2003/35/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. ledna 2003, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení benalaxylu­M, benthiavalikarbu, 1­methylcyklopropenu, prothiokonazolu a fluoxastrobinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (2002) 5575) (Text s významem pro EHP) (2003/35/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 52-53 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 10. ledna 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti:
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 10. ledna 2003,

kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení benalaxyluM, benthiavalikarbu, 1methylcyklopropenu, prothiokonazolu a fluoxastrobinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

(oznámeno pod číslem K(2002) 5575)

(Text s významem pro EHP)

(2003/35/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2002/81/ES [2], a zejména na čl. 6 odst. 3 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice 91/414/EHS stanoví vytvoření seznamu Společenství obsahujícího účinné látky, které jsou povoleny pro použití v přípravcích na ochranu rostlin.

(2) Společnost Isagro z Itálie předložila dne 22. února 2002 portugalským orgánům dokumentaci týkající se účinné látky benalaxyluM s žádostí o její zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Společnost Kumiai Chemicals Industry Co Ltd předložila dne 19. dubna 2002 belgickým orgánům dokumentaci týkající se účinné látky benthiavalikarbu. Společnost Rohm and Haas předložila dne 28. února 2002 orgánům Spojeného království dokumentaci týkající se účinné látky 1methylcyklopropenu. Společnost Bayer Crop Science předložila dne 25. března 2002 orgánům Spojeného království dokumentaci týkající se účinné látky prothiokonazolu. Společnost Bayer Crop Science předložila dne 25. března 2002 orgánům Spojeného království dokumentaci týkající se účinné látky fluoxastrobinu.

(3) Orgány Portugalska, Belgie a Spojeného království sdělily Komisi, že dokumentace týkající se dotyčných účinných látek se po předběžném zkoumání jeví splňovat požadavky na údaje a informace stanovené v příloze II směrnice 91/414/EHS. Předložené dokumentace se jeví splňovat též požadavky na údaje a informace podle přílohy III směrnice 91/414/EHS pro jeden přípravek na ochranu rostlin obsahující dotyčnou účinnou látku. V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS byly dokumentace příslušnými žadateli následně zaslány Komisi a ostatním členským státům a postoupeny Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

(4) Tímto rozhodnutím by mělo být na úrovni Společenství úředně potvrzeno, že dokumentace v zásadě vyhovují požadavkům na údaje a informace stanoveným v příloze II a – pro alespoň jeden přípravek na ochranu rostlin obsahující dotyčnou účinnou látku – požadavkům stanoveným v příloze III směrnice 91/414/EHS.

(5) Tímto rozhodnutím není dotčeno právo Komise požádat žadatele, aby dotyčnému členskému státu, který byl jmenován zpravodajem pro danou účinnou látku, předložil další údaje nebo informace pro objasnění určitých bodů v dokumentaci.

(6) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dokumentace týkající se účinných látek uvedených v příloze tohoto rozhodnutí, které byly předloženy Komisi a členským státům za účelem zařazení těchto látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS, v zásadě vyhovují požadavkům na údaje a informace stanoveným v příloze II směrnice 91/414/EHS.

Dokumentace s ohledem na navržená použití vyhovují též požadavkům na údaje a informace stanoveným v příloze III směrnice 91/414/EHS pro jeden přípravek na ochranu rostlin obsahující účinnou látku.

Článek 2

Členské státy zpravodajové budou pokračovat v podrobném zkoumání dotyčných dokumentací a co možná nejdříve, nejpozději však do jednoho roku ode dne zveřejnění toto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropských společenství, předloží Komisi zprávy o závěrech těchto zkoumání, k nimž se připojí všechna doporučení ohledně zařazení nebo nezařazení dotyčné účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS a všechny podmínky s tím související.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. ledna 2003.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Úř. věst. L 276, 12.10.2002, s. 28.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

ÚČINNÉ LÁTKY, JICHŽ SE TÝKÁ TOTO ROZHODNUTÍ

Číslo | Obecný název, číslo CIPAC | Žadatel | Datum žádosti | Členský stát zpravodaj |

1 | BenalaxylM dosud nepřiděleno | Isagro, Itálie | 22. 2. 2002 | PT |

2 | Benthiavalikarb CIPAC 744 | Kumiai Chemicals Industry Co Ltd | 19. 4. 2002 | BE |

3 | 1methylcyklopropen dosud nepřiděleno | Rohm and Haas | 28. 2. 2002 | UK |

4 | Prothiokonazol CIPAC 74 | Bayer AG | 25. 3. 2002 | UK |

5 | Fluoxastrobin CIPAC 746 | Bayer AG | 25. 3. 2002 | UK |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU