1608/2003/ESRozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES ze dne 22. července 2003 o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 230, 16.9.2003, s. 1-3 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 22. července 2003 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 6. října 2003 Nabývá účinnosti: 6. října 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/2152 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES

ze dne 22. července 2003

o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 285 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Pro podporu politik Společenství je potřebné mít srovnatelné statistiky o výzkumu, vývoji a technologických inovacích a obecné statistiky v oblasti vědy a techniky.

(2) Rozhodnutí Rady 94/78/ES, Euratom o zavedení víceletého programu rozvoje statistiky Společenství v oblasti výzkumu, vývoje a inovací [3], uvedlo jako hlavní cíle vypracování referenčního rámce Společenství pro statistiku a zavedení harmonizovaného statistického informačního systému Společenství v této oblasti.

(3) Závěrečná zpráva za programové období 1994 až 1997 zdůrazňuje, že práce by měly pokračovat, údaje by měly být k dispozici rychleji, regionální pokrytí by se mělo rozšířit a srovnatelnost údajů by se měla zlepšit.

(4) Podle rozhodnutí Rady 1999/126/ES ze dne 22. prosince 1998 o statistickém programu Společenství na období 1998 až 2002 [4] má statistický informační systém podporovat řízení politiky v oblasti vědy a techniky ve Společenství a hodnocení výzkumu a vývoje a inovační schopnosti regionů v rámci správy strukturálních fondů.

(5) Podle nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství [5] se tyto statistiky řídí zásadami nestrannosti, spolehlivosti, relevantnosti, efektivnosti nákladů, statistické důvěrnosti a transparentnosti.

(6) Aby se zajistila užitečnost a srovnatelnost údajů a nedocházelo k duplicitním činnostem, mělo by Společenství brát v úvahu činnosti týkající se statistik v oblasti vědy a techniky prováděné OECD a jinými mezinárodními organizacemi nebo ve spolupráci s nimi, zejména pokud jde o míru podrobností údajů poskytovaných členskými státy.

(7) Politika Společenství v oblasti vědy, techniky a inovací přikládá zvláštní význam posílení vědeckotechnické základny podniků Společenství s cílem zvýšit jejich inovační a konkurenční schopnost na mezinárodní a regionální úrovni, využití přínosů informační společnosti a podpoře převodů technologií, zlepšení činností v oblasti práv duševního vlastnictví a rozvoje mobility lidských zdrojů a podpoře rovnoprávnosti mužů a žen ve vědě.

(8) Postup při sběru údajů za průmysl a správní orgány by se měl řídit zásadami efektivnosti nákladů a relevantnosti a zároveň brát v úvahu potřebnou kvalitu údajů a zatížení zpravodajských jednotek.

(9) Jednotlivé fáze rozvoje úředních statistik v oblasti vědy a techniky musí být koordinovány takovým způsobem, aby se rovněž uspokojovaly základní potřeby celostátních, regionálních a místních správních orgánů, mezinárodních organizací, hospodářských subjektů, profesních sdružení a široké veřejnosti.

(10) Aby nedocházelo k duplicitním činnostem, je třeba vzít v úvahu rozhodnutí Rady 1999/173/ES ze dne 25. ledna 1999, kterým se přijímá zvláštní program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace pro zlepšení lidského výzkumného potenciálu a základů socioekonomických poznatků (1998 až 2002) [6], a k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES ze dne 27. června 2002 o šestém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace přispívajícím k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a k inovaci (2002 – 2006) [7].

(11) Je třeba vzít v úvahu usnesení Rady ze dne 26. června 2001 o vědě a společnosti a o postavení žen v oblasti vědy [8], které oceňuje práci Helsinského výboru a vyzývá členské státy a Komisi, aby vynaložily úsilí na podporu žen v oblasti vědy na vnitrostátní úrovni, a to zejména pokud jde o zjišťování statistických údajů o lidských zdrojích ve vědě a technice diferencovaných podle pohlaví a o rozvoj ukazatelů za účelem sledování dosaženého pokroku v otázce rovnosti mužů a žen v evropském výzkumu.

(12) Opatření nezbytná pro provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [9].

(13) Výbor pro statistické programy, zřízeným rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [10], byl konzultován v souladu s článkem 3 uvedeného rozhodnutí.

(14) Výbor pro vědecký a technický výzkum (Crest) vydal stanovisko,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Cílem tohoto rozhodnutí je zavést statistický informační systém Společenství v oblasti vědy, techniky a inovací za účelem podpory a sledování politik Společenství.

Článek 2

K dosažení cíle uvedeného v článku 1 se provádějí tato individuální statistická opatření:

- pravidelné předávání statistik členskými státy ve stanovených lhůtách, zejména statistik činností v oblasti výzkumu a vývoje ve všech dotčených oblastech a statistik financování výzkumu a vývoje, včetně přidělování finančních prostředků na výzkum a vývoj z prostředků veřejných rozpočtů, přičemž je třeba brát v úvahu regionální rozměr tím, že se budou, pokud to bude možné, vypracovávat statistiky v oblasti vědy a techniky založené na klasifikaci NUTS,

- vyvíjení nových, trvale vypracovávaných statistických proměnných, které mohou poskytovat ucelenější informace o vědě a technice, zejména o měření výstupů činností v oblasti vědy a techniky, o šíření znalostí a obecně o situaci v oblasti inovací. Tyto informace jsou potřebné pro formulaci a hodnocení politiky v oblasti vědy a techniky v hospodářstvích stále více založených na znalostech. Komise přitom dává přednost těmto oblastech:

- inovace (technologické a netechnologické),

- lidské zdroje v oblasti vědy a techniky,

- patenty (statistiky patentů odvozované z databází vnitrostátních a evropských patentových úřadů),

- statistiky špičkových technologií (identifikace a klasifikace produktů a služeb, sledování hospodářské výkonnosti a příspěvek k hospodářskému růstu),

- statistiky z oblasti vědy a techniky diferencované podle pohlaví,

- zlepšování a aktualizace stávajících standardů a příruček o koncepcích a metodách, zejména s ohledem na koncepce v sektoru služeb a na koordinované metody měření činností v oblasti vědy a výzkumu. Společenství dále zintenzívní spolupráci s OECD a jinými mezinárodními organizacemi, aby se zajistila srovnatelnost údajů a vyloučily duplicitní činnosti,

- zlepšování kvality údajů, zejména jejich srovnatelnosti, přesnosti a aktuálnosti,

- zlepšování šíření, dostupnosti a dokumentace statistických informací.

Budou vzaty v úvahu kapacity, které jsou k dispozici pro sběr a zpracování údajů a pro aktualizaci metod a proměnných v členských státech.

Článek 3

Opatření nezbytná pro provedení tohoto rozhodnutí budou přijata regulativním postupem podle čl. 4 odst. 2.

Článek 4

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený článkem 1 rozhodnutí 89/382/EHS/Euratom.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 5

Ve lhůtě čtyř let ode dne vyhlášení tohoto rozhodnutí a potom každé tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu hodnotící provádění opatření uvedených v článku 2.

Zpráva mimo analyzuje náklady na provedená opatření a zatížení zpravodajských jednotek ve vztahu k přínosu dostupnosti údajů a spokojenosti uživatelů.

Na základě této zprávy Komise může navrhnout opatření pro zlepšení provádění tohoto rozhodnutí.

Článek 6

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. července 2003.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

G. Alemanno

[1] Úř. věst. C 332 E, 27.2.2001, s. 238.

[2] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 2. července 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 17. března 2003 (Úř. věst. C 125 E, 27.5.2003, s. 58) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. června 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. L 38, 9.2.1994, s. 30.

[4] Úř. věst. L 42, 16.6.1999, s. 1.

[5] Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.

[6] Úř. věst. L 64, 12.3.1999, s. 105.

[7] Úř. věst. L 232, 29.8.2002, s. 1.

[8] Úř. věst. C 199, 14.7.2001, s. 1.

[9] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[10] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU