2003/72/ESSměrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců

Publikováno: Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 25-36 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 22. července 2003 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 18. srpna 2003 Nabývá účinnosti: 18. srpna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady 2003/72/ES

ze dne 22. července 2003,

kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) K dosažení cílů Smlouvy stanoví nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 [4] statut evropské družstevní společnosti (SCE).

(2) Účelem uvedeného nařízení je vytvořit jednotný právní rámec, ve kterém by družstva, jiné právnické osoby a fyzické osoby z různých členských států mohly plánovat a provádět reorganizaci svých podnikatelských činností v měřítku Společenství.

(3) Na podporu sociálních cílů Společenství musí být přijaty zvláštní předpisy, zejména v oblasti zapojení zaměstnanců, aby bylo zajištěno, že založení SCE nemá za následek zánik nebo omezení praxe v oblasti zapojení zaměstnanců, která je obvyklá v subjektech podílejících se na založení SCE. Tohoto cíle by mělo být dosaženo vytvořením souboru pravidel v této oblasti, která doplní nařízení (ES) č. 1435/2003.

(4) Jelikož cílů navrhované akce, jak bylo uvedeno výše, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, poněvadž cílem je vytvořit soubor pravidel o zapojení zaměstnanců použitelných na SCE, a proto, z důvodů rozsahu a účinků navrhované akce, jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality podle uvedeného článku tato směrnice nepřekročí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(5) Kvůli velké rozmanitosti předpisů a praxe v jednotlivých členských státech, pokud jde o způsob, jakým se zástupci zaměstnanců podílejí na rozhodování v družstvech, není vhodné vytvářet jednotný evropský model účasti zaměstnanců použitelný na SCE.

(6) Ve všech případech založení SCE by měly být zajištěny postupy pro informování a projednávání na nadnárodní úrovni, s nezbytným přizpůsobením pro zcela nově zakládané SCE, u kterých to odůvodňuje jejich velikost měřená počtem zaměstnanců.

(7) Existují-li v jednom nebo více subjektech zakládajících SCE práva na účast zaměstnanců, měla by být tato práva zachována převedením na SCE po jejím založení, nerozhodnou-li strany jinak.

(8) Konkrétní postupy informování a projednání se zaměstnanci a jejich případné účasti na nadnárodní úrovni, které se uplatňují na jednotlivé SCE, by měly být definovány přednostně dohodou mezi dotyčnými stranami nebo v případě neexistence dohody pomocí uplatnění souboru podpůrných pravidel.

(9) Členské státy by nadále měly mít možnost neuplatňovat referenční ustanovení týkající se účasti v případě fúze vzhledem k rozmanitosti vnitrostátních systémů zapojení zaměstnanců. Stávající systémy a obvyklá praxe účasti popřípadě na úrovni zúčastněných subjektů musí být v uvedeném případě zachovány úpravou předpisů pro zápis do rejstříku.

(10) Pravidla hlasování v rámci zvláštního výboru zastupujícího zaměstnance pro účely vyjednávání, zejména při uzavírání dohod stanovících nižší míru účasti, než je míra existující v jedné nebo ve více zúčastněných subjektech, by měla být úměrná riziku zániku nebo omezení stávajících systémů a zvyklostí v oblasti účasti. Toto riziko je větší v případě SCE vytvořené přeměnou nebo fúzí než při zcela novém založení SCE.

(11) Nevedou-li vyjednávání mezi zástupci zaměstnanců s příslušnými orgány zúčastněných subjektů k dohodě, měla by být stanovena určitá referenční ustanovení vztahující se na SCE po jejím založení. Tato referenční ustanovení by měla zajistit účinné postupy při nadnárodním informování a projednání se zaměstnanci a jejich účast v příslušných orgánech SCE, pokud existovala taková účast ve zúčastněných subjektech před založením SCE.

(12) Není-li použití výše uvedených postupů v subjektech zúčastněných na zcela nové SCE odůvodněné pro jejich malou velikost, měřeno počtem zaměstnanců, měly by se u SCE použít vnitrostátní předpisy upravující zapojení zaměstnanců platné v členském státě, v němž si SCE zřídí sídlo, nebo v členském státě, v němž má své dceřiné společnosti nebo závody. Tím není dotčena povinnost již založené SCE provádět tyto postupy, požaduje-li to významný počet jejích zaměstnanců.

(13) Zvláštní ustanovení by se měla vztahovat na účast zaměstnanců na valných hromadách, pokud to vnitrostátní právní předpisy dovolují. Použitím těchto ustanovení není dotčeno uplatňování jiných forem účasti stanovených v této směrnici.

(14) Členské státy by měly přijetím vhodných předpisů zajistit, aby při změnách struktury v důsledku založení SCE bylo možné v případě potřeby znovu projednat úpravu účasti zaměstnanců.

(15) Je třeba stanovit, že zástupci zaměstnanců jednající v rámci této směrnice požívají při výkonu svých funkcí stejné ochrany a záruk, jaké poskytují zástupcům zaměstnanců právní předpisy nebo zvyklosti země zaměstnání. Neměli by podléhat žádné diskriminaci ani obtěžování v důsledku řádného výkonu činnosti a měli by požívat přiměřené ochrany, pokud jde o propuštění ze zaměstnání nebo jiné sankce.

(16) Důvěrnost citlivých údajů by měla být zachována i po uplynutí funkčního období zástupců zaměstnanců a mělo by být přijato ustanovení, které by umožnilo příslušnému orgánu SCE neposkytnout údaje, které by v případě zveřejnění mohly vážně poškodit fungování SCE.

(17) Vztahuje-li se na SCE a její dceřiné společnosti a závody směrnice Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení Evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství [5], neměla by se ustanovení uvedené směrnice a vnitrostátní právní předpisy přijaté k jejímu provedení uplatňovat na SCE ani na její dceřiné společnosti nebo závody, nerozhodne-li zvláštní vyjednávací výbor nezahájit vyjednávání nebo ukončit již zahájená jednání.

(18) Pravidla stanovená touto směrnicí by se neměla dotknout ostatních stávajících práv týkajících se zapojení a nemusí mít vliv na ostatní stávající struktury zastoupení podle právních předpisů Společenství a vnitrostátních právních předpisů a zvyklostí.

(19) Členské státy by měly přijmout vhodná opatření pro případ, že nejsou dodrženy povinnosti stanovené touto směrnicí.

(20) Smlouva neposkytuje Společenství jiné pravomoci k přijetí této směrnice než pravomoci podle článku 308.

(21) Základní zásadou a stanoveným účelem této směrnice je zajistit zaměstnancům nabytá práva v oblasti jejich zapojení do rozhodování podniku. Práva zaměstnanců existující před založením SCE by měla být základem pro práva zaměstnanců v oblasti zapojení v SCE (zásada "předtím i potom"). V důsledku toho by se tento přístup měl uplatnit nejen na založení nové SCE, ale také na strukturální změny ve stávající SCE a v subjektech dotčených těmito strukturálními změnami. Proto by se, pokud je přemístěno sídlo SCE z jednoho členského státu do druhého, měla nadále uplatňovat stejná nebo vyšší úroveň práv zapojení zaměstnanců. Při dosažení nebo překročení prahu pro zapojení zaměstnanců po zápisu SCE do rejstříku by se tato práva měla navíc uplatňovat stejným způsobem, jako by se uplatňovala, kdyby byla prahová hodnota dosažena nebo překročena ještě před zápisem.

(22) Členské státy by měly moci stanovit, že zástupci odborových svazů mohou být členy zvláštního vyjednávacího výboru bez ohledu na to, zda jsou zaměstnáni subjektem zúčastněným na založení SCE. V této souvislosti by členské státy měly moci zavést toto právo zejména v případech, kdy zástupci odborových svazů mají právo být členy a hlasovat v dozorčích nebo správních orgánech společnosti podle vnitrostátních právních předpisů.

(23) V některých členských státech jsou zapojení zaměstnanců a jiné oblasti vztahů mezi sociálními partnery založeny jak na vnitrostátních právních předpisech, tak na zvyklostech, přičemž zvyklostmi se v této souvislosti rozumějí také kolektivní smlouvy na úrovni členského státu, odvětví nebo podniku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

ODDÍL I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Účel

1. Tato směrnice upravuje zapojení zaměstnanců do záležitostí evropských družstevních společností (dále jen "SCE"), uvedených v nařízení (ES) č. 1435/2003.

2. K tomuto účelu se v každé SCE přijme úprava zapojení zaměstnanců postupem vyjednávání uvedeným v článcích 3 až 6 nebo za okolností uvedených v článcích 7 a 8 v souladu s přílohou.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se:

a) "SCE" rozumí družstevní společnost založená podle nařízení (ES) č. 1435/2003;

b) "zúčastněnými právnickými osobami" rozumějí společnosti ve smyslu čl. 48 odst. 2 Smlouvy včetně družstev a právnické osoby založené podle práva členského státu, které se řídí právem tohoto státu a které se přímo účastní na založení SCE;

c) "dceřinou společností" zúčastněné právnické osoby nebo SCE rozumí podnik, nad kterým zúčastněná právnická osoba nebo SCE vykonává dominantní vliv ve smyslu čl. 3 odst. 2 až 7 směrnice 94/45/ES;

d) "dotyčnou dceřinou společností nebo závodem" rozumí dceřiná společnost nebo závod zúčastněné právnické osoby, který se má stát dceřinou společností nebo závodem SCE při jejím založení;

e) "zástupci zaměstnanců" rozumějí zástupci zaměstnanců stanovení vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi;

f) "zastupujícím orgánem" rozumí orgán zastupující zaměstnance, který byl zřízen na základě dohod uvedených v článku 4 nebo v souladu s přílohou za účelem informování a projednání se zaměstnanci SCE a jejích dceřiných společností a závodů nacházejících se ve Společenství, a případně za účelem vykonávání práv na účast ve vztahu k SCE;

g) "zvláštním vyjednávacím výborem" rozumí výbor zřízený v souladu s článkem 3 pro vyjednávání s příslušným orgánem zúčastněných právnických osob, pokud jde o přijetí úpravy pro zapojení zaměstnanců v SCE;

h) "zapojením zaměstnanců" rozumí mechanismus, včetně informování, projednávání a účasti, pomocí něhož mohou zástupci zaměstnanců ovlivňovat rozhodnutí, která mají být v podniku přijata;

i) "informováním" rozumí informování orgánu zastupujícího zaměstnance nebo zástupců zaměstnanců příslušným orgánem SCE o záležitostech, které se týkají samotné SCE a kterékoli z jejích dceřiných společností nebo závodů nacházejících se v jiném členském státě nebo které překračují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednotlivém členském státě, a to v době, způsobem a o obsahu, které umožňují zástupcům zaměstnanců, aby důkladně posoudili možný dopad a případně připravili projednání s příslušným orgánem SCE;

j) "projednáním" rozumí navázání dialogu a výměna názorů mezi orgánem zastupujícím zaměstnance nebo zástupci zaměstnanců a příslušným orgánem SCE, a to v době, způsobem a o obsahu, které umožňují zástupcům zaměstnanců vyjádřit na základě poskytnutých informací stanovisko k plánovaným opatřením příslušného orgánu, které lze vzít v úvahu v procesu rozhodování v rámci SCE;

k) "účastí" rozumí vliv orgánu zastupujícího zaměstnance nebo zástupců zaměstnanců na záležitosti právnické osoby prostřednictvím

- práva volit nebo jmenovat některé členy dozorčího nebo správního orgánu právnické osoby nebo

- práva doporučovat nebo zamítat jmenování některých nebo všech členů dozorčího nebo správního orgánu právnické osoby.

ODDÍL II

POSTUP VYJEDNÁVÁNÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA SCE ZALOŽENÉ NEJMÉNĚ DVĚMA PRÁVNICKÝMI OSOBAMI NEBO PŘEMĚNOU

Článek 3

Vytvoření zvláštního vyjednávacího výboru

1. Pokud řídící nebo správní orgány zúčastněných právnických osob vypracují plán na založení SCE, učiní co nejdříve nezbytná opatření, včetně poskytnutí informací o totožnosti zúčastněných právnických osob a dceřiných společností či závodů a o počtu jejich zaměstnanců, pro zahájení vyjednávání se zástupci zaměstnanců právnických osob o úpravách zapojení zaměstnanců v SCE.

2. Za tímto účelem se zřizuje zvláštní vyjednávací výbor zastupující zaměstnance zúčastněných právnických osob a dotyčných dceřiných společností nebo závodů v souladu s těmito ustanoveními:

a) Při volbě nebo jmenování členů zvláštního vyjednávacího výboru musí být zajištěno,

i) aby tito členové byli zvoleni nebo jmenováni v poměru k počtu zaměstnanců, které zaměstnávají zúčastněné právnické osoby a dotyčné dceřiné společnosti a závody v každém členském státě, tak, že se pro každý členský stát přidělí jedno křeslo na podíl zaměstnanců zaměstnaných ve zmíněném členském státě rovnající se 10 % nebo zlomku tohoto procenta z celkového počtu jejich zaměstnanců zaměstnaných ve všech členských státech dohromady;

ii) aby v případě SCE vytvořené fúzí bylo přítomno tolik dalších doplňujících členů z každého členského státu, kolik je zapotřebí k zajištění toho, aby zvláštní vyjednávací výbor zahrnoval nejméně jednoho člena zastupujícího každé zúčastněné družstvo, které je v uvedeném členském státě zapsáno do rejstříku a má zde zaměstnance a které má zaniknout jako samostatná právnická osoba v důsledku zapsání SCE do rejstříku, pokud

- počet těchto doplňujících členů nepřekračuje 20 % počtu členů jmenovaných na základě bodu i) a

- složení zvláštního vyjednávacího výboru nepovede ke dvojímu zastoupení dotyčných zaměstnanců.

Pokud je počet těchto družstev vyšší než počet doplňujících členů podle prvního pododstavce, přidělí se tato doplňující křesla společnostem v různých členských státech v sestupném pořadí podle počtu zaměstnanců, které zaměstnávají.

b) Členské státy stanoví způsob, který má být použit pro volbu nebo jmenování členů zvláštního vyjednávacího výboru, kteří mají být zvoleni či jmenováni na jejich území. Přijmou nezbytná opatření k zajištění, aby, je-li to možné, tito členové zahrnovali nejméně jednoho zástupce z každé zúčastněné právnické osoby, která má zaměstnance v dotyčném členském státě. Tato opatření však nesmějí vést ke zvýšení celkového počtu členů. Způsoby nominace, volby nebo jmenování zástupců zaměstnanců by měly podporovat vyvážené zastoupení mužů a žen.

Členské státy mohou stanovit, že mezi těmito členy mohou být zástupci odborových svazů, a to i ti, kteří nejsou zaměstnanci zúčastněné právnické osoby nebo dotyčné dceřiné společnosti nebo závodu.

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy nebo zvyklosti stanovící prahové hodnoty pro vytvoření zastupujícího orgánu, stanoví členské státy, že zaměstnanci podniků nebo závodů, ve kterých nezávisle na jejich vůli nepůsobí žádní zástupci zaměstnanců, mají právo volit nebo jmenovat členy zvláštního vyjednávacího výboru.

3. Zvláštní vyjednávací výbor a příslušné orgány zúčastněných právnických osob stanoví písemnou dohodou úpravu zapojení zaměstnanců v SCE.

Za tímto účelem příslušné orgány zúčastněných právnických osob uvědomí zvláštní vyjednávací výbor o plánu založit SCE a o skutečném průběhu zakládání až do okamžiku zápisu SCE do rejstříku.

4. S výhradou odstavce 6 přijímá zvláštní vyjednávací výbor rozhodnutí nadpoloviční většinou svých členů za předpokladu, že tato většina zastupuje rovněž nadpoloviční většinu zaměstnanců. Každý člen má jeden hlas. Vede-li však vyjednávání k omezení práv na účast, tvoří většinu požadovanou pro schválení této dohody hlasy dvou třetin členů zvláštního vyjednávacího výboru, kteří zastupují alespoň dvě třetiny zaměstnanců, a tato většina musí zahrnovat hlasy členů, kteří zastupují zaměstnance zaměstnané nejméně ve dvou členských státech, a to

- v případě SCE, která má být založena fúzí, pokud se účast vztahuje na nejméně 25 % z celkového počtu zaměstnanců zúčastněných družstev, nebo

- v případě SCE, která má být založena jiným způsobem, pokud se účast vztahuje na nejméně 50 % z celkového počtu zaměstnanců zúčastněných právnických osob.

Omezením práv na účast se rozumí podíl členů orgánů SCE ve smyslu čl. 2 písm. k), který je nižší než nejvyšší podíl existující v zúčastněných právnických osobách.

5. Za účelem vyjednávání může zvláštní vyjednávací výbor požádat odborníky podle svého výběru, například zástupce příslušných odborových svazů na úrovni Společenství, aby mu byli nápomocni. Tito odborníci se mohou na žádost zvláštního vyjednávacího výboru účastnit jednání jako poradci, je-li to vhodné na podporu celistvosti a soudržnosti na úrovni Společenství. Zvláštní vyjednávací výbor se může rozhodnout informovat o zahájení vyjednávání zástupce vhodných externích organizací, včetně odborových svazů.

6. Zvláštní vyjednávací výbor může rozhodnout většinou hlasů podle druhého pododstavce o nezahájení vyjednávání nebo ukončení již zahájených jednání a o použití úpravy o informování a projednání se zaměstnanci platné v členských státech, ve kterých má SCE zaměstnance. Tímto rozhodnutím se zastavuje postup k uzavření dohody uvedené v článku 4. Je-li přijato takové rozhodnutí, ustanovení přílohy se nepoužijí.

Většinou hlasů požadovanou k rozhodnutí o nezahájení vyjednávání nebo ukončení jednání jsou hlasy dvou třetin členů, kteří zastupují nejméně dvě třetiny zaměstnanců, a tato většina musí zahrnovat hlasy členů, kteří zastupují zaměstnance zaměstnané v nejméně dvou členských státech.

V případě SCE založené přeměnou se tento odstavec nepoužije, je-li v družstvu, které má být přeměněno, zavedena účast.

Zvláštní vyjednávací výbor se znovu svolává na písemnou žádost nejméně 10 % zaměstnanců SCE, jejích dceřiných společností a závodů, nebo jejich zástupců nejdříve dva roky po výše uvedeném rozhodnutí, ledaže se strany dohodly znovu zahájit jednání dříve. Rozhodne-li se zvláštní vyjednávací výbor znovu zahájit vyjednávání s vedením, avšak při těchto jednáních není dosaženo dohody, ustanovení přílohy se nepoužijí.

7. Veškeré výdaje související s činností zvláštního vyjednávacího výbor a obecně s vyjednáváním hradí zúčastněné právnické osoby, aby zvláštní vyjednávací výbor mohl provádět své úkoly náležitým způsobem.

V souladu s touto zásadou mohou členské státy stanovit rozpočtová pravidla pro financování činnosti zvláštního vyjednávacího výboru. Tato pravidla mohou zejména omezit hrazení nákladů pouze na jednoho odborníka.

Článek 4

Obsah dohody

1. Příslušné orgány zúčastněných právnických osob a zvláštní vyjednávací výbor vyjednávají v duchu spolupráce s cílem dosáhnout dohody o úpravě pro zapojení zaměstnanců v SCE.

2. Aniž je dotčena autonomie stran a s výhradou odstavce 4 stanoví dohoda mezi příslušnými orgány zúčastněných právnických osob a zvláštním vyjednávacím výborem podle odstavce 1:

a) oblast působnosti dohody;

b) složení, počet členů a rozdělení křesel zastupujícího orgánu, který je partnerem pro vyjednávání příslušného orgánu SCE v souvislosti s úpravami informování a projednání se zaměstnanci SCE a jejích dceřiných společností a závodů;

c) pravomoci a postup informování a projednání se zastupujícím orgánem;

d) četnost zasedání zastupujícího orgánu;

e) finanční a hmotné prostředky, které je třeba zastupujícímu orgánu poskytnout;

f) rozhodnou-li se strany v průběhu vyjednávání zavést jeden nebo více postupů pro informování a projednání namísto zřízení zastupujícího orgánu, úpravy pro provádění těchto postupů;

g) rozhodnou-li se strany v průběhu vyjednávání zavést úpravu pro účast, obsah této úpravy včetně (případně) počtu členů v správním nebo dozorčím orgánu SCE, které jsou zaměstnanci oprávněni volit, jmenovat, doporučovat nebo zamítat, postupy pro volby, jmenování, doporučování nebo zamítání těchto členů zaměstnanci a jejich práva;

h) den vstupu dohody v platnost a doba jejího trvání, případy, ve kterých by měla být dohoda znovu sjednána, a postup pro nové jednání, případně též pro případ změn ve struktuře SCE a jejích dceřiných společností a závodů, které nastanou po založení SCE.

3. Není-li v dohodě stanoveno jinak, nevztahují se na ni referenční ustanovení uvedená v příloze.

4. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 3 písm. a), musí dohoda v případě SCE založené přeměnou zajistit přinejmenším stejnou úroveň všech prvků zapojení zaměstnanců, jaká existuje v družstvu, jež má být přeměněno na SCE.

5. Dohoda může obsahovat úpravu výkonu práva zaměstnanců na účast na valné hromadě nebo na schůzi úseku nebo oddělení v souladu s článkem 9 této směrnice a s čl. 59 odst. 4 nařízení (ES) č. 1435/2003.

Článek 5

Doba trvání vyjednávání

1. Vyjednávání se zahajuje, jakmile je zřízen zvláštní vyjednávací výbor, a může trvat až šest měsíců.

2. Strany se mohou společně dohodnout na prodloužení vyjednávání nad dobu uvedenou v odstavci 1, a to až na dobu jednoho roku od zřízení zvláštního vyjednávacího výboru.

Článek 6

Právo rozhodné pro postup vyjednávání

Není-li v této směrnici stanoveno jinak, řídí se na postup vyjednávání podle článků 3, 4 a 5 právem členského státu, ve kterém bude mít SCE své sídlo.

Článek 7

Referenční ustanovení

1. K dosažení cíle uvedeného v článku 1 stanoví členské státy referenční ustanovení pro zapojení zaměstnanců, která musí být v souladu s ustanoveními uvedenými v příloze.

Referenční ustanovení stanovená právními předpisy členského státu, ve kterém má mít SCE sídlo, se uplatňují ode dne zápisu SCE do rejstříku, pokud:

a) se strany takto dohodly nebo

b) ve lhůtě stanovené v článku 5 nebyla uzavřena dohoda a

- příslušný orgán každé zúčastněné právnické osoby se rozhodl přijmout uplatnění referenčních ustanovení ve vztahu k SCE, a tím pokračovat v postupu k zápisu SCE do rejstříku, a

- zvláštní vyjednávací výbor nepřijal rozhodnutí podle čl. 3 odst. 6.

2. Kromě toho se referenční ustanovení stanovená právními předpisy členského státu, ve kterém má být SCE zapsána do rejstříku, uplatňují v souladu s částí 3 přílohy pouze:

a) v případě SCE založené přeměnou, jestliže se na družstvo přeměněné na SCE vztahovaly předpisy členského státu týkající se účasti zaměstnanců ve správním nebo dozorčím orgánu;

b) v případě SCE založené fúzí,

- uplatňovala-li se před zápisem SCE do rejstříku jedna nebo více forem účasti zaměstnanců v jednom nebo více zúčastněných družstvech zahrnujících alespoň 25 % z celkového počtu jejich zaměstnanců nebo

- uplatňovala-li se před zápisem SCE do rejstříku jedna nebo více forem účasti zaměstnanců v jednom nebo více zúčastněných družstvech zahrnujících méně než 25 % z celkového počtu jejich zaměstnanců a pokud takto rozhodne zvláštní vyjednávací výbor;

c) v případě SCE založené jinou formou,

- uplatňovala-li se před zápisem SCE do rejstříku jedna nebo více forem účasti zaměstnanců v jedné nebo více zúčastněných právnických osobách zahrnujících alespoň 50 % z celkového počtu jejich zaměstnanců nebo

- uplatňovala-li se před zápisem SCE do rejstříku jedna nebo více forem účasti zaměstnanců v jedné nebo více zúčastněných právnických osobách zahrnujících méně než 50 % z celkového počtu jejich zaměstnanců a pokud tak rozhodne zvláštní vyjednávací výbor.

Jestliže se v různých zúčastněných právnických osobách používala více než jedna forma účasti zaměstnanců, rozhodne zvláštní vyjednávací výbor, která z těchto forem musí být zavedena v SCE. Členské státy mohou stanovit pravidla použitelná v případě, nebylo-li v této otázce pro SCE zapsanou do rejstříku na jejich území přijato rozhodnutí. Zvláštní vyjednávací výbor uvědomí příslušné orgány zúčastněných právnických osob o všech rozhodnutích přijatých podle tohoto odstavce.

3. Členské státy mohou stanovit, že referenční ustanovení v části 3 přílohy se nepoužijí v případě uvedeném v odst. 2 písm. b).

ODDÍL III

PRAVIDLA PRO SCE ZALOŽENÉ VÝLUČNĚ FYZICKÝMI OSOBAMI NEBO FYZICKÝMI OSOBAMI NEBO JEDINOU PRÁVNICKOU OSOBOU A FYZICKÝMI OSOBAMI

Článek 8

1. Na SCE založené výlučně fyzickými osobami nebo jedinou právnickou osobou a fyzickými osobami, jež dohromady zaměstnávají alespoň 50 zaměstnanců v nejméně dvou členských státech, se vztahují články 3 až 7.

2. Na SCE založené výlučně fyzickými osobami nebo jedinou právnickou osobou a fyzickými osobami, jež dohromady zaměstnávají méně než 50 zaměstnanců nebo zaměstnávají alespoň 50 zaměstnanců pouze v jednom členském státě, se vztahují tato ustanovení o zapojení zaměstnanců:

- na samotnou SCE se vztahují předpisy členského státu sídla použitelné pro jiné subjekty stejného typu,

- na její dceřiné společnosti a závody se vztahují předpisy členského státu, ve kterém se nacházejí, použitelné pro jiné subjekty stejného typu.

V případě přemístění sídla SCE, ve které existuje úprava účasti zaměstnanců, z jednoho členského státu do jiného musí být zachována alespoň stejná úroveň práv účasti.

3. Požaduje-li to po zápisu do rejstříku SCE uvedené v odstavci 2 alespoň jedna třetina z celkového počtu zaměstnanců SCE a jejích dceřiných společností a závodů v nejméně dvou různých členských státech, nebo pokud alespoň ve dvou členských státech celkový počet zaměstnanců dosáhne či přesáhne 50 zaměstnanců, použijí se obdobně články 3 až 7. V tom případě se slova "zúčastněné právnické osoby" nahrazují zkratkou "SCE" a slova "dotyčné dceřiné společnosti nebo závody" slovy "dceřiné společnosti nebo závody SCE".

ODDÍL IV

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ NEBO NA SCHŮZI ÚSEKU ČI ODDĚLENÍ

Článek 9

S výhradou omezení stanovených v čl. 59 odst. 4 nařízení (ES) č. 1435/2003 mají zaměstnanci SCE nebo jejich zástupci právo účastnit se a hlasovat na valných hromadách, popřípadě, existují-li, na schůzích úseku či oddělení, za těchto okolností:

1. stanoví-li to strany v dohodě uvedené v článku 4;

2. pokud se družstvo, ve kterém platila taková úprava, přeměnilo na SCE;

3. pokud SCE vznikla jinak než přeměnou a v některém ze zúčastněných družstev taková úprava platila a

i) strany nedosáhnou ve lhůtě stanovené v článku 5 dohody podle článku 4;

ii) použijí se čl. 7 odst. 1 písm. b) a část 3 přílohy a

iii) zúčastněné družstvo, ve kterém platí taková úprava, má před zápisem SCE do rejstříku ze všech dotyčných zúčastněných družstev nejvyšší míru účasti ve smyslu čl. 2 písm. k).

ODDÍL V

RŮZNÁ USTANOVENÍ

Článek 10

Mlčenlivost a důvěrnost informací

1. Členské státy stanoví, že členové zvláštního vyjednávacího výboru nebo zastupujícího orgánu a odborníci, kteří jsou jim nápomocni, nejsou oprávněni poskytovat třetím osobám informace, které jim byly sděleny jako důvěrné.

Totéž platí pro zástupce zaměstnanců v rámci postupu informování a projednání.

Tato povinnost trvá bez ohledu na místo, kde se dotyčná osoba nachází, i po uplynutí jejího funkčního období.

2. Každý členský stát stanoví, že dozorčí nebo správní orgán SCE nebo zúčastněné právnické osoby se sídlem na jeho území nejsou ve zvláštních případech a za podmínek a omezení určených vnitrostátními právními předpisy povinny podávat informace, pokud jsou takové povahy, že by jejich zveřejnění mohlo podle objektivních kritérií vážně ohrozit nebo poškodit fungování SCE (nebo případně zúčastněné právnické osoby) nebo jejích dceřiných společností a závodů.

Členský stát může toto osvobození podmínit předchozím správním nebo soudním schválením.

3. Každý členský stát může přijmout zvláštní ustanovení pro SCE usazené na jeho území, které přímo a převážně sledují cíl ideologického směrování týkající se informování o názorech a jejich vyjadřování, za podmínky, že ke dni přijetí této směrnice jsou tato zvláštní ustanovení již obsažena ve vnitrostátních právních předpisech.

4. Při uplatňování odstavců 1, 2 a 3 stanoví členské státy správní nebo soudní řízení o opravném prostředku, která mohou zahájit zástupci zaměstnanců, pokud dozorčí nebo správní orgán SCE nebo zúčastněné právnické osoby vyžadují důvěrnost informací nebo odmítají informace poskytnout.

Tato řízení mohou zahrnovat řízení určená pro zachování důvěrnosti dotyčných informací.

Článek 11

Fungování zastupujícího orgánu a postup informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci

Příslušný orgán SCE a zastupující orgán pracují v duchu spolupráce při dodržování vzájemných práv a povinností.

Totéž platí pro spolupráci mezi dozorčím nebo správním orgánem SCE a zástupci zaměstnanců v rámci postupu informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci.

Článek 12

Ochrana zástupců zaměstnanců

Členové zvláštního vyjednávacího výboru, členové zastupujícího orgánu, zástupci zaměstnanců vykonávající funkce v rámci postupu informování zástupců zaměstnanců a projednání se zástupci zaměstnanců v dozorčím nebo správním orgánu SCE, kteří jsou zaměstnanci SCE, jejích dceřiných společností nebo závodů nebo některé zúčastněné právnické osoby, požívají při výkonu svých funkcí stejné ochrany a záruky jako zástupci zaměstnanců podle vnitrostátních právních předpisů nebo zvyklostí uplatňovaných zemí zaměstnání.

To se týká zejména účasti na schůzích zvláštního vyjednávacího výboru nebo zastupujícího orgánu, na všech ostatních schůzích pořádaných v rámci dohody uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. f) nebo na schůzích správního nebo dozorčího orgánu, jakož i vyplácení mezd členům, kteří jsou zaměstnanci zúčastněné právnické osoby nebo SCE nebo jejích dceřiných společností nebo závodů, po dobu nepřítomnosti nezbytnou k výkonu jejich funkcí.

Článek 13

Zneužití postupů

Členské státy přijmou v souladu s právem Společenství vhodná opatření zaměřená na předcházení zneužití SCE k odnětí práv zaměstnanců na zapojení nebo k odpírání těchto práv.

Článek 14

Dodržování směrnice

1. Každý členský stát zajistí, aby vedení závodů SCE a dozorčí nebo správní orgány dceřiných společností a zúčastněných právnických osob, které se nacházejí na jeho území, a zástupci zaměstnanců nebo případně zaměstnanci dodržovali povinnosti stanovené touto směrnicí, bez ohledu na to, zda má SCE sídlo na jeho území.

2. Členské státy přijmou vhodná opatření pro případ nedodržování této směrnice; zejména zajistí, aby byla k dispozici správní nebo soudní řízení, která umožní vynucení splnění povinností vyplývajících z této směrnice.

Článek 15

Vztah mezi touto směrnicí a jinými ustanoveními

1. Je-li SCE podnikem působícím na území Společenství nebo řídícím podnikem skupiny podniků působící na území Společenství ve smyslu směrnice 94/45/ES nebo směrnice Rady 97/74/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se oblast působnosti uvedené směrnice rozšiřuje na Spojené království [6], neuplatňují se na ně ani na jejich dceřiné společnosti ustanovení těchto směrnic a vnitrostátní právní předpisy přijaté k jejich provedení.

Rozhodne-li však zvláštní vyjednávací výbor v souladu s čl. 3 odst. 6 nezahájit vyjednávání nebo ukončit již zahájená jednání, použije se směrnice 94/45/ES nebo směrnice 97/74/ES a vnitrostátní právní předpisy přijaté k jejich provedení.

2. Na SCE, na které se vztahují články 3 až 7, se nepoužijí jiná ustanovení vnitrostátních právních předpisů nebo zvyklosti o účasti zaměstnanců v orgánech společnosti než ty, kterými se provádí tato směrnice.

3. Touto směrnicí nejsou dotčena:

a) stávající práva zaměstnanců na zapojení podle vnitrostátních právních předpisů nebo zvyklosti v členských státech, která náležejí zaměstnancům SCE a jejích dceřiných společností a závodů, s výjimkou účasti v orgánech SCE;

b) ustanovení vnitrostátních právních předpisů nebo zvyklosti o účasti v orgánech, které se vztahují na dceřiné společnosti SCE nebo na SCE, na které se nevztahují články 3 až 7.

4. K zachování práv uvedených v odstavci 3 mohou členské státy přijmout nezbytná opatření, aby i po zápisu SCE do rejstříku byly zachovány struktury zastoupení zaměstnanců v zúčastněných právnických osobách, které zaniknou jako samostatné právnické osoby.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

1. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18. srpna 2006 nebo zajistí, aby nejpozději k tomuto dni sociální partneři zavedli nezbytná opatření formou dohod; členské státy musí přijmout veškerá nezbytná opatření, která jim umožní kdykoli zajistit výsledky uložené touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 17

Přezkum Komisí

Do 18. srpna 2009 Komise přezkoumá po konzultaci členských států a sociálních partnerů na úrovni Společenství uplatňování této směrnice, aby Radě případně navrhla potřebné změny.

Článek 18

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 19

Adresáti

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 22. července 2003.

Za Radu

předseda

G. Alemanno

[1] Úř. věst. C 236, 31.8.1993, s. 36.

[2] Úř. věst. C 42, 15.2.1993, s. 75.

[3] Úř. věst. C 223, 31.8.1992, s. 42.

[4] Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 1.

[5] Úř. věst. L 254, 30.9.1994, s. 64. Směrnice ve znění směrnice 97/74/ES (Úř. věst. L 10, 16.1.1998, s. 22).

[6] Úř. věst. L 10, 16.1.1998, s. 22.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

REFERENČNÍ USTANOVENÍ

(podle článků 7 a 8)

Část 1: Složení orgánu zastupujícího zaměstnance

Za účelem dosažení cíle podle článku 1 a v případech uvedených v článku 7 se zřizuje zastupující orgán v souladu s těmito pravidly:

a) Zastupující orgán se skládá ze zaměstnanců SCE a jejích dceřiných společností a závodů, které ze svého středu volí nebo jmenují zástupci zaměstnanců, nebo nejsou-li určeni, všichni zaměstnanci.

b) Volba nebo jmenování členů zastupujícího orgánu se provádí podle vnitrostátních právních předpisů nebo zvyklostí.

Členské státy stanoví pravidla k zajištění toho, aby počet členů zastupujícího orgánu a rozdělení křesel v tomto orgánu byly upraveny tak, aby byly zohledňovány změny, ke kterým v SCE a jejích dceřiných společnostech a závodech dochází. Způsoby nominace, volby nebo jmenování zástupců zaměstnanců by měly podporovat rovnováhu mezi muži a ženami.

c) Je-li to odůvodněno počtem členů, zvolí si zastupující orgán ze svého středu užší výbor tvořený nejvýše třemi členy.

d) Zastupující orgán přijme svůj jednací řád.

e) Členové zastupujícího orgánu jsou voleni nebo jmenováni v poměru k počtu zaměstnanců, které zaměstnává SCE spolu se svými dceřinými společnostmi nebo závody v každém členském státě, tak, že se pro každý členský stát přidělí jedno křeslo na podíl zaměstnaných ve zmíněném členském státě rovnající se 10 % nebo zlomku tohoto procenta z celkového počtu zaměstnanců zaměstnaných ve všech členských státech dohromady.

f) O složení zastupujícího orgánu je informován příslušný orgán SCE.

g) Nejpozději čtyři roky po svém zřízení přezkoumá zastupující orgán, zda má zahájit jednání o uzavření dohody uvedené v článcích 4 a 7, nebo zda se mají nadále uplatňovat referenční ustanovení přijatá v souladu s touto přílohou.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 až 7 a články 4, 5 a 6 se použijí obdobně, pokud bylo přijato rozhodnutí o vyjednání dohody podle článku 4, a v tom případě se slova "zvláštní vyjednávací výbor" nahrazují slovy "zastupující orgán". Není-li dohoda uzavřena ve lhůtě stanovené pro konec vyjednávání, uplatňuje se nadále úprava přijatá v souladu s referenčními ustanoveními.

Část 2: Referenční ustanovení pro informování a projednání

Působnost a pravomoc zastupujícího orgánu zřízeného v SCE se řídí těmito pravidly:

a) Působnost zastupujícího orgánu se omezuje na záležitosti, které se týkají SCE samotné a jejích dceřiných společností nebo závodů nacházejících se v jiném členském státě nebo které přesahují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednotlivém členském státě.

b) Aniž jsou dotčeny schůze konané podle písmene c), má zastupující orgán právo, aby byl informován, bylo s ním projednáno a aby se za tímto účelem nejméně jednou ročně sešel s příslušným orgánem SCE, o vývoji obchodních činností SCE a jejích výhledech na základě pravidelných zpráv vypracovaných příslušným orgánem SCE. Místní vedení je o tom uvědoměno.

Příslušný orgán SCE poskytne zastupujícímu orgánu pořad jednání správního nebo případně řídícího a dozorčího orgánu a kopie všech dokumentů předaných valné hromadě jejích členů.

Schůze se týká zejména struktury SCE, její hospodářské a finanční situace, pravděpodobného vývoje obchodních činnosti, výroby a odbytu, situace a pravděpodobného vývoje zaměstnanosti, investic, podstatných změn týkajících se organizace, zavádění nových pracovních metod nebo výrobních postupů, přeložení výroby, fúzí, omezení nebo uzavření podniků, závodů nebo jejich důležitých částí a hromadného propouštění.

c) Nastanou-li mimořádné okolnosti, které mají výrazný dopad na zájmy zaměstnanců, zejména při přemístění nebo zavření závodů nebo podniku nebo při hromadném propouštění, má zastupující orgán právo být o tom informován. Zastupující orgán nebo, rozhodne-li tak zastupující orgán zejména z důvodu naléhavosti, užší výbor je oprávněn sejít se na žádost s příslušným orgánem SCE nebo jinou lépe odpovídající úrovní vedení v rámci SCE, která má vlastní rozhodovací pravomoci, aby byl informován o opatřeních, která se významně dotýkají zájmů zaměstnanců, a aby s ním byla tato opatření projednána.

Rozhodne-li se příslušný orgán SCE nejednat v souladu se stanoviskem zastupujícího orgánu, má tento orgán právo sejít se znovu s příslušným orgánem SCE za účelem dosažení dohody.

Schůze příslušného orgánu s užším výborem se mohou rovněž účastnit členové zastupujícího orgánu, kteří zastupují zaměstnance, kteří jsou těmito opatřeními bezprostředně dotčeni.

Výše uvedenými schůzemi nejsou dotčeny výhradní práva příslušného orgánu.

d) Členské státy mohou stanovit pravidla týkající se předsednictví schůzí zaměřených na informování a projednání.

Zastupující orgán nebo užší výbor, případně rozšířený podle písm. c) třetího pododstavce, jsou oprávněny sejít se před schůzí s příslušným orgánem SCE odděleně bez účasti zástupců příslušného orgánu.

e) Aniž je dotčen článek 10, informují členové zastupujícího orgánu zástupce zaměstnanců SCE a jejích dceřiných společností a závodů o obsahu a výsledcích informování a projednání.

f) Zastupujícímu orgánu nebo užšímu výboru mohou být nápomocni odborníci podle jejich výběru.

g) Je-li to nezbytné k plnění jejich úkolů, mají členové zastupujícího orgánu nárok na placené pracovní volno za účelem účasti na školení.

h) Výdaje zastupujícího orgánu hradí SCE, která poskytuje členům zastupujícího orgánu finanční a hmotné prostředky, aby jim umožnila plnit jejich povinnosti odpovídajícím způsobem.

Není-li dohodnuto jinak, hradí SCE zejména náklady na pořádání jednání a na tlumočení a náklady na ubytování a cestovní výdaje členů zastupujícího orgánu a užšího výboru.

Členské státy mohou při zachování těchto zásad stanovit rozpočtová pravidla pro fungování zastupujícího orgánu. Mohou zejména omezit úhradu nákladů pouze na jednoho odborníka.

Část 3: Referenční ustanovení týkající se účasti

Účast zaměstnanců v SCE se řídí těmito ustanoveními:

a) V případě SCE založené přeměnou, uplatňovala-li se pravidla členského státu týkající se účasti zaměstnanců ve správním nebo dozorčím orgánu před zápisem do rejstříku, uplatňují se na SCE nadále všechna hlediska účasti zaměstnanců. Za tímto účelem se uplatňuje obdobně písmeno b).

b) V ostatních případech založení SCE jsou zaměstnanci SCE, jejích dceřiných společností a závodů nebo jejich zastupující orgán oprávněni volit, jmenovat, doporučovat nebo zamítat jmenování takového počtu členů správního nebo dozorčího orgánu SCE, který se rovná nejvyššímu platnému podílu v dotyčných zúčastněných právnických osobách před zápisem SCE do rejstříku.

c) Neuplatňovala-li žádná ze zúčastněných právnických osob před zápisem SCE do rejstříku pravidla o účasti zaměstnanců, není SCE povinna zavést předpisy týkající se účasti zaměstnanců.

d) Zastupující orgán rozhodne o rozdělení křesel ve správním nebo dozorčím orgánu mezi členy, kteří zastupují zaměstnance z jednotlivých členských států, nebo o způsobu, kterým mohou zaměstnanci SCE doporučovat nebo zamítat jmenování členů těchto orgánů, a to podle podílu zaměstnanců SCE v každém členském státě. Nejsou-li podle tohoto poměrného kritéria zastoupeni zaměstnanci jednoho nebo více členských států, jmenuje zastupující orgán člena z jednoho z těchto členských států, přednostně z členského státu, ve kterém má SCE své sídlo, je-li to přiměřené. Každý členský stát může určit, jak rozdělí křesla, která mu byla ve správním nebo dozorčím orgánu přidělena.

e) Každý člen správního nebo případně dozorčího orgánu SCE, který byl zvolen, jmenován nebo doporučen zastupujícím orgánem nebo případně zaměstnanci, je řádným členem daného orgánu se stejnými právy a povinnostmi, jaké mají členové zastupující členy družstva, včetně hlasovacího práva.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU