2003/72/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny (oznámeno pod číslem K (2003) 426) (Text s významem pro EHP) (2003/72/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 26, 31.1.2003, s. 84-85 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 30. ledna 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti: 3. února 2003
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 30. srpna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 30. ledna 2003,

kterým se mění rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny

(oznámeno pod číslem K(2003) 426)

(Text s významem pro EHP)

(2003/72/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství [1], a zejména na čl. 22 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V důsledku zjištění reziduí veterinárních léčiv v některých produktech živočišného původu dovážených z Číny a nedostatků zjištěných během inspekční návštěvy v této zemi, pokud jde o úpravu veterinárních otázek a systém kontroly reziduí v živých zvířatech a v živočišných produktech, přijala Komise rozhodnutí 2002/69/ES ze dne 30. ledna 2002 o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny [2].

(2) Údaje poskytnuté čínskými orgány a příznivé výsledky kontrol provedených členskými státy umožnily povolit dovoz některých produktů živočišného původu z Číny a učinit několik změn rozhodnutí 2002/69/ES. Tyto změny byly konsolidovány rozhodnutím Komise 2002/994/ES [3].

(3) Rozhodnutí 2002/69/ES ve znění rozhodnutí 2002/933/ES [4] zahrnovalo filé z lososa (Salmo salar), a to jak volně žijícího, tak pocházejícího z akvakultury, jako produkt povolený k dovozu z Číny. Avšak tento produkt byl ponechán v příloze rozhodnutí 2002/994/ES, aniž by bylo uvedeno, že je povolen dovoz lososa obojího původu. Přílohu rozhodnutí 2002/994/ES je tudíž třeba odpovídajícím způsobem pozměnit.

(4) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2002/994/ES se nahrazuje zněním přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 3. února 2003.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. ledna 2003.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

[2] Úř. věst. L 30, 31.1.2002, s. 50.

[3] Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 154.

[4] Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 71.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA

Část I Seznam produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě nebo k výživě zvířat, jejichž dovoz do Společenství je povolen bez provádění testů:

- produkty rybolovu s výjimkou:

- produktů akvakultury jiných než filetů z lososa druhu Salmo salar uvedených níže,

- úhořů,

- jiných garnátů (krevet), než kteří byli odloveni v Atlantském oceánu, jak je uvedeno níže,

- filety z lososa druhu Salmo salar,

- celí garnáti (krevety) odlovení v Atlantském oceánu, kteří nebyli na moři podrobeni přípravě nebo zpracování jiným než zmrazení a zabalení do konečného obalu a byli vyloženi přímo na území Společenství,

- želatina.

Část II Seznam produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě nebo k výživě zvířat, jejichž dovoz do Společenství je povolen po provedení chemického testu za podmínek uvedených čl. 3 odst. 2:

- střeva,

- raci druhu Procambrus clarkii odlovení rybolovnými činnostmi v přírodních sladkých vodách,

- surimi získané z produktů rybolovu povolených v části I.

Část III Seznam produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě nebo k výživě zvířat, jejichž dovoz do Společenství je povolen po provedení chemického testu za podmínek uvedených v čl. 3 odst. 2:

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU