2003/114/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/114/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla

Publikováno: Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 58-64 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 22. prosince 2003 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 29. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 29. ledna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/114/ES

ze dne 22. prosince 2003,

kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Potravinářské přídatné látky mohou být schváleny k použití v potravinách, pouze tehdy, jsou-li v souladu s přílohou II směrnice Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě [3].

(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla [4] stanoví seznam potravinářských přídatných látek, které smějí být používány ve Společenství, a podmínky jejich použití.

(3) Od přijetí směrnice 95/2/ES došlo v oblasti potravinářských přídatných látek k technickému vývoji. Uvedená směrnice by proto měla být upravena.

(4) Směrnice Rady 88/388/EHS ze dne 22. června 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se látek určených k aromatizaci pro použití v potravinách a výchozích materiálů pro jejich výrobu [5] stanoví přijetí seznamu přídatných látek nezbytných pro uskladnění a použití látek určených k aromatizaci a přijetí všech zvláštních podmínek pro použití těchto přídatných látek, které mohou být nezbytné pro ochranu veřejného zdraví a pro zajištění poctivého obchodování.

(5) Je žádoucí začlenit do směrnice 95/2/ES opatření týkající se přídatných látkách nezbytných pro uskladnění a použití látek určených k aromatizaci s cílem přispět k průhlednosti a jednotnosti právních předpisů Společenství a usnadnit výrobcům potravin, zejména malým a středním podnikům, dodržování právních předpisů Společenství o potravinářských přídatných látkách. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin [6], se na látky určené k aromatizaci navíc vztahuje definice "potravin".

(6) Ačkoli by mělo být povoleno použití přídatných látek, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti a jakosti látek určených k aromatizaci a pro usnadnění jejich uskladnění a používání, množství přídatných látek přítomných v takových látkách určených k aromatizaci by se měla rovnat minimu potřebnému pro dosažení zamýšleného účelu. Kromě toho by měly být spotřebitelům zaručeny správné, přiměřené a nezavádějící informace o použití přídatných látek.

(7) Přítomnost přídatných látek v potravinách v důsledku použití látek určených k aromatizaci je zpravidla nepatrná a přídatná látka neplní v potravině technologickou funkci. Pokud však za určitých okolností přídatná látka plní technologickou funkci ve složené potravině, měla by být považována za přídatnou látku složené potraviny, a nikoli za přídatnou látku dané látky určené k aromatizaci, a měla by se na ni vztahovat odpovídající pravidla pro přídatnou látku v dotyčné potravině, včetně pravidel o označování stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy [7].

(8) V souladu se směrnicí 88/388/EHS by měli být výrobci potravin informováni o koncentracích všech přídatných látek v látkách určených k aromatizaci, aby mohli dodržovat právní předpisy Společenství. Uvedená směrnice rovněž vyžaduje, aby bylo označováno množství každé složky, jejíž množství v potravině podléhá omezení. Množství omezení se vyjadřuje buď číselně, nebo podle zásady "quantum satis".

(9) V souladu se zásadou proporcionality je nezbytné a vhodné k dosažení základního cíle, jímž je jednotnost trhu a vysoká úroveň ochrany spotřebitele, stanovit pravidla pro používání přídatných látek v látkách určených k aromatizaci. V souladu s čl. 5 odst. 3 Smlouvy tato směrnice nepřekračuje to, co je nezbytné pro dosažení sledovaných cílů.

(10) V souladu s požadavkem členského státu a stanoviskem Vědeckého výboru pro potraviny, zřízeného rozhodnutím Komise 97/579/ES ze dne 23. července 1997 o zřízení vědeckých výborů v oblasti zdraví spotřebitelů a bezpečnosti potravin [8], by měl být hydrogenovaný poly(dec1en), který byl povolen na vnitrostátní úrovni směrnicí 89/107/EHS, povolen na úrovni Společenství.

(11) Bifenyl (E 230), orthofenylfenol (E 231) a orthofenylfenolát sodný (E 232) jsou ve směrnici 95/2/ES uvedeny jako konzervační přípravky v citrusových plodech a na jejich povrchu. Vztahuje se však na ně definice "přípravků na ochranu rostlin" podle směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [9]. Neměly by proto nadále spadat do oblasti působnosti směrnice 95/2/ES. Členské státy a Komise by měly přijmout veškerá opatření k zajištění toho, aby s ohledem na tyto látky nedošlo ke vzniku právní mezery. Povolení uvádět tyto látky na trh jako přípravky na ochranu rostlin by mělo být projednáno co možná nejrychleji.

(12) Dne 4. dubna 2003 Vědecký výbor pro potraviny konstatoval, že dočasná hodnota pro přijatelný denní příjem látek E 214 až E 219, alkylesterů 4hydroxybenzoové kyseliny a jejich solí, by měla být zrušena, pokud nebudou předloženy další údaje ohledně jejich příjmu a toxicity.

(13) Směrnice 95/2/ES by proto měla být změněna.

(14) Směrnicí Rady 67/427/EHS ze dne 27. června 1967 o použití určitých konzervačních přípravků pro ošetření povrchu citrusových plodů a o kontrolních opatřeních pro kvalitativní a kvantitativní analýzu konzervačních přípravků v citrusových plodech a na jejich povrchu [10] se stanoví kontrolní opatření pro konzervační přípravky v citrusových plodech a na jejich povrchu. Vzhledem k tomu, že tyto konzervační přípravky již nejsou směrnicí 95/2/ES povoleny pro použití v citrusových plodech, je nezbytné směrnici 67/427/EHS zrušit.

(15) V souladu s článkem 6 směrnice 89/107/EHS bylo přijetí opatření, která mohou mít vliv na veřejné zdraví, konzultováno s Vědeckým výborem pro potraviny,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 95/2/ES se mění takto:

1. V čl. 1 odst. 3 se písmeno v) nahrazuje tímto:

"v) "stabilizátory". látky, které umožňují udržovat fyzikálněchemický stav potraviny; mezi stabilizátory patří látky, které umožňují udržovat homogenní disperzi dvou nebo více nemísitelných látek v potravině, látky, které stabilizují, udržují nebo zesilují existující zabarvení potraviny, a látky, které zvyšují vazební schopnost potraviny, včetně zesítění bílkovin umožňujícího vázání částí potraviny v obnovené potravině;".

2. Článek 3 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. Přítomnost potravinářské přídatné látky je přípustná:

a) ve složených potravinách jiných než uvedených v čl. 2 odst. 3 a to do té míry, pokud je potravinářská přídatná látka povolena v jedné ze složek složené potraviny;

b) v potravině, do které byla přidána látka určená k aromatizaci, a do té míry, pokud je podle této směrnice potravinářská přídatná látka povolena v látce určené k aromatizaci a pokud byla do potraviny přenesena prostřednictvím této látky určené k aromatizaci, za předpokladu, že dotyčná potravinářská přídatná látka neplní v konečné potravině technologickou funkci, nebo

c) pokud je potravina určena výhradně k použití při přípravě složené potraviny, a to do té míry, aby složená potravina vyhovovala této směrnici.";

b) doplňuje se nový odstavec, který zní:

"3. Množství přídatných látek v látkách určených k aromatizaci musí být omezeno na minimum nezbytné k zajištění bezpečnosti a jakosti látek určených k aromatizaci a k usnadnění jejich uskladnění. Přítomnost přídatných látek v látkách určených k aromatizaci dále nesmí uvádět spotřebitele v omyl ani představovat nebezpečí pro jejich zdraví. Plní-li přítomnost přídatné látky v důsledku přidání látky určené k aromatizaci v potravině technologickou funkci, je tato látka považována za přídatnou látku potraviny, a nikoli za přídatnou látku dotyčné látky určené k aromatizaci."

3. Přílohy se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1. Do 1. července 2004 přezkoumají Komise a Evropský úřad pro bezpečnost potravin podmínky pro použití přídatných látek E 214 až E 219.

2. Do 27. ledna 2006 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku v novém hodnocení přídatných látek. Toto nové hodnocení se zaměří zejména na látky E 432 až E 436 (polysorbáty) a rovněž na látky E 251 a E 252 (dusičnany) a E 249 a E 250 (dusitany).

Článek 3

Zrušuje se směrnice 67/427/EHS.

Článek 4

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí, aby

- povolily obchodování s výrobky, které jsou v souladu s touto směrnicí, a jejich používání nejpozději do 27. července 2005,

- zakázaly obchodování s výrobky, které nejsou v souladu s touto směrnicí, a jejich používání do 27. ledna 2006; výrobky uvedené na trh nebo označené před tímto dnem, které nejsou v souladu s touto směrnicí, však lze uvádět na trh až do vyčerpání zásob.

Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí takový odkaz být učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 2003.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

A. Matteoli

[1] Úř. věst. C 208, 3.9.2003, s. 30.

[2] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 3. července 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2003.

[3] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 27. Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/34/ES (Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 1).

[4] Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/52/ES (Úř. věst. L 178, 17.7.2003, s. 23).

[5] Úř. věst. L 184, 15.7.1988, s. 61. Směrnice ve znění směrnice Komise 91/71/EHS (Úř. věst. L 42, 15.2.1991, s. 25).

[6] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 4).

[7] Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/89/ES (Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 15).

[8] Úř. věst. L 237, 28.8.1997, s. 18. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2000/443/ES (Úř. věst. L 179, 18.7.2000, s. 13).

[9] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

[10] Úř. věst. 148, 11.7.1967, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Přílohy směrnice 95/2/ES se mění takto:

1. V příloze I:

a) poznámka 2 se nahrazuje tímto:

"2. Látky uvedené pod čísly E 407, E 407a a E 440 mohou být standardizovány s cukry za podmínky, že je to uvedeno v dodatku k číslu a názvu látky.";

b) v seznamu přídatných látek:

- celá položka týkající se E 170 se nahrazuje zněním "E 170 Uhličitan vápenatý",

- v položce týkající se E 466 se doplňuje název "Celulosová guma",

- v položce týkající se E 469 se doplňuje název "Enzymaticky hydrolyzovaná celulosová guma".

2. V příloze II:

a) název "E 170 Uhličitany vápenaté" se nahrazuje názvem "E 170 Uhličitan vápenatý";

b) do seznamu přídatných látek a nejvyšších množství pro položku

"Kakaové a čokoládové výrobky ve smyslu směrnice 2000/36/ES"

se doplňují tyto údaje:

| "E 472cEstery citronové kyseliny s mono a diglyceridy mastných kyselin | quantum satis" |

c) do seznamu přídatných látek a nejvyšších množství pro položku

"Zmrazené a hluboce zmrazené nezpracované ovoce a zelenina; balené, chlazené nezpracované ovoce a zelenina připravené ke spotřebě a balené, nezpracované a loupané brambory"

se doplňují tyto údaje:

| "E 296Jablečná kyselina | quantum satis (pouze pro loupané brambory)" |

d) do seznamu přídatných látek a nejvyšších množství pro

"Ovocné kompoty"

se doplňují tyto údaje:

| "E 440PektinE 509Chlorid vápenatý | quantum satis (s výjimkou jablečného kompotu)" |

e) do seznamu přídatných látek a nejvyšších množství pro

"Mozzarellu a syrovátkový sýr"

se doplňují tyto údaje:

| "E 460iiPrášková celulosa | quantum satis (pouze pro strouhaný a plátkový sýr)" |

f) na konec přílohy se doplňují tyto řádky:

"UHT kozí mléko | E 331Natriumcitráty | 4 g/l |

Kaštany v nálevu | E 410 KarubinE 412Guma guarE 415Xanthan | quantum satis" |

3. V příloze III:

A. část A se mění takto:

a) název "Předpečené balené pečivo určené pro maloobchodní prodej" se nahrazuje tímto: "Předpečené balené pečivo určené pro maloobchodní prodej a chléb se sníženou energetickou hodnotou určený pro maloobchodní prodej";

b) doplňují se tyto řádky:

"Račí ocásky, vařené a balení marinovaní vaření měkkýši | 2000 | | | | | |

Látky určené k aromatizaci | | | | 1500" | | |

B. část C se mění takto:

a) zrušují se tyto řádky:

"E 230 | Bifenyl, difenyl | Ošetření povrchu citrusových plodů | 70 mg/kg |

E 231 | Orthofenylfenol | Ošetření povrchu citrusových plodů | 12 mg/kg jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřeno jako orthofenylfenol |

E 232 | Orthofenylfenolát sodný |

b) do položky týkající se E 1105 se doplňuje tato potravina:

| | "Víno v souladu s nařízením (ES) č. 1493/1999 a jeho prováděcím nařízením (ES) č. 1622/2000 | Pro memoria |

C. část D se mění takto:

a) doplňují se tyto potraviny a nejvyšší množství:

"E 310 | Propylgallát | Esenciální oleje | 1000 mg/kg (galláty a BHA, jednotlivě nebo v kombinaci) |

E 311 | Oktylgallát |

E 312 | Dodecylgallát |

E 320 | Butylovaný hydroxyanisol (BHA) | Látky určené k aromatizaci jiné než esenciální oleje | 100 mg/kg (galláty, jednotlivě nebo v kombinaci) nebo 200 mg/kg (BHA)" |

b) v seznamu potravin týkajících se položek E 315 a E 316 se název "Polokonzervy a konzervy z masa" nahrazuje tímto: "Nasolené výrobky z masa a konzervy z masa".

4. V příloze IV:

a) u položek týkajících se E 338 až E 452 se doplňuje tato potravina a nejvyšší množství:

| | "Látky určené k aromatizaci | 40 g/kg" |

b) u položek týkajících se E 338 až E 452 se zrušuje tato potravina a nejvyšší množství:

| | "Cidr a perry | 2 g/l" |

c) u položky týkající se E 416 se doplňuje tato potravina a nejvyšší množství:

| | "Látky určené k aromatizaci | 50 g/kg" |

d) u položek týkajících se E 432 až E 436 se doplňují tyto potraviny a nejvyšší množství:

| | "Látky určené k aromatizaci, kromě kapalných kouřových aromatických přípravků a látek určených k aromatizaci z oleopryskyřic koření | 10 g/kg |

| | Látky určené k aromatizaci obsahující kapalné kouřové aromatické přípravky a látky určené k aromatizaci z oleopryskyřic koření | 1 g/kg |

e) u položky týkající se E 444 se doplňuje tato potravina a nejvyšší množství:

| | "Ochucené zakalené alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % obj. alkoholu | 300 mg/l" |

f) za seznam potravin a nejvyšších množství pro E 535 až E 538 se vkládá tato položka týkající se E 551:

"E 551 | Oxid křemičitý | Látky určené k aromatizaci | 50 g/kg" |

g) u položky týkající se E 900 se doplňuje tato potravina a nejvyšší množství:

| | "Látky určené k aromatizaci | 10 mg/kg" |

h) v seznamu potravin a nejvyšších množství pro E 901 až E 904 se položka

"E 903 Karnaubský vosk"

zrušuje a za položku

"E 904 Šelak"

se doplňuje tato položka týkající se E 903:

"E 903 | Karnaubský vosk | Jako lešticí látka pouze pro: | |

–cukrovinky (včetně čokolády) | 500 mg/kg |

1200 mg/kg (pouze pro žvýkačky) |

–malé výrobky z jemného pečiva s čokoládovou polevou | 200 mg/kg |

–snacky | 200 mg/kg |

–ořechová jádra | 200 mg/kg |

–kávová zrna | 200 mg/kg |

–dietní doplňky stravy | 200 mg/kg |

–čerstvé citrusové plody, melouny, jablka, hrušky, broskve a ananas (pouze k ošetření povrchu) | 200 mg/kg" |

i) do položky týkající se E 459 se doplňují tyto potraviny a nejvyšší množství:

| | "Zapouzdřené látky určené k aromatizaci | |

| | –aromatizovaných čajů a aromatizovaných instantních nápojů v prášku | 500 mg/l |

| | –aromatizovaných snacků | 1 g/kg v hotových potravinách určených ke spotřebě nebo v potravinách obnovených podle pokynů výrobce" |

j) doplňují se tyto řádky:

"E 907 | Hydrogenovaný poly(dec1en) | Jako lešticí látka pro: | |

–cukrovinky na bázi cukru | 2 g/kg |

–sušené ovoce | 2 g/kg |

E 1505 | Triethylcitrát | Látky určené k aromatizaci | 3 g/kg ze všech zdrojů v hotových potravinách určených ke spotřebě nebo v potravinách obnovených podle pokynů výrobce; jednotlivě nebo v kombinaci. U nápojů je nejvyšší množství pro E 1520 1 g/l. |

E 1517 | Glyceroldiacetát (diacetin) |

E 1518 | Glyceroltriacetát (triacetin) |

E 1520 | Propan1,2diol (propylenglykol) |

E 1519 | Benzylalkohol | Látky určené k aromatizaci pro: | |

–likéry, aromatizovaná vína, aromatizované vinné nápoje a aromatizované koktejly z vinařských výrobků | 100 mg/l |

–cukrovinky včetně čokolády a výrobků z jemného pečiva | 250 mg/kg ze všech zdrojů v hotových potravinách určených ke spotřebě nebo v potravinách obnovených podle pokynů výrobce" |

5. V příloze V:

a) doplňuje se tento řádek:

"E 555 | Hlinitokřemičitan draselný | V E 171 Oxid titaničitý a v E 172 Oxidy a hydroxidy železa (max. 90 %, vztaženo na pigment)" |

b) do položky týkající se E 468 se doplňuje název "Pryskyřice ze zesítěné celulosy".

6. V příloze VI:

a) za první pododstavec úvodní poznámky se vkládá nový pododstavec, který zní:

"Výživa pro kojence a malé děti a výživa po odstavení může obsahovat látku E 1450 sodná sůl oktenyljantaran škrobu pocházející z přídavku vitaminových přípravků nebo přípravků polynenasycených mastných kyselin. Výrobek připravený ke spotřebě nesmí obsahovat látku E 1450 v množství vyšším než 100 mg/kg z vitaminových přípravků a 1000 mg/kg z přípravků polynenasycených mastných kyselin.";

b) v části 4

- se nadpis zahrazuje tímto:

"POTRAVINÁŘSKÉ PŘÍDATNÉ LÁTKY POVOLENÉ V DIETNÍCH POTRAVINÁCH PRO KOJENCE A MALÉ DĚTI, URČENÉ PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY VE SMYSLU SMĚRNICE 1999/21/ES [5]

- do tabulky se doplňuje nový řádek, který zní:

"E 472c | Estery citronové kyseliny s mono a diglyceridy mastných kyselin | 7,5 g/l pro výrobky prodávané ve formě prášku | Od narození |

9 g/l pro výrobky prodávané ve formě kapaliny" |

[5] Směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely, (Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 29)."

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU