2003/107/ESSMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/107/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích

Publikováno: Úř. věst. L 7, 13.1.2004, s. 40-40 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 5. prosince 2003 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 2. února 2004 Nabývá účinnosti: 2. února 2004
Platnost předpisu: Ano (od 1. ledna 2025 zrušen předpisem (EU) 2022/2379) Pozbývá platnosti: 1. ledna 2025
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/107/ES

ze dne 5. prosince 2003,

kterou se mění směrnice Rady 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem podle článku 251 Smlouvy [1],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Účelem směrnice Rady 96/16/ES [2] je zajistit poskytování spolehlivých a srovnatelných údajů o produkci a využití mléka, jakož i spolehlivých, pravidelných a rychlých informací o dodávkách mléka podnikům, které ošetřují nebo zpracovávají mléko, a o produkci mléčných výrobků v členských státech.

(2) S ohledem na rostoucí hospodářský význam obsahu bílkovin v mléku je stále více nezbytné mít k dispozici statistické informace o obsahu bílkovin v hlavních mléčných výrobcích.

(3) Specializace v zemědělství obecně roste, a zejména v mlékárenském odvětví dochází v současné době k regionální specializaci, která způsobuje obrovské rozdíly mezi regiony v rámci jednoho členského státu, což vyžaduje podrobné informace na regionální úrovni.

(4) Má-li být zaručena srovnatelnost výsledků, je třeba vypracovávat metodické zprávy podle standardního formátu,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice Rady 96/16/ES se mění takto:

1. článek 4 se mění takto:

a) v odst. 1 písm. b) se vkládá nový text, který zní:

"iv) obsahu bílkovin v hlavních mléčných výrobcích, na základě metody měření nebo odhadu, která je nejvhodnější pro získání spolehlivých údajů;

v) množství kravského mléka produkované zemědělskými podniky na regionální úrovni (územní jednotka NUTS 2), podle metody měření nebo odhadu, která je nejvhodnější pro získání spolehlivých údajů."

b) odstavec 2 se zrušuje;

2. v čl. 5 odst. 2 se poslední věta nahrazuje tímto:

"Členské státy sdělí každý rok Komisi metodické informace týkající se údajů uvedených v čl. 4 odst. 1 a k tomuto účelu použijí standardní dotazník připravený Komisí postupem podle článku 7.";

3. v čl. 6 se odst. 3 mění takto:

a) v písmenu b) se zrušuje druhá odrážka;

b) písmeno c) se nahrazuje tímto:

"c) v září roku následujícího po sledovaném roce výsledky uvedené v čl. 1 bod 2 a v čl. 4 odst. 1 písm. b) bod v) a písm. c)."

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. března 2004. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 5. prosince 2003.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

P. Lunardi

[1] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 2. září 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 17. listopadu 2003.

[2] Úř. věst. L 78, 28.3.1996, s. 27.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU