2003/629/ESRozhodnutí Komise (2003/629/ES) ze dne 27. srpna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/367/ES, kterým se stanoví klasifikační systém z hlediska požární odolnosti stavebních výrobků, pokud jde o výrobky pro odvod kouře a tepla (oznámeno pod číslem K (2003) 2851) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 51-54 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 27. srpna 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. srpna 2003 Nabývá účinnosti: 27. srpna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2024/1681 Pozbývá platnosti: 3. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí komise

ze dne 27. srpna 2003,

kterým se mění rozhodnutí 2000/367/ES, kterým se stanoví klasifikační systém z hlediska požární odolnosti stavebních výrobků, pokud jde o výrobky pro odvod kouře a tepla

(oznámeno pod číslem K(2003) 2851)

(Text s významem pro EHP)

(2003/629/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků [1], ve znění směrnice 93/68/EHS [2], a zejména na čl. 20 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutí Komise 2000/367/ES ze dne 3. května 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci z hlediska požární odolnosti stavebních výrobků, staveb a jejich částí [3], by se mělo s cílem jeho přizpůsobení technickému pokroku vztahovat rovněž na výrobky pro odvod kouře a tepla.

(2) Rozhodnutí 2000/367/ES by tedy mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro stavebnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2000/367/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. srpna 2003.

Za Komisi

Erkki Liikanen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12.

[2] Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1.

[3] Úř. věst. L 133, 6.6.2000, s. 26.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 2000/367/ES se mění takto:

1. Oddíl nazvaný "SYMBOLY" se mění takto:

a) do tabulky se doplňují tyto řádky:

"D | trvání stability při konstantní teplotě |

DH | trvání stability při normové křivce teplota/čas |

F | funkčnost větracího zařízení s nuceným odvodem kouře a tepla |

B | funkčnost větracího zařízení s přirozeným odvodem kouře a tepla" |

b) v poznámce 2 se za "EN 13501-3" vkládá "EN 13501-4".

2. Oddíl nazvaný "Klasifikace" se mění takto:

a) bod 2 se mění takto:

i) v tabulce pro stěny se doplňují třídy RE360, REI360, REI-M360 a REW360;

ii) v tabulce pro stropy a střechy se v části klasifikace:

- nad řádek "RE" vkládá nový řádek "R" s třídou R30,

- doplňují třídy RE360 a REI360;

b) v bodu 3 se slova "protipožární nátěry, obklady a clony" nahrazují slovy "protipožární nátěry, desky, omítky, obklady a clony";

c) bod 4 se mění takto:

i) v tabulce pro "příčky (včetně příček s částmi bez tepelné izolace)" se doplňují třídy EI-MI180 a EI-M240;

ii) v tabulce pro "uzávěry pro pásové a kolejové přepravní systémy" se text "Poznámky" nahrazuje tímto: "Klasifikace I se doplňuje připojením indexu" 1 "nebo" 2 "pro označení použité definice tepelné izolace. Klasifikace I se vytváří pro ty případy, kdy je zkušebním tělesem roura nebo potrubní sestava bez posouzení uzávěru přepravního systému. Připojením značky" C "se označuje, že výrobek splňuje rovněž kritérium" samočinného uzavírání "(zkouška vyhověl/nevyhověl)*.";

iii) tabulka pro

"povrchové úpravy stěn a stropů"

se nahrazuje tímto:

"Poznámky":

"Indexy ""1"" a ""2"" označují, jaké jsou při této klasifikaci použity podklady, kritéria požárního chování a rozšířená pravidla."

"Oblast použití | povrchové úpravy stěn a stropů |

Norma (normy) | EN 13501-2; EN 14135 |

Klasifikace:

K1 | 10 | | | | | | | | |

K2 | 10 | | 30 | | 60 | | | | |

d) Doplňuje se nový bod 7, který zní:

"7. Výrobky pro použití v systémech pro odvod kouře a tepla

Normy uvedené v tomto oddílu se připravují a mohou být přepracovány nebo aktualizovány.

"Poznámky:

"Klasifikace se doplňuje indexem ""single"" pro označení vhodnosti pro použití pouze pro samostatný úsek.

"Značky ""v"e"" a/nebo ""h"o"" kromě toho označují vhodnost pro svislé a/nebo vodorovné použití.

""S"" označuje objemový průtok menší než 5 m"3"/(m"2".h). (Všechna potrubí bez klasifikace ""S"" musí mít objemový průtok menší než 10 m"3"/(m"2".h).)

""500"", ""1000"", ""1500"" označuje vhodnost pro použití až do tlaků těchto hodnot, měřeno při teplotě okolního vzduchu.

Oblast použití | potrubí pro odvod kouře ze samostatného úseku |

Norma (normy) | EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-9; EN 12101-7 |

Klasifikace: –

E300 | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

E600 | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

"Poznámky:

"Klasifikace se doplňuje indexem ""multi"" pro označení vhodnosti pro použití pro několik úseků.

"Značky ""v"e"" a/nebo ""h"o"" kromě toho označují vhodnost pro svislé a/nebo vodorovné použití.

""S"" označuje objemový průtok menší než 5 m"3"/(m"2".h). (Všechna potrubí bez klasifikace ""S"" musí mít objemový průtok menší než 10 m"3"/(m"2".h).)

""500"", ""1000"", ""1500"" označuje vhodnost pro použití až do tlaků těchto hodnot, měřeno při teplotě okolního vzduchu.

Oblast použití | požárně odolné potrubí pro odvod kouře z několika úseků |

Norma (normy) | EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-8; EN 12101-7 |

Klasifikace: –

EI | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

"Poznámky:

"Klasifikace se doplňuje indexem ""single"" pro označení vhodnosti pro použití pro samostatný úsek.

""HOT 400/30"" (vysoká provozní teplota) označuje, že klapka může být v otevřené poloze nebo v zavřené poloze po dobu 30 minut při teplotě do 400 °C (lze použít pouze s klasifikací E"600".)

""v"ed"", ""v"ew"", ""v"edw"" a/nebo ""h"od"", ""h"ow"", ""h"odw"" označují vhodnost pro svislé a/nebo vodorovné použití, spolu s osazením do potrubí nebo stěny nebo do obojího.

""S"" označuje objemový průtok menší než 200 m"3"/(m"2".h). Všechny klapky bez klasifikace ""S"" musí mít objemový průtok menší než 360 m"3"/(m"2".h). Pro všechny klapky s hodnotou menší než 200 m"3"/(m"2".h) platí tato hodnota, pro všechny klapky s hodnotou mezi 200 m"3"/(m"2".h) a 360 m"3"/(m"2".h) platí hodnota 360 m"3"/(m"2".h). Objemové průtoky platí pro teplotu okolního vzduchu i pro zvýšenou teplotu.

""500"", ""1000"", ""1500"" označuje vhodnost pro použití až do tlaků těchto hodnot, měřeno při teplotě okolního vzduchu.

""AA"" nebo ""MA"" označuje automatické nebo ruční ovládání.

""i o"", ""i o"", ""i o"" označuje, že funkční kritéria jsou splněna zevnitř ven, zvenku dovnitř nebo v obou směrech.

""C"300"", ""C"10000"", ""C"mod"" označuje vhodnost klapky pro použití v systémech pouze pro odvod kouře, v systémech spojujících odvětrání kouře a vzduchu nebo jako regulační klapka v systémech spojujících odvětrání kouře a vzduchu.

Oblast použití | kouřové klapky pro samostatný úsek |

Norma (normy) | EN 13501-4; EN 1363-1, 3; EN 1366-9, 10; EN 12101-8 |

Klasifikace: –

E300 | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

E600 | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

"Poznámky:

"Klasifikace se doplňuje indexem ""multi"" pro označení vhodnosti pro použití pro několik úseků.

""HOT 400/30"" (vysoká provozní teplota) označuje, že klapka může být v otevřené poloze nebo v zavřené poloze po dobu 30 minut při teplotě do 400 °C.

""v"ed"", ""v"ew"", ""v"edw"" a/nebo ""h"od"", ""h"ow"", ""h"odw"" označují vhodnost pro svislé a/nebo vodorovné použití spolu s osazením do potrubí nebo stěny nebo do obojího.

""S"" označuje objemový průtok menší než 200 m"3"/(m"2".h). Všechny klapky bez klasifikace ""S"" musí mít objemový průtok menší než 360 m"3"/(m"2".h). Pro všechny klapky s hodnotou menší než 200 m"3"/(m"2".h) platí tato hodnota, pro všechny klapky s hodnotou mezi 200 m"3"/(m"2".h) a 360 m"3"/(m"2".h) platí hodnota 360 m"3"/(m"2".h). Objemové průtoky platí pro teplotu okolního vzduchu i pro zvýšenou teplotu.

""500"", ""1000"", ""1500"" označuje vhodnost pro použití až do tlaků těchto hodnot, měřeno při teplotě okolního vzduchu.

""AA"" nebo ""MA"" označuje automatické nebo ruční ovládání.

""i o"" , ""io"" , ""i o"" označuje, že funkční kritéria jsou splněna zevnitř ven, zvenku dovnitř nebo v obou směrech.

""C"300"", ""C"10000"", ""C"mod"" označuje vhodnost klapky pro použití v systémech pouze pro odvod kouře, v systémech spojujících odvětrání kouře a vzduchu nebo jako regulační klapka v systémech spojujících odvětrání kouře a vzduchu.

Oblast použití | požárně odolné kouřové klapky pro několik úseků |

Norma (normy) | EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-2, 8, 10; EN 12101-8 |

Klasifikace: –

EI | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

E | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

"Poznámky:

""A"" může být jakákoliv doba nad 120 minut.

Oblast použití | kouřové zábrany |

Norma (normy) | EN 13501-4; EN 1363-1, 2; EN 12101-1 |

Klasifikace: D–

D600 | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | A |

DH | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | A |

"Poznámky:

Oblast použití | větrací zařízení s nuceným odvodem kouře a tepla (ventilátory), spojovací kusy |

Norma (normy) | EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-3, ISO 834-1 |

Klasifikace: F

F200 | | | | | | | 120 | | | |

F300 | | | | | 60 | | | | | |

F400 | | | | | | 90 | 120 | | | |

F600 | | | | | 60 | | | | | |

F842 | | | 30 | | | | | | | |

"Poznámky:

""υ"" označuje podmínky vystavení (teplotu).

Oblast použití | větrací zařízení s přirozeným odvodem kouře a tepla |

Norma (normy) | EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-2 |

Klasifikace: B

B300 | | | 30 | | | | | | | |

B600 | | | 30 | | | | | | | |

Bυ | | | 30" | | | | | | | |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU