2003/181/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13. března 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/657/ES, pokud jde o stanovení minimálních požadovaných pracovních limitů (MPPL) pro některá rezidua v potravinách živočišného původu (oznámeno pod číslem K (2003) 764) (Text s významem pro EHP) (2003/181/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 71, 15.3.2003, s. 17-18 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 13. března 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. března 2003 Nabývá účinnosti: 13. března 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/808 Pozbývá platnosti: 10. června 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 13. března 2003,

kterým se mění rozhodnutí 2002/657/ES, pokud jde o stanovení minimálních požadovaných pracovních limitů (MPPL) pro některá rezidua v potravinách živočišného původu

(oznámeno pod číslem K(2003) 764)

(Text s významem pro EHP)

(2003/181/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS [1], a zejména na čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Přítomnost reziduí v produktech živočišného původu je problémem z hlediska ochrany veřejného zdraví.

(2) S cílem zajistit harmonizované provádění směrnice 96/23/ES je nezbytné, aby byly postupně stanoveny minimální požadované pracovní limity (MPPL) analytických metod pro látky, pro něž nebyl stanoven přípustný limit, a zejména pro ty látky, jejichž použití není ve Společenství povoleno nebo je výslovně zakázáno.

(3) Poté, co byly v potravinách živočišného původu detekovány chloramphenicol, nitrofurany a medroxyprogesteron-acetát, byly pro tyto látky po konzultacích s referenčními laboratořemi Společenství, národními referenčními laboratořemi a členskými státy dohodnuty doplňkové hodnoty harmonizovaných MPPL pro tyto látky.

(4) Jedna z výše uvedených látek však může být nadále aplikována pro zootechnické účely za striktních podmínek stanovených v článku 5 směrnice 96/22/ES.

(5) Je nezbytné stanovit harmonizované meze pro kontrolu těchto látek s cílem zajistit stejnou úroveň ochrany spotřebitelů uvnitř Společenství. Rozhodnutí Komise 2002/657/ES [2] by mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.

(6) OLpatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2002/657/ES se mění takto:

1. v článku 2 se slovo "příloze" nahrazuje slovem "příloze I";

2. v čl. 3 písm. b) a c) se slovo "přílohy" nahrazuje slovem "přílohy I";

3. článek 4 se nahrazuje tímto:

"Členské státy zajistí, aby analytické metody používané pro detekci následujících látek splňovaly minimální požadované pracovní limity (MPPL) stanovené v příloze II pro matrice uvedené v dané příloze:

a) chloramphenicol;

b) metabolity nitrofuranu;

c) medroxyprogesteron."

4. Text přílohy tohoto rozhodnutí se doplňuje jako příloha II.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. března 2003.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.

[2] Úř. věst. L 221, 17.8.2002, s. 8.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA II

Minimální požadované pracovní limity

Látka a/nebo metabolit | Matrice | MRPL |

Chloramphenicol | Maso | |

Vejce | 0,3 μg/kg |

Mléko |

Moč |

Produkty akvakultury |

Med |

Medroxyprogesteron-acetát | Tuk vepřové ledviny | 1 μg/kg |

Metabolity nitrofuranu: | | |

—furazolidon | Drůbeží maso | 1 μg/kg pro všechny druhy |

—furaltadon | Produkty akvakultury |

—nitrofurantoin |

—nitrofurazon |

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU