2003/479/ES2003/479/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. června 2003 o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál přidělený do generálního sekretariátu Rady a o zrušení rozhodnutí ze dne 25. června 1997 a 22. března 1999, rozhodnutí 2001/41/ES a rozhodnutí 2001/496/SZBP

Publikováno: Úř. věst. L 160, 28.6.2003, s. 72-80 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 16. června 2003 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. června 2003 Nabývá účinnosti: 28. června 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2007/829/ES Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady

ze dne 16. června 2003

o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál přidělený do generálního sekretariátu Rady a o zrušení rozhodnutí ze dne 25. června 1997 a dne 22. března 1999, rozhodnutí 2001/41/ES a rozhodnutí 2001/496/SZBP

(2003/479/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Přidělení národní odborníci (dále jen "národní odborníci") a přidělený národní vojenský personál (dále jen "vojenský personál") by měli umožnit generálnímu sekretariátu Rady, aby využíval vysoké úrovně jejich odborných znalostí a zkušeností, zejména v oblastech, v nichž není takováto odbornost okamžitě dostupná.

(2) Toto rozhodnutí by mělo napomoci výměně odborných zkušeností a znalostí v oblasti evropských politik tím, že se generálnímu sekretariátu Rady na přechodné období přidělí odborníci ze správních orgánů členských států. Směřuje také k zajištění užší spolupráce mezi Radou a vnitrostátními správními orgány nebo mezinárodními organizacemi prostřednictvím přidělení úředníků generálního sekretariátu Rady do těchto organizací.

(3) Národní odborníci by měli pocházet z vlád nebo ministerstev v členských státech nebo z mezinárodních organizací.

(4) Práva a povinnosti národních odborníků a vojenského personálu stanovená v tomto rozhodnutí by měla zajistit, že budou vykonávat své povinnosti pouze v zájmu generálního sekretariátu Rady.

(5) Z důvodu dočasnosti jejich práce a jejich zvláštního statusu by národní odborníci a přidělený vojenský personál zásadně neměli přebírat odpovědnost generálního sekretariátu Rady v rámci výkonu jeho veřejnoprávních výsad.

(6) Toto rozhodnutí by mělo stanovit veškeré podmínky zaměstnávání národních odborníků a vojenského personálu a mělo by se použít bez ohledu na původ rozpočtových položek použitých na krytí výdajů.

(7) Dále by se měla přijmout zvláštní ustanovení pro vojenský personál přidělený do generálního sekretariátu Rady za účelem zřízení Vojenského štábu Evropské unie.

(8) Jelikož tato pravidla nahrazují pravidla stanovená v rozhodnutích ze dne 25. června 1997 a dne 22. března 1999, jakož i v rozhodnutí 2001/41/ES a v rozhodnutí 2001/496/SZBP, je třeba uvedená rozhodnutí zrušit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

1. Tato pravidla se vztahují na národní odborníky přidělené do generálního sekretariátu Rady celostátními, regionálními nebo místními orgány veřejné správy. Použije se také na přidělené odborníky z mezinárodních organizací.

2. Osoby, na které se vztahují tato pravidla, zůstávají po dobu přidělení ve službě u svého zaměstnavatele a jsou tímto zaměstnavatelem nadále odměňováni.

3. Generální sekretariát Rady nabírá národní odborníky podle potřeb a rozpočtových možností. Náměstek generálního tajemníka vypracuje způsob náboru.

4. Kromě případu, kdy náměstek generálního tajemníka udělí výjimku, která je vyloučena v oblasti SZBP/EBOP (Evropská bezpečnostní a obranná politika), musí být národní odborníci státními příslušníky členského státu. Nábor národního odborníka se provádí na co možná nejširším zeměpisném základě mezi státními příslušníky členských států. Členské státy a generální sekretariát Rady spolupracují při zajištění co největšího dodržování rovnováhy mezi muži a ženami a dodržování zásady rovné příležitosti.

5. Přidělení se provádí výměnou dopisů mezi generálním ředitelstvím pro personál a administrativu generálního sekretariátu Rady a stálým zastoupením dotyčného členského státu nebo mezinárodní organizace. K výměně dopisů se připojí kopie pravidel vztahujících se na národní odborníky přidělené do generálního sekretariátu Rady.

Článek 2

Doba přidělení

1. Doba přidělení nesmí být kratší než šest měsíců ani delší než dva roky a lze ji postupně prodlužovat na celkovou dobu nepřekračující čtyři roky.

2. Zamýšlená doba přidělení se stanoví při výměně dopisů podle čl. 1 odst. 5. Stejný postup se použije i v případě obnovení doby dočasného přidělení.

3. Národní odborník, který již byl přidělen do generálního sekretariátu Rady, může být přidělen znovu v souladu s vnitřními pravidly stanovícími maximální dobu, po kterou mohou tyto osoby být přítomny v útvarech generálního sekretariátu Rady, s výhradou těchto podmínek:

a) národní odborníci musí i nadále splňovat podmínky pro přidělení;

b) mezi koncem předchozího období přidělení a novým přidělením musí uplynout doba nejméně šesti let; pokud národní odborník na konci prvního přidělení obdržel jinou dodatečnou smlouvu, pak lhůta šesti let počíná běžet ukončením této smlouvy. Toto ustanovení nebrání tomu, aby generální sekretariát Rady souhlasil s přidělením národního odborníka, jehož první přidělení trvalo méně než čtyři roky, avšak v takovém případě nové přidělení nepřekročí zbývající část čtyřletého období.

Článek 3

Místo přidělení

Národní odborníci se přidělují do Bruselu nebo do styčného místa generálního sekretariátu Rady.

Článek 4

Povinnosti

1. Národní odborník je nápomocen úředníkům generálního sekretariátu Rady nebo dočasným zaměstnancům a plní jemu svěřené úkoly.

Vykonávané povinnosti jsou definovány vzájemnou dohodou mezi generálním sekretariátem Rady a správním orgánem, který přiděluje národního odborníka, v zájmu útvarů a na základě kvalifikace uchazeče.

2. Národní odborník se účastní misí a schůzí pouze:

a) pokud doprovází úředníka generálního sekretariátu Rady nebo dočasného zaměstnance nebo

b) pokud je sám, jako pozorovatel nebo pouze pro účely informování.

Generální ředitel útvaru se může za určitých zvláštních okolností odchýlit od tohoto pravidla tím, že národnímu odborníkovi udělí zvláštní zmocnění poté, co ověří, že neexistuje žádná možnost střetu zájmů. Národní odborník nemůže zavazovat generální sekretariát Rady vůči třetím osobám, pokud mu generální ředitel útvaru z pověření generálního tajemníka/vysokého představitele neudělí zvláštní zmocnění.

3. Za schválení výsledků úkolů, které národní odborník plní, je odpovědný pouze generální sekretariát Rady.

4. Dotyčné útvary generálního sekretariátu Rady, zaměstnavatel národního odborníka a národní odborník se vynasnaží, aby vyloučili jakýkoliv střet zájmů nebo jakýkoliv vznik takového střetu ve vztahu k povinnostem národního odborníka po dobu přidělení. Za tím účelem generální sekretariát Rady informuje národního odborníka a jeho zaměstnavatele včas o plánovaných úkolech a oba požádá, aby písemně potvrdili, že nevidí žádný důvod, který by bránil přidělení národního odborníka na tyto úkoly. Národní odborník bude zejména vyzván, aby oznámil jakýkoliv možný střet mezi určitými rodinnými okolnostmi (zejména profesionální činnosti svých blízkých příbuzných nebo jakékoliv významné finanční zájmy své nebo členů rodiny) a plánovanými úkoly během přidělení.

Zaměstnavatel i národní odborník se zaváží, že oznámí generálnímu sekretariátu Rady každou změnu okolností během doby přidělení, v jejímž důsledku by mohl takový střet vzniknout.

5. Pokud se generální sekretariát Rady domnívá, že povaha úkolů svěřených národnímu odborníkovi vyžaduje mimořádná bezpečnostní opatření, musí se národní odborník před přidělením podrobit bezpečnostní prověrce.

6. V případě nedodržení odstavců 2, 3 a 4 může generální sekretariát Rady ukončit přidělení národního odborníka podle článku 8.

Článek 5

Práva a povinnosti

1. Po dobu přidělení

a) se národní odborník zhostí svých povinností a jedná pouze v zájmu Rady;

b) se národní odborník zdrží jakékoliv činnosti, a zejména jakéhokoliv veřejného vyjadřování názorů, které by mohlo být na škodu vážnosti jeho postavení v generálním sekretariátu Rady;

c) každý národní odborník, který je při výkonu svých povinností nucen vyjadřovat se k věci, na jejímž projednání nebo řešení má osobní zájem, který by mohl ohrozit jeho nezávislost, o tom uvědomí vedoucího útvaru, k němuž je přidělen;

d) národní odborník nezveřejní ani nedá zveřejnit, sám ani spolu s jinými, žádný text související s prací Evropské unie, aniž by k tomu získal povolení podle platných podmínek a pravidel generálního sekretariátu Rady. Povolení může být odmítnuto pouze tehdy, pokud zamýšlené zveřejnění může způsobit újmu zájmům Evropské unie;

e) veškerá práva související s jakoukoliv prací, kterou národní odborník činí při výkonu svých povinností, náleží generálnímu sekretariátu Rady;

f) národní odborník je povinen přebývat v místě přidělení nebo v jeho blízkosti, aby mu vzdálenost nebránila ve vlastním výkonu jeho činností;

g) národní odborník je nápomocen nebo radí svým nadřízeným, k nimž je přidělen, a je těmto nadřízeným odpovědný za plnění jemu svěřených úkolů;

h) národní odborník při výkonu svých povinností nepřijímá žádné instrukce od svého zaměstnavatele ani žádné vlády. Nevykonává žádnou činnost pro svého zaměstnavatele ani pro vládu či pro jakoukoliv jinou osobu, soukromoprávní společnost nebo veřejný orgán.

2. Po dobu trvání přidělení i po jejím uplynutí se na národního odborníka vztahuje povinnost mlčenlivosti, pokud jde o veškeré skutečnosti a informace, s nimiž se seznámí během výkonu nebo v souvislosti s výkonem svých povinností. Nesdělí v žádné formě žádné nepovolané osobě žádný dokument ani informaci, která ještě nebyla dovoleně zveřejněna, ani uvedené dokumenty nebo informace nevyužije pro svůj osobní prospěch.

3. Na konci přidělení je národní odborník nadále vázán povinností jednat čestně a zdrženlivě při výkonu nových povinností, které mu budou svěřeny, a přijmout některé funkce nebo výhody.

Za tím účelem národní odborník informuje během tří let po uplynutí doby přidělení generální sekretariát Rady neprodleně o povinnostech nebo úkolech, které má plnit pro svého zaměstnavatele a jež by mohly představovat střet zájmů s úkoly, které zajišťoval během přidělení.

4. Na národního odborníka se vztahují bezpečnostní pravidla platná v generálním sekretariátu Rady.

5. Nedodržování tohoto článku během přidělení může vést generální sekretariát Rady k ukončení přidělení národního odborníka podle článku 8.

Článek 6

Úroveň, odborná praxe a jazykové znalosti

1. Aby národní odborník mohl být přidělen do generálního sekretariátu Rady, musí mít nejméně tři roky praxe na plný úvazek ve správních, vědeckých, technických, poradních nebo kontrolních funkcích srovnatelných s funkcemi skupiny A nebo B, jak jsou definovány ve služebním řádu úředníků Evropských společenství a v pracovním řádu ostatních zaměstnanců Společenství. Zaměstnavatel národního odborníka zašle generálnímu sekretariátu Rady před přidělením potvrzení o tom, že odborník byl posledních 12 měsíců zaměstnán.

2. Národní odborník musí mít pro plnění svěřených povinností důkladnou znalost jednoho jazyka Společenství a uspokojivou znalost druhého jazyka.

Článek 7

Pozastavení přidělení

1. Generální sekretariát Rady může za určitých předpokladů, které sám určí, povolit pozastavení přidělení. Během doby pozastavení

a) se nevyplácejí příspěvky uvedené v článcích 15 a 16,

b) se výdaje uvedené v článcích 18 a 19 vyplácejí, pouze pokud k pozastavení došlo na žádost generálního sekretariátu Rady.

2. Generální sekretariát Rady informuje zaměstnavatele národního odborníka.

Článek 8

Ukončení přidělení

1. S výhradou odstavce 2 může dojít k ukončení přidělení na žádost generálního sekretariátu Rady nebo zaměstnavatele národního odborníka prostřednictvím oznámení s tříměsíční výpovědní lhůtou, anebo na žádost národního odborníka prostřednictvím stejného oznámení a s výhradou souhlasu generálního sekretariátu Rady.

2. Za určitých mimořádných okolností může být přidělení ukončeno okamžitě:

a) zaměstnavatelem národního odborníka, pokud to vyžadují zásadní zájmy zaměstnavatele,

b) dohodou mezi generálním sekretariátem Rady a zaměstnavatelem na žádost národního odborníka podanou oběma stranám, pokud to vyžadují zásadní osobní nebo profesionální zájmy národního odborníka,

c) generálním sekretariátem Rady v případě, že národní odborník poruší své povinnosti podle těchto pravidel. Národní odborník je předem upozorněn, aby mohl předložit svou obhajobu.

3. V případě ukončení podle odst. 2 písm. c) o tom generální sekretariát Rady neprodleně uvědomí zaměstnavatele.

KAPITOLA II

PRACOVNÍ PODMÍNKY

Článek 9

Sociální zabezpečení

1. Zaměstnavatel, od nějž má být národní odborník přidělen, osvědčí generálnímu sekretariátu Rady před přidělením, že po dobu přidělení bude národní odborník podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení platným pro veřejnou správu nebo mezinárodní organizaci, která národního odborníka zaměstnává a která hradí vynaložené výdaje v zahraničí.

2. Od počátku přidělení je národní odborník pojištěn generálním sekretariátem Rady proti nehodě. Generální sekretariát Rady mu předá kopii s podmínkami pojištění v den, kdy se dostaví na příslušný útvar generálního ředitelství pro personál a administrativu, aby vyřídil administrativní náležitosti související s přidělením.

Článek 10

Pracovní doba

1. Národní odborník podléhá pravidlům pro pracovní dobu platným v generálním sekretariátu Rady. Tato pravidla může měnit náměstek generálního tajemníka podle služební potřeby.

2. Národní odborník pracuje na plný úvazek po celou dobu přidělení. Na řádně odůvodněnou žádost generálního ředitelství může generální ředitel pro personál a administrativu povolit práci národního odborníka na částečný úvazek po dohodě s jeho zaměstnavatelem, pokud to je slučitelné se zájmy generálního sekretariátu Rady.

3. Je-li povolena práce na částečný úvazek, pracuje národní odborník nejméně polovinu obvyklé pracovní doby.

4. Národní odborník může mít pružnou pracovní dobu pouze, pokud získá povolení od útvaru generálního sekretariátu Rady, k němuž je přidělen. Povolení se pro informaci předá příslušné jednotce generálního ředitelství pro personál a administrativu.

5. Národnímu odborníkovi mohou být poskytnuty příspěvky platné v generálním sekretariátu Rady pro práci na směny.

Článek 11

Nepřítomnost z důvodů nemoci nebo úrazu

1. Nepřítomnost z důvodů nemoci nebo úrazu oznámí národní odborník svému nadřízenému co nejdříve a uvede svou aktuální adresu. Národní odborník předloží lékařské potvrzení, pokud je nepřítomen déle než tři dny, a může být podroben lékařskému vyšetření pořádanému generálním sekretariátem Rady.

2. Pokud nepřítomnost z důvodu nemoci nebo úrazu nepřevyšující tři dny překročí během dvanáctiměsíčního období celkově 12 dní, musí národní odborník předložit lékařské potvrzení při každé nové nepřítomnosti z důvodu nemoci.

3. Pokud nemocenské volno překročí jeden měsíc nebo dobu služby vykonávanou národním odborníkem, přičemž se bere v úvahu pouze delší z těchto dvou období, příspěvky podle čl. 15 odst. 1 a 2 se automaticky pozastavují. Toto ustanovení se nepoužije v případě nemoci související s těhotenstvím. Nemocenská nemůže být delší než doba přidělení dotyčné osoby.

4. Národní odborník, který utrpí pracovní úraz, k němuž došlo během doby přidělení, však nadále dostává v plné výši příspěvky uvedené v čl. 15 odst. 1 a 2 po celou dobu pracovní neschopnosti až do konce doby přidělení.

Článek 12

Roční dovolená, zvláštní dovolená a svátky

1. Národní odborník má právo na dva a půl dne dovolené za každý plný měsíc služby (třicet dní v kalendářním roce).

2. K čerpání dovolené je nutný předběžný souhlas útvaru, k němuž je národní odborník přidělen.

3. Národnímu odborníkovi může být na odůvodněnou žádost poskytnuta zvláštní dovolená v těchto případech:

- svatba národního odborníka: dva dny ročně,

- těžká choroba manžela: až tři dny,

- úmrtí manžela: čtyři dny,

- těžká nemoc příbuzného ve vzestupné přímé linii: až dva dny ročně,

- úmrtí příbuzného ve vzestupné přímé linii: dva dny,

- narození dítěte: dva dny,

- těžká nemoc dítěte: až dva dny ročně,

- úmrtí dítěte: čtyři dny.

4. Na řádně odůvodněnou žádost zaměstnavatele národního odborníka může generální sekretariát Rady povolit až dva dny zvláštní dovolené za dvanáctiměsíční období, přičemž se žádosti posuzují jednotlivě.

5. V případě práce na částečný pracovní úvazek se doba roční dovolené přiměřeně zkracuje.

6. Nevybraná roční dovolená na konci doby přidělení propadá.

Článek 13

Mateřská dovolená

1. Národní odbornici, která je těhotná, se poskytuje mateřská dovolená v délce 16 týdnů, během nichž dostává příspěvky podle článku 15.

2. Kojící národní odbornici může být na její žádost na základě lékařského potvrzení poskytnuta zvláštní dovolená po dobu nejvýše čtyř týdnů od konce mateřské dovolené; během tohoto období jí jsou vypláceny příspěvky stanovené v článku 15.

3. Pokud vnitrostátní právní předpisy zaměstnavatele národní odbornice zaručují delší mateřskou dovolenou, přidělení se pozastaví na dobu překračující dovolenou poskytnutou generálním sekretariátem Rady. V tom případě se doba přidělení odpovídajícím způsobem prodlouží, pokud je to v zájmu generálního sekretariátu Rady.

4. Národní odbornice může alternativně zažádat o pozastavení přidělení na celou dobu mateřské dovolené a kojení. V tom případě se doba přidělení odpovídajícím způsobem prodlouží, pokud je to v zájmu generálního sekretariátu Rady.

Článek 14

Řízení a kontrola

Řízením a kontrolou dovolených je pověřena správa generálního sekretariátu Rady. Kontrolu pracovní doby a nepřítomnosti vykonává generální ředitelství nebo útvar, k němuž je národní odborník přidělen.

KAPITOLA III

PŘÍSPĚVKY A VÝDAJE

Článek 15

Denní příspěvky

1. Národní odborník má právo na denní příspěvky po dobu přidělení. Pokud vzdálenost mezi bydlištěm a místem přidělení nepřesahuje 150 km, činí denní příspěvek 26,78 EUR. Pokud je vzdálenost delší než 150 km, činí denní příspěvek 107,1 EUR.

2. Pokud národní odborník neobdržel žádný příspěvek na přestěhování ani od generálního sekretariátu Rady, ani od svého zaměstnavatele, vyplácí se mu dodatečný měsíční příspěvek podle této tabulky:

Vzdálenost mezi bydlištěm a místem přidělení (km) | Částka v eurech |

0–150 | 0 |

> 150 | 68,85 |

> 300 | 122,40 |

> 500 | 198,90 |

> 800 | 321,30 |

> 1300 | 504,90 |

> 2000 | 604,35 |

Tento příspěvek se vyplácí měsíčně zpětně.

3. Tyto příspěvky se vyplácejí po dobu mise, roční dovolené, mateřské dovolené, zvláštní dovolené a volných dnů udělených generálním sekretariátem Rady.

4. Národní odborníci, kteří v období tří let, které končí šest měsíců před jejich přidělením, obvykle bydleli nebo vykonávali svou odbornou činnost převážně v místě ležícím ve vzdálenosti do 150 km od jejich místa přidělení, dostávají denní příspěvek ve výši 26,78 EUR. Pro účely tohoto ustanovení se neberou v úvahu okolnosti vyplývající z práce, kterou národní odborníci vykonávají pro jiný stát, než je stát přidělení, nebo pro mezinárodní organizaci.

5. Na začátku přidělení obdrží národní odborník zálohu ve výši rovnající se 75 dnům denního příspěvku, přičemž tímto vyplacením zaniká právo na jakékoliv další pobytové denní příspěvky během odpovídajícího období. V případě, že přidělení do generálního sekretariátu Rady skončí před uplynutím doby brané v úvahu pro výpočet zálohy, je národní odborník povinen vrátit částku odpovídající zbývající části daného doby.

6. Při výměně dopisů podle čl. 1 odst. 5 je generální sekretariát Rady informován o každém příspěvku srovnatelném s příspěvkem podle odstavce 1 tohoto článku, který národní odborník dostává. Každá taková částka se odečte od příspěvku vypláceného generálním sekretariátem Rady podle uvedeného odstavce 1.

7. Denní a měsíční příspěvky se každoročně upravují bez zpětného účinku v závislosti na úpravě platového základu úředníků Společenství v Bruselu a Lucemburku.

8. U národních odborníků přidělených do styčného místa generálního sekretariátu Rady mohou být na základě odůvodněného rozhodnutí generálního ředitele pro správu a protokol denní pobytové příspěvky uvedené v tomto článku nahrazeny příspěvkem na bydlení, pokud je to odůvodněno zvláštními okolnostmi v zemi přidělení.

Článek 16

Dodatečný paušální příspěvek

1. Kromě případu, kdy je bydliště národního odborníka od místa přidělení vzdáleno do 150 km, pobírá tento odborník dodatečný paušální příspěvek rovnající se rozdílu mezi hrubým ročním platem vypláceným jeho zaměstnavatelem (bez rodinných přídavků), zvýšeným o denní příspěvek vyplácený generálním sekretariátem Rady, a základním platem vypláceným úředníku na stupnici 1 třídy A 8 nebo třídy B 5, v závislosti na kategorii, k níž je národní odborník přirovnáván.

2. Tento příspěvek se upravuje jednou ročně bez zpětného účinku v závislosti na úpravě platového základu úředníků Společenství.

Článek 17

Bydliště

1. Pro účely těchto pravidel se bydlištěm rozumí místo, kde národní odborník vykonával své povinnosti pro zaměstnavatele bezprostředně před přidělením. Místem přidělení se rozumí místo, kde se nachází útvar generálního sekretariátu Rady, k němuž je národní odborník přidělen. Tato místa jsou uvedena ve výměně dopisů podle čl. 1 odst. 5.

2. Pokud je národní odborník v okamžiku přidělení jako národní odborník již činný pro svého zaměstnavatele na jiném místě, než kde leží hlavní sídlo tohoto zaměstnavatele, považuje se za bydliště to z obou míst, které je blíže místu přidělení.

3. Bydliště je považováno za místo přidělení, pokud

a) v období tří let, které končí šest měsíců před přidělením, národní odborník obvykle bydlel nebo vykonával svou hlavní odbornou činnost v místě ležícím do 150 km od místa přidělení,

b) v době žádosti generálního sekretariátu Rady o přidělení je místo přidělení hlavním bydlištěm manželky nebo jeho nezletilých dětí.

Za tím účelem se bydliště ve vzdálenosti do 150 km od místa přidělení považuje za bydliště v místě přidělení.

4. Pro účely tohoto článku se neberou v úvahu okolnosti související s prací, kterou národní odborníci vykonávají pro jiný stát, než je stát místa přidělení, nebo pro mezinárodní organizaci.

Článek 18

Cestovní výdaje

1. Národní odborník, jehož bydliště je od místa přidělení vzdáleno více než 150 km, má právo na náhradu cestovních výdajů

a) pro něj samotného:

- z bydliště do místa přidělení na počátku přidělení,

- z místa přidělení do bydliště na konci přidělení;

b) pro svou manželku a nezletilé děti, v případě, že tyto osoby žijí s národním odborníkem a že přestěhování hradí generální sekretariát Rady:

- na počátku přidělení z bydliště do místa přidělení,

- na konci přidělení z místa přidělení do bydliště.

2. S výjimkou leteckého stěhování je částka vyplácena paušálně ve výši cestovních výdajů po železnici ve druhé třídě bez příplatku. Stejně tomu je u stěhování automobilem. Pokud je spojení po železnici delší než 500 km nebo pokud obvyklá trasa vede přes moře, může být na základě předložení letenek nebo palubních lístků cesta letadlem uhrazena až do výše cestovních nákladů se sníženou cenou letenky (PEX nebo APEX).

3. Odchylně od odstavce 1 mají národní odborníci, kteří prokáží, že po konci přidělení budou svou hlavní činnost vykonávat na jiném místě než před přidělením, právo na náhradu cestovních výdajů do tohoto místa do výše uvedených hranic. Úhrada těchto cestovních výdajů nesmí přesahovat částku, na jakou má národní odborník právo v případě návratu do bydliště.

4. Pokud se národní odborník přestěhoval z bydliště do místa přidělení, má na základě předpisů platných v generálním sekretariátu Rady každoročně nárok na paušální částku rovnající se ceně zpáteční cesty z jeho místa přidělení do bydliště pro něho, jeho manželku a nezletilé děti.

Článek 19

Výdaje na stěhování

1. S výhradou použití čl. 15 odst. 4 druhé věty může národní odborník přestěhovat své osobní věci z bydliště do místa přidělení na náklady generálního sekretariátu Rady poté, co získá jeho předchozí povolení, podle pravidel týkajících se náhrady nákladů na stěhování platných v generálním sekretariátu Rady, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) počáteční doba přidělení musí být dva roky;

b) bydliště národního odborníka musí být vzdáleno nejméně 100 km od místa přidělení;

c) přestěhování se musí dokončit do šesti měsíců od počátku přidělení;

d) je nutné požádat o povolení nejméně dva měsíce před předpokládaným dnem stěhování;

e) náklady na stěhování nehradí zaměstnavatel;

f) národní odborník musí generálnímu sekretariátu Rady zaslat originály rozpočtů, stvrzenek a faktur a osvědčení od zaměstnavatele národního odborníka, které potvrzuje, že zaměstnavatel neponese náklady na stěhování.

2. S výhradou odstavců 3 a 4 má národní odborník, jehož přestěhování do místa přidělení hradil generální sekretariát Rady, na konci přidělení nárok na úhradu nákladů spojených se stěhováním z místa přidělení do bydliště podle pravidel platných v generálním sekretariátu Rady týkajících se úhrady nákladů na stěhování, pokud generální sekretariát Rady stěhování předem povolil a pokud jsou splněny podmínky stanovené v odst. 1 písm. d), e) a f) a tyto podmínky:

a) ke stěhování nesmí dojít dříve než tři měsíce před koncem přidělení;

b) stěhování musí být dokončeno šest měsíců po konci přidělení.

3. Národní odborník, jehož přidělení končí na jeho vlastní žádost nebo na žádost zaměstnavatele do dvou let po počátku přidělení, nemá nárok na úhradu nákladů na stěhování do bydliště.

4. Pokud národní odborník prokáže, že změnil místo, kde bude vykonávat svou hlavní činnost po konci přidělení, má nárok na úhradu nákladů na stěhování do tohoto místa, pokud tyto náklady nepřekročí výdaje, které by mu byly uhrazeny v případě stěhování do bydliště.

Článek 20

Mise a výdaje na misi

1. Národní odborník může být vyslán na misi podle článku 4.

2. Výdaje na misi se hradí v souladu s předpisy platnými pro generální sekretariát Rady.

Článek 21

Odborná příprava

Národní odborník má právo na účast v kursech odborné přípravy organizovaných generálním sekretariátem Rady, pokud si to vyžaduje zájem generálního sekretariátu Rady. Při rozhodování o vydání povolení k účasti v kursu odborné přípravy je třeba brát v úvahu rozumný zájem národního odborníka, zejména s ohledem na jeho profesní postup po přidělení.

Článek 22

Správní předpisy

1. Národní odborník se ohlásí příslušnému útvaru generálního ředitelství pro personál a administrativu první den přidělení, aby vyřídil požadované administrativní náležitosti. Ujme se svých povinností buď prvního, nebo šestnáctého dne v měsíci.

2. Národní odborník přidělený ke styčnému místu generálního sekretariátu Rady se ohlásí příslušnému útvaru generálního sekretariátu Rady v místě přidělení.

3. Platby provádí příslušný útvar generálního sekretariátu Rady v eurech na bankovní účet otevřený u banky v místě přidělení.

KAPITOLA IV

POUŽITÍ PRAVIDEL NA PŘIDĚLENÝ NÁRODNÍ VOJENSKÝ PERSONÁL

Článek 23

Pravidla použitelná na přidělený vojenský personál

S výhradou článků 24 až 33 se tato pravidla použijí také na vojenský personál přidělený do generálního sekretariátu Rady za účelem zřízení Vojenského štábu Evropské unie podle rozhodnutí Rady 2001/80/SZBP ze dne 22. ledna 2001 o zřízení Vojenského štábu Evropské unie [1].

Článek 24

Podmínky

Přidělení členové vojenského personálu musí být během přidělení v placené službě v ozbrojených silách členského státu. Musí být státními příslušníky členského státu.

Článek 25

Nábor

Odchylně od čl. 1 odst. 3 druhé věty stanoví pravidla pro nábor přiděleného vojenského personálu generální tajemník/vysoký představitel.

Článek 26

Výměna dopisů

Pro účely čl. 1 odst. 5 dochází k výměně dopisů mezi generálním tajemníkem/vysokým představitelem a stálým zastoupením dotyčného členského státu.

Článek 27

Délka přidělení

1. Odchylně od čl. 2 odst. 1 nesmí být doba přidělení kratší než šest měsíců a delší než tři roky a může být postupně prodloužena na celkovou dobu nepřekračující čtyři roky.

2. Odchylně od čl. 2 odst. 3 písm. b) musí mezi koncem doby předchozího přidělení a novým přidělením až na výjimky uplynout doba nejméně tří let, pokud to okolnosti odůvodňují a pokud generální tajemník/vysoký představitel souhlasí.

Článek 28

Úkoly

Odchylně od čl. 4 odst. 1 pracuje přidělený vojenský personál působící pod dohledem generálního tajemníka/vysokého představitele v misi, plní úkoly a vykonává povinnosti, které mu byly uloženy podle přílohy rozhodnutí 2001/80/SZBP.

Článek 29

Vnější závazky

Odchylně od čl. 4 odst. 2 nemůže přidělený vojenský personál uzavírat vnější závazky jménem generálního sekretariátu Rady, s výjimkou zvláštního zmocnění z pověření generálního tajemníka/vysokého představitele.

Článek 30

Bezpečnostní prověrka

Odchylně od čl. 4 odst. 5 musí být příslušný stupeň bezpečnostní prověrky člena vojenského personálu, který nemůže být nižší než TAJNÉ, stanoven ve výměně dopisů uvedené v čl. 1 odst. 5.

Článek 31

Odborná praxe

Odchylně od čl. 6 odst. 1 může být do generálního sekretariátu Rady přidělen člen vojenského personálu pracující na správní nebo poradní úrovni, který vykazuje vysoký stupeň způsobilosti pro úkoly, které má pro generální sekretariát Rady plnit.

Článek 32

Pozastavení a konec přidělení

1. Pro použití článku 7 na člena přiděleného vojenského personálu uděluje povolení generální tajemník/vysoký představitel.

2. Odchylně od článku 8 lze přidělení ukončit, pokud si to vyžadují zájmy generálního sekretariátu Rady nebo vnitrostátních správních orgánů, pod něž spadá přidělený člen vojenského personálu, nebo z jakéhokoliv jiného oprávněného důvodu.

Článek 33

Hrubé porušení povinností

1. Odchylně od čl. 8 odst. 3 lze přidělení ukončit okamžitě ve vážných případech, kdy člen přiděleného vojenského personálu úmyslně či z nedbalosti poruší své povinnosti při plnění úkolů. Rozhodnutí přijímá generální tajemník/vysoký představitel, přičemž dotyčné osobě je dána možnost předložit svou obhajobu. Před přijetím rozhodnutí o něm generální tajemník/vysoký představitel uvědomí stálého zástupce členského státu, z něhož přidělený člen vojenského personálu pochází. Po přijetí tohoto rozhodnutí se příspěvky uvedené v článcích 18 a 19 již dále neposkytují.

Před přijetím rozhodnutí uvedeného v odstavci 1 může být přidělený člen vojenského personálu dočasně zbaven funkce, pokud jej generální tajemník/vysoký představitel obviní ze závažného porušení povinností a poté, co je dotyčné osobě dána možnost předložit svou obhajobu. Příspěvky uvedené v článcích 15 a 16 se během dočasného zbavení funkce, které nesmí překročit tři měsíce, nevyplácejí.

2. Generální tajemník/vysoký představitel může upozornit státní orgány na jakékoliv porušení pravidel uvedených v tomto rozhodnutí, jehož se dopustí přidělený člen vojenského personálu.

3. Přidělený člen vojenského personálu nadále podléhá vnitrostátním disciplinárním pravidlům.

Článek 34

Pracovní doba

Na přidělený vojenský personál se nevztahuje čl. 10 odst. 2 druhá věta.

Článek 35

Zvláštní dovolená

Odchylně od čl. 12 odst. 4 může generální sekretariát Rady na řádně odůvodněnou žádost zaměstnavatele udělit zvláštní dodatečnou a neplacenou dovolenou pro účely školení zaměstnavatelem.

Článek 36

Příspěvky

Odchylně od čl. 15 odst. 1 a článku 16 může výměna dopisů podle čl. 1 odst. 5 stanovit, že příspěvky, které v nich jsou uvedeny, se nevyplácejí.

Článek 37

Bydliště

1. Za bydliště přiděleného člena vojenského personálu se považuje hlavní město členského státu, jehož je státním příslušníkem, pokud podle čl. 17 odst. 1, 2 a 3 písm. a) jeho bydliště leží do 150 km od místa přidělení.

2. Za bydliště přiděleného člena vojenského personálu se považuje hlavní město členského státu, jehož je státním příslušníkem, pokud hlavní bydliště manžela nebo dítěte nebo dětí uvedených v čl. 17 odst. 3 písm. b) leží v jiném členském státě, než je stát přidělení.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 38

Zrušení

Zrušují se tato rozhodnutí:

- rozhodnutí Rady ze dne 25. června 1997 o pravidlech pro národní odborníky při dočasném přidělení do generálního sekretariátu Rady (generální ředitelství pro spravedlnost a vnitřní věci) v rámci provádění plánu zintenzivnění boje proti organizované trestné činnosti,

- rozhodnutí Rady ze dne 22. března 1999 o pravidlech pro národní odborníky při dočasném přidělení do generálního sekretariátu Rady (generální ředitelství pro spravedlnost a vnitřní věci) v rámci kolektivního posuzování přijetí, použití a skutečného provádění acquis Evropské unie v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí kandidátskými zeměmi,

- rozhodnutí Rady 2001/41/ES ze dne 22. prosince 2000 o pravidlech pro národní odborníky při dočasném přidělení do generálního sekretariátu Rady v rámci výměnného systému mezi úředníky Generálního sekretariátu Rady Evropské unie a úředníky orgánů státní správy nebo mezinárodních organizací [2] a

- rozhodnutí Rady 2001/496/SZBP ze dne 25. června 2001 o pravidlech pro národní vojenský personál při dočasném přidělení do generálního sekretariátu Rady za účelem zřízení Vojenského štábu Evropské unie [3].

Článek 39

Účinek

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Je použitelné od prvního dne měsíce následujícího po vstupu v platnost každého nového přidělení nebo prodloužení přidělení.

V Lucemburku dne 16. června 2003.

Za Radu

předseda

G. Papandreou

[1] Úř. věst. L 27, 30.1.2001, s. 7.

[2] Úř. věst. L 11, 16.1.2001, s. 35. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2002/34/ES (Úř. věst. L 15, 17.1.2002, s. 29).

[3] Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2002/34/ES.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU