2003/90/ESSMĚRNICE KOMISE 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 7-10 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 6. října 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. října 2003 Nabývá účinnosti: 15. října 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise 2003/90/ES

ze dne 6. října 2003,

kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin [1], a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Komise 72/180/EHS ze dne 14. dubna 1972, kterou se stanoví charakteristické znaky a minimální podmínky pro kontrolu odrůd zemědělských rostlin [2], ve znění směrnice 2002/8/ES [3], stanoví pro účely úředního zařazení odrůd do katalogů členských států minimum znaků, na které se zkoušky různých druhů vztahují, a minimální požadavky pro provádění těchto zkoušek.

(2) Správní rada Odrůdového úřadu Společenství (CPVO), zřízeného nařízením Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství [4], naposledy pozměněným nařízením (ES) č. 1650/2003 [5], vydala obecné zásady týkající se podmínek zkoušení odrůd, pokud jde o určité druhy.

(3) Na mezinárodní úrovni existují obecné zásady, které stanoví podmínky pro zkoušení odrůd. Tyto obecné zásady vypracovala Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).

(4) Směrnice 72/180/EHS byla pozměněna směrnicí 2002/8/ES, aby byl zajištěn soulad mezi obecnými zásadami zkoušení Odrůdového úřadu Společenství a podmínkami pro zkoušení odrůd za účelem jejich zařazení do národních katalogů odrůd členských států, pokud byly obecné zásady zkoušení Odrůdovým úřadem Společenství stanoveny. Odrůdový úřad Společenství od té doby vydal obecné zásady pro řadu dalších druhů.

(5) Měl by být zajištěn soulad mezi obecnými zásadami zkoušení Odrůdového úřadu Společenství a podmínkami vztahujícími se na odrůdy pro účely jejich zařazení do národních katalogů členských států.

(6) Pokud Odrůdový úřad Společenství dosud nevypracoval zvláštní zásady, měl by se systém Společenství opírat o obecné zásady Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin. Vnitrostátní právní předpisy se použijí pro druhy, které nespadají do působnosti této směrnice.

(7) Směrnice 72/180/EHS by proto měla být zrušena.

(8) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Členské státy stanoví, že do národního katalogu ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2002/53/ES jsou zařazeny odrůdy druhů zemědělských rostlin, které splňují požadavky stanovené v odstavcích 2 a 3.

2. Pokud jde o odlišnost, stálost a uniformitu:

a) druhy uvedené v příloze I splňují podmínky stanovené v "Protokolech pro zkoušky odlišnosti, stálosti a uniformity" správní rady Odrůdového úřadu Společenství (CPVO), jejichž seznam je uveden v této příloze;

b) druhy uvedené v příloze II vyhovují obecným zásadám pro provádění zkoušek odlišnosti, stálosti a uniformity Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV), jejichž seznam je uveden v této příloze.

3. Pokud jde o krajinnou nebo užitnou hodnotu, odrůdy vyhovují podmínkám stanoveným v příloze III, aniž je dotčen čl. 4 odst. 2 směrnice.

Článek 2

Použijí se všechny odrůdové znaky ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a) a všechny znaky, které jsou označené hvězdičkou (*) v obecných zásadách pro provádění zkoušek uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), pokud pozorování některého znaku není znemožněno projevem jiných znaků a pokud projevu znaku nebrání podmínky prostředí, za kterých se zkoušení provádí.

Článek 3

Členské státy zajistí, aby v době provádění zkoušek byly u druhů uvedených v přílohách I a II splněny minimální požadavky pro provádění zkoušek týkající se schématu zkoušek a podmínek pěstování, jak jsou stanoveny v obecných zásadách uvedených v těchto přílohách.

Článek 4

Směrnice 72/180/EHS se zrušuje.

Článek 5

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. března 2004. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 6

1. Pokud ke dni vstupu této směrnice v platnost nebyla určitá odrůda přijata pro zápis do společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin a úřední zkoušky byly zahájeny před tímto datem v souladu se

a) směrnicí 72/180/EHS nebo

b) s obecnými zásadami Odrůdového úřadu Společenství uvedenými v příloze I či s obecnými zásadami Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin uvedenými v příloze II, v závislosti na druhu,

má se za to, že dotyčná odrůda splňuje požadavky této směrnice.

2. Odstavec 1 se použije pouze tehdy, pokud zkoušky vedou k závěru, že odrůda je v souladu s ustanoveními

a) směrnice 72/180/EHS nebo

b) obecných zásad Odrůdového úřadu Společenství uvedených v příloze I či obecných zásad Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin uvedených v příloze II, v závislosti na druhu.

Článek 7

Tato směrnice vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 6. října 2003.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.

[2] Úř. věst. L 108, 8.5.1972, s. 8.

[3] Úř. věst. L 37, 7.2.2002, s. 7.

[4] Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1.

[5] Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 28.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

SEZNAM DRUHŮ, KTERÉ MUSEJÍ BÝT V SOULADU S OBECNÝMI ZÁSADAMI ZKOUŠENÍ ODRŮDOVÉHO ÚŘADU SPOLEČENSTVÍ

Slunečnice, protokol TP-8 ze dne 31. 10. 2002

Ječmen, protokol TP-19 ze dne 27. 3. 2002

Žito, protokol TP-58 ze dne 31. 10. 2002

Pšenice setá, protokol TP-03/2 ze dne 27. 3. 2002

Pšenice tvrdá, protokol TP-120 ze dne 27. 3. 2002

Kukuřice, protokol TP-02 ze dne 15. 11. 2001

Brambor, protokol TP-23 ze dne 27. 3. 2002

Znění těchto protokolů je možné najít na internetových stránkách Odrůdového úřadu Společenství (www.cpvo.eu.int).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

SEZNAM DRUHŮ, KTERÉ MUSEJÍ BÝT V SOULADU S OBECNÝMI ZÁSADAMI ZKOUŠENÍ MEZINÁRODNÍ UNIE PRO OCHRANU NOVÝCH ODRŮD ROSTLIN

Krmná řepa, obecné zásady TG/150/3 ze dne 4. 11. 1994

Psineček psí, obecné zásady TG/30/6 ze dne 12. 10. 1990

Psineček obrovský, obecné zásady TG/30/6 ze dne 12. 10. 1990

Psineček výběžkatý, obecné zásady TG/30/6 ze dne 12. 10. 1990

Psineček tenký, obecné zásady TG/30/6 ze dne 12. 10. 1990

Sveřep samužníkovitý, obecné zásady TG/180/3 ze dne 4. 4. 2001

Sveřep sitkovský, obecné zásady TG/180/3 ze dne 4. 4. 2001

Srha laločnatá, obecné zásady TG/31/8 ze dne 17. 4. 2002

Kostřava rákosovitá, obecné zásady TG/39/8 ze dne 17. 4. 2002

Kostřava ovčí, obecné zásady TG/67/4 ze dne 12. 11. 1980

Kostřava luční, obecné zásady TG/39/8 ze dne 17. 4. 2002

Kostřava červená, obecné zásady TG/67/4 ze dne 12. 11. 1980

Jílek mnohokvětý, obecné zásady TG/4/7 ze dne 12. 10. 1990

Jílek vytrvalý, obecné zásady TG/4/7 ze dne 12. 10. 1990

Jílek hybridní, obecné zásady TG/4/7 ze dne 12. 10. 1990

Bojínek cibulkatý, obecné zásady TG/34/6 ze dne 7. 11. 1984

Lipnice luční, obecné zásady TG/33/6 ze dne 12. 10. 1990

Lupina bílá, obecné zásady TG/66/3 ze dne 14. 11. 1979

Lupina úzkolistá, obecné zásady TG/66/3 ze dne 14. 11. 1979

Lupina žlutá, obecné zásady TG/66/3 ze dne 14. 11. 1979

Vojtěška, obecné zásady TG/6/4 ze dne 21. 10. 1988

Hrách krmný, obecné zásady TG/7/9 ze dne 4. 11. 1994 (a oprava ze dne 18. 10. 1996)

Jetel luční, obecné zásady TG/5/7 ze dne 4. 4. 2001

Jetel plazivý, obecné zásady TG/38/7 ze dne 9. 4. 2003

Bob polní, obecné zásady TG/8/6 ze dne 17. 4. 2002

Vikev setá, obecné zásady TG/32/6 ze dne 21. 10. 1988

Tuřín, obecné zásady TG/89/6 ze dne 4. 4. 2001

Ředkev olejná, obecné zásady TG/178/3 ze dne 4. 4. 2001

Podzemnice olejná, obecné zásady TG/93/3 ze dne 13. 11. 1985

Řepice, obecné zásady TG/185/3 ze dne 17. 4. 2002

Řepka, obecné zásady TG/36/6 ze dne 18. 10. 1996 (a oprava ze dne 17. 4. 2002)

Světlice barvířská, obecné zásady TG/134/3 ze dne 12. 10. 1990

Bavlník, obecné zásady TG/88/6 ze dne 4. 4. 2001

Len setý přadný/len setý olejný, obecné zásady TG/57/6 ze dne 20. 10. 1995

Mák setý, obecné zásady TG/166/3 ze dne 24. 3. 1999

Hořčice bílá, obecné zásady TG/179/3 ze dne 4. 4. 2001

Sója, obecné zásady TG/80/6 ze dne 1. 4. 1998

Oves, obecné zásady TG/20/10 ze dne 1. 10. 1994

Rýže, obecné zásady TG/16/4 ze dne 13. 11. 1985

Čirok, obecné zásady TG/122/3 ze dne 6. 10. 1989

Tritikale, obecné zásady TG/121/3 ze dne 6. 10. 1989

Znění těchto obecných zásad je možné najít na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

ZNAKY PRO ZKOUŠENÍ KRAJINNÉ NEBO UŽITNÉ HODNOTY

1. Výnos.

2. Odolnost proti škodlivým organismům.

3. Chování vůči faktorům okolního prostředí.

4. Kvalita.

Při předání výsledků se uvádějí použité metody.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU