2003/190/ESRozhodnutí Komise ze dne 18. března 2003 o zveřejnění odkazu na normu EN 521:1998 „Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů“, bod 5.7.2.1, podle směrnice Rady 90/396/EHS (oznámeno pod číslem K (2003) 711) (Text s významem pro EHP) (2003/190/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 74, 20.3.2003, s. 28-29 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 18. března 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti:
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 18. března 2003

o zveřejnění odkazu na normu EN 521:1998 "Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny — Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů", bod 5.7.2.1, podle směrnice Rady 90/396/EHS

(oznámeno pod číslem K(2003) 711)

(Text s významem pro EHP)

(2003/190/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/396/EHS ze dne 29. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv [1], ve znění směrnice 93/68/EHS [2], a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na stanovisko stálého výboru zřízeného podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti [3], ve znění směrnice 98/48/ES [4],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 2 směrnice 90/396/EHS stanoví, že plynové spotřebiče mohou být uváděny na trh a do provozu pouze tehdy, jestliže neohrožují při běžném používání bezpečnost osob, domácích zvířat a majetku.

(2) Podle článku 5 směrnice 90/396/EHS se předpokládá, že plynové spotřebiče splňují základní požadavky podle článku 3 uvedené směrnice, jestliže vyhovují odpovídajícím vnitrostátním normám přejímajícím harmonizované normy, jejichž referenční čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropských společenství.

(3) Členské státy jsou povinny zveřejňovat referenční čísla vnitrostátních norem, které přejímají harmonizované normy, jejichž referenční čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropských společenství.

(4) Nizozemsko formálně vzneslo námitku proti normě EN 521/1998 "Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů", která byla přijata Evropským výborem pro normalizaci (CEN) dne 21. května 1997 a jejíž referenční číslo bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství dne 25. července 1998 [5], z důvodu, že bod 5.7.2.1 této normy "spotřebiče vybavené propichovací nádobkou na plyn" nesplňuje zcela základní požadavky směrnice 90/396/EHS.

(5) Podle nizozemských orgánů se přenosné (kempinkové) plynové spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny, k jejichž hořáku se plyn přivádí z propichovací nádobky, mohou stát nebezpečnými, jestliže se patrona vyměňuje způsobem, který neodpovídá návodu k použití, čímž může dojít k úniku plynu a k vážnému popálení. Nizozemské orgány uvádějí, že toto chování je třeba předvídat, neboť uvedené spotřebiče se zpravidla používají za zvláštních podmínek, například v kempech a ve stanech pouze po krátkou dobu v roce, přičemž ne všichni uživatelé čtou důkladně návody k použití nebo nemají k jejich čtení dostatek světla. Tak vzniká ve skutečnosti nebezpečí, že uživatel nevsadí patronu správným způsobem.

(6) Podle směrnice 90/396/EHS musí být ke každému spotřebiči přiložen návod k použití a údržbě určený uživateli obsahující veškeré potřebné informace pro bezpečné používání. Předpokladem pro bezpečnou funkci spotřebiče v souladu s uvedenou směrnicí je tedy dodržování těchto pokynů.

(7) I když problém, na který nizozemské orgány upozornily, souvisí hlavně s chováním uživatelů, CEN by přesto měl s ohledem na chování uživatelů a na zvláštní podmínky, za nichž mohou být spotřebiče tohoto druhu použity, přezkoumat možnost zvýšení vnitřní úrovně bezpečnosti, pokud se týká výměny plynových patron.

(8) Za tímto účelem Komise požádá CEN, aby do dvou let předložil revidovanou verzi normy EN 521:1998. Po splnění tohoto pověření a podle dosažených výsledků může Komise přijmout další rozhodnutí o současné verzi této normy.

(9) Pokud se týká požadavku na zrušení předpokladu shody, je třeba brát v úvahu skutečnost, že podle získaných informací se propichovací nádobky široce používají více než 30 let a ročně se jich ve Společenství prodává okolo 50 milionů kusů a že v poměru k tomuto objemu je počet nehod mimořádně nízký.

(10) Mimo to je třeba brát v úvahu, že přenosné (kempinkové) plynové spotřebiče nutně představují zvýšené riziko za všech okolností v důsledku svého technického provedení (otevřený plamen, horký povrch apod.), takže rizika uváděná v námitce existují, kdykoli uživatel nedodržuje návod k použití.

(11) Z uvedených důvodů, s ohledem na normu EN 521:1998 i na informace, které podalo Nizozemsko, další vnitrostátní orgány, CEN a průmysl, a na základě konzultací se skupinou odborníků pro plynové spotřebiče a s výborem zřízeným směrnicí 98/34/ES lze usoudit, že zrušení předpokladu shody u bodu 5.7.2.1 normy EN 521:1998 by bylo v rozporu se zásadou přiměřenosti, a tudíž neoprávněné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odkaz na normu EN 521:1998 "Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů", která byla přijata Evropským výborem pro normalizaci (CEN) dne 21. května 1997 a jejíž referenční číslo bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství dne 25. července 1998, nebude vyřazen ze seznamu norem zveřejněných v Úředním věstníku Evropských společenství. Uvedená norma proto nadále zakládá předpoklad shody s příslušnými ustanoveními směrnice 90/396/EHS.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. března 2003.

Za Komisi

Erkki Liikanen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 196, 26.7.1990, s. 15.

[2] Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1.

[3] Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

[4] Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.

[5] Úř. věst. C 233, 25.7.1998, s. 16.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU