2003/51/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách některých forem společností, bank a jiných finančních institucí a pojišťoven (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 178, 17.7.2003, s. 16-22 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 18. června 2003 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 17. července 2003 Nabývá účinnosti: 17. července 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2013/34/EU Pozbývá platnosti: 19. července 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES

ze dne 18. června 2003,

kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách některých forem společností, bank a jiných finančních institucí a pojišťoven

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 44 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropská rada na zasedání v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000 zdůraznila potřebu urychlit dotvoření vnitřního trhu finančních služeb, stanovila lhůtu pro provedení akčního plánu Komise pro finanční služby na rok 2005 a vyzvala k přijetí opatření, která by zlepšila srovnatelnost finančních výkazů společností Společenství, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu (dále jen "společnosti s veřejně obchodovanými cennými papíry").

(2) Dne 13. června 2000 Komise uveřejnila sdělení "Strategie účetního výkaznictví EU: cesta vpřed", v němž navrhla, aby všechny společnosti Společenství s veřejně obchodovanými cennými papíry sestavovaly své konsolidované finanční výkazy v souladu s jednotným souborem účetních standardů, a to jmenovitě s mezinárodními účetními standardy (IAS), nejpozději do roku 2005.

(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů [4] (dále jen "nařízení o IAS") zavedlo požadavek, aby všechny společnosti s veřejně obchodovanými cennými papíry sestavovaly od roku 2005 své konsolidované účetní závěrky v souladu s IAS přijatými pro tento účel Společenstvím. Dalo také členským státům možnost povolit nebo požadovat používání přijatých IAS při přípravě ročních účetních závěrek a povolit nebo požadovat používání přijatých IAS pro společnosti bez veřejně obchodovaných cenných papírů.

(4) Nařízení o IAS stanoví, že pro přijetí mezinárodních účetních standardů k používání ve Společenství je potřebné, aby splňovaly základní požadavky čtvrté směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978 o ročních účetních závěrkách některých forem společností [5] a sedmé směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983 o konsolidovaných účetních závěrkách [6], tj. že výsledkem jejich používání bude pravdivý a věrný obraz finanční situace a výkonnosti společnosti – tato zásada musí být posouzena s ohledem na uvedené směrnice Rady, aniž by to znamenalo přísnou shodu se všemi jednotlivými ustanoveními těchto směrnic.

(5) Protože pro společnosti, jejichž roční a konsolidované účetní závěrky podléhající směrnicím 78/660/EHS a 83/349/EHS nejsou sestavovány podle nařízení o IAS, jsou uvedené směrnice nadále hlavním zdrojem účetních požadavků Společenství, je důležité, aby existovaly rovné podmínky hospodářské soutěže pro společnosti, které používají IAS, a pro ty, které je nepoužívají.

(6) Pro přijetí IAS i pro používání směrnic 78/660/EHS a 83/349/EHS je žádoucí, aby tyto směrnice odrážely vývoj mezinárodního účetnictví. V tomto ohledu Komise svým sdělením nazvaným "Harmonizace účetnictví: nová strategie s ohledem na mezinárodní harmonizaci" vyzvala Evropskou unii, aby pracovala na zachování souladu mezi účetními směrnicemi Společenství a vývojem při stanovování mezinárodních účetních standardů, zejména v rámci International Accounting Standards Committee (IASC).

(7) Členské státy by měly mít možnost upravit podobu výsledovky a rozvahy v souladu s mezinárodním vývojem vyjádřeným standardy vydávanými International Accounting Standards Board (IASB).

(8) Členské státy by měly mít možnost povolit nebo nařídit používání nového oceňování a oceňování reálnou hodnotou v souladu s mezinárodním vývojem, který je vyjadřován standardy vydávanými IASB.

(9) Výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva jsou důležité součásti účetního výkaznictví. Rostoucí význam požadavku, aby uvedené zprávy s přihlédnutím k nejlepším současným metodám představovaly pravdivý a věrný přehled o podnikání společnosti a o její pozici, dosažený způsobem odpovídajícím velikosti a složitosti společnosti, je nezbytný pro dosažení většího souladu a zabezpečení dodatečné orientace, pokud jde o informace předpokládané v "pravdivém a věrném přehledu". Informace by se neměly omezovat na finanční stránku podnikání společnosti. Očekává se, že pokud to bude nutné, mělo by to vést k analýze environmentálních a sociálních aspektů, které jsou nutné pro pochopení vývoje, výkonnosti nebo pozice společnosti. To je v souladu s doporučením Komise 2001/453/ES ze dne 30. května 2001 o účtování, oceňování a zveřejňování environmentálních aspektů v ročních účetních závěrkách a výročních zprávách podniků [7]. S ohledem na pokračující vývoj v této oblasti účetního výkaznictví a vzhledem k možnému zatížení, které by to představovalo pro společnosti nedosahující určité velikosti, mohou členské státy udělit výjimku z povinnosti poskytování nefinančních informací ve výročních zprávách takových společností.

(10) Rozdíly v přípravě a struktuře auditorských zpráv snižují srovnatelnost a ztěžují uživatelům pochopení tohoto výjimečně důležitého prvku účetního výkaznictví. Většího souladu by mělo být dosaženo tím, že se zvláštní požadavky na formu a obsah auditorských zpráv změní v souladu s nejlepšími mezinárodními metodami. Základní požadavek, aby auditorský výrok stanovil, zda roční účetní závěrka případně konsolidovaná účetní závěrka představují pravdivý a věrný obraz v souladu s obecnými zásadami účetního výkaznictví, nepředstavuje omezení rozsahu tohoto vyjádření, nýbrž upřesňuje souvislosti, v nichž je vyjadřován.

(11) Směrnice 78/660/EHS a 83/349/EHS je proto třeba změnit. Dále je třeba změnit také směrnici Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a jiných finančních institucí [8].

(12) IASB dále vyvíjí a zpřesňuje účetní standardy platné pro činnosti v pojišťovnictví.

(13) Pojišťovny by rovněž měly mít možnost využívat účtování v reálných hodnotách podle vhodných standardů vydaných IASB.

(14) Směrnici Rady 91/674/EHS ze dne 19. prosince 1991 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven [9] je proto třeba změnit.

(15) Tyto změny odstraní nesoulad mezi směrnicemi 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS na straně jedné a standardy IAS platnými k 1. květnu 2002 na straně druhé,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Směrnice 78/660/EHS se mění takto:

1. V čl. 2 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Členské státy mohou povolit nebo nařídit, aby do ročních účetních závěrek byly kromě dokumentů uvedených v prvním pododstavci zahrnuty další výkazy";

2. V článku 4 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"6. Členské státy mohou povolit nebo nařídit zařazování částek v rámci položek ve výsledovce a v rozvaze tak, aby se zohlednila podstata vykazované transakce nebo smlouvy. Toto povolení nebo nařízení může být omezeno na některé skupiny společností nebo na konsolidované účetní závěrky ve smyslu sedmé směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983 o konsolidovaných účetních závěrkách [10].";

3. V článku 8 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Členské státy mohou povolit nebo nařídit společnostem, aby přijaly strukturu rozvahy stanovenou v článku 10a namísto jiných předepsaných nebo povolených rozvržení.";

4. (Netýká se českého znění.)

5. (Netýká se českého znění.)

6. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 10a

Členské státy mohou povolit nebo nařídit společnostem nebo některým skupinám společností, aby formální strukturu položek rozvahy podle článků 9 a 10 nahradily rozvržením položek založeným na rozlišení mezi krátkodobými a dlouhodobými položkami, pokud je obsah takto poskytovaných informací přinejmenším rovnocenný obsahu informací požadovaných podle článků 9 a 10.";

7. (Netýká se českého znění.)

8. V článku 22 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Odchylně od čl. 2 odst. 1 mohou členské státy povolit nebo nařídit všem společnostem nebo kterékoli skupině společností, aby namísto formální struktury výsledovky v souladu s články 23 až 26 předkládaly výkaz výkonnosti, pokud je obsah takto poskytovaných informací přinejmenším rovnocenný obsahu informací požadovaných podle uvedených článků.";

9. Článek 31 se mění takto:

a) v odst. 1 písm. c) se bod bb) se nahrazuje tímto:

"bb) je třeba vzít v úvahu všechny závazky vznikající v průběhu daného nebo předchozího účetního období, a to i v případě, že se tyto závazky stanou zřejmými až mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení rozvahy,";

b) vkládá se nový odstavec, který zní:

"1a. Kromě částek zaznamenávaných podle čl. 1 písm. c) bodu bb) mohou členské státy povolit nebo nařídit, aby byly brány v úvahu všechny předvídatelné závazky a možné ztráty vznikající v průběhu daného nebo předchozího účetního období, a to i v případě, že se tyto závazky nebo ztráty stanou zřejmými až mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení rozvahy.";

10. V čl. 33 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

"c) nové ocenění dlouhodobých hmotných aktiv".

11. V článku 42 se první pododstavec nahrazuje tímto:

"Rezervy nesmějí překročit v úhrnu částky, které jsou nezbytné.";

12. Vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 42e

Odchylně od článku 32 mohou členské státy povolit nebo nařídit všem společnostem nebo kterékoli skupině společností ocenění určitých kategorií aktiv, vyjma finanční nástroje, částkami stanovenými na základě jejich reálné hodnoty.

Toto povolení nebo nařízení může být omezeno na konsolidované účetní závěrky ve smyslu směrnice 83/349/EHS.

Článek 42f

Bez ohledu na čl. 31 odst. 1 písm. c) mohou členské státy povolit nebo nařídit všem společnostem nebo kterékoli skupině společností, aby v případě ocenění aktiva podle článku 42e uvedly změnu hodnoty do výsledovky.";

13. V čl. 43 odst. 1 bodě 6) se slova "články 9 a 10" nahrazují slovy "články 9, 10 a 10a".

14. Článek 46 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. a) Výroční zpráva musí přinejmenším obsahovat pravdivý a věrný přehled vývoje a výkonnosti podnikání společnosti a její pozice, jakož i popis hlavních rizik a nejistot, kterým čelí.

Přehled musí představovat vyváženou a vyčerpávající analýzu vývoje a výkonnosti společnosti a její pozice, přiměřenou velikosti a složitosti podnikatelské činnosti.

b) V rozsahu nezbytném pro pochopení vývoje, výkonnosti a pozice společnosti tato analýza zahrne finanční, případně nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti, které se vztahují k příslušné podnikatelské činnosti, včetně informací týkajících se environmentálních a zaměstnaneckých otázek.

c) V rámci této analýzy zahrne výroční zpráva, kde je to vhodné, také odkazy na částky vykazované v roční účetní závěrce a další komentář k nim.";

b) doplňuje se nový odstavec, který zní:

"4. Členské státy mohou osvobodit společnosti uvedené v článku 27 od povinnosti uvedené v odst. 1 písm. b), pokud se týká nefinančních informací.";

15. V článku 48 se zrušuje třetí věta.

16. V článku 49 se třetí věta nahrazuje tímto:

"Zpráva vydaná osobou nebo osobami pověřenými ověřením roční účetní závěrky (dále jen "povinní auditoři";) se k tomuto zveřejnění nepřipojuje, avšak uvede se, zda byl auditorský výrok bez výhrad, s výhradami nebo zda šlo o záporný auditorský výrok, nebo zda se povinní auditoři nebyli schopni vyjádřit. Rovněž se zveřejní, zda zpráva povinných auditorů obsahovala odkaz na jakékoli záležitosti, na něž povinní auditoři zvláštním způsobem upozornili, aniž by vyjádřili auditorský výrok s výhradou.";

17. V článku 51 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Roční účetní závěrky společností jsou ověřovány jednou nebo více osobami schválenými členskými státy k provádění povinných auditů na základě osmé směrnice Rady 84/253/EHS ze dne 10. dubna 1984 o schvalování osob pověřených prováděním povinného auditu účetních dokumentů [*] Úř. věst. L 126, 12.5.1984, s. 20..

Povinní auditoři se rovnřž vyjádi, zda je výročni zpráva v souladu s roční účetní závěrkou za stejné účetní období."

;.

18. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 51a

1. Zpráva povinných auditorů obsahuje

a) úvod, v němž je přinejmenším popsána roční účetní závěrka, která je předmětem povinného auditu, společně s obecnými zásadami účetního výkaznictví, které byly použity při jejím sestavení;

b) popis rozsahu povinného auditu, který obsahuje přinejmenším údaje o auditorských normách, podle kterých byl povinný audit proveden;

c) auditorský výrok, který musí jasně vyjádřit stanovisko povinných auditorů, zda účetní závěrka poskytuje pravdivý a věrný obraz v souladu s použitými zásadami účetního výkaznictví, a případně zda účetní závěrka splňuje zákonné požadavky; auditorský výrok je buď bez výhrad, s výhradami, záporný, nebo je vyjádření odmítnuto, jestliže povinní auditoři nejsou schopni auditorský výrok vyjádřit;

d) odkaz na jakékoli záležitosti, na něž povinní auditoři zvláštním způsobem upozornili, aniž by vyjádřili auditorský výrok s výhradou;

e) vyjádření, zda je výroční zpráva v souladu s roční účetní závěrkou za stejné účetní období.

2. Povinní auditoři tuto zprávu podepisují a datují.";

19. V článku 53 se zrušuje odstavec 1.

20. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 53a

Členské státy neumožní odchylky stanovené v článcích 11, 27, 46, 47 a 51 u společností, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 1 odst. 13 směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů [*] Úř. věst. L 141, 11.6.1993, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES (Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1).."

21. V čl. 56 odst. 1 se slova "články 9, 10" nahrazují slovy "články 9, 10, 10a".

22. V čl. 60 odst. 1 se slova "na základě své tržní hodnoty" nahrazují slovy "na základě své reálné hodnoty".

23. V článku 61a se slova "články 42a až 42d" nahrazují slovy "články 42a až 42f".

Článek 2

Směrnice 83/349/EHS se mění takto:

1. V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. S výjimkou případů uvedených v odstavci 1 mohou členské státy nařídit všem podnikům, které se řídí jejich vnitrostátním právem, sestavení konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy, pokud

a) tento podnik (mateřský podnik) může vykonávat nebo skutečně vykonává dominantní vlivu nebo kontrolu nad jiným podnikem (dceřiný podnik), nebo

b) tento podnik (mateřský podnik) a jiný podnik (dceřiný podnik) jsou řízeny jednotně mateřským podnikem.";

2. V čl. 3 odst. 1 se slova "články 13, 14 a 15" nahrazují slovy "články 13 a 15".

3. Článek 6 se mění takto:

a) odstavec 4 se nahrazuje tímto:

"4. Tento článek se nepoužije, je-li některý z podniků podléhajících konsolidaci společností, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 1 odst. 13 směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů [*] Úř. věst. L 141, 11.6.1993, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES (Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1).";

b) odstavec 5 se zrušuje.

4. Článek 7 se mění takto:

a) v odst. 1 písm. b) se zrušuje druhá věta;

b) v odst. 2 písm. a) se slova "články 13, 14 a 15" nahrazují slovy "články 13 a 15";

c) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

"3. Tento článek se nepoužije na společnosti, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 1 odst. 13 směrnice Rady 93/22/EHS.";

5. V čl. 11 odst. 1 písm. a) se slova "články 13, 14 a 15" nahrazují slovy "články 13 a 15".

6. Článek 14 se zrušuje.

7. V čl. 16 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Členské státy mohou povolit nebo nařídit, aby do konsolidovaných účetních závěrek byly kromě dokumentů uvedených v prvním pododstavci zahrnuty další výkazy.";

8. V čl. 17 odst. 1 se slova "články 3 až 10" nahrazují slovy "články 3 až 10a".

9. Článek 34 se mění takto:

a) v bodě 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:"Stejné informace musí být uvedeny o podnicích nezahrnutých do konsolidace podle článku 13; musí být uveden důvod pro vynechání společností uvedených v článku 13";

b) v bodě 5 se zrušují slova "i do ní nezahrnuté podle článku 14"

10. Článek 36 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. Konsolidovaná výroční zpráva musí přinejmenším obsahovat pravdivý a věrný přehled vývoje a výkonnosti podnikání společností zahrnutých do konsolidace jako celek a jejich pozic, jakož i popis hlavních rizik a nejistot, kterým čelí.

Tento přehled musí představovat vyváženou a vyčerpávající analýzu vývoje a výkonnosti i pozice společností, zahrnutých do konsolidace, přiměřenou velikosti a složitosti podnikatelské činnosti. V rozsahu nezbytném pro pochopení vývoje, výkonnosti a pozice společností tato analýza zahrne finanční, případně nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti, které se vztahují k příslušné podnikatelské činnosti, včetně informací týkajících se environmentálních a zaměstnaneckých otázek.

V rámci této analýzy zahrne konsolidovaná výroční zpráva, kde je to vhodné, také odkazy na částky vykazované v konsolidované účetní závěrce a další komentář k nim.";

b) doplňuje se nový odstavec, který zní:

"3. Jestliže je kromě výroční zprávy vyžadována i konsolidovaná výroční zpráva, mohou být obě zprávy předkládány ve formě jediné zprávy. Při přípravě této jediné zprávy může být vhodné zdůraznit otázky, které jsou významné pro všechny společnosti zahrnuté do konsolidace jako celek.";

11. Článek 37 se nahrazuje tímto:

"Článek 37

1. Konsolidované účetní závěrky společností jsou ověřovány jednou nebo více osobami schválenými členským státem, jehož právem se řídí mateřský podnik, k provádění povinných auditů na základě osmé směrnice Rady 84/253/EHS ze dne 10. dubna 1984 o schvalování osob pověřených prováděním povinného auditu účetních dokumentů [*] Úř. věst. L 126, 12.5.1984, s. 20..

Osoba nebo osoby pověřené auditem konsolidované účetní závěrky (dále jen "povinní auditoři") se rovněž vyjádří, zda je konsolidovaná výroční zpráva v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou za stejné účetní období

2. Zpráva povinných auditorů obsahuje:

a) úvod, v němž je přinejmenším popsána konsolidovaná účetní závěrka, která je předmětem povinného auditu, a obecné zásady účetního výkaznictví, které byly použity pro její sestavení;

b) popis rozsahu povinného auditu, který obsahuje přinejmenším údaje o auditorských normách, podle kterých byl povinný audit proveden;

c) auditorský výrok, který musí jasně vyjádřit stanovisko povinných auditorů, zda konsolidovaná účetní závěrka poskytuje pravdivý a věrný obraz v souladu s použitými zásadami účetního výkaznictví, a případně zda konsolidovaná účetní závěrka splňuje zákonné požadavky; auditorský výrok je buď bez výhrad, s výhradami, záporný, nebo je vyjádření odmítnuto, jestliže povinní auditoři nejsou schopni auditorský výrok vyjádřit;

d) odkaz na jakékoli záležitosti, na něž povinní auditoři zvláštním způsobem upozornili, aniž by vyjádřili auditorský výrok s výhradou;

e) vyjádření, zda je konsolidovaná výroční zpráva v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou za stejné účetní období.

3. Povinní auditoři tuto zprávu podepisují a datují.

4. Jestliže je ke konsolidované účetní závěrce připojena roční účetní závěrka mateřského podniku, může být zpráva povinných auditorů požadovaná podle tohoto článku spojena se zprávou povinných auditorů o roční účetní závěrce mateřského podniku požadované podle článku 51 směrnice 78/660/EHS."

12. V článku 38 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"7. Odstavce 2 a 3 se nepoužijí pro společnosti, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 1 odst. 13 směrnice Rady 93/22/EHS."

Článek 3

Směrnice 86/635/EHS se mění takto:

1. V článku 1 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

"1. Nestanoví-li tato směrnice jinak, použijí se na instituce uvedené v článku 2 této směrnice články 2, 3, čl. 4 odst. 1, 3 až 6, články 6, 7, 13, 14, čl. 15 odst. 3 a 4, články 16 až 21, 29 až 35, 37 až 41, čl. 42 první větu, články 42a až 42f, čl. 45 odst. 1, čl. 46 odst. 1 a 2, články 48 až 50, 50a, čl. 51 odst. 1, články 51a, 56 až 59, 61 a 61a směrnice 78/660/EHS. Avšak čl. 35 odst. 3, články 36, 37 a čl. 39 odst. 1 až 4 této směrnice se nepoužijí na aktiva a pasiva oceňovaná v souladu s oddílem 7a směrnice 78/660/EHS.

2. Odkazují-li směrnice 78/660/EHS a 83/349/EHS na články 9, 10 a 10a (rozvaha) nebo články 22 až 26 (výsledovka) směrnice 78/660/EHS, považují se tyto odkazy za odkazy na články 4 a 4a (rozvaha) nebo články 26, 27 a 28 (výsledovka) této směrnice.";

2. Článek 4 se mění takto:

a) první věta se nahrazuje tímto:

"Členské státy stanoví toto uspořádání položek rozvahy. Namísto toho mohou členské státy mohou povolit nebo nařídit úvěrovým institucím, aby přijaly uspořádání rozvahy stanovené v článku 4a.";

b) (netýká se českého znění).

3. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 4a

Členské státy mohou povolit nebo nařídit úvěrovým institucím nebo některým skupinám úvěrových institucí, aby uspořádání položek rozvahy podle článku 4 nahradily uspořádáním položek řazených podle druhu a podle pořadí své relativní likvidity, pokud je obsah takto poskytovaných informací přinejmenším rovnocenný obsahu informací požadovaných podle článku 4.";

4. V článku 26 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Odchylně od čl. 2 odst. 1 směrnice 78/660/EHS mohou členské státy povolit nebo nařídit všem úvěrovým institucím nebo kterékoli skupině úvěrových institucí, aby namísto uspořádání položek výsledovky v souladu s články 27 nebo 28 předkládaly výkaz výkonnosti, pokud je obsah takto poskytovaných informací přinejmenším rovnocenný obsahu informací požadovaných podle uvedených článků.";

5. V čl. 43 odst. 2 se zrušuje písmeno f).

Článek 4

Směrnice 91/674/EHS se mění takto:

1. V článku 1 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

"1. Nestanoví-li tato směrnice jinak, použijí se na pojišťovny uvedené v článku 2 této směrnice články 2, 3, čl. 4 odst. 1, 3 až 6, články 6, 7, 13, 14, čl. 15 odst. 3 a 4, články 16 až 21, 29 až 35, 37 až 41, 42, 42a až 42f, čl. 43 odst. 1 body 1 až 7 a 9 až 14, čl. 45 odst. 1, čl. 46 odst. 1 a 2, články 48 až 50 a 50a, čl. 51 odst. 1, články 51a, 56 až 59, 61 a 61a směrnice 78/660/EHS. Články 46, 47, 48, 51 a 53 této směrnice se nepoužijí na aktiva a pasiva oceňovaná v souladu s oddílem 7a směrnice 78/660/EHS.

2. Odkazují-li směrnice 78/660/EHS a 83/349/EHS na články 9, 10 a 10a (rozvaha) nebo články 22 až 26 (výsledovka) směrnice 78/660/EHS, považují se tyto odkazy za odkazy na článek 6 (rozvaha) nebo článek 34 (výsledovka) této směrnice.";

2. Článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

1. Tato směrnice se vztahuje na sdružení upisovatelů Lloyd's. Pro účely této směrnice se "Lloyd's"; i "Lloydovy syndikátní podniky"; považují za pojišťovny.

2. Odchylně od čl. 65 odst. 1 Lloyd's namísto konsolidovaných účetních závěrek předepsaných směrnicí 83/349/EHS sestavuje sdružené účetní závěrky ("sdružené závěrky";). Sdružené závěrky se sestavují kumulací všech syndikátních závěrek.";

3. V článku 6 pod nadpisem "Pasiva" v bodu E se slova "Rezervy na jiná rizika a náklady" nahrazují slovy: "Jiné rezervy".

4. Článek 46 se mění takto:

a) v odstavci 5 se doplňuje nová věta, která zní:

"Členské státy mohou povolit odchylky od tohoto požadavku.";

b) odstavec 6 se nahrazuje tímto:

"6. Metoda použitá pro každou jednotlivou položku investic se uvede v příloze k účetní závěrce spolu s částkami podle ní stanovenými.";

5. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 46a

1. Jestliže se aktiva a pasiva oceňují v souladu s oddílem 7a směrnice 78/660/EHS, použijí se odstavce 2 až 6 tohoto článku.

2. Investice uvedené jako aktiva v položce D se vykazují v reálné hodnotě.

3. Jestliže se investice vykazují v pořizovací hodnotě, uvádí se jejich reálná hodnota v příloze k účetní závěrce.

4. Jestliže se investice uvádějí v reálné hodnotě, uvádí se jejich pořizovací hodnota v příloze k účetní závěrce.

5. Pro všechny investice uvedené v kterékoli položce označené arabskou číslicí nebo uvedené jako aktiva v položce C I se musí použít stejná oceňovací metoda. Členské státy mohou povolit odchylky od tohoto požadavku.

6. Metoda použitá pro každou jednotlivou položku investic se uvede v příloze k účetní závěrce spolu s částkami podle ní stanovenými.";

6. Příloha se zrušuje.

Článek 5

Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu do 1. ledna 2005. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 6

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 18. června 2003.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

G. Drys

[1] Úř. věst. C 227 E, 24. 9. 2002, s. 336.

[2] Úř. věst. C 85, 8.4.2003, s. 140.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. ledna 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 6. května 2003.

[4] Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

[5] Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES (Úř. věst. L 283, 27.10.2001, s. 28).

[6] Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/65/ES.

[7] Úř. věst. L 156, 13.6.2001, s. 33.

[8] Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/65/ES.

[9] Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 7.

[10] Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES (Úř. věst. L 283, 27.10.2001, s. 28)

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU