2003/58/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/58/ES ze dne 15. července 2003, kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS, pokud jde o požadavky na zveřejňování týkající se některých forem společností

Publikováno: Úř. věst. L 221, 4.9.2003, s. 13-16 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 15. července 2003 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 4. září 2003 Nabývá účinnosti: 4. září 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/101/ES Pozbývá platnosti: 21. října 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/58/ES

ze dne 15. července 2003,

kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS, pokud jde o požadavky na zveřejňování týkající se některých forem společností

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 44 odst. 2 písm. g) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) První směrnice Rady 68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření za účelem dosažení jejich rovnocennosti ve Společenství, které jsou vyžadovány v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 odst. 2 Smlouvy, na ochranu zájmů společníků a třetích osob [4], upravuje povinné zveřejňování řady listin a údajů týkajících se společností s omezeným ručením.

(2) V rámci čtvrté etapy projektu zjednodušování právních předpisů pro vnitřní trh (SLIM), zahájené Komisí v říjnu 1998, vydala pracovní skupina pro právo obchodních společností v září 1999 zprávu o zjednodušení první a druhé směrnice v oblasti práva společností, jež obsahovala určitá doporučení.

(3) Aktualizace směrnice 68/151/EHS podle obecných zásad stanovených v uvedených doporučeních by měla nejen značně usnadnit a urychlit zúčastněným osobám přístup k informacím o společnostech, ale i podstatně zjednodušit formality povinného zveřejňování uložené společnostem.

(4) Seznam společností uvedených ve směrnici 68/151/EHS je třeba aktualizovat s ohledem na nově vytvořené nebo zrušené formy společností na vnitrostátní úrovni od přijetí uvedené směrnice.

(5) Od roku 1968 bylo přijato několik směrnic s cílem harmonizovat požadavky na účetní doklady, které společnosti musí vyhotovovat, zejména čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978 o ročních účetních závěrkách některých forem společností [5], sedmá směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983 o konsolidovaných účetních závěrkách [6], směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí [7] a směrnice Rady 91/674/EHS ze dne 19. prosince 1991 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven [8]. Odkazy ve směrnici 68/151/EHS na účetní doklady, které se musí v souladu s uvedenými směrnicemi zveřejňovat, je třeba náležitě pozměnit.

(6) V souvislosti se zamýšlenou aktualizací a bez dotčení zásadních požadavků a náležitostí stanovených vnitrostátními právními předpisy členských států by společnosti měly mít možnost výběru ukládání povinných dokladů a údajů v papírové nebo elektronické formě.

(7) Zúčastněné osoby by měly mít možnost získat z rejstříku kopii takových dokladů a údajů v papírové i elektronické formě.

(8) Členské státy by měly mít možnost rozhodnout o vedení vnitrostátního věstníku, kterým se oznamují povinně zveřejňované dokumenty a údaje, v papírové nebo elektronické formě, nebo o zajištění zveřejňování jiným stejně účinným způsobem.

(9) Přeshraniční přístup k informacím o společnostech je třeba zlepšit tak, aby se kromě povinného zveřejňování v jednom z jazyků povolených v členském státě společnosti umožnila dobrovolná registrace povinně zveřejňovaných listin a údajů v dalších jazycích. Třetí osoby jednající v dobré víře by měly mít možnost se těchto překladů dovolávat.

(10) Je vhodné upřesnit, že údaje předepsané v článku 4 směrnice 68/151/EHS je třeba uvádět na všech obchodních dopisech a objednávkových listech společností, bez ohledu na to, zda jsou v papírové, nebo jiné formě. S ohledem na technický pokrok je také vhodné zabezpečit, aby tyto údaje byly uváděny na internetových stránkách společností.

(11) Směrnici 68/151/EHS je proto třeba změnit,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 68/151/EHS se mění takto:

1. Článek 1 se mění takto:

a) třetí odrážka se nahrazuje tímto:

"— ve Francii:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée,";

b) šestá odrážka se nahrazuje tímto:

"— v Nizozemsku:

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,";

c) devátá odrážka se nahrazuje tímto:

"— v Dánsku:

aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab,";

d) čtrnáctá odrážka se nahrazuje tímto:

"— ve Finsku:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;".

2. V článku 2

a) odstavci 1 se písmeno f) nahrazuje tímto:

"f) Účetní doklady za každé účetní období, které je třeba zveřejnit v souladu se směrnicemi Rady 78/660/EHS [9], 83/349/EHS [10], 86/635/EHS [11] a 91/674/EHS [12].";

b) se zrušuje odstavec 2.

3. Článek 3 se nahrazuje tímto:

"Článek 3

1. V každém členském státě je veden spis buď v ústředním rejstříku, obchodním či podnikovém rejstříku pro každou společnost, která je v něm zapsána.

2. Všechny listiny a všechny údaje, které musí být zveřejněny podle článku 2, jsou vloženy do spisu nebo zapsány do rejstříku; předmět zápisů do rejstříku musí být v každém případě uveden ve spisu.

Členské státy zajistí, že společnosti a další osoby nebo orgány mající oznamovací povinnost nebo povinnost při oznamování spolupracovat budou moci nejpozději dnem 1. ledna 2007 ukládat všechny dokumenty a údaje povinně zveřejňované podle článku 2 v elektronické formě. Kromě toho mohou členské státy vyžadovat, aby všechny společnosti nebo některé jejich formy ukládaly všechny takové dokumenty a údaje nebo některé jejich druhy v elektronické formě.

Všechny dokumenty a údaje uvedené v článku 2, které se ukládají v papírové nebo elektronické formě nejpozději od 1. ledna 2007, musí být vedeny ve spise nebo zapsané v rejstříku v elektronické formě. K tomuto účelu členské státy zabezpečí, aby všechny dokumenty a údaje ukládané v papírové formě nejpozději od 1. ledna 2007, byly převedeny prostřednictvím rejstříku do elektronické formy.

Dokumenty a údaje uvedené v článku 2, které se až do 31. prosince 2006 ukládají v papírové formě, nebude nutné automaticky převádět prostřednictvím rejstříku do elektronické formy. Členské státy však zabezpečí, že budou převedeny do elektronické formy prostřednictvím rejstříku po obdržení žádosti o zveřejnění v elektronické formě podané v souladu s pravidly přijatými pro provádění odstavce 3.

3. Na žádost musí být možné získat úplnou nebo částečnou kopii každé listiny nebo každého údaje, které jsou uvedeny v článku 2. Nejpozději od 1. ledna 2007 mohou být žádosti do rejstříku předávány v papírové nebo elektronické formě podle volby žadatele.

Ode dne, který si každý členský stát zvolí sám, nejpozději však dnem 1. ledna 2007, musí být z rejstříku možné získat kopie uvedené v prvním pododstavci v papírové nebo elektronické formě podle volby žadatele. To se týká všech listin a údajů bez ohledu na to, zda byly uloženy před zvoleným dnem nebo po něm. Členské státy však mohou rozhodnout, že dokumenty a údaje nebo některé jejich druhy uložené v papírové formě do data nebo před datem, které nesmí být pozdější než 31. prosince 2006, nebude možné získat z rejstříku v elektronické formě, uplynula-li stanovená lhůta mezi dnem uložení a dnem, kdy byla žádost rejstříku podána. Tato lhůta musí činit nejméně deset let.

Poplatky za vyhotovení úplné nebo částečné kopie listiny nebo údaje podle článku 2 na papíře nebo elektronicky nesmí převýšit správní náklady.

Kopie předané na papíře jsou ověřeny, ledaže žadatel na tomto ověření netrvá. Kopie předané elektronicky se neověřují, pokud o to žadatel výslovně nepožádá.

Členské státy přijmou potřebná opatření, aby zabezpečily, že ověření kopií v elektronické formě zaručí věrohodnost původu i neporušenost obsahu přinejmenším prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu ve smyslu čl. 2 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy [*] Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12..

4. Listiny a údaje uvedené v odstavci 2 se zveřejní ve vnitrostátním věstníku určeném pro tento účel členským státem buď v plném, nebo zkráceném znění, nebo prostřednictvím odkazu oznamujícího uložení dokumentu ve spisu nebo jeho zápis do rejstříku. Vnitrostátní věstník určený pro tento účel může být veden v elektronické formě.

Členské státy se mohou rozhodnout, že nahradí zveřejňování ve vnitrostátním věstníku jiným, stejně účinným způsobem, který bude přinejmenším využívat systému umožňujícího přístup k zveřejněným informacím v chronologickém sledu prostřednictvím centrální elektronické platformy.

5. Společnost se může dovolávat listin a údajů vůči třetím osobám až po zveřejnění uvedeném v odstavci 4, ledaže prokáže, že tyto třetí osoby tyto listiny nebo údaje znaly.

U úkonů, které proběhly do šestnáctého dne po tomto zveřejnění, se nelze dovolávat těchto listin a údajů vůči třetím osobám, které prokáží, že nebylo možné, aby listiny nebo údaje znaly.

6. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zabránění jakéhokoli nesouladu mezi obsahem informací zveřejněných v souladu s odstavcem 4 a obsahem rejstříku nebo spisu.

V případě nesouladu se však nelze dovolávat textu zveřejněného v souladu s odstavcem 4 vůči třetím osobám; třetí osoby se jej však mohou dovolávat, ledaže společnost prokáže, že znaly texty uložené ve spisu nebo zapsané v rejstříku.

7. Třetí osoby se mohou vždy dovolávat listin a údajů dosud nezveřejněných, ledaže má nezveřejnění za následek jejich neúčinnost.

8. Pro účely tohoto článku se "v elektronické formě" rozumí, že informace jsou prostřednictvím zařízením na elektronické zpracování (včetně digitální komprese) a ukládání dat odeslány z výchozího místa a přijaty na místě určení a v úplnosti odesílány, přenášeny a přijímány způsobem stanoveným členskými státy telegraficky, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky."

4. Vkládá se nový článek 3a, který zní:

"Článek 3a

1. Listiny a údaje, které podléhají zveřejnění podle článku 2, se vyhotovují a ukládají v jednom z jazyků povolených jazykovými pravidly platnými v členském státě, kde je veden spis uvedený v čl. 3 odst. 1.

2. Kromě povinného zveřejňování uvedeného v článku 3 umožní členské státy, aby listiny a údaje uvedené v článku 2 mohly být dobrovolně zveřejněny v souladu s článkem 3 v kterémkoli úředním jazyce Společenství.

Členské státy mohou nařídit, aby překlad takových listin a údajů byl ověřen.

Členské státy přijmou potřebná opatření na usnadnění přístupu třetím osobám k dobrovolně zveřejněným překladům.

3. Kromě povinného zveřejnění uvedeného v článku 3 a dobrovolného zveřejnění podle odstavce 2 tohoto článku mohou členské státy umožnit, aby dotyčné listiny a údaje byly zveřejněny v souladu s článkem 3 v kterémkoli jiném jazyce.

Členské státy mohou nařídit, aby překlad takových listin a údajů byl ověřen.

4. V případě nesouladu mezi listinami a údaji zveřejněnými v úředních jazycích rejstříku a překladem dobrovolně zveřejněným se překladu dobrovolně zveřejněného nelze dovolávat vůči třetím osobám. Třetí osoby se však mohou dovolávat překladu dobrovolně zveřejněného, ledaže společnost prokáže, že znaly znění, které bylo předmětem povinného zveřejnění."

5. Článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

Členské státy stanoví, že dopisy a objednávkové listy v papírové nebo jiné formě mají obsahovat tyto údaje:

a) informace nezbytné k identifikaci rejstříku, u kterého je veden spis uvedený v článku 3, a číslo zápisu společnosti do tohoto rejstříku;

b) právní formu společnosti, sídlo společnosti a případně údaj, že společnost je v likvidaci.

Jestliže je v těchto listinách zmínka o základním kapitálu společnosti, musí se údaj týkat upsaného a splaceného základního kapitálu.

Členské státy stanoví, že internetové stránky společností budou obsahovat alespoň údaje uvedené v prvním pododstavci a případně odkaz na upsaný a splacený základní kapitál."

6. Článek 6 se nahrazuje tímto:

"Článek 6

Členské státy stanoví přiměřené sankce pro případ

a) nezveřejnění účetních dokladů tak, jak to stanoví čl. 2 odst. 1 písm. f);

b) neuvedení povinných údajů stanovených v článku 4 na obchodních dokumentech nebo internetové stránce společnosti."

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2006. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě do 1. ledna 2012 zprávu spolu s případným návrhem na změnu této směrnici na základě zkušeností získaných při jejím používání, s ohledem na její cíle a na technologický vývoj, k němuž do té doby dojde.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 15. července 2003.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

G. Tremonti

[1] Úř. věst. C 227 E, 24.9.2002, s. 377.

[2] Úř. věst. C 85, 8.4.2003, s. 13.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 12. března 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 11. června 2003.

[4] Úř. věst. L 65, 14.3.1968, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[5] Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady 2003/38/ES (Úř. věst. L 120, 15.5.2003, s. 22).

[6] Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/51/ES (Úř. věst. L 178, 17.7.2003, s. 16).

[7] Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/51/ES.

[8] Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 7.

[9] Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady 2003/38/ES (Úř. věst. L 120, 15.5.2003, s. 22).

[10] Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/51/ES (Úř. věst. L 178, 17.7.2003, s. 16).

[11] Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/51/ES.

[12] Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 7.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU