2003/74/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 31. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí Komise 1999/283/ES a 2000/585/ES, pokud jde o Botswanu (oznámeno pod číslem K (2003) 403) (Text s významem pro EHP) (2003/74/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 28, 4.2.2003, s. 45-50 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 31. ledna 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti: 7. února 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/404 Pozbývá platnosti: 21. dubna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 31. ledna 2003,

kterým se mění rozhodnutí Komise 1999/283/ES a 2000/585/ES, pokud jde o Botswanu

(oznámeno pod číslem K(2003) 403)

(Text s významem pro EHP)

(2003/74/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí [1], naposledy pozměněnou nařízením (ES) č. 1452/2001 [2], a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/45/ES ze dne 16. června 1992 o hygienických a veterinárních otázkách usmrcování volně žijící zvěře a uvádění masa volně žijící zvěře na trh [3], naposledy pozměněnou směrnicí 97/79/ES [4], a zejména na čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS [5], naposledy pozměněnou rozhodnutím Komise 2003/42/ES [6], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz čerstvého masa z některých afrických zemí jsou stanoveny v rozhodnutí Komise1999/283/ES [7] naposledy pozměněném rozhodnutím 2002/646/ES [8].

(2) Veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz masa volně žijící a farmové zvěře a králičího masa ze třetích zemí jsou stanoveny v rozhodnutí 2000/585/ES [9] naposledy pozměněném rozhodnutím 2002/646/ES.

(3) Dne 7. ledna 2002 bylo ohlášeno ohnisko slintavky a kulhavky v Botswaně v pásmu číslo 6, které bylo Evropským společenstvím uznáno jako prosté nákazy. První případ nákazy byl zjištěn 23. prosince 2002. Příslušný veterinární orgán v Botswaně ihned pozastavil z celé země vývoz vykostěného čerstvého masa skotu, ovcí, koz a farmových a volně žijících kopytníků do Společenství.

(4) Botswanské úřady provádějí nouzové očkování a přešetřují výskyt ohniska za účelem zhodnocení situace na vnitrostátní úrovni. Dokud však nebude výsledek tohoto zhodnocení k dispozici, Botswanu nelze regionalizovat, aby bylo možno povolit dovoz vykostěného čerstvého masa skotu, ovcí a koz a farmových a volně žijících kopytníků.

(5) Za této situace může dovoz čerstvého masa z Botswany představovat riziko zavlečení kulhavky a slintavky na území Společenství. V důsledku toho by měl být dovoz vykostěného čerstvého masa skotu, ovcí a koz a farmových a volně žijících kopytníků z pásem v Botswaně, která byla uznána za prostá nákazy, dočasně pozastaven.

(6) Botswanské orgány však poskytly podrobné údaje o zásilkách čerstvého masa, které jsou na cestě do Společenství, a zaručily se, že tyto zásilky byly vyprodukovány před datem výskytu nákazy. Z tohoto důvodu by měl být dovoz těchto zásilek, jakož i šarží masa získaného ze zvířat poražených před datem výskytu na území Evropské unie povolen.

(7) Ustanovení tohoto rozhodnutí se přezkoumají do tří měsíců, přičemž se přihlédne zejména k vývoji nákazy a k dalším údajům obdrženým od botswanských orgánů.

(8) Rozhodnutí 1999/283/ES a 2000/585/ES by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Příloha II rozhodnutí 1999/283/ES se nahrazuje zněním přílohy I tohoto rozhodnutí.

2. V příloze III rozhodnutí 1999/283/ES se zrušuje poznámka pod čarou 5 ve vzoru A veterinárního osvědčení.

Článek 2

1. Příloha II rozhodnutí 2000/585/ES se nahrazuje zněním přílohy II tohoto rozhodnutí.

2. V příloze III rozhodnutí 2000/585/ES se poznámka pod čarou 8 ve vzoru A veterinárního osvědčení a poznámka pod čarou 7 ve vzoru F veterinárního osvědčení nahrazují tímto: "Musí být uvedeno číslo verze uvedené v příslušném a právě platném rozhodnutí pro čerstvé maso odpovídajícího vnímavého druhu domácích zvířat."

Článek 3

Toto rozhodnutí se přezkoumá do tří měsíců, aby se zohlednil vývoj kulhavky a slintavky v Botswaně.

Článek 4

Toto rozhodnutí se použije ode dne 7. února 2003.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 31. ledna 2003.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28.

[2] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 11.

[3] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 35.

[4] Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 31.

[5] Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49.

[6] Úř. věst. L 13, 18.1.2003, s. 24.

[7] Úř. věst. L 110, 28.4.1999, s. 16.

[8] Úř. věst. L 211, 7.8.2002, s. 23.

[9] Úř. věst. L 251, 6.10.2000, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

"

PŘÍLOHA II

VZORY POŽADOVANÝCH VETERINÁRNÍCH OSVĚDČENÍ

Země | Kód | Čerstvé maso k lidské spotřebě | Čerstvé maso pro jiné účely než lidskou spotřebu |

Hovězí | Vepřové | Skopové a kozí | Maso lichokopytníků |

VO | DZ | VO | DZ | VO | DZ | VO | DZ |

Botswana | BW | – | | – | | – | | D | | – |

BW–01 | A | a | – | | C | a | D | |

BW–02 | A | a | – | | C | a | D | | – |

Maroko | MA | – | | – | | – | | D | | – |

Madagaskar | MG | – | | – | | – | | – | | – |

Namibie | NA | – | | – | | – | | D | | – |

NA–01 | A | a | – | | C | a | D | | – |

Svazijsko | SZ | – | | – | | – | | D | | – |

SZ–01 | A | a | – | | – | | D | | – |

Jižní Afrika | ZA | – | | – | | – | | D | | – |

ZA–01 | A | a | – | | C | a | D | | – |

Zimbabwe | ZW | – | | – | | – | | – | | – |

ZW–01 | – | | – | | – | | – | | – |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

"

PŘÍLOHA II

Veterinární záruky vyžadované při osvědčování masa volně žijící a farmové zvěře a králičího masa

Poznámky:

() Do Společenství se může dovážet pouze maso pocházející ze zvířat, která byla poražena v období od 7. července 2002 do 23. prosince 2002.

() Do Společenství se může dovážet pouze maso pocházející ze zvířat, která byla poražena v období od 7. března 2002 do 23. prosince 2002.

Země | Kód území | Spárkatá zvěř, kromě černé zvěře | Černá zvěř | Pernatá zvěř | Volně žijící lichokopytníci | Zajícovití (králík a zajíc) | Jiní volně žijící suchozemští savci |

| | Volně žijící | Farmová | Volně žijící | Farmová | Volně žijící | Farmová | VO | ZP | Volně žijící | Farmová | VO | ZP |

VO | ZP | VO | ZP | VO | ZP | VO | ZP | VO | ZP | VO | ZP | VO | ZP | VO | ZP |

AR | Argentina | AR | – | | – | | – | | – | | D | 8 | I | | – | C | | H | | – |

AU | Austrálie | AU | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | E | |

BG | Bulharsko | BG | – | | – | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

BG-1 | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

BG-2 | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

BG-3 | – | | – | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

BR | Brazílie | BR | – | | – | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | – | |

BR-1 | – | | – | | – | | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

BW | Botswana | BW | – | | – | | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

BW-01 | Ay | 1, 2 | Fy | 2, 3 | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

BW-02 | Ax | 1, 2 | Fx | 2, 3 | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

CA | Kanada | CA | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | E | |

CH | Švýcarsko | CH | A | | F | | J | | G | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

CL | Chile | CL | A | 9 | F | | – | | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

CY | Kypr | CY | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

CZ | Česká republika | CZ | A | | F | | – | | G | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

CZ-1 | A | | F | | J | | G | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

CZ-2 | A | | F | | – | | G | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

EE | Estonsko | EE | A | | F | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | E | |

GL | Grónsko | GL | A | | F | | – | | – | | D | | – | | – | | C | | H | | E | |

HR | Chorvatsko | HR | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

HU | Maďarsko | HU | A | | F | | J | 7 | G | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

IL | Izrael | IL | – | | – | | – | – | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

LI | Litva | LI | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | E | |

LV | Lotyšsko | LV | A | | F | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | E | |

NA | Namibie | NA | – | | – | | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

NA-01 | A | 1, 2 | F | 2, 3 | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

NC | Nová Kaledonie | NC | A | | F | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | – | |

NZ | Nový Zéland | NZ | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | E | |

PL | Polsko | PL | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

RO | Rumunsko | RO | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | E | |

RU | Rusko | RU | – | | – | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | E | |

RU-1 | – | – | F | 5 | | | – | | – | | | | | | C | | H | | E | |

SL | Slovinsko | SL | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

SK | Slovenská republika | SK | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

SZ | Svazijsko | SZ | – | | – | | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

SZ-01 | A | 1, 2 | F | 2, 3 | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

TH | Thajsko | TH | – | | – | | – | | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

TN | Tunisko | TN | – | | – | | – | | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

US | Spojené státy americké | US | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

UY | Uruguay | UY | – | | – | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | – | |

ZA | Jižní Afrika | ZA | – | | – | | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

ZA-01 | A | 1, 2 | F | 2, 3 | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

ZW | Zimbabwe | ZW | – | | – | | – | | – | | – | | – | | | | C | | H | | – | |

ZW-01 | – | | – | | – | | – | | | | | | | | C | | H | | – | |

Třetí země, kromě výše uvedených, které jsou uvedeny v seznamu první části přílohy rozhodnutí 79/542/EHS ve znění pozdějších předpisů | – | – | – | – | – | – | – | C | | H | | – | |

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU