2003/91/ESSMĚRNICE KOMISE 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 11-13 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 6. října 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. října 2003 Nabývá účinnosti: 15. října 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise 2003/91/ES

ze dne 6. října 2003,

kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh [1], ve znění směrnice 2003/61/ES [2], a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Komise 72/168/EHS ze dne 14. dubna 1972 o stanovení charakteristických znaků a minimálních podmínek pro kontrolu odrůd zeleniny [3], ve znění směrnice 2002/8/ES [4] stanoví pro účely úředního zařazení odrůd do katalogů členských států minimum znaků, na které se zkoušky různých druhů vztahují, a minimální požadavky pro provádění těchto zkoušek.

(2) Správní rada Odrůdového úřadu Společenství (CPVO), zřízeného nařízením Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství [5], naposledy pozměněným nařízením (ES) č. 1650/2003 [6], vydala obecné zásady týkající se podmínek zkoušení odrůd, pokud jde o určité druhy.

(3) Na mezinárodní úrovni existují obecné zásady, které stanoví podmínky pro zkoušení odrůd. Tyto obecné zásady vypracovala Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).

(4) Směrnice 72/168/EHS byla pozměněna směrnicí 2002/8/ES, aby byl zajištěn soulad mezi obecnými zásadami zkoušení Odrůdového úřadu Společenství a podmínkami pro zkoušení odrůd za účelem jejich zařazení do národních katalogů odrůd členských států, pokud byly obecné zásady zkoušení Odrůdovým úřadem Společenství stanoveny. Odrůdový úřad Společenství od té doby vydal obecné zásady pro řadu dalších druhů.

(5) Ml by být zajištěn soulad mezi obecnými zásadami zkoušení Odrůdového úřadu Společenství a podmínkami vztahujícími se na odrůdy pro účely jejich zařazení do národních katalogů členských států.

(6) Pokud Odrůdový úřad Společenství dosud nevypracoval zvláštní zásady, měl by se systém Společenství opírat o obecné zásady Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin. Vnitrostátní právní předpisy se použijí pro druhy, které nespadají do působnosti této směrnice.

(7) Směrnice 72/168/EHS by proto měla být zrušena.

(8) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Členské státy stanoví, že do národního katalogu ve smyslu čl. 3 odst. 2 směrnice 2002/55/ES jsou zařazeny odrůdy druhů zeleniny, které splňují požadavky stanovené v odstavci 2.

2. Pokud jde o odlišnost, stálost a uniformitu:

a) druhy uvedené v příloze I splňují podmínky stanovené v "Protokolech pro zkoušky odlišnosti, stálosti a uniformity" správní rady Odrůdového úřadu Společenství (CPVO), jejichž seznam je uveden v této příloze;

b) druhy uvedené v příloze II vyhovují obecným zásadám pro provádění zkoušek odlišnosti, stálosti a uniformity Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV), jejichž seznam je uveden v této příloze.

Článek 2

Použijí se všechny odrůdové znaky ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a) a všechny znaky, které jsou označené hvězdičkou (*) v obecných zásadách uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), pokud pozorování některého znaku není znemožněno projevem jiných znaků a pokud projevu znaku nebrání podmínky prostředí, za kterých se zkoušení provádí.

Článek 3

Členské státy zajistí, aby v době provádění zkoušek byly u druhů uvedených v přílohách I a II splněny minimální požadavky pro provádění zkoušek týkající se schématu zkoušek a podmínky pěstování, jak jsou stanoveny v obecných zásadách uvedených v těchto přílohách.

Článek 4

Směrnice 72/168/EHS se zrušuje.

Článek 5

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. března 2004. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 6

1. Pokud ke dni vstupu této směrnice v platnost nebyly některé odrůdy přijaty pro zápis do společného katalogu odrůd druhů zeleniny a úřední zkoušky byly zahájeny před tímto datem v souladu se

a) směrnicí 72/168/EHS nebo

b) s obecnými zásadami Odrůdového úřadu Společenství uvedenými v příloze I či s obecnými zásadami Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin uvedenými v příloze II, v závislosti na druhu,

má se za to, že dotyčné odrůdy splňují požadavky této směrnice.

2. Odstavec 1 se použije pouze tehdy, pokud zkoušky vedou k závěru, že odrůdy jsou v souladu s ustanoveními

a) směrnice 72/168/EHS nebo

b) obecných zásad Odrůdového úřadu Společenství uvedených v příloze I či obecných zásad Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin uvedených v příloze II, v závislosti na druhu.

Článek 7

Tato směrnice vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 6. října 2003.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 23.

[2] Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 23.

[3] Úř. věst. L 103, 2.5.1972, s. 6.

[4] Úř. věst. L 37, 7.2.2002, s. 7.

[5] Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1.

[6] Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 28.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

SEZNAM DRUHŮ, KTERÉ MUSEJÍ BÝT V SOULADU S OBECNÝMI ZÁSADAMI ZKOUŠENÍ ODRŮDOVÉHO ÚŘADU SPOLEČENSTVÍ

Pór, protokol TP/85/1 ze dne 15. 11. 2001

Chřest, protokol TP/130/1 ze dne 27. 3. 2002

Květák, protokol TP/45/1 ze dne 15. 11. 2001

Brokolice, protokol TP/151/1 ze dne 27. 3. 2002

Kapusta růžičková, protokol TP/54/1 ze dne 27. 3. 2002

Kapusta hlávková, protokol TP/48/1 ze dne 15. 11. 2001

Zelí, protokol TP/48/1 ze dne 15.11. 2001

Zelí červené, protokol TP/48/1 ze dne 15. 11. 2001

Paprika, protokol TP/76/1 ze dne 27. 3. 2002

Endivie, protokol TP/118/1 ze dne 27. 3. 2002

Meloun cukrový, protokol TP/104/1 ze dne 27. 3. 2002

Okurka salátová/okurka nakládačka, protokol TP/61/1 ze dne 27. 3. 2002

Mrkev, protokol TP/49/6 ze dne 27. 3. 2002

Salát hlávkový, protokol TP/13/1 ze dne 15. 11. 2001

Rajče, protokol TP/44/2 ze dne 15. 11. 2001

Fazol obecný, protokol TP/12/1 ze dne 15. 11. 2001

Ředkvička, protokol TP/64/6 ze dne 27. 3. 2002

Špenát, protokol TP/55/6 ze dne 27. 3. 2002

Kozlíček polníček, protokol TP/75/6 ze dne 27. 3. 2002

Znění těchto protokolů je možné najít na internetových stránkách Odrůdového úřadu Společenství (www.cpvo.eu.int).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

SEZNAM DRUHŮ, KTERÉ MUSEJÍ BÝT V SOULADU S OBECNÝMI ZÁSADAMI ZKOUŠENÍ MEZINÁRODNÍ UNIE PRO OCHRANU NOVÝCH ODRŮD ROSTLIN

Cibule sečka, obecné zásady TG/161/3 ze dne 1. 4. 1998

Česnek, obecné zásady TG/162/4 ze dne 4. 4. 2001

Celer, obecné zásady TG/82/4 ze dne 17.4. 2002

Mangold, obecné zásady TG/106/3 ze dne 7. 10. 1987

Červená řepa, obecné zásady TG/60/6 ze dne 18. 10. 1996

Kadeřávek, obecné zásady TG/90/6 ze dne 17. 4. 2002

Kedluben, obecné zásady TG/65/4 ze dne 17. 4. 2002

Pekingské zelí, obecné zásady TG/105/4 ze dne 9. 4. 2003

Vodnice, obecné zásady TG/37/10 ze dne 4. 4. 2001

Čekanka pro puky, obecné zásady TG/173/3 ze dne 5. 4. 2000

Čekanka salátová, protokol TG/154/3 ze dne 18. 10. 1996

Čekanka průmyslová, obecné zásady TG/172/3 ze dne 4. 4. 2001

Meloun vodní, obecné zásady TG/142/3 ze dne 26. 10. 1993

Tykev velkoplodá, obecné zásady TG/155/3 ze dne 18.10. 1996

Cuketa, obecné zásady TG/119/4 ze dne 17. 4. 2002

Artyčok, obecné zásady TG/184/3 ze dne 4. 4. 2001

Fenykl, obecné zásady TG/183/3 ze dne 4. 4. 2001

Petržel, obecné zásady TG/136/4 ze dne 18. 10. 1991

Fazol šarlatový, obecné zásady TG/9/5 ze dne 9. 4. 2003

Hrách, obecné zásady TG/7/9 ze dne 4. 11. 1994 (a oprava ze dne 18. 10. 1996)

Reveň, obecné zásady TG/62/6 ze dne 24. 3. 1999

Černý kořen, obecné zásady TG/116/3 ze dne 21. 10. 1988

Lilek vejcoplodý, obecné zásady TG/117/4 ze dne 17. 4. 2002

Bob zahradní, obecné zásady TG/206/1 ze dne 9. 4. 2003

Znění těchto obecných zásad je možné najít na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU