2003/17/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES ze dne 3. března 2003, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 76, 22.3.2003, s. 10-19 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 3. března 2003 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 22. března 2003 Nabývá účinnosti: 22. března 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2003/17/ES

ze dne 3. března 2003,

kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3] s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 20. ledna 2003,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Ve směrnici 98/70/ES [4] se stanoví environmentální specifikace pro tržní paliva.

(2) V článku 95 Smlouvy se stanoví, že Komise bude ve svých návrzích směřujících k vytvoření a fungování vnitřního trhu a týkajících se mimo jiné zdraví a ochrany životního prostředí vycházet z vysoké úrovně ochrany a že Evropský parlament a Rada budou rovněž usilovat o dosažení tohoto cíle.

(3) Předpokládá se, že směrnice 98/70/ES bude přezkoumána s cílem dodržet požadavky norem Společenství týkajících se kvality ovzduší a dosáhnout souvisejících cílů a rovněž s cílem zapracovat dodatečné specifikace, jimiž se doplní závazné specifikace, které jsou již stanoveny v příloze III a IV směrnice.

(4) Snížení obsahu síry v benzinu a v motorové naftě je jedním z prostředků, které přispějí k dosažení těchto cílů.

(5) Nepříznivý účinek síry v benzinu a motorové naftě na technologii katalytického čištění výfukových plynů je prokázán u silničních vozidel a je stále více zřejmý u nesilničních pojízdných strojů.

(6) Silniční vozidla jsou stále více odkázána na zařízení katalytického čištění výfukových plynů, aby u nich byly dodrženy emisní limity stanovené ve směrnici Rady 70/220/EHS ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel [5] a ve směrnici Rady 88/77/EHS ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emise plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel na zemní plyn nebo zkapalněný ropný plyn [6]. Snížení obsahu síry v benzinu a motorové naftě proto může mít větší vliv na emise výfukových plynů než změny ostatních parametrů paliv.

(7) Zavedení paliv s maximálním obsahem síry 10 mg/kg zlepší účinnost paliva u nově vyvíjených technologií pro motorová vozidla a mělo by být vyzkoušeno u nesilničních pojízdných strojů; při použití u současných vozidel by mělo dojít k významnému snížení emisí obvyklých znečišťujících látek. Tyto přínosy vyváží zvýšenou emisi CO2, ke které dochází při výrobě benzinu a motorové nafty s nízkým obsahem síry.

(8) Je tedy vhodné stanovit opatření zajišťující zavedení a dostupnost paliva s maximálním obsahem síry 10 mg/kg. V tomto ohledu se ukázalo, že daňové pobídky jsou účinné pro včasné zavedení vysoce kvalitního paliva podle vnitrostátních potřeb a priorit a pro zkrácení přechodného období, během něhož jsou na trhu nabízena dvě paliva různé jakosti. Mělo by být prosazováno a podporováno použití daňových opatření na příslušné vnitrostátní úrovni nebo úrovni Společenství.

(9) Všeobecná dostupnost paliva s maximálním obsahem síry 10 mg/kg bude základem pro to, aby výrobci automobilů učinili další významný pokrok ve zlepšování účinnosti paliva u nových vozidel. Potenciální příspěvek paliva s maximálním obsahem síry 10 mg/kg k dosažení cíle Společenství, jímž je průměrná emise CO2 120 g/km pro nový vozový park, bude posouzen při přehodnocování současných ekologických závazků výrobců automobilů v roce 2003.

(10) Je nezbytné od 1. ledna 2005 zajistit geograficky vyváženou dostupnost dostatečného množství benzinu a motorové nafty s maximálním obsahem síry 10 mg/kg, aby byl umožněn volný oběh nových vozidel na tato paliva, a současně zajistit, že snížení emisí CO2 u nových vozidel vyváží emisi spojenou s výrobou těchto paliv.

(11) Mělo by být stanoveno, že k úplnému rozšíření benzinu a motorové nafty s maximálním obsahem 10 mg/kg by mělo dojít od 1. ledna 2009, aby byl palivovému průmyslu poskytnut dostatečný čas na nezbytné investice pro přizpůsobení jeho výrobních plánů. Kromě toho úplné zavedení benzinu a motorové nafty s maximálním obsahem síry 10 mg/kg od 1. ledna 2009 povede ke snížení emisí obvyklých znečišťujících látek ze stávajícího vozového parku, a tedy ke zlepšení kvality ovzduší, přičemž bude zajištěno, že nedojde k celkovému zvýšení emisí skleníkových plynů. V této souvislosti bude nezbytné potvrdit toto datum u motorové nafty nejpozději do 31. prosince 2005.

(12) Ve snaze chránit lidské zdraví a/nebo životní prostředí v určitých aglomeracích nebo v určitých ekologicky nebo environmentálně citlivých oblastech se zvláštními problémy se znečištěním by mělo být členským státům umožněno s výhradou postupu stanoveného v této směrnici vyžadovat, že paliva mohou být uváděna na trh pouze tehdy, splňují-li pro dotyčné znečišťující látky přísnější environmentální specifikace, než jsou stanoveny v této směrnici. Tento postup je odchylný od postupu poskytování informací stanoveného ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů [7].

(13) Emise motorů namontovaných v nesilničních pojízdných strojích a zemědělských a lesnických traktorech musí splňovat limity stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje [8] a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES ze dne 22. května 2000 o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů [9]. Dosažení těchto emisních limitů bude stále více závislé na jakosti plynových olejů pro tyto motory, a je tedy nezbytné zahrnout definici takových paliv do směrnice 98/70/ES.

(14) Je vhodné stanovit jednotný systém nebo vnitrostátní systémy sledování jakosti paliv, jimiž by byla zajištěna rovnocenná spolehlivost výsledků, a systémy podávání zpráv s cílem zhodnotit dodržování předepsaných environmentálních specifikací pro jakost paliva.

(15) Měl by být stanoven postup aktualizace metod měření k zajištění dodržování předepsaných environmentálních specifikací pro jakost paliva.

(16) Opatření pro provádění směrnice 98/70/ES by měla být stanovena v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [10].

(17) Směrnice 98/70/ES by měla být přezkoumána s cílem zohlednit nové právní předpisy Společenství týkající se kvality ovzduší a souvisejících cílů v oblasti životního prostředí, a že je nezbytné podporovat vývoj alternativních paliv, včetně biopaliva, vývoj nových technologií snižování znečištění a účinek kovových aditiv a jiné relevantní aspekty jejich účinku, a popřípadě potvrdit datum plného zavedení motorové nafty s maximálním obsahem síry 10 mg/kg s cílem zajistit, aby nedocházelo k celkovému nárůstu emisí skleníkových plynů.

(18) Měla by být celkově přehodnocena alternativní paliva, včetně biopaliv, a prodiskutována potřeba zvláštních právních předpisů.

(19) Členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce za porušení ustanovení směrnice 98/70/ES a zajistit jejich zavedení.

(20) Směrnice 98/70/ES by tedy měla být odpovídajícím způsobem pozměněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 98/70/ES se mění takto:

1. Článek 2 se nahrazuje tímto:

"Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1. "benzinem"; jakýkoliv těkavý ropný produkt určený k provozu zážehových spalovacích motorů s vnitřním spalováním, jimiž jsou poháněna motorová vozidla, kódů KN 27101141, 27101145, 27101149, 27101151 a 27101159 [11];

2. "motorovými naftami"; plynové oleje kódů KN 27101941 [*] Čísla kódů KN podle společného celního sazebníku ve znění nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 (Úř. věst. L 279, 23.10.2001, s. 1.) a používané pro vozidla s vlastním pohonem podle směrnice 70/220/EHS a směrnice 88/77/EHS;

3. "plynovými oleji určenými pro nesilniční pojízdné stroje a zemědělské a lesnické traktory"; kapaliny získávané z ropy kódů KN 27101941 a 27101945 [*] Čísla kódů KN podle společného celního sazebníku ve znění nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 (Úř. věst. L 279, 23.10.2001, s. 1.) určené pro použití v motorech podle směrnic 97/68/ES [**] Čísla kódů KN podle společného celního sazebníku ve znění nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 (Úř. věst. L 279, 23.10.2001, s. 1.) a 2000/25/ES [***] Úř. věst. L 173, 12.7.2000, s. 1.;

4. "nejvzdálenějšími regiony"; v případě Francie zámořská území, v případě Portugalska Azory a Madeira a v případě Španělska Kanárské ostrovy.

V případě členských států s arktickými nebo drsnými zimními podmínkami může být maximální bod destilace 65 % při 250 °C u motorové nafty a plynových olejů nahrazen maximálním bodem destilace 10 % (V/V) při 180 °C.";

2. V čl. 3 odst. 2 se doplňují písmena, které znějí:

"d) Aniž jsou dotčena ustanovení písmene c), přijmou členské státy všechna nezbytná opatření k tomu, aby byl na jejich území uveden bezolovnatý benzin s maximálním obsahem síry 10 mg/kg na trh ve stanoveném termínu, nejpozději do 1. ledna 2005. Členské státy zajistí, aby byla dostupnost tohoto bezolovnatého benzinu geograficky vyvážená a aby tento benzin splňoval ve všech ohledech specifikace stanovené v příloze III.

Členské státy však mohou pro nejvzdálenější regiony stanovit zvláštní předpisy pro zavedení benzinu s maximálním obsahem síry 10 mg/kg. Členské státy, které toto ustanovení použijí, o tom informují Komisi. Komise vypracuje pokyny, jimiž doporučí, jak je třeba pro účely tohoto písmene rozumět termínu geograficky vyvážená dostupnost.

e) Nejpozději do 1. ledna 2009 členské státy zajistí, aby na jejich území mohl být uváděn bezolovnatý benzin na trh pouze tehdy, splňuje-li environmentální specifikace stanovené v příloze III, s výjimkou obsahu síry, který může být maximálně 10 mg/kg.";

3. V článku 4:

a) v odstavci 1 se doplňují písmena, která znějí:

"d) Aniž jsou dotčena ustanovení písmene c), členské státy přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby byla ve stanoveném termínu, nejpozději do 1. ledna 2005, uvedena motorová nafta s maximálním obsahem síry 10 mg/kg na trh. Členské státy zajistí, aby byla dostupnost této motorové nafty geograficky vyvážená a aby tato motorová nafta splňovala ve všech ohledech specifikace stanovené v příloze IV.

Členské státy však mohou pro nejvzdálenější regiony stanovit zvláštní předpisy pro zavedení motorové nafty s maximálním obsahem síry 10 mg/kg. Členské státy, které tato ustanovení použijí, o nich informují Komisi.

e) Nejpozději do 1. ledna 2009 členské státy zajistí za podmínek platnosti ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. a), aby motorová nafta mohla být uváděna na trh na jejich území pouze tehdy, splňuje-li environmentální specifikace stanovené v příloze IV, s výjimkou obsahu síry, který může být maximálně 10 mg/kg.";

b) doplňuje se odstavec, který zní:

"5. Členské státy zajistí, aby byl obsah síry v plynových olejích určených pro používání nesilničními pojízdnými stroji a zemědělskými a lesnickými traktory uváděnými na trh na jejich území menší než 2000 mg/kg. Nejpozději do 1. ledna 2008 musí být maximálně přípustný obsah síry v plynových olejích pro nesilniční pojízdné stroje a zemědělské a lesnické traktory 1000 mg/kg. Členské státy však mohou předepsat nižší limit nebo stejný obsah síry, jaký je stanoven v této směrnici pro motorovou naftu.";

4. V článku 6:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. Odchylně od ustanovení článků 3, 4 a 5 a v souladu s čl. 95 odst. 10 Smlouvy mohou členské státy přijmout opatření s cílem požadovat, aby ve zvláštních oblastech na jejich území směla být na trh uváděna pro celý vozový park pouze paliva splňující přísnější environmentální specifikace než jsou stanoveny touto směrnicí s cílem chránit zdraví obyvatelstva v určité aglomeraci nebo životní prostředí v určité ekologicky citlivé oblasti dotyčného členského státu, jestliže znečištění ovzduší nebo znečištění podzemních vod vytváří nebo lze rozumně očekávat, že bude vytvářet, vážný a opakující se problém pro lidské zdraví nebo životní prostředí.";

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

"3. Dotyčný členský stát poskytne Komisi relevantní údaje o životním prostředí v dané aglomeraci nebo oblasti a o předpokládaných účincích navržených opatření na životní prostředí.";

c) odstavce 7 a 8 se zrušují.

5. Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

Sledování shody a podávání zpráv

1. Členské státy sledují shodu s požadavky článků 3 a 4, pokud jde o benzin a motorovou naftu, pomocí analytických metod podle evropských norem EN 228:1999 a EN 590:1999.

2. Členské státy stanoví v souladu s požadavky příslušných evropských norem systém sledování jakosti paliv. Použití alternativního systému sledování jakosti paliv je přípustné, pokud takový systém zaručuje rovnocennou spolehlivost výsledků.

3. Členské státy předloží každoročně do 30. června zprávu o jakosti paliva na vnitrostátní úrovni za předchozí kalendářní rok. První zprávu předloží do 30. června 2002. Od 1. ledna 2004 musí formulář této zprávy odpovídat formuláři popsanému v dané evropské normě. Kromě toho podají členské státy zprávu o celkovém množství benzinu a motorové nafty uvedeném na trh na jejich území a o celkovém množství bezolovnatého benzinu a motorové nafty o maximálním obsahu síry 10 mg/kg uvedeném na trh na jejich území. Členské státy dále každoročně podají zprávu o geograficky vyvážené dostupnosti benzinu a motorové nafty s maximálním obsahem síry 10 mg/kg uváděných na trh na jejich území.

4. Komise zajistí, aby informace předložené podle odstavce 3 byly ihned dostupné vhodnými prostředky. Komise každoročně, poprvé do 31. prosince 2003, zveřejní zprávu o aktuální jakosti paliv v různých členských státech a geografickou dostupnost paliv s maximálním obsahem síry 10 mg/kg s cílem poskytnout přehled údajů o jakosti paliv v různých členských státech.";

6. Článek 9 se nahrazuje tímto:

"Článek 9

Přezkum

1. Nejpozději do 31. prosince 2005 Komise přezkoumá specifikace paliv uvedených v přílohách III a IV, kromě obsahu síry, a podle potřeby navrhne změny, které musí být v souladu se současnými a budoucími požadavky právních předpisů Společenství na emise motorových vozidel a kvalitu ovzduší se souvisejícími cíli. Komise zohlední zejména:

a) nezbytnost jakékoli změny konečné lhůty pro úplné zavedení motorové nafty s maximálním obsahem síry 10 mg/kg s cílem zajistit, že nedojde k celkovému nárůstu emisí skleníkových plynů. V této analýze posoudí vývoj technologií rafinérského zpracování, očekávané zvýšení úspory paliva u motorových vozidel a rychlost zavádění nových technologií úspory paliva u parku motorových vozidel;

b) důsledky nových právních předpisů Společenství stanovujících normy kvality ovzduší pro látky, jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky;

c) výsledky přezkumu podle článku 10 směrnice Rady 1999/30/ES ze dne 22. dubna 1999 o mezních hodnotách pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice a olovo ve vnějším ovzduší [16];

d) výsledky přezkumu různých závazků japonských [17], korejských [18] a evropských [19] výrobců automobilů snížit spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého u nových osobních automobilů s ohledem na jakosti paliv zavedených touto směrnicí a na pokrok při dosahování cíle Společenství, jímž je emise CO2 120 g/km u průměrného motorového vozidla;

e) výsledky přezkumu podle článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/96/ES ze dne 13. prosince 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem a o změně směrnice Rady 88/77/EHS [20] a potvrzení povinných norem emise NOx u těžkých užitkových motorů;

f) účinnost fungování nových technologií snižování znečištění a vliv kovových aditiv a další relevantní otázky jejich účinnosti a dále trendy ovlivňující mezinárodní trh s palivy;

g) potřebu podporovat zavádění alternativních paliv, včetně biopaliv, a potřebu změnit jiné parametry ve specifikacích konvenčních i alternativních paliv, například změny maximální těkavosti benzinu stanovené v této směrnici s ohledem na vztažení této hodnoty na směsi bioethanol s benzinem, a všechny nezbytné následné změny normy EN 228:1999.

2. Současně se zvažováním svého návrhu pro další etapu emisních norem pro vznětové motory pro nesilniční použití Komise stanoví požadovanou jakost paliva. Komise přitom zohlední závažnost emisí z tohoto sektoru, celkový přínos pro zdraví a životní prostředí, důsledky pro distribuci paliva v členských státech a náklady a přínosy spojené s větším omezením obsahu síry, než jaké je v současné době vyžadováno u paliva pro vznětové motory pro nesilniční použití, a poté vyrovná odpovídající požadavky na jakost paliva pro nesilniční použití pro použití silniční, a to do určitého data, jímž by měl být 1. leden 2009, přičemž toto datum má být Komisí potvrzeno nebo změněno při přezkoumání v roce 2005.

3. Kromě ustanovení odstavce 1 může Komise mimo jiné předkládat

- návrhy, které berou v úvahu konkrétní situaci skupin vozidel pro vymezené oblasti a potřebu navrhnout určité úrovně specifikací zvláštních paliv, která tato vozidla používají,

- návrhy na stanovení úrovní specifikací zkapalněného ropného plynu, zemního plynu a biopaliv.";

7. Vkládá se článek, který zní:

"Článek 9a

Sankce

Členské státy určí sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, úměrné a odrazující.";

8. První pododstavec článku 10 se nahrazuje tímto:

"1. Metodami měření, které mají být použity v souvislosti s parametry uvedenými v příloze I a III, jsou metody stanovené evropskou normou EN 228:1999. Metodami měření, které mají být použity v souvislosti s parametry uvedenými v příloze II a IV, jsou metody stanovené evropskou normou EN 590:1999. Členské státy mohou podle potřeby převzít analytické metody uvedené v normách, kterými se nahrazují normy EN 228:1999 a EN 590:1999, pokud lze prokázat, že správnost a přesnost těchto metod je při nejmenším stejná jako správnost a přesnost nahrazených analytických metod. Je-li nezbytné přizpůsobit schválené analytické metody technickému pokroku, může Komise přijmout změny postupem podle čl. 11 odst. 2.";

9. Článek 11 se nahrazuje tímto:

"Článek 11

Postup práce výboru

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 12 směrnice 96/62/ES. [21]

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [22], s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.";

10. Přílohy I až IV se nahrazují zněním přílohy této směrnice.

Článek 2

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2003. Neprodleně o tom uvědomí Komisi.

Použijí tyto přepisy ode dne 1. ledna 2004.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 3. března 2003.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

A.-A. Tsochatzopoulos

[1] Úř. věst. C 213 E, 31.7.2001, s. 255.

[2] Úř. věst. C 36, 8.2.2002, s. 115.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2001 (Úř. věst. C 153 E, 27.6.2002, s. 253.) Společný postoj Rady ze dne 15. dubna 2002 (Úř. věst. C 145 E, 18.6.2002, s. 71.) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. září 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 30. ledna 2003 a rozhodnutí Rady ze dne 6. února 2003.

[4] Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2000/71/ES (Úř. věst. L 287, 14.11.2000, s. 46.)

[5] Úř. věst. L 76, 6.4.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/100/ES (Úř. věst. L 16, 18.1.2002, s. 32.)

[6] Úř. věst. L 36, 9.2.1988, s. 33. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/27/ES (Úř. věst. L 107, 18.4.2001, s. 10.)

[7] Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. Směrnice ve znění směrnice 98/48/ES (Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.)

[8] Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1. Směrnice ve znění směrnice Komise 2001/63/ES (Úř. věst. L 227, 23.8.2001, s. 41.)

[9] Úř. věst. L 173, 12.7.2000, s. 1.

[10] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[11] Čísla kódů KN podle společného celního sazebníku ve znění nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 (Úř. věst. L 279, 23.10.2001, s. 1.)

[16] Úř. věst. L 163, 29.6.1999, s. 41; směrnice ve znění rozhodnutí Komise 2001/744/ES (Úř. věst. L 278, 23.10.2001, s. 35.)

[17] Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 57.

[18] Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 55.

[19] Úř. věst. L 40, 13.2.1999, s. 49.

[20] Úř. věst. L 44, 16.2.2000, s. 1.

[21] Úř. věst. L 296, 21.11.1996, s. 55.

[22] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA I

ENVIRONMENTÁLNÍ SPECIFIKACE PRO TRŽNÍ PALIVA URČENÁ PRO VOZIDLA VYBAVENÁ ZÁŽEHOVÝMI MOTORY

Druh: Benzin

Vlastnost | Jednotka | Mezní hodnoty |

Minimum | Maximum |

Oktanové číslo výzkumnou metodou | 95 | — |

Oktanové číslo motorovou metodou | | 85 | — |

Tlak par, letní období | kPa | — | 60,0 |

Destilace: | | | |

—odpařené množství při 100 °C v procentech | % (V/V) | 46,0 | — |

—odpařené množství při 150 °C v procentech | % (V/V) | 75,0 | — |

Rozbor uhlovodíků: | | | |

—olefiny | % (V/V) | — | 18,0 |

—aromáty | % (V/V) | — | 42,0 |

—benzen | % (V/V) | — | 1,0 |

Obsah kyslíku | % (m/m) | — | 2,7 |

Kyslíkaté sloučeniny | | | |

—methanol (musí být přidány stabilizátory) | % (V/V) | — | 3 |

—ethanol (mohou být potřebné stabilizátory) | % (V/V) | — | 5 |

—isopropanol | % (V/V) | — | 10 |

—terc — buthanol | % (V/V) | — | 7 |

—isobuthanol | % (V/V) | — | 10 |

—ethery obsahující pět nebo více atomů uhlíků v molekule | % (V/V) | — | 15 |

—jiné kyslíkaté sloučeniny | % (V/V) | — | 10 |

Obsah síry | mg/kg | — | 150 |

Obsah olova | g/l | — | 0,005 |

Vlastnost | Jednotka | Mezní hodnoty |

Minimum | Maximum |

Cetanové číslo | 51,0 | — |

Hustota při 15 °C | kg/m3 | — | 845 |

Destilace: | | | |

—95 % předestiluje při | °C | — | 360 |

Polycyklické aromatické uhlovodíky | % (m/m) | — | 11 |

Obsah síry | mg/kg | — | 350 |

Vlastnost | Jednotka | Mezní hodnoty |

Minimum | Maximum |

Oktanové číslo výzkumnou metodou | 95 | — |

Oktanové číslo motorovou metodou | | 85 | — |

Tlak par, letní období | kPa | — | 60,0 |

Destilace: | | | |

—odpařené množství při 100 °C v procentech | % (V/V) | 46,0 | — |

—odpařené množství při 150 °C v procentech | % (V/V) | 75,0 | — |

Rozbor uhlovodíků: | | | |

—olefiny | % (V/V) | — | 18,0 |

—aromáty | % (V/V) | — | 35,0 |

—benzen | % (V/V) | — | 1,0 |

Obsah kyslíku | % (m/m) | — | 2,7 |

Kyslíkaté sloučeniny | | | |

—methanol (musí být přidány stabilizátory) | % (V/V) | — | 3 |

—ethanol (mohou být potřebné stabilizátory) | % (V/V) | — | 5 |

— isopropanol | % (V/V) | — | 10 |

—terc — buthanol | % (V/V) | — | 7 |

—isobuthanol | % (V/V) | — | 10 |

—ethery obsahující 5 nebo více atomů uhlíků v molekule | % (V/V) | — | 15 |

—jiné kyslíkaté sloučeniny | % (V/V) | — | 10 |

Obsah síry | mg/kg | — | 50 |

mg/kg | — | 10 |

Obsah olova | g/l | — | 0,005 |

Vlastnost | Jednotka | Mezní hodnoty |

Minimum | Maximum |

Cetanové číslo | 51,0 | — |

Hustota při 15 °C | kg/m3 | — | 845 |

Destilace: | | | |

—95 % předestiluje při | °C | — | 360 |

Polycyklické aromatické uhlovodíky | % (m/m) | — | 11 |

Obsah síry | mg/kg | — | 50 |

mg/kg | — | 10 |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU