2003/20/ES2003/20/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2002 o použitelnosti článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o změně směrnic Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS (oznámeno pod číslem K (2002) 5304) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 35-36 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 27. prosince 2002 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti:
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 27. prosince 2002

o použitelnosti článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o změně směrnic Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS

(oznámeno pod číslem K(2002) 5304)

(Text s významem pro EHP)

(2003/20/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES ze dne 16. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o změně směrnic Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS [1], a zejména na čl. 6 odst. 3. písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice 2000/26/ES (čtvrtá směrnice o pojištění motorových vozidel) stanoví zvláštní opatření pro poškozené s bydlištěm nebo sídlem ve členském státě, kteří mají nárok na náhradu za škody na věci nebo na zdraví v důsledku nehody v jiném členském státě než ve členském státě bydliště nebo sídla poškozeného nebo ve třetí zemi, jejíž národní kancelář pojistitelů se připojila k systému zelené karty, jsou-li takové nehody způsobeny provozem vozidel pojištěných a majících obvyklé stanoviště v členském státě.

(2) Podle čl. 6 odst. 1 a čl. 10 odst. 3 čtvrté směrnice každý členský stát do 20. ledna 2002 zřídí nebo schválí orgán pro odškodnění pověřený poskytováním odškodnění poškozeným, jestliže pojišťovna nejmenovala zástupce nebo vyřizování nároku očividně prodlužuje. Mimoto, jak je stanoveno v článku 7, jestliže není možné vozidlo zjistit nebo jestliže do dvou měsíců od nehody není možné zjistit pojišťovnu, může poškozený požádat o odškodnění u orgánu pro odškodnění členského státu, kde má bydliště nebo sídlo.

(3) Podle čl. 6 odst. 2 čtvrté směrnice je orgán pro odškodnění členského státu, který odškodnil poškozeného v členském státě jeho bydliště nebo sídla, oprávněn požadovat náhradu vyplacené částky od orgánu pro odškodnění v členském státě provozovny pojišťovny, která vystavila pojistku osobě, jež je považována za odpovědnou.

(4) Podle čl. 6 odst. 3 písm. a) čtvrté směrnice je článek 6 čtvrté směrnice použitelný od uzavření dohody mezi orgány pro odškodnění zřízenými nebo schválenými členskými státy ohledně jejich funkcí, povinností a postupů náhrady.

(5) Všechny členské státy jmenovaly orgány pro odškodnění pověřené poskytováním odškodnění poškozeným v případech uvedených v článku 1 čtvrté směrnice o pojištění motorových vozidel, jak je stanoveno v článku 6 uvedené směrnice. Dohoda mezi těmito orgány pro odškodnění na základě uvedeného ustanovení byla uzavřena dne 29. dubna 2002 v Bruselu a oznámena Evropské komisi dopisem ze dne 19. července 2002 ve lhůtě stanovené v čl. 10 odst. 3 uvedené směrnice.

(6) Podle čl. 6 odst. 3 písm. b) má Komise stanovit den, od kterého je článek 6 čtvrté směrnice použitelný, a Komise se již po konzultaci s Výborem pro pojišťovnictví ujistila, že taková dohoda byla uzavřena.

(7) V souladu s čl. 10 odst. 1 čtvrté směrnice o pojištění motorových vozidel členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s uvedenou směrnicí do 20. ledna 2003,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 6 směrnice 2000/26/ES je použitelný ode dne 20. ledna 2003.

Článek 2

Členské státy uvědomí Komisi o opatření přijatých k provedení tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. prosince 2002.

Za Komisi

Frederik Bolkestein

člen Komise

[1] Úř. věst. L 181, 20.7.2000, s. 65.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU