2003/73/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 97/486/ES, pokud jde o zařazení estonských a namibijských zařízení do prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masa volně žijící zvěře (oznámeno pod číslem K (2003) 333) (Text s významem pro EHP) (2003/73/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 27, 1.2.2003, s. 31-32 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 30. ledna 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. února 2003 Nabývá účinnosti: 4. února 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2014/160/EU Pozbývá platnosti: 21. března 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 30. ledna 2003,

kterým se mění rozhodnutí 97/486/ES, pokud jde o zařazení estonských a namibijských zařízení do prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masa volně žijící zvěře

(oznámeno pod číslem K(2003) 333)

(Text s významem pro EHP)

(2003/73/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 95/408/ES ze dne 22. června 1995 o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže [1], naposledy pozměněné rozhodnutím 2001/4/ES [2], a zejména na čl. 2 odst. 1 a odst. 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Prozatímní seznamy zařízení třetích zemích produkujících maso volně žijící zvěře byly stanoveny rozhodnutím Komise 97/468/ES [3] naposledy pozměněným rozhodnutím 2002/672/ES [4].

(2) Estonsko a Namibie zaslaly seznamy zařízení produkující maso volně žijící zvěře, u nichž příslušné orgány osvědčují, že splňují pravidla Společenství.

(3) Protože inspekce na místě nebyly dosud vykonány, nelze na dovoz z těchto zařízení uplatňovat sníženou četnost fyzických kontrol podle čl. 2 odst. 4 rozhodnutí 95/408/ES.

(4) Rozhodnutí 97/468/ES by tedy mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.

(5) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 97/468/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 4. února 2003.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. ledna 2003.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 17.

[2] Úř. věst. L 2, 5.1.2001, s. 21

[3] Úř. věst. L 199, 26.7.1997, s. 62.

[4] Úř. věst. L 228, 24.8.2002, s. 26.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

V příloze se podle abecedního pořadí kódů ISO vkládá nový text, který zní:

"País: Estonia

Land: Estland

Land: Estland

Χώρα: Εσθoνια

Country: Estonia

Pays: Estonie

Paese: Estonia

Land: Estland

País: Estónia

Maa: Viro

Land: Estland

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

34 | AS Villem Lihakaup | Aruküla | Harju | PH | |

País: Namibia

Land: Namibia

Land: Namibia

Χώρα: Ναμίμπια

Country: Namibia

Pays: Namibie

Paese: Namibia

Land: Namibië

País: Namíbia

Maa: Namibia

Land: Namibia

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

21 | State Veterinary Marintal Abattoir | Marintal | Hardap Region | PH" | |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU