(ES) č. 437/2003Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek

Publikováno: Úř. věst. L 66, 11.3.2003, s. 1-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. února 2003 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 31. března 2003 Nabývá účinnosti: 31. března 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003

ze dne 27. února 2003

o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 285 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Aby orgány Společenství mohly vykonávat úkoly, které jim byly svěřeny v rámci politiky letecké dopravy Společenství a budoucího rozvoje společné dopravní politiky, měly by mít k dispozici srovnatelné, souvislé, synchronizované a pravidelné statistické údaje o rozsahu a vývoji letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek v rámci Společenství a do nebo ze Společenství.

(2) V současnosti neexistují takové souhrnné statistiky celého Společenství.

(3) Rozhodnutí Rady 1999/126/ES ze dne 22. prosince 1998 o statistickém programu Společenství na období 1998 až 2002 [4] vyjádřilo potřebu vytvoření takové statistiky.

(4) Společný sběr údajů na srovnatelném nebo harmonizovaném základě umožňuje vytvoření integrovaného systému se spolehlivými, souvislými a pohotovými informacemi.

(5) Údaje o letecké přepravě cestujících, zboží a poštovních zásilek by měly být, pokud je to možné, slučitelné s mezinárodními údaji poskytovanými Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) a případně porovnatelné mezi členskými státy a s údaji za jiné druhy dopravy.

(6) Po určité době by Komise měla předložit zprávu umožňující vyhodnotit uplatňování tohoto nařízení.

(7) V souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy je vytvoření společných statistických norem jediným opatřením, které umožňuje na úrovni Společenství účinně provádět zjišťování harmonizovaných údajů. Tyto normy by měly být provedeny ve všech členských státech v rámci pravomocí orgánů a institucí příslušných pro sestavování úředních statistik.

(8) Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství [5] stanoví referenční rámec pro toto nařízení.

(9) Opatření nezbytná pro provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [6].

(10) Proběhly konzultace s Výborem pro statistické programy, zřízeným rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [7].

(11) Opatření pro větší spolupráci při využívání letiště v Gibraltaru byla schválena v Londýně dne 2. prosince 1987 Španělským královstvím a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska ve společném prohlášení ministrů zahraničních věcí těchto dvou zemí a tento režim se dosud nestal použitelným,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cíl

Členské státy vypracovávají statistiky obchodní letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek, jakož i pohybu civilních letadel na letiště nebo z letišť Společenství, s výjimkou letů pro účely státu.

Článek 2

Gibraltar

1. Toto nařízení se použije pro letiště Gibraltar, aniž jsou dotčeny právní postoje Španělského království a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ve sporech o suverenitu nad územím, kde se letiště nachází.

2. Použitelnost tohoto nařízení pro letiště v Gibraltaru se pozastavuje, dokud nebude zaveden režim stanovený ve společném prohlášení ministrů zahraničních věcí Španělského království a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ze dne 2. prosince 1987. Vlády Španělska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska budou Radu o tomto datu informovat.

Článek 3

Charakteristika sběru údajů

1. Každý členský stát sbírá statistické údaje týkající se těchto ukazatelů:

a) cestující;

b) zboží a poštovní zásilky;

c) letové úseky;

d) nabízení místa pro cestující;

e) pohyby letadel.

Statistické ukazatele jednotlivých oblastí, nomenklatury pro jejich klasifikaci, četnost zjišťování a definice jsou uvedeny v přílohách I a II.

2. Členské státy sbírají údaje uvedené v příloze I pro všechna letiště Společenství na svém území, kde doprava přesahuje 150000 jednotek cestujících ročně.

Komise sestaví seznam letišť Společenství, na něž se vztahuje první pododstavec, který v případě potřeby aktualizuje postupem podle čl. 11 odst. 2.

3. S výjimkou letišť s pouze příležitostnou obchodní dopravou předkládají členské státy za letiště neuvedená v odstavci 2 pouze roční údaje podle tabulky C1 v příloze I.

4. Odchylně od odstavců 2 a 3 mohou členské státy postupem podle čl. 11 odst. 2 předkládat, po omezenou dobu nepřesahující tři roky od 1. ledna 2003, údaje méně úplné než podle přílohy I za letiště:

a) s méně než 150000 jednotek cestujících ročně, u kterých se ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost neprovádí sběr údajů podle přílohy I;

b) a u kterých se zavedení nového systému sběru údajů ukáže jako velmi obtížné.

5. Odchylně od odstavce 2 mohou členské státy postupem podle čl. 11 odst. 2 do 31. prosince 2003 předkládat pouze existující údaje za letiště:

a) u kterých se ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost neprovádí sběr údajů podle tabulky B1 v příloze I;

b) a u kterých se zavedení nového systému sběru údajů ukáže jako velmi obtížné.

Článek 4

Sběr údajů

1. Sběr údajů vychází pokud možno z dostupných zdrojů, aby bylo zatížení respondentů co nejmenší.

2. Respondenti, na něž se členské státy obrátí se žádostí o poskytnutí údajů, jsou povinni poskytnout pravdivé a úplné údaje v určené lhůtě.

Článek 5

Přesnost statistik

Sběr údajů se provádí vyčerpávajícím způsobem, nejsou-li postupem podle čl. 11 odst. 2 stanoveny jiné normy přesnosti.

Článek 6

Zpracování údajů

Členské státy používají při zpracování údajů metody, které zajišťují, že údaje sbírané podle článku 3 vyhovují normám přesnosti podle článku 5.

Článek 7

Předávání výsledků

1. Členské státy předávají Statistickému úřadu Evropských společenství výsledky zpracování údajů podle článku 6, včetně údajů prohlášených členskými státy za důvěrné na základě vnitrostátních právních předpisů nebo zvyklostí týkajících se důvěrnosti statistických údajů, v souladu s nařízením (ES) č. 322/97.

2. Výsledky se předávají v podobě datových souborů podle přílohy I. Soubory a prostředky používané pro předávání stanoví Komise postupem podle čl. 11 odst. 2.

3. První sledované období začíná dnem 1. ledna 2003. Výsledky se předávají co nejdříve, nejpozději však do šesti měsíců po skončení sledovaného období.

Článek 8

Šíření

1. Způsob, jakým Komise zveřejňuje nebo šíří statistické výsledky, bude stanoven postupem podle čl. 11 odst. 2.

2. Komise šíří a poskytuje odpovídající statistické výsledky členským státům s četností, která odpovídá četnosti předávání výsledků.

Článek 9

Zprávy

1. Na žádost Komise sdělí členské státy všechny informace o metodách sběru údajů. Členské státy rovněž případně sdělí Komisi všechny podstatné změny metod sběru.

2. Po uplynutí období tří let sběru údajů předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o zkušenostech z uplatňování tohoto nařízení, a zejména článků 7 a 8.

Článek 10

Prováděcí pravidla

Komise stanoví postupem podle čl. 11 odst. 2 prováděcí pravidla k tomuto nařízení, včetně opatření pro přizpůsobení hospodářskému a technickému vývoji, zejména:

- přizpůsobení specifikací v přílohách tohoto nařízení,

- přizpůsobení charakteristik sběru údajů (článek 3),

- seznam letišť Společenství podle čl. 3 odst. 2,

- přesnost statistik (článek 5),

- popis datových souborů, kódy a prostředky používané pro předávání výsledků Komisi (článek 7),

- šíření statistických výsledků (článek 8).

Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy zřízený článkem 1 rozhodnutí 89/382/EHS, Euratom.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. února 2003.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

M. Chrisochoïdis

[1] Úř. věst. C 325, 6.12.1995, s. 11.

[2] Úř. věst. C 39, 12.2.1996, s. 25.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 29. února 1996 (Úř. věst. C 78, 18.3.1996, s. 28), potvrzené dne 16. září 1999 (Úř. věst. C 54, 25.2.2000, s. 79), společný postoj Rady ze dne 30. září 2002 (Úř. věst. C 275 E, 12.11.2002, s. 33) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. L 42, 16.2.1999, s. 1.

[5] Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.

[6] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

STRUKTURA ZÁZNAMU ÚDAJŮ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT EUROSTATU

A. DATABÁZE LETOVÉHO ÚSEKU (MINIMÁLNĚ ČTVRTLETNÍ ÚDAJE)

Údaje o "letovém úseku" se vztahují pouze na obchodní lety.

Formát datového souboru

Prvek | Typ | Klasifikace | Jednotka |

Tabulka | 2 písmena | A1 | |

Vykazující země | 2 písmena | (1)ICAO kód země | |

Sledovaný rok | 2 číslice | yy | |

Sledované období | 2 číslice | (2)Statra 291 rev., duben 1991 | |

Vykazující letiště | 4 písmena | (3)ICAO | |

Následující/předchozí letiště | 4 písmena | (3)ICAO | |

Přílet/odlet | 1 číslice | 1 = přílet 2 = odlet | |

Pravidelné/nepravidelné lety | 1 číslice | 1 = pravidelný 2 = nepravidelný | |

Let určený k přepravě cestujících/let určený výhradně k přepravě zboží a poštovních zásilek | 1 číslice | 1 = let určený k přepravě cestujících 2 = let určený výhradně k přepravě věcí a pošty | |

Informace o leteckém dopravci | | (4)je třeba stanovit | |

Typ letadla | 4 písmena | (5)ICAO + kód aerotaxi | |

Cestující na palubě | 12 číslic | | Cestující |

Zboží a poštovní zásilky | 12 číslic | | Tuny |

Lety | 12 číslic | | Počet letů |

Nabízená místa pro cestující | 12 číslic | | Počet sedadel |

B. DATABÁZE MATICE LETŮ (O/D MATICE) (MINIMÁLNĚ ČTVRTLETNÍ DATA)

Údaje "o počátku a místě určení letů" se vztahují pouze na obchodní lety.

Formát datového souboru

Prvek | Typ | Klasifikace | Jednotka |

Tabulka | 2 písmena | B1 | |

Vykazující země | 2 písmena | (1)ICAO kód země | |

Sledovaný rok | 2 číslice | yy | |

Sledované období | 2 číslice | (2)Statra 291 rev., duben 1991 | |

Vykazující letiště | 4 písmena | (3)ICAO | |

Počátek letu/místo určení letu | 4 písmena | (3)ICAO | |

Přílet/odlet | 1 číslice | 1 = přílet 2 = odlet | |

Pravidelné/nepravidelné lety | 1 číslice | 1 = pravidelný 2 = nepravidelný | |

Let určený k přepravě cestujících/let určený výhradně k přepravě zboží a poštovních zásilek | 1 číslice | 1 = let určený k přepravě cestujících 2 = let určený výhradně k přepravě věcí a pošty | |

Informace o leteckém dopravci | | (4)je třeba stanovit | |

Cestující na palubě | 12 číslic | | Cestující |

Zboží a poštovní zásilky naložené/vyložené | 12 číslic | | Tuny |

C. DATABÁZE LETIŠŤ (MINIMÁLNĚ ROČNÍ ÚDAJE)

"Údaje o letištích" se vztahují pouze na obchodní lety, s výjimkou "celkového počtu pohybů letadel", který zahrnuje všechny pohyby letadel.

Formát datového souboru

Prvek | Typ | Klasifikace | Jednotka |

Tabulka | 2 písmena | C1 | |

Vykazující země | 2 písmena | (1)ICAO kód země | |

Sledovaný rok | 2 číslice | yy | |

Sledované období | 2 číslice | (2)Statra 291 rev., duben 1991 | |

Vykazující letiště | 4 písmena | (3)ICAO | |

Celkový počet cestujících | 12 číslic | | Cestující |

Celkový počet cestujících v přímém tranzitu | 12 číslic | | Cestující |

Celkové množství zboží a poštovních zásilek naložené/vyložené | 12 číslic | | Tuny |

Celkový počet pohybů letadel v obchodní letecké dopravě | 12 číslic | | Pohyby |

Celkový počet pohybů letadel | 12 číslic | | Pohyby |

KÓDY

1. Vykazující země

Použitelný systém kódování je odvozen ze seznamu ICAO označení státní příslušnosti.

Belgie EB

Dánsko EK

Francie LF

Německo ED

Řecko LG

Irsko EI

Itálie LI

Lucembursko EL

Nizozemsko EH

Portugalsko LP

Španělsko LE

Spojené království EG

Rakousko LO

Finsko EF

Švédsko ES

2. Sledované období

45 rok

21 leden až březen (první čtvrtletí)

22 duben až červen (druhé čtvrtletí)

23 červenec až září (třetí čtvrtletí)

24 říjen až prosinec (čtvrté čtvrtletí)

1 až 12 leden až prosinec (měsíc)

3. Letiště

Letištím jsou přiděleny kódy v souladu se čtyřpísmennými kódy ICAO podle dokumentu ICAO 7910.

4. Informace o leteckém dopravci

Informace týkající se leteckého dopravce. O kódování této proměnné se rozhodne postupem podle čl. 11 odst. 2.

5. Typ letadla

Typům letadel jsou přiděleny kódy v souladu s označením ICAO typů letadel podle dokumentu ICAO 8643.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

DEFINICE

Letiště Společenství

Jakákoliv oblast v členském státě, na kterou se vztahuje Smlouva a která může sloužit k provozování obchodní letecké dopravy.

Obchodní letecká doprava

Dopravní let nebo série letů civilních letadel za úplatu na letiště nebo z letiště Společenství. Let může být pravidelný i nepravidelný.

Pravidelné lety

Lety, které splňují následující podmínky:

1. let vykonává letadlo pro přepravu cestujících, věcí nebo poštovních zásilek za úplatu tak, že při každém letu jsou veřejnosti nabízena k zakoupení jednotlivá místa (buď přímo leteckým dopravcem, nebo jeho oprávněnými zástupci);

2. lety slouží k přepravě mezi dvěma nebo více stálými letišti buď

a) podle zveřejněného letového řádu, nebo

b) jsou lety tak pravidelné nebo časté, že zjevně tvoří systematickou řadu.

Nepravidelné lety

Lety za úplatu jiné než uvedené v definici pravidelných letů, včetně letů aerotaxi.

Lety určené k přepravě cestujících

Všechny lety přepravující jednoho nebo více platících cestujících a lety uvedené v letových řádech jako lety určené k přepravě cestujících.

Lety určené výhradně pro přepravu věcí a poštovních zásilek

Pravidelný i nepravidelný let provozovaný letadly pro přepravu nákladů jiných než cestujících, tj. zboží a poštovních zásilek.

Lety pro účely státu

Lety vojenských, celních, policejních, diplomatických a požárních letadel.

Jednotky cestujících

Pro účely sestavení seznamu letišť Společenství podle čl. 3 odst. 2 a na přechodné období podle čl. 3 odst. 4 se jedna jednotka cestujících rovná buď jednomu cestujícímu, nebo 90 kilogramům zboží a poštovních zásilek.

Letecký dopravce

Subjekt provozující leteckou dopravu s platnou licencí. Tvoří-li tyto subjekty společný podnik nebo používají-li jiná smluvní ustanovení, podle nichž jsou dva nebo více z nich samostatně odpovědné za nabídku a prodej produktů letecké dopravy pro jeden let nebo kombinaci letů, uvádí se subjekt, který let skutečně provádí.

Letový úsek

Letový úsek je provoz letadla od startu do jeho následujícího přistání. Při stanovení letového úseku se nebere v úvahu technické přistání a charakter přepravy (cestující, zboží, poštovní zásilky).

Lety

Počet letů vykonaných mezi letišti vykazovaného letového úseku.

Cestující na palubě

Všichni cestující, jejichž cesta začíná nebo končí na vykazujícím letišti, včetně přistupujících cestujících a cestujících v přímém tranzitu.

Cestující v přímém tranzitu

Cestující, kteří pokračují v cestě se stejným číslem letu.

Zboží a poštovní zásilky

Všechny věci na palubě včetně expresních a diplomatických zásilek, nikoli však zásoby na palubě a zavazadla cestujících.

Nabízená místa pro cestující

Celkový počet sedadel pro cestující, která lze nabídnout k prodeji mezi letišti vykazovaného letového úseku (s výjimkou sedadel, která z důvodu omezení maximální hmotnosti nejsou pro přepravu cestujících k dispozici). Nejsou-li k dispozici údaje o přesné konfiguraci sedadel v letadle, mohou být uvedeny přibližné údaje.

Počátek/místo určení letu

Přeprava letem se stejným číslem rozdělená na dvojice letišť podle místa nástupu/nakládky a místa výstupu/vykládky. (Není-li pro cestující nebo zboží letiště nástupu/nakládky známo, považuje se za místo nástupu/nakládky počátek letu; podobně není-li známo letiště příletu, považuje se za místo výstupu/vykládky konec letu).

Počet přepravených cestujících

Zahrnuje všechny cestující, jejichž cesta začíná nebo končí na vykazujícím letišti s výjimkou cestujících v přímém tranzitu.

Zboží a poštovní zásilky naložené/vyložené

Všechny věci naložené nebo vyložené včetně expresních a diplomatických zásilek, nikoli však zásoby na palubě a zavazadla cestujících.

Celkový počet pohybů letadel

Všechny starty a přistání letadel (mimo vojenských letadel). Zahrnují se lety letadel provádějící letecké práce (zemědělské, stavební, fotografické, průzkumné, výcvikové a ostatní lety bez úplaty).

Celkový počet pohybů letadel u obchodních letů

Všechny starty a přistání civilních letadel za úplatu.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU