2003/425/ES2003/425/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2003, o zřízení poradní odborné skupiny při Komisi pro stanovování strategie ve věci nehod v odvětví dopravy

Publikováno: Úř. věst. L 144, 12.6.2003, s. 10-11 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 11. června 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. června 2003 Nabývá účinnosti: 12. června 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 11. června 2003,

o zřízení poradní odborné skupiny při Komisi pro stanovování strategie ve věci nehod v odvětví dopravy

(2003/425/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Vysoká a jednotná úroveň ochrany evropských občanů má být vždy zaručena ve všech druzích dopravy a má být zavedena strategie ke snižování počtu nehod. Nezávislé technické vyšetřování dopravních nehod a mimořádných událostí je jednou z cest ke zvýšení bezpečnosti určením příčiny těchto nehod a následným předcházením jejich výskytu.

(2) Vyšetřování příčin nehod by nemělo být vázáno na náhradu škody nebo určení odpovědnosti. Proto jsou tato vyšetřování nezávislá na vyšetřování soudních orgánů, pojišťovacích společností, průmyslu, provozovatelů a příslušných správních orgánů nebo jakékoliv jiné strany, jejíž zájmy by mohly být v rozporu s úkolem svěřeným vyšetřujícímu orgánu nebo subjektu.

(3) Komise v bílé knize Evropská dopravní politika do roku 2010: čas pro rozhodnutí [1] naznačila rostoucí potřebu nezávislého vyšetřování zaměřeného na odhalování příčin nehod a cesty ke zdokonalení právních předpisů. K tomu účelu Komise v Bíle knize doporučila zřízení "skupiny nezávislých odborníků v rámci Komise, jejichž úkolem bude zdokonalení současných právních předpisů a mimo jiné přizpůsobení (evropské) metodiky technickému rozvoji".

(4) Komise za účelem posouzení všech otázek souvisejících s nezávislým technickým vyšetřováním zamýšlí zřídit poradní odborné skupiny při Komisi pro stanovování strategie ve věci nehod v odvětví dopravy.

(5) Zřízení této skupiny přispěje k pokroku v politice Společenství v oblasti nezávislých technických vyšetřování souběžně s jinými vhodnými konzultačními postupy. Skupina by měla poskytovat Komisi doporučení ohledně potřeby zdokonalit současnou právní úpravu a v případě nutnosti i ohledně potřeby navrhnout nová zlepšení pro všechny druhy dopravy, včetně dopravy energie (ropovody a plynovody), pokud jde o zdokonalení platných právních předpisů a přizpůsobení metodiky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Zřizuje se poradní odborná skupina při Komisi pro stanovování strategie ve věci nehod v odvětví dopravy (dále jen "odborná skupina").

Článek 2

Úloha

Odborná skupina poskytuje Komisi doporučení ohledně potřeby zdokonalit stávající právní úpravu a v případě nutnosti i ohledně potřeby navrhnout nová zlepšení pro všechny druhy dopravy, včetně dopravy energie (ropovody a plynovody), kromě hledisek zdraví a bezpečnosti práce.

Článek 3

Složení

Odborná skupina se skládá z kvalifikovaných osobností způsobilých posuzovat záležitosti vztahující se k otázkám bezpečnosti dopravy, zejména k nezávislému technickému vyšetřování ve všech druzích dopravy, včetně dopravy energie (ropovody a plynovody). Skupina má 12 členů a předsedá jí zástupce Komise.

Článek 4

Jmenování

1. Členy odborné skupiny jmenuje Komise jednotlivě na základě objektivních kritérií prokázané způsobilosti a zkušenosti. Jejich funkční období činí dva roky a mohou být rozhodnutím Komise jmenováni na jedno další funkční období.

2. Po uplynutí funkčního období zůstávají členové fóra a náhradníci ve funkci, dokud nejsou nahrazeni nebo jmenováni na další funkční období.

3. Funkční období člena skončí před jeho uplynutím odstoupením nebo smrtí. V tom případě je člen nahrazen novým členem jmenovaným Komisí postupem podle odstavce 2.

4. Výzva k podávání kandidatur se zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie. Komise vybere členy na základě jejich kandidatur obdržených na základě této výzvy. Kritéria výběru vezmou v úvahu způsobilost a zkušenost uchazečů, jejich reprezentativnost a schopnost přispět ke strategickým úvahám a podporují vyváženost mezi specialisty z různých druhů dopravy.

5. Komise zveřejní pro informaci seznam členů v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Funkční období, pracovní skupiny a další odborníci

1. Odborná skupina se schází dvakrát do roka na plenárním zasedání v sídle Komise na její svolání.

2. Při plnění své úlohy podle článku 2 může odborná skupina zřizovat pracovní skupiny ad hoc.

3. Na žádost některého člena nebo z vlastního podnětu se může předseda rozhodnout přizvat jiné odborníky k řešení konkrétních záležitostí.

4. Členům odborné skupiny a každému odborníkovi, který je přizván podle odstavce 3, se hradí náklady na cestu a pobyt v souladu s předpisy platnými v rámci Komise.

Článek 6

Důvěrnost

Aniž je dotčen článek 287 Smlouvy o ES, nesmějí členové odborné skupiny vyzradit jakékoliv informace, které získají při své práci v odborné skupině nebo v jejích pracovních skupinách.

Článek 7

Jednací řád a sekretariát

1. Odborná skupina přijme svůj jednací řád.

2. Sekretariát odborné skupiny zajišťuje Komise.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 11. června 2003.

Za Komisi

Loyola De Palacio

místopředsedkyně

[1] KOM(2001) 370, 12. září 2001, s. 69.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU