | 14300 | 1 430 |

0.94814 | 040510110405101904051030040510500405109004052090 | | Bez cla | 7545 | 3600 | 3600 | 345 | 8580 | 860 |

09.4815 | 0406 | | Bez cla | 11318 | 5400 | 5400 | 518 | 12870 | 1 290 |

2. Produkty pocházející z České republiky

Číslo kvóty | Kód KN | Popis (1) (2) | Použitelná celní sazba (% cla DNV) | Roční množství (v tunách) od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2003 | Množství otevřená dne 1. 7. 2002 (3) | Množství otevřená dne 1. 1. 2003 (3) | Množství otevřená dne 1. 5. 2003 | Roční množství (v tunách) od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2004 | Roční nárůst od 1. 7. 2004 |

09.4611 | 0402 | | Bez cla | 4188 | 1438 | 1438 | 1312 | 5500 | 0 |

09.4636 | 040310110403101304031019040310310403103304031039040390110403901304039019040390310403903304039039040390510403905304039059040390610403906304039069 | | Bez cla | 150 | — | — | 150 | 300 | 0 |

09.4637 | 0404 | | Bez cla | 300 | — | — | 300 | 600 | 0 |

09.4612 | 0405101104051019040510300405105004051090040520900405901004059090 | | Bez cla | 1375 | 625 | 625 | 125 | 1500 | 0 |

09.4613 | 0406 | | Bez cla | 6630 | 3315 | 3315 | — | 7395 | 765 |

3. Produkty pocházející ze Slovenské republiky

Číslo kvóty | Kód KN | Popis (1) (2) | Použitelná celní sazba (% cla DNV) | Roční množství (v tunách) od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2003 | Množství otevřená dne 1. 7. 2002 (3) | Množství otevřená dne 1. 1. 2003 (3) | Množství otevřená dne 1. 5. 2003 | Roční množství (v tunách) od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2004 | Roční nárůst od 1. 7. 2004 |

09.4641 | 0402 | | Bez cla | 2500 | 750 | 750 | 1000 | 3500 | 0 |

09.4645 | 0403101104031013040310190403103104031033040310390403901104039013040390190403903104039033040390390403905104039053040390590403906104039063040390690404 | | Bez cla | 250 | — | — | 250 | 500 | 0 |

09.4642 | 0405101104051019040510300405105004051090040520900405901004059090 | | Bez cla | 750 | 375 | 375 | — | 750 | 0 |

09.4643 | 0406 | | Bez cla | 2930 | 1430 | 1430 | 70 | 3000 | 300 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

"

PŘÍLOHA IC

Celní kvóty uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 2286/2002

Pořadové číslo kvóty | Kód KN | Popis | Země původu | Kvóta od 1. ledna do 31. prosince (v tunách) | Snížení cla |

roční | půlroční |

09.4026 | 0402 | Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla | AKT | 1000 | 500 | 65 % |

09.4027 | 0406 | Sýry a tvaroh | AKT | 1000 | 500 | 65 % |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

"

PŘÍLOHA IIA

Koncese uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 2286/2002

Kód KN | Popis | Snížení cla (%) |

0401 | | 16 |

04031011 až04031039 | | 16 |

04039011 až04039069 | | 16 |

0404 | | 16 |

040510 | | 16 |

04052090 | | 16 |

040590 | | 16 |

17021100 | | 16 |

17021900 | | 16 |

21069051 | | 16 |

23091015 | | 16 |

23091019 | | 16 |

23091039 | | 16 |

23091059 | | 16 |

23091070 | | 16 |

23099035 | | 16 |

23099039 | | 16 |

23099049 | | 16 |

23099059 | | 16 |

23099070 | | 16 |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

"

PŘÍLOHA VIIa

Celní kvóta podle přílohy I dohody o přidružení Chilské republiky

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Použitelná celní sazba (% cla DNV) | Roční množství (v tunách) (základ = kalendářní rok) | Roční nárůst od roku 2005 |

Od 1. 2. 2003 do 31. 12. 2003 | 2004 |

09.1924 | 0406 | Sýry a tvaroh | Bez cla | 1375 | 1500 | 75 |

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU