2003/124/ESSměrnice Komise 2003/124/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o definici a uveřejňování důvěrných informací a definici manipulace s trhem (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 339, 24.12.2003, s. 70-72 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 22. prosince 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 24. prosince 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 596/2014 Pozbývá platnosti: 2. července 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise 2003/124/ES

ze dne 22. prosince 2003,

kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o definici a uveřejňování důvěrných informací a definici manipulace s trhem

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) [1], a zejména na čl. 1 odst. 2 a čl. 6 odst. 10 první, druhou a třetí odrážku uvedené směrnice,

po konzultaci Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry [2] pro účely technické pomoci,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozumní investoři opírají svá investiční rozhodnutí o informace, které již mají k dispozici ("informace dostupné ex ante"). Proto by otázka, zda by mohl rozumný investor vzít při investičním rozhodnutí v úvahu konkrétní informaci, měla být hodnocena na základě informací dostupných ex ante. Takové hodnocení musí posoudit předpokládaný dopad informací, zejména s ohledem na souhrn souvisejících činností dotyčného emitenta, spolehlivost zdroje informací a jiné tržní proměnné, které mohou za daných okolností ovlivnit příslušný finanční nástroj nebo odvozený finanční derivát.

(2) Ex post informace se mohou použít ke ověření předpokladu citlivosti ceny na informace ex ante, neměly by se však použít proti někomu, kdo došel k rozumným závěrům na základě ex ante informací, které měl k dispozici.

(3) Právní jistota účastníků trhu by se měla zvýšit díky užšímu vymezení dvou prvků, jež jsou zásadní pro definici důvěrné informace, a sice přesné povahy takové informace a významu jejího možného dopadu na ceny finančních nástrojů nebo odvozených finančních derivátů.

(4) Ochrana investorů nevyžaduje pouze včasné uveřejnění důvěrných informací emitenty. Vyžaduje rovněž, aby takové uveřejnění bylo pokud možno co nejrychlejší a nejsynchronizovanější pro všechny kategorie investorů ve všech členských státech, v nichž emitent požádal o přijetí svých finančních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu nebo přijetí bylo schváleno, aby byl na úrovni Společenství rovný přístup investorů k těmto informacím a aby se předcházelo obchodování zasvěcených osob. K tomuto účelu mohou členské státy úředně stanovit mechanismy, které budou pro takové uveřejňování používány.

(5) Aby byly chráněny oprávněné zájmy emitentů, mělo by být za přesně definovaných konkrétních podmínek přípustné pozdržet uveřejnění důvěrných informací. Ochrana investorů však vyžaduje, aby byly informace v takových případech uchovávány v utajení, aby se předcházelo obchodování zasvěcených osob.

(6) Za účelem usměrňování účastníků trhu i příslušných orgánů, musí být při zkoumání potenciálního manipulujícího jednání brány v úvahu určité signály.

(7) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Důvěrné informace

1. Pro účely čl. 1 bodu 1 směrnice 2003/6/ES se informace považuje za "přesné povahy", pokud zmiňuje souhrn okolností, který existuje nebo u kterého lze rozumně očekávat, že bude existovat, nebo událost, k níž došlo nebo u níž lze rozumně očekávat, že k ní dojde, a pokud je dostatečně konkrétní, aby bylo možné na jejím základě dojít k závěru ohledně možného dopadu takového souhrnu okolností či takové události na ceny finančních nástrojů nebo odvozených finančních derivátů.

2. Pro účely čl. 1 bodu 1 směrnice 2003/6/ES se "která, kdyby byla uveřejněna, by pravděpodobně měla významný dopad na ceny těchto finančních nástrojů nebo na ceny odvozených finančních derivátů" rozumí informace, kterou by rozumný investor pravděpodobně použil jako součást základu pro svá investičních rozhodnutí.

Článek 2

Prostředky a lhůty pro uveřejňování důvěrných informací

1. Pro účely čl. 6 odst. 1 směrnice 2003/6/ES se použijí čl. 102 odst. 1 a článek 103 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES [3].

Členské státy dále zajišťují, aby emitent uveřejnil důvěrnou informaci způsobem, který umožňuje rychlý přístup a úplné, správné a včasné zhodnocení informace ze strany veřejnosti.

Kromě toho členské státy zajišťují, aby emitent nespojoval způsobem, který může být zavádějící, poskytnutí důvěrných informací veřejnosti s prosazením svých činností na trhu.

2. Členské státy zajišťují, aby se mělo za to, že emitenti splnili čl. 6 odst. 1 první pododstavec směrnice 2003/6/ES, pokud po tom, co nastal souhrn okolností nebo událost, třebaže dosud ještě neformalizované, o tom emitenti rychle informovali veřejnost.

3. Jakékoli významné změny, které se týkají již uveřejněných důvěrných informací, se uveřejňují okamžitě poté, co nastaly, stejnou cestou, jaká byla použita při uveřejnění původních informací.

4. Členské státy požadují, aby emitenti s náležitou péčí zajistili, aby uveřejnění důvěrných informací bylo pokud možno co nejsynchronizovanější pro všechny kategorie investorů ve všech členských státech, v nichž tito emitenti požádali o přijetí svých finančních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu nebo přijetí bylo schváleno.

Článek 3

Oprávněné zájmy ospravedlňující pozdržení uveřejnění a důvěrnost

1. Pro účely čl. 6 odst. 2 směrnice 2003/6/ES se mohou oprávněné zájmy týkat zejména následujících okolností, jejichž výčet není úplný:

a) probíhající jednání nebo související okolnosti, pokud by výsledek nebo obvyklý průběh jednání mohly být ovlivněny uveřejněním. Zejména v případě, že je finanční životaschopnost emitenta ve vážném a bezprostředním ohrožení, třebaže nikoli v oblasti působnosti úpadkového práva, může být uveřejnění informací pozdrženo o omezenou dobu, pokud by takové uveřejnění vážně ohrozilo zájmy stávajících a potenciálních akcionářů závažným narušením závěru konkrétních jednání, jejichž cílem je zajistit dlouhodobé finanční oživení emitenta;

b) rozhodnutí přijatá nebo smlouvy uzavřené řídícím orgánem emitenta, které musí schválit jiný orgán emitenta, aby se staly platnými, pokud struktura uvedeného emitenta vyžaduje oddělení těchto orgánů, jestliže by uveřejnění těchto informací před jejich schválením společně se současným oznámením, že ještě musí dojít ke schválení, ohrozilo správné vyhodnocení informací ze strany veřejnosti.

2. Pro účely čl. 6 odst. 2 směrnice 2003/6/ES členské státy požadují, aby za účelem zajištění utajení důvěrných informací kontroloval emitent přístup k takovým informacím, a zejména aby

a) zavedl účinná opatření pro zamezení přístupu k takovým informacím osobám, které je nepotřebují pro výkon své funkce v rámci emitenta;

b) přijal nezbytná opatření s cílem zajistit, aby každá osoba s přístupem k takovým informacím uznala vyplývající právní povinnosti a aby si byla vědoma sankcí za zneužití nebo neoprávněné šíření takových informací;

c) uplatňoval opatření, díky nimž je možné okamžité uveřejnění relevantní důvěrné informace v případě, že není schopen zajistit její utajení, aniž je dotčen čl. 6 odst. 3 druhý pododstavec směrnice 2003/6/ES.

Článek 4

Manipulující jednání související s nesprávnými nebo zavádějícími signály a se zajištěním ceny

Pro účely čl. 1 bodu 2 písm. a) směrnice 2003/6/ES, a aniž jsou dotčeny příklady uvedené v odst. 2 bodu 2 uvedeného článku, zajistí členské státy, aby příslušné orgány a účastníci trhu při posuzování operací nebo příkazů brali v úvahu následující signály, jejichž výčet není úplný a které nemusí nezbytně samy o sobě být považovány za tržní manipulaci:

a) míra, do jaké vydané příkazy nebo uskutečněné operace představují významný podíl denního objemu operací s příslušným finančním nástrojem na dotčeném regulovaném trhu, zejména když tyto činnosti vedou k významné změně ceny finančního nástroje;

b) míra, do jaké příkazy vydané nebo operace uskutečněné osobami s významnou kupní či prodejní pozicí ohledně finančního nástroje vedou k významné změně ceny tohoto nástroje nebo odpovídajícího derivátu či podkladového nástroje, které byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu;

c) zda uskutečněné operace nevedou ke změně skutečného vlastníka finančního nástroje přijatého k obchodování na regulovaném trhu;

d) míra, do jaké vydané příkazy nebo uskutečněné operace zahrnují změny pozic během krátkého období a představují významný podíl denního objemu operací s příslušným finančním nástrojem na dotyčném regulovaném trhu a do jaké mohou být spojené s významnými změnami ceny finančního nástroje přijatého k obchodování na regulovaném trhu;

e) míra, v jaké se vydané příkazy nebo uskutečněné operace koncentrují v krátkém časovém úseku burzovního dne a do jaké vedou k takové změně ceny, která bude následně opačná;

f) míra, do jaké vydané příkazy mění nejlepší oznámené nabídkové či poptávkové ceny finančního nástroje přijatého k obchodování na regulovaném trhu nebo obecněji oznámenou knihu příkazů, ke které mají účastníci trhu přístup, a do jaké jsou odstraněny před vlastní realizací;

g) míra, do jaké jsou příkazy vydány nebo operace uskutečněny v konkrétní chvíli nebo přibližně ve chvíli, kdy se počítají referenční ceny, ceny úhrady a ocenění, a do jaké to vede ke změnám kurzů, které mají vliv na takové ceny a ocenění.

Článek 5

Manipulující jednání související s využíváním fiktivních prostředků nebo s jakoukoli jinou formou klamání nebo lsti

Pro účely čl. 1 bodu 2 písm. b) směrnice 2003/6/ES, a aniž jsou dotčeny příklady uvedené v odst. 2 bodu 2 uvedeného článku, zajistí členské státy, aby příslušné orgány a účastníci trhu při posuzování operací nebo příkazů brali v úvahu následující signály, jejichž výčet není úplný a které nemusí nezbytně samy o sobě být považovány za tržní manipulaci:

a) zda vydaným příkazům nebo operacím uskutečněným osobami předchází nebo po nich následuje šíření nepravdivých či zavádějících informací týmiž osobami či osobami s nimi propojenými;

b) zda jsou příkazy vydány nebo zda jsou operace uskutečněny osobami předtím nebo potom, co tytéž osoby či osoby s nimi propojené vypracují nebo šíří analýzy či investiční doporučení, která jsou chybná či zkreslená nebo očividně ovlivněna materiálním zájmem.

Článek 6

Provedení

1. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 12. října 2004. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 7

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 8

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 2003.

Za Komisi

Frederik Bolkestein

člen Komise

[1] Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 16.

[2] Výbor byl zřízen rozhodnutím Komise 2001/527/ES (Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 43).

[3] Úř. věst. L 184, 6.7.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU