2003/286/ESRozhodnutí Rady ze dne 8. dubna 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty

Publikováno: Úř. věst. L 102, 24.4.2003 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 8. dubna 2003 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 8. dubna 2003 Nabývá účinnosti: 8. dubna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1139/2009 Pozbývá platnosti: 30. listopadu 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady

ze dne 8. dubna 2003

o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty

(2003/286/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 pododstavcem 1 první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé [1] stanoví vzájemné obchodní koncese pro některé zemědělské produkty.

(2) Podle čl. 21 odst. 5 Evropské dohody Společenství a Bulharsko posuzují u každého produktu na systematickém a vzájemném základě možnosti udělování dalších vzájemných koncesí.

(3) První zlepšení preferenčního režimu Evropské dohody s Bulharskem byla stanovena v protokolu upravujícím obchodní aspekty Evropské dohody s ohledem na přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii a na výsledky jednání Uruguayského kola o zemědělství včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu schváleného rozhodnutím Rady 1999/278/ES [2].

(4) Zlepšení preferenčního režimu bylo rovněž stanoveno jako výsledek jednání za účelem liberalizace zemědělského obchodu uzavřených v roce 2000. Ze strany Společenství byla tato opatření zavedena od 1. června 2000 nařízením Rady (ES) č. 2290/2000 ze dne 9. října 2000, kterým se stanoví určité koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a upravují, jako autonomní a přechodné opatření, některé zemědělské koncese stanovené v Evropské dohodě s Bulharskou republikou [3]. Tato druhá úprava preferenčního režimu nebyla dosud zařazena do Evropské dohody ve formě dodatkového protokolu.

(5) Jednání o dalším zlepšení preferenčního režimu Evropské dohody s Bulharskem byla uzavřena dne 18. října 2002.

(6) Nový dodatkový protokol k Evropské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé (dále jen "protokol") by měl být schválen s cílem konsolidace všech koncesí v zemědělském obchodě mezi oběma stranami, včetně výsledků jednání uzavřených v letech 2000 a 2002.

(7) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [4], kodifikovalo řídící pravidla pro celní kvóty určené k použití chronologicky podle pořadí dat celních prohlášení. Některé celní kvóty podle tohoto rozhodnutí by měly být spravovány podle těchto pravidel.

(8) Opatření nezbytná pro provádění tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468 ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [5].

(9) V důsledku výše uvedených jednání ztratilo nařízení (ES) č. 2290/2000 svoje opodstatnění a mělo by být proto zrušeno,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Připojený protokol upravující obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé s ohledem na výsledky jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty se jménem Společenství schvaluje.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou podepsat dohodu zavazující Společenství a provede oznámení souhlasu stanovené v článku 3 protokolu.

Článek 3

1. Po nabytí účinku tohoto rozhodnutí nahradí režim uvedený v přílohách k protokolu připojeného k tomuto rozhodnutí režim uvedený v přílohách X a XI, na něž odkazuje čl. 21 odst. 2 a čl. 21 odst. 3 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé.

2. Komise stanoví prováděcí pravidla k protokolu postupem podle čl. 5 odst. 2.

Článek 4

1. Pořadová čísla připsaná celním kvótám v příloze tohoto rozhodnutí mohou být změněna postupem podle čl. 5 odst. 2. Celní kvóty s pořadovým číslem vyšším než 09.5100 bude Komise spravovat v souladu články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

2. Množství zboží podléhajícího celním kvótám a propuštěného do volného oběhu s účinkem od 1. července 2002 podle koncesí stanovených v příloze A(b) nařízení (ES) č. 2290/2000 se musí plně započítat do množství stanovených ve čtvrtém sloupci v příloze A(b) připojeného protokolu s výjimkou množství, pro něž byly dovozní licence vydány před 1. červencem 2002.

Článek 5

1. Komisi je nápomocen Řídící výbor pro obiloviny zřízený článkem 23 nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 [6] nebo případně výbor zřízený příslušnými ustanoveními jiných nařízení o společné organizaci zemědělských trhů.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES se stanoví na jeden měsíc.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 6

Dnem vstupu protokolu v platnost se nařízení (ES) č. 2290/2000 zrušuje.

V Lucemburku dne 8. dubna 2003.

Za Radu

předseda

G. Drys

[1] Úř. věst. L 358, 31.12.1994, s. 3.

[2] Úř. věst. L 112, 29.4.1999, s. 1.

[3] Úř. věst. L 262, 17.10.2000, s. 1.

[4] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 444/2002 (Úř. věst. L 68, 12.3.2002, s. 11).

[5] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1666/2000 (Úř. věst. L 192, 29.7.2000, s. 1).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Pořadová čísla pro celní kvóty EU pro produkty pocházející z Bulharska

(podle článku 4)

pořadové číslo kvóty | kód KN | popis |

09.4598 | 01029005 | Živý skot o hmotnosti nejvýše 80 kg |

09.4537 | 01029021010290290102904101029049 | Živý skot o hmotnosti vyšší než 80 kg, ale nejvýše 300 kg |

09.4563 | ex010290 | Nejatečné krávy a jalovice těchto horských plemen: šedé, hnědé, žluté, strakaté, Simmental a Pinzgau |

09.4651 | 02010202 | Hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené |

09.4671 | ex0203 | Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené |

021011021012021019 | Vepřové maso, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené |

160100 | Uzenky, salámy a podobné výrobky |

160241160242160249 | Přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve prasete |

09.5854 | ex0207 | Maso a poživatelné droby z drůbeže čísla 0105, kromě 02072791, 02073591, 02073689 |

09.4675 | 040310110403101304031019040310310403103304031039 | Jogurt |

09.4660 | 0406 | Sýry a tvaroh |

09.5891 | 04070030 | Vejce domácí drůbeže, ve skořápce, jiná než násadová |

09.6223 | 0701905007019090 | Brambory |

09.6225 | 07020000 | Rajčata |

09.6231 | 0707 | Okurky salátové a nakládačky, čerstvé nebo chlazené |

09.6233 | 07096010 | Paprika zeleninová |

09.5892 | 07099070 | Cukety |

09.6161 | 071021000710220007102900071080510710806907108095 | Zmrazená zelenina |

09.4725 | 071151002003102020031030 | Houby rodu Agaricus (žampióny) |

09.6245 | 080610 | Vinné hrozny, čerstvé |

09.6247 | 080810 | Jablka |

09.6249 | 0808201008082050 | Hrušky |

09.6253 | 08091000 | Meruňky |

09.5731 | 0809200811907508119080 | Třešně a višně |

09.6255 | 080930 | Broskve, včetně nektarinek |

09.6162 | 08094005 | Švestky |

09.6261 | 08101000 | Jahody, čerstvé |

09.5573 | 08129010 | Meruňky, prozatímně konzervované |

09.4676 | 1001 | Pšenice a sourež |

11090000 | Pšeničný lepek |

09.5893 | 10020000 | Žito |

11021000 | Žitná mouka |

11031910 | Krupice a krupička ze žita |

11032010 | Pelety ze žita |

09.5894 | 1003 | Ječmen |

11029010 | Ječná mouka |

11031930 | Krupice a krupička z ječmene |

11032020 | Pelety z ječmene |

09.5895 | 1004 | Oves |

11029030 | Ovesná mouka |

11031940 | Krupice a krupička z ovsa |

11032030 | Pelety z ovsa |

09.4677 | 1005109010059000 | Kukuřice |

09.6275 | 15121110151211911512191015121991 | Slunečnicový nebo světlicový olej a jejich frakce |

09.6277 | 160232160239 | Přípravky a konzervy z masa drůbeže |

09.5896 | 16030010 | Výtažky a štávy, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg |

09.6279 | 20011000 | Okurky salátové, konzervované |

09.5897 | 20019070 | Paprika zeleninová, konzervovaná |

09.6281 | 2002 | Rajčata upravená nebo konzervovaná |

09.5898 | 20051000200520202005208020054000200551002005590020056000200590302005905020059060200590702005907520059080 | Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná |

09.6285 | 20079933 | Protlaky a pasty z jahod |

09.5899 | 20084011200840212008402920084039200840512008405920084071200840792007409120084099 | Hrušky, upravené nebo konzervované |

09.6287 | 200850 | Meruňky, upravené nebo konzervované |

09.6291 | 200870 | Broskve, upravené nebo konzervované |

09.6293 | 200880 | Jahody, upravené nebo konzervované |

09.5900 | 2309105123091090 | Výživa pro psy a kočky |

09.5732 | 2309903123099041 | Přípravky používané k výživě zvířat |

09.6299 | 240110102401106024011070240120102401206024012070 | Tabák |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU