(ES) č. 2385/2002Nařízení Komise (ES) č. 2385/2002 ze dne 30. prosince 2002 o zachování a pozměnění předchozí kontroly Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z některých třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 358, 31.12.2002 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. prosince 2002 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2002
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. března 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 2385/2002

ze dne 30. prosince 2002

o zachování a pozměnění předchozí kontroly Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z některých třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3285/94 [1] ze dne 22. prosince 1994 o společných pravidlech dovozu a o zrušení nařízení (ES) č. 518/94, naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2474/2000 [2], a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 519/94 [3] ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí a o zrušení nařízení (EHS) č. 1765/82, 1766/82 a 3420/83, naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1138/98 [4], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

po konzultacích s poradními výbory,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) nařízením (ES) č. 76/2002 [5] ze dne 17. ledna 2002 Komise zavedla předchozí kontrolu Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli pocházejících ze třetích zemí. Toto nařízení bylo pozměněno nařízením Komise (ES) č. 1337/2002 [6] ze dne 24. července 2002 za účelem rozšíření oblasti působnosti kontroly;

(2) dne 6. března 2002, některé členské státy informovaly Komisi, že trendy v dovozech některých výrobků z oceli zřejmě vyžadují ochranná opatření; předložily informace obsahující důkazy použitelné ve smyslu ustanovení článku 10 nařízení (ES) č. 3285/94 a článku 8 nařízení (ES) č. 519/94; a požádaly Komisi o zavedení prozatímních ochranných opatření a o zahájení příslušných šetření;

(3) dne 20. března 2002 Spojené státy Americké zavedly konečná ochranná opatření proti velkému počtu dovážených výrobků z oceli ve formě celních kvót a dodatečných valorických cel v rozsahu od 8 % do 30 %;

(4) dne 28. března 2002 Komise zahájila šetření týkající se podstatné újmy nebo jejího rizika pro výrobce ve Společenství u 21 dovážených výrobků z oceli obdobných nebo přímo konkurujících;

(5) téhož dne byla na základě předem obdržených a ověřených informací uložena prozatímní opatření pro 15 výrobků z oceli, kterých se týká šetření;

(6) nařízením (ES) č. 1694/2002 ze dne 27. září 2002 [7], Komise informovala, že zvýšené dovozy sedmi výrobků specifikovaných v příloze 1a způsobily podstatnou újmu výrobcům ve Společenství a stanovila konečná ochranná opatření proti těmto výrobkům ve formě dodatečných cel splatných při dovozech překračujících příslušné celní kvóty. Čerpání těchto celních kvót může být monitorováno na denním vyměřovacím základě;

(7) nařízením (ES) č. 1695/2002 ze dne 27. září 2002 [8], Komise stanovila, že zvýšené dovozy 14 výrobků specifikovaných v příloze 1b byly hrozbou újmy pro výrobce ve Společenství a že bylo v zájmu Společenství zavést režim zpětné kontroly pro těchto 14 výrobků;

(8) výše uvedené systémy monitorování ochranných celních kvót a zpětná kontrola poskytují informace o původu jen některých dovážených výrobků na trhu Společenství a neposkytují informace o cenách těchto dovážených výrobků. Neposkytují ani informace o struktuře budoucích obchodních toků;

(9) statistiky zahraničního obchodu Společenství za období stanovené v nařízení Komise (ES) č. 1917/2000 [9], ve znění nařízení (ES) č. 1669/2001 [10] nejsou k dispozici;

(10) avšak dostupné statistické údaje o dovozu výrobků z oceli v členění specifikovaném v příloze 1 vykazují následující trendy, které jsou hrozbou újmy pro výrobce ve Společenství:

Typ výrobku | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 (6 měsíců) |

Ploché výrobky | 10818943 | 13641836 | 13916538 | 6058977 |

Dlouhé výrobky | 5053766 | 5184421 | 5482925 | 2772014 |

Roury a trubky | 2541117 | 2930406 | 2903729 | 1384322 |

(11) i když některé kategorie výrobků vykazují určitý pokles dovozů, je třeba připomenout, že na řadu výrobků z oceli se vztahovala prozatímní ochranná opatření ES po určitou část tohoto období. Dále je zřejmé, že v mezinárodních souvislostech by mohlo docházet k dalšímu narušování obchodu Společenství vzhledem k tomu, že světový trh s ocelí je i nadále neustálený a mnoho zemí přijalo nebo hodlá přijmout ochranná opatření;

(12) od zavedení ochranných opatření u velkého počtu výrobků z oceli v USA v březnu 2002 Evropské společenství a mnoho zemí (včetně Bulharska, Kanady, Číny, České republiky, Maďarska, Indie, Indonésie, Malajsie, Mexika a Polska), kterých se týká případný dopad těchto a dřívějších opatření na světový trh s ocelí, zahájily ochranářská šetření týkající se řady výrobků z oceli. Konečná ochranná opatření byla již v některých případech přijata. Je proto zřejmé, že může dojít k dalším významným výkyvům ve struktuře mezinárodního obchodu s ocelí, a zejména k výkyvům na trhu Společenství které mohou být příčinou újmy způsobené výrobcům ve Společenství;

(13) současně statistické údaje o výrobě ukazují, že výroba surové oceli ve Společenství poklesla z 163,2 milionů tun v roce 2000 na 158,5 milionů tun v roce 2001 a 118,9 milionů tun za prvních devět měsíců roku 2002. Zaměstnanost u výrobců ve Společenství rovněž poklesla z 276700 v roce 2000 na 270000 [12] v roce 2001 a očekává se další pokles v roce 2002. Je zde skutečný a podstatný vztah mezi vývojem těchto hospodářských ukazatelů a trendy v dovozech, a proto se trendy v dovozech považují za hrozbu újmy pro výrobce ve Společenství;

(14) proto zájmy Společenství vyžadují, aby dovozy některých výrobků z oceli dále podléhaly předchozí kontrole Společenství pro zajištění předběžných statistických údajů umožňujících rychlou analýzu trendů dovozu;

(15) proto Komise dospěla k názoru, že podle článku 11 nařízení (ES) č. 3285/94 a článku 9 nařízení (ES) č. 519/94 by měl být zachován systém předchozí kontroly u dovozů některých výrobků z oceli, které jsou určeny pro vývoz do Společenství. S přihlédnutím k trvání ochranných opatření u oceli zavedených v USA v březnu 2002 je vhodné, aby tento systém trval do konce března 2005;

(16) mimo to, aby nebyla zavedena zbytečná omezení a nenarušila nepřiměřeně činnosti společností v příhraničních oblastech, je vhodné vyloučit dovozy malých množství z oblasti působnosti předchozí kontroly Společenství. Proto by dovozy, jejichž čistá hmotnost nepřesahuje 500 kilogramů, měly být vyloučeny z oblasti působnosti tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 76/2002 se mění takto:

1. V článku 1 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"3. Dovozy, jejichž čistá hmotnost nepřesahuje 500 kilogramů se vylučují z oblasti působnosti tohoto nařízení."

2. V článku 6 se slova "31. prosince 2002" nahrazují slovy "31. března 2005".

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. prosince 2002.

Za Komisi

Pascal Lamy

člen Komise

[1] Úř. věst. L 319, 31.12. 1994, s. 53.

[2] Úř. věst. L 286, 11.11.2000, s. 1.

[3] Úř. věst. L 67, 10.3.1994, s. 89.

[4] Úř. věst. L 159, 3.6.1998, s. 1.

[5] Úř. věst. L 16, 18.1.2002, s. 3.

[6] Úř. věst. L 195, 24.7.2002, s. 25.

[7] Úř. věst. L 261, 28.9.2002, s. 1.

[8] Úř. věst. L 261, 28.9.2002, s. 124.

[9] Úř. věst. L 229, 9.9.2000, s. 14.

[10] Úř. věst. L 224, 21.8.2001, s. 3.

[12] Data nejsou konečná a nejsou přezkoumána.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU