1152/2003/ESROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1152/2003/ES ze dne 16. června 2003 o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani

Publikováno: Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 5-8 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 16. června 2003 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 1. července 2003 Nabývá účinnosti: 1. července 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/263 Pozbývá platnosti: 18. března 2020

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES

ze dne 16. června 2003

o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani [4] stanoví, že výrobky přepravované mezi jednotlivými členskými státy v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně musejí být doprovázeny dokladem vystaveným odesílatelem.

(2) Nařízení Komise (EHS) č. 2719/92 ze dne 11. září 1992 o průvodním úředním dokladu při přepravě výrobků podléhajících spotřební dani v rámci režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně [5] určuje formu a obsah průvodního dokladu stanoveného směrnicí 92/12/EHS.

(3) Je nezbytné mít k dispozici elektronický systém pro sledování přepravy zboží podléhajícího spotřební dani, který členským státům umožní získávat o přepravě informace v reálném čase a provádět předepsané kontroly, včetně kontrol při přepravě výrobků ve smyslu článku 15 směrnice Rady 92/12/EHS.

(4) Zavedení elektronického systému by také mělo umožnit zjednodušení pohybu zboží uvnitř Společenství v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně.

(5) Elektronický systém pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani uvnitř Společenství (EMCS) by měl být slučitelný, a pokud to bude technicky možné, spojený s novým elektronickým tranzitním systémem (NCTS) tak, aby zjednodušil správní a obchodní postupy.

(6) Pro účely provádění tohoto rozhodnutí by měla Komise koordinovat činnosti členských států tak, aby zajistila řádné fungování vnitřního trhu.

(7) Vzhledem k rozsahu a složitosti takového elektronického systému budou jak členské státy, tak Společenství potřebovat další značné lidské i finanční zdroje. V důsledku toho by mělo být stanoveno, že Komise i členské státy poskytnou zdroje nezbytné pro vývoj a zavedení systému.

(8) Členské státy by měly při vývoji vnitrostátních prvků uplatňovat zásady stanovené pro systémy elektronické správy a měly by k hospodářským subjektům přistupovat stejným způsobem jako v ostatních oblastech, v nichž jsou elektronické systémy zavedeny. Členské státy by především měly hospodářským subjektům, zejména malým a středním podnikům činným v tomto odvětví, umožnit využívání těchto vnitrostátních prvků s nejnižšími možnými náklady, a dále podporovat všechna opatření zaměřená na udržení konkurenceschopnosti těchto subjektů.

(9) V elektronickém systému by se rovněž měly rozlišovat prvky Společenství a prvky, které nejsou prvky Společenství, jakož i příslušné povinnosti Komise a členských států ve vztahu k vývoji a zavádění systému. V této souvislosti by měla hrát Komise, které je nápomocen příslušný výbor, důležitou úlohu při koordinaci, organizaci a správě systému.

(10) Měly by být přijaty postupy umožňující vyhodnocovat zavádění elektronického systému pro sledování zboží podléhajícího spotřební dani.

(11) Na financování systému by se měly podílet Společenství i členské státy, přičemž podíl Společenství by měl jako takový být konkrétně uveden v souhrnném rozpočtu Evropské unie.

(12) Zavedení elektronického systému poslouží k posílení aspektů vnitřního trhu v pohybu zboží podléhajícího spotřební dani. Všechny daňové aspekty týkající se pohybu zboží podléhajícího spotřební dani by měly být ošetřeny změnou směrnice 92/12/EHS. Tímto rozhodnutím není dotčen právní základ pro jakékoliv budoucí změny směrnice 92/12/EHS.

(13) Dříve než bude systém EMCS provozuschopný a vzhledem k již zaznamenaným problémům by se měla Komise ve spolupráci s členskými státy a s ohledem na stanoviska dotčených obchodních odvětví zaměřit na zkvalitnění současného systému založeného na papírových dokladech.

(14) Toto rozhodnutí určuje pro celé období potřebné k vývoji a zavedení systému finanční rámec, který představuje přednostní referenční rámec pro rozpočtový orgán v rámci ročního rozpočtového procesu ve smyslu bodu 33 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a o zdokonalování rozpočtového procesu [6].

(15) Opatření nezbytná k provádění tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [7],

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Zavádí se elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 92/12/EHS (dále jen "elektronický systém").

2. Elektronický systém má:

a) umožnit elektronický přenos průvodního dokladu uvedeného v nařízení (EHS) č. 2719/92 a zkvalitnění kontrol;

b) zlepšit fungování vnitřního trhu tím, že uvnitř Společenství zjednoduší přepravu výrobků v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, a dále tím, že poskytne členským státům možnost sledovat tento pohyb v reálném čase a v nezbytných případech provádět předepsané kontroly.

Článek 2

Členské státy a Komise zavedou elektronický systém do šesti let od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

Činnosti související se zahájením provozu elektronického systému začnou nejpozději do 12 měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

Článek 3

1. Elektronický systém je tvořen prvky Společenství a prvky, které nejsou prvky Společenství.

2. Komise zajistí, že při práci na prvcích Společenství bude u elektronického systému věnována maximální pozornost opětovnému využití nového elektronického tranzitního systému (NCTS) v nejvyšší možné míře, že elektronický systém bude slučitelný s NCTS, a pokud to bude technicky možné, že bude elektronický systém do NCTS začleněn s cílem vytvořit integrovaný elektronický systém pro sledování jak přepravy zboží podléhajícího spotřební dani uvnitř Společenství, tak přepravy zboží podléhajícího spotřební dani nebo jiným clům a poplatkům, které se dováží ze třetích zemí nebo je do nich odesíláno.

3. Prvky Společenství zahrnují společné specifikace, technické výrobky, služby společné komunikační sítě/společného systémového rozhraní a koordinační služby využívané všemi členskými státy, s výjimkou těch variant nebo zvláštních rysů služeb, prostřednictvím nichž mají být splněny vnitrostátní požadavky.

4. Prvky, které nejsou prvky Společenství, zahrnují vnitrostátní specifikace, vnitrostátní databáze tvořící součást systému, síťová propojení mezi prvky Společenství a prvky, které nejsou prvky Společenství, a takové technické či programové vybavení, které členský stát považuje za nezbytné k zajištění úplného využití systému v rámci své správy.

Článek 4

1. Komise postupem podle čl. 7 odst. 2 koordinuje u elektronického systému zavádění a provoz prvků Společenství i prvků, které nejsou prvky Společenství, zejména pokud jde o:

a) infrastrukturu a nástroje potřebné k zaručení vnitřního propojení systému a celkové interoperability systému;

b) vývoj zabezpečení na nejvyšší možné úrovni, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k údajům a zaručila se integrita systému;

c) nástroje pro využívání údajů k boji proti podvodům.

2. Pro dosažení cílů podle odstavce 1 uzavře Komise smlouvy nezbytné k zavedení prvků Společenství u elektronického systému a ve spolupráci s členskými státy uvnitř výboru uvedeného v čl. 7 odst. 1 vypracuje rámcový plán a řídící plány potřebné k zavedení a k provozu systému.

Rámcový plán a řídící plány stanoví počáteční i pravidelné úkoly, které mají Komise a každý členský stát provést. Řídící plány stanoví lhůty pro splnění úkolů požadovaných k uskutečnění každého z projektů rámcového plánu.

Článek 5

1. Členské státy zajistí, že ke dni stanovenému v řídících plánech podle čl. 4 odst. 2 dokončí počáteční i pravidelné úkoly, které jim byly přiděleny.

Členské státy sdělí Komisi výsledky každého úkolu a den jeho dokončení. Komise o tom dále uvědomí výbor uvedený v čl. 7 odst. 1.

2. V souvislosti se zaváděním a provozem elektronického systému nepřijme žádný z členských států žádné opatření, které by mohlo omezit vnitřní propojení systému, jeho celkovou interoperabilitu nebo celkové fungování.

Každé opatření, které hodlá členský stát přijmout a které by mohlo ovlivnit vnitřní propojení systému, jeho celkovou interoperabilitu nebo celkové fungování, může být přijato pouze po předchozím souhlasu Komise, která rozhodne postupem podle čl. 7 odst. 2.

3. Členské státy Komisi pravidelně informují o každém opatření, které přijaly s cílem umožnit svým správním orgánům plné využití elektronického systému. Komise o tom dále uvědomí výbor uvedený v čl. 7 odst. 1.

Článek 6

Opatření nezbytná k provádění tohoto rozhodnutí související se zavedením a provozem elektronického systému a záležitostmi uvedenými v čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 2 druhém pododstavci se přijímají postupem podle čl. 7 odst. 2. Tato prováděcí opatření nemají vliv na opatření Společenství vztahující se na výběr a kontrolu nepřímých daní nebo správní spolupráci a vzájemnou pomoc v oblasti nepřímého zdanění.

Článek 7

1. Komisi je nápomocen Výbor pro spotřební daně zřízený podle článku 24 směrnice 92/12/EHS.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba stanovená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 8

1. Komise podnikne veškeré další kroky nezbytné k ověření toho, že opatření financovaná ze souhrnného rozpočtu Evropské unie jsou prováděna řádně a v souladu s tímto rozhodnutím.

Komise ve spolupráci s členskými státy v rámci výboru uvedeného v čl. 7 odst. 1 pravidelně sleduje jednotlivé etapy vývoje a zavádění elektronického systému, aby určila, zda bylo dosaženo požadovaných cílů, a vypracovala pokyny pro zvyšování účinnosti činností souvisejících se zaváděním elektronického systému.

2. Do 30 měsíců po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost předloží Komise výboru uvedenému v čl. 7 odst. 1 průběžnou zprávu o sledování. Tato zpráva případně stanoví postupy a podmínky pro pozdější vyhodnocení funkčnosti systému.

3. Na konci šestileté lhůty uvedené v čl. 2 prvním pododstavci předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o zavádění elektronického systému. Tato zpráva mimo jiné stanoví postupy a podmínky pro pozdější vyhodnocení funkčnosti systému.

Článek 9

O vývoji a zavádění elektronického systému informuje Komise země, které požádaly o členství v Evropské unii a které se mohou, pokud si to přejí, zúčastnit testů, jež budou probíhat.

Článek 10

1. Na nákladech na zavedení elektronického systému se podílejí Společenství a členské státy v souladu s odstavci 2 a 3.

2. Společenství ponese náklady na vývoj, pořízení, instalaci a údržbu prvků Společenství u elektronického systému a náklady na běžný provoz systémových prvků Společenství instalovaných v prostorách užívaných Komisí nebo Komisí určeného subdodavatele.

3. Členské státy ponesou náklady na zavedení a provoz prvků elektronického systému, které nejsou prvky Společenství, a dále náklady na běžný provoz těch prvků Společenství, které byly instalovány v prostorách užívaných členskými státy nebo subdodavatelem, kterého příslušný členský stát určil.

Článek 11

1. Finanční rámec pro elektronický systém se pro období stanovené v článku 2 prvním pododstavci stanoví na 35000000 eur v rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Roční přidělované částky, včetně částek určených na používání a provoz systému po uplynutí výše uvedeného zaváděcího období, schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního výhledu.

2. Členské státy odhadnou a zpřístupní finanční a lidské zdroje potřebné ke splnění povinností popsaných v článku 5. Komise a členské státy poskytnou lidské, rozpočtové a technické zdroje potřebné k zavedení a provozu elektronického systému.

Článek 12

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 13

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Lucemburku dne 16. června 2003.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

G. Papandreou

[1] Úř. věst. C 51 E, 26.2.2002, s. 372.

[2] Úř. věst. C 221, 17.9.2002, s. 1.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 24. září 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 21. ledna 2003 (Úř. věst. C 64 E, 18.3.2003, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 8. dubna 2003 (dosud nevyhlášené v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 3. června 2003.

[4] Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2000/47/ES (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 73).

[5] Úř. věst. L 276, 19.9.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2225/93 (Úř. věst. L 198, 7.8.1993, s. 5).

[6] Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1.

[7] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU