(ES) č. 210/2003Nařízení Komise (ES) č. 210/2003 ze dne 3. února 2003, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, pokud jde o vynětí půdy z produkce v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek v některých regionech Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 28, 4.2.2003 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 3. února 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. února 2003 Nabývá účinnosti: 15. února 2003
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2004

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 210/2003

ze dne 3. února 2003,

kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, pokud jde o vynětí půdy z produkce v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek v některých regionech Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 ze dne 17. května 1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1038/2001 [2], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V rámci obecného režimu uvedeného v čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 1251/1999 je nárok na platbu na plochu podmíněn povinností vynětí půdy z produkce.

(2) Prováděcí pravidla stanovená nařízením Komise (ES) č. 2316/1999 [3] naposledy pozměněným nařízením (ES) č. 327/2002 [4] stanoví, že období vynětí půdy z produkce musí začít nejpozději 15. ledna a že na půdě vyňaté z produkce není povolena žádná zemědělská produkce.

(3) V důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek nemohou producenti v různých regionech některých členských států sklízet před 15. lednem 2003 na půdě vyňaté z produkce v hospodářském roce 2003/2004 některé plodiny, zejména brambory, kukuřici nebo cukrovou řepu a krmnou řepu. Za těchto okolností a jako výjimečné opatření by mělo být producentům na jejich vlastní žádost povoleno sklízet plodiny alespoň do 28. února 2003, aniž by to bránilo uznání dotčené půdy za půdu vyňatou z produkce, pokud producent prokáže, že byly splněny příslušné podmínky.

(4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pokud může producent při podání žádosti u příslušného orgánu dotčeného členského státu prokázat, že

- v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek nebo pozdního výsevu nebylo možné provést sklizeň před 15. lednem 2003,

- sklizeň byla provedena nejpozději do 28. února 2003,

- všechny ostatní podmínky vztahující se na půdu vyňatou z produkce byly splněny,

považují se dotčené plochy odchylně od čl. 19 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 2316/1999 za řádně vyňaté z produkce v hospodářském roce 2003/2004.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 15. ledna 2003.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. února 2003.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 1.

[2] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 16.

[3] Úř. věst. L 280, 30.10.1999, s. 43.

[4] Úř. věst. L 51, 22.2.2002, s. 14.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU