2003/123/ESSMĚRNICE RADY 2003/123/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se mění směrnice 90/435/EHS o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států

Publikováno: Úř. věst. L 7, 13.1.2004, s. 41-44 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 22. prosince 2003 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 2. února 2004 Nabývá účinnosti: 2. února 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2011/96/EU Pozbývá platnosti: 18. ledna 2012
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady 2003/123/ES

ze dne 22. prosince 2003,

kterou se mění směrnice 90/435/EHS o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 94 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice 90/435/EHS [3] zavedla společná pravidla pro výplaty dividend a jiné rozdělování zisku, která mají být neutrální z hlediska hospodářské soutěže.

(2) Cílem směrnice 90/435/EHS je osvobodit dividendy a jiné formy rozdělování zisku vyplácené dceřinými společnostmi jejich mateřským společnostem od srážkových daní a zamezit dvojímu zdanění takových příjmů na úrovni mateřské společnosti.

(3) Zkušenosti získané při provádění směrnice 90/435/EHS ukázaly různé způsoby, kterými by bylo možné uvedenou směrnici zlepšit a rozšířit kladné účinky společných pravidel přijatých v roce 1990.

(4) Článek 2 směrnice 90/435/EHS definuje společnosti spadající do oblasti její působnosti. Příloha obsahuje seznam forem společností, na které se směrnice vztahuje. Některé formy společností nejsou v uvedeném seznamu v příloze zahrnuty, přestože tyto společnosti mají pro daňové účely sídlo v některém členském státě a jsou tam povinné ke korporační dani. Oblast působnosti směrnice 90/435/EHS by proto měla být rozšířena na další subjekty, které mohou vykonávat ve Společenství přeshraniční činnosti a které splňují všechny podmínky stanovené v uvedené směrnici.

(5) Dne 8. října 2001 přijala Rada nařízení (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti [4] (SE) a směrnici 2001/86/ES, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na účast zaměstnanců [5]. Obdobně přijala Rada dne 22. července 2003 nařízení (ES) č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE) [6] a směrnici 2003/72/ES, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na účast zaměstnanců [7]. Protože SE je akciová společnost a SCE je družstvo, a obě jsou tedy svou povahou obdobné jiným formám společností, na které se již směrnice 90/435/EHS vztahuje, měly by být SE a SCE přidány do seznamu obsaženého v příloze směrnice 90/435/EHS.

(6) Nové subjekty, které mají být zahrnuty do uvedeného seznamu, jsou poplatníky korporační daně v členském státě, v němž mají sídlo, ale některé jsou na základě své právní charakteristiky považovány jinými členskými státy za daňově transparentní. Členské státy, které na tomto základě považují poplatníky korporační daně, jež v nich nemají sídlo, za daňově transparentní, by jim měly poskytnout vhodné daňové úlevy pro příjmy, které tvoří část daňového základu mateřské společnosti.

(7) Aby bylo možné rozšířit výhody směrnice 90/435/EHS, měl by se minimální podíl, od něhož se jedna společnost považuje za mateřskou a druhá za dceřinou, postupně snížit z 25 % na 10 %.

(8) Výplata rozděleného zisku stálé provozovně mateřské společnosti a příjem rozděleného zisku touto provozovnou by měly zakládat stejné zacházení, které se používá mezi dceřinou a mateřskou společností. To by mělo zahrnovat i případy, kdy se mateřská a dceřiná společnost nacházejí ve stejném členském státě a stálá provozovna se nachází v jiném členském státě. Naproti tomu se zdá, že případy, kdy se stálá provozovna a dceřiná společnost nacházejí ve stejném členském státě, mohou být řešeny, aniž je dotčeno používání zásad stanovených ve Smlouvě, na základě vnitrostátních právních předpisů příslušného členského státu.

(9) V souvislosti se zacházením se stálými provozovnami je možné, že členské státy musí určit podmínky a právní nástroje, které jim umožní chránit své vnitrostátní daňové příjmy a bránit obcházení vnitrostátních právních předpisů v souladu se zásadami stanovenými ve Smlouvě a s ohledem na mezinárodně uznávaná daňová pravidla.

(10) Pokud jsou skupiny organizovány jako řetězce společností a zisk je rozdělován mateřské společnosti prostřednictvím řetězce dceřiných společností, mělo by se zabránit dvojímu zdanění buď osvobozením od daně, nebo daňovým zápočtem. V případě daňového zápočtu by měla mít mateřská společnost možnost odečíst každou daň zaplacenou kteroukoli dceřinou společností v řetězci, pokud jsou splněny požadavky směrnice 90/435/EHS.

(11) Přechodná ustanovení již nejsou použitelná, a proto by měla být zrušena.

(12) Směrnici 90/435/EHS je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 90/435/EHS se mění takto:

1. V čl. 1 odst. 1 se doplňují dvě nové odrážky, které znějí:

- "na rozdělování zisku obdrženého v tomto státě se nacházejícími stálými provozovnami společností jiných členských států, který pochází od jejich dceřiných společností jiného členského státu, než ve kterém se stálá provozovna nachází,

- na rozdělování zisku vytvořeného společnostmi tohoto státu v jiném členském státě se nacházejícím stálým provozovnám společností stejného členského státu, jichž jsou dceřinými společnostmi."

2. V článku 2 se dosavadní odstavec označuje číslem

"1"

a doplňuje se nový odstavec, který zní:

"2. Pro účely této směrnice se "stálou provozovnou" rozumí trvale umístěné zařízení určené k podnikání, jež se nachází v členském státě a jehož prostřednictvím je zcela nebo zčásti vykonávána činnost společnosti jiného členského státu, pokud zisky z tohoto zařízení podléhají dani v členském státě, v němž se nachází, podle příslušné dvoustranné smlouvy o zdanění, nebo neexistuje-li taková smlouva, podle vnitrostátních právních předpisů."

3. V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"Pro účely použití této směrnice se:

a) postavení mateřské společnosti přiznává přinejmenším každé společnosti členského státu, která splňuje podmínky stanovené v článku 2 a která drží na základním kapitálu některé společnosti jiného členského státu splňující stejné podmínky podíl nejméně 20 %.

Za stejných podmínek postavení mateřské společnosti přiznává též společnosti členského státu, která drží na základním kapitálu některé společnosti stejného členského státu podíl nejméně 20 %, přičemž tento podíl drží zcela nebo zčásti stálá provozovna první společnosti nacházející se v jiném členském státě.

Od 1. ledna 2007 činí tento minimální podíl 15 %.

Od 1. ledna 2009 činí tento minimální podíl 10 %;

b) "dceřinou společností" rozumí společnost, na jejímž základním kapitálu je držen podíl uvedený v písmenu a)."

4. Článek 4 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. Obdrží-li mateřská společnost nebo její stálá provozovna z důvodu svého podílu na dceřiné společnosti zisky rozdělené jinak než při likvidaci dceřiné společnosti, stát mateřské společnosti a stát její stálé provozovny:

- upustí od zdanění těchto zisků, nebo

- zdaní tyto zisky, přičemž umožní mateřské společnosti a její stálé provozovně odečíst od daně příslušnou část korporační daně, která se vztahuje k těmto ziskům a kterou uhradila dceřiná společnost nebo její dceřiná společnost, až do výše příslušné daně, a to za podmínky, že na každé úrovni společnost i její dceřiná společnost splňují podmínky stanovené v článcích 2 a 3.";

b) vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

"1a. Tato směrnice nebrání státu mateřské společnosti považovat na základě svého posouzení právní charakteristiky dané dceřiné společnosti vyplývající z právních předpisů, podle kterých je založena, dceřinou společnost za daňově transparentní, a tedy zdaňovat u mateřské společnosti její podíl na zisku dceřiné společnosti v okamžiku, kdy tento zisk vzniká. V takovém případě stát mateřské společnosti upustí od zdanění rozděleného zisku dceřiné společnosti.

Při určování podílu mateřské společnosti na zisku její dceřiné společnosti v okamžiku, kdy zisk vzniká, stát mateřské společnosti buď tento zisk od daně osvobodí, nebo umožní mateřské společnosti odečíst od daně příslušnou část korporační daně, která se vztahuje k podílu mateřské společnosti na zisku a kterou uhradila dceřiná společnost nebo její dceřiná společnost, až do výše příslušné daně, a to za podmínky, že na každé úrovni společnost i její dceřiná společnost splňují podmínky stanovené v článcích 2 a 3.";

c) v odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

"Odstavce 1 a 1a se použijí do dne zavedení společného systému zdanění obchodních společností."

5. Článek 5 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"Zisk rozdělovaný dceřinou společností její mateřské společnosti je osvobozen od srážkové daně.";

b) odstavce 2, 3 a 4 se zrušují.

6. Příloha se nahrazuje textem uvedeným v příloze této směrnice.

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 2005.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice, spolu se srovnávací tabulkou mezi ustanoveními této směrnice a přijatými vnitrostátními předpisy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 2003.

Za Radu

předseda

A. Matteoli

[1] Stanovisko ze dne 16. prosince 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Stanovisko ze dne 29. října 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 6. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[4] Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 1.

[5] Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 22.

[6] Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 1.

[7] Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 25.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

SEZNAM SPOLEČNOSTÍ ZMÍNĚNÝCH V ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A)

a) společnosti podle belgického práva nazvané

"société anonyme"

/

"naamloze vennootschap"

,

"société en commandite par actions"

/

"commanditaire vennootschap op aandelen"

,

"société privée à responsabilité limitée"

/

"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"

,

"société coopérative à responsabilité limitée"

/

"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"

,

"société coopérative à responsabilité illimitée"

/

"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid"

,

"société en nom collectif"

/

"vennootschap onder firma"

,

"société en commandite simple"

/

"gewone commanditaire vennootschap"

, veřejnoprávní subjekty, které přijaly některou z výše uvedených právních forem, a jiné společnosti založené podle belgického práva, které podléhají belgické korporační dani;

b) společnosti podle dánského práva nazvané "aktieselskab" a "anpartsselskab". Ostatní společnosti podléhající dani podle zákona o korporační dani, pokud je jejich zdanitelný příjem vypočítáván a zdaňován v souladu s obecnými daňovými právními předpisy vztahujícími se na "aktieselskaber";

c) společnosti podle německého práva nazvané "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts" a jiné společnosti založené podle německého práva, které podléhají německé korporační dani;

d) společnosti podle řeckého práva nazvané "ανώνυμη εταιρεία", "εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε)" a jiné společnosti založené podle řeckého práva, které podléhají řecké korporační dani;

e) společnosti podle španělského práva nazvané "sociedad anónima", "sociedad comanditaria per acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", veřejnoprávní subjekty řídící se soukromým právem. Jiné subjekty založené podle španělského práva, které podléhají španělské korporační dani ("Impuesto sobre Sociedades");

f) společnosti podle francouzského práva nazvané "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "sociétés par actions simplifiées", "sociétés d'assurances mutuelles", "caisses d'épargne et de prévoyance", "sociétés civiles" automaticky podléhající korporační dani, "coopératives", "unions de coopératives", veřejnoprávní podniky a zařízení průmyslové a obchodní povahy a jiné společnosti založené podle francouzského práva, které podléhají francouzské korporační dani;

g) společnosti založené nebo existující podle irského práva, subjekty registrované podle "Industrial and Provident Societies Act", "building societies" registrované podle "Building Societies Acts" a

"trustee savings banks"

ve smyslu

"Trustee Savings Banks Act"

z roku 1989;

h) společnosti podle italského práva nazvané "società per azioni", "società in accomandita per azioni", "società a responsabilità limitata", "società cooperativa", "società di mutua assicurazione" a veřejné a soukromé subjekty provozující zcela nebo převážně průmyslovou a obchodní činnost;

i) společnosti podle lucemburského práva nazvané "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "société coopérative", "société coopérative organisée comme une société anonyme", "association d'assurances mutuelles", "association d'épargne-pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public" a jiné společnosti založené podle lucemburského práva, které podléhají lucemburské korporační dani;

j) společnosti podle nizozemského práva nazvané "naamloze vennnootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "Open commanditaire vennootschap", "Coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "Fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag", "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt" a jiné společnosti založené podle nizozemského práva, které podléhají nizozemské korporační dani;

k) společnosti podle rakouského práva nazvané "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts", "Sparkassen" a jiné společnosti založené podle rakouského práva, které podléhají rakouské korporační dani;

l) obchodní společnosti nebo společnosti občanského práva obchodní povahy a družstva nebo veřejné podniky, které jsou založeny v souladu s portugalským právem;

m) společnosti podle finského práva nazvané "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank" a "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag";

n) společnosti podle švédského práva nazvané "aktiebolag", "försäkringsaktiebolag", "ekonomiska föreningar", "sparbanker", "ömsesidiga försäkringsbolag";

o) společnosti založené podle práva Spojeného království;

p) společnosti založené podle nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) a směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na účast zaměstnanců, a dále družstevní společnosti založené podle nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE) a směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na účast zaměstnanců.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU