2003/29/ESSměrnice Komise 2003/29/ES ze dne 7. dubna 2003, kterou se počtvrté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcíText s významem pro EHP.

Publikováno: Úř. věst. L 90, 8.4.2003 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 7. dubna 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. dubna 2003 Nabývá účinnosti: 9. dubna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise 2003/29/ES

ze dne 7. dubna 2003,

kterou se počtvrté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 96/49/ES ze dne 23. července 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2001/6/ES [2], a zejména na článek 8 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha směrnice 96/49/ES obsahuje Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí, obecně známý jako RID, ve znění platném od 1. července 2001.

(2) RID je aktualizován každé dva roky. V důsledku toho vstoupí aktualizovaná verze v platnost od 1. ledna 2003 s přechodným obdobím do 30. června 2003.

(3) Je proto nezbytné změnit přílohu směrnice 96/49/ES.

(4) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přepravu nebezpečných věcí, zřízeného článkem 9 směrnice 96/49/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha směrnice 96/49/ES se nahrazuje tímto:

"

PŘÍLOHA

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) obsažený v příloze I k dodatku B Smlouvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ve znění platném od 1. ledna 2003, s tím, že slova "smluvní strana" a "státy nebo železnice" se nahrazují slovy "členský stát".

Znění změn RID ve znění z roku 2003 bude zveřejněno, jakmile bude dostupné ve všech úředních jazycích Společenství.

"

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. července 2003. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 7. dubna 2003.

Za Komisi

Loyola De Palacio

místopředsedkyně

[1] Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 25.

[2] Úř. věst. L 30, 1.2.2001, s. 42.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU