(ES) č. 2368/2002Nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

Publikováno: Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 28-48 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. prosince 2002 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. února 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES) č. 2368/2002

ze dne 20. prosince 2002,

kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Sankce přijaté Radou bezpečnosti OSN proti povstaleckým hnutím v Sieře Leone a v Angole a proti liberijské vládě, zakazující za jistých podmínek dovoz surových diamantů z Libérie, Angoly a Sierry Leone, nezastavily přísun konfliktních diamantů do legálního obchodu ani nevedly k zastavení těchto konfliktů.

(2) Evropská rada na zasedání v Göteborgu v červnu 2001 schválila program předcházení násilným konfliktům, ve kterém se mimo jiné uvádí, že členské státy a Komise se vypořádají s nedovoleným obchodem se zbožím vysoké hodnoty, včetně stanovení způsobů, jak přerušit spojení mezi surovými diamanty a válečnými konflikty a podpořit kimberleyský proces.

(3) Nařízení (ES) č. 303/2002 ze dne 18. února 2002 o dovozu surových diamantů ze Sierry Leone do Společenství [1] dovoz surových diamantů do Společenství za jistých podmínek zakazuje.

(4) Stávající opatření je třeba doplnit účinnými kontrolami mezinárodního obchodu se surovými diamanty, které by zabránily tomu, aby obchod s konfliktními diamanty mohl financovat úsilí povstaleckých hnutí a jejich spojenců o svržení legitimní vlády. Tyto účinné kontroly přispějí k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a ochrání příjmy z vývozu surových diamantů, což je důležité pro rozvoj afrických zemí produkujících diamanty.

(5) Jednání kimberleyského procesu, kterých se kromě Společenství a zemí produkujících diamanty a obchodujících s nimi, které představují skoro celý mezinárodní obchod se surovými diamanty a diamantový průmysl, zúčastnili i zástupci občanské společnosti, byla zahájena s cílem vytvořit účinný kontrolní systém. Jednání vedla k vytvoření systému certifikace.

(6) Všichni účastníci jednání přijali výsledek jednání za základ pro uskutečňování opatření v rámci své pravomoci.

(7) Valné shromáždění OSN v rezoluci 56/263 přivítalo systém certifikace vytvořený kimberleyským procesem a zároveň vyzvalo všechny zúčastněné strany, aby se na něm podílely.

(8) Zavádění systému certifikace vyžaduje, aby dovoz na území Společenství a vývoz surových diamantů z něj podléhal systému certifikace, včetně vydávání platných certifikátů členy programu.

(9) Každý členský stát může určit orgán nebo orgány příslušné pro provádění tohoto nařízení na svém území a může omezit počet těchto orgánů.

(10) Platnost certifikátů pro dovoz surových diamantů by měla být řádně ověřována příslušnými orgány Společenství.

(11) Soulad s tímto nařízením by neměl být vykládán jako rovnocenný nebo zaměnitelný se souladem s jinými požadavky právních předpisů Společenství.

(12) Pro zvýšení účinnosti systému certifikace je třeba bránit jeho obcházení nebo pokusům o jeho obcházení. Rovněž poskytovatelé pomocných nebo přímo souvisejících služeb by měli vynaložit náležitou péči k zajištění řádného uplatňování tohoto nařízení.

(13) Vývozní certifikáty pro surové diamanty by měly být vydávány a potvrzovány pouze tehdy, když je dostatečně prokázáno, že tyto diamanty byly dovezeny s certifikátem.

(14) Za jistých okolností může být na místě, aby příslušný orgán dovážejícího člena zaslal příslušnému orgánu vyvážejícího člena potvrzení o dovozu zásilek surových diamantů.

(15) Systém záruk a samoregulačních opatření navržený zástupci odvětví v oblasti surových diamantů v rámci kimberleyského procesu by mohl usnadnit poskytování těchto dostatečných důkazů.

(16) Je třeba umožnit vývoz surových diamantů dovezených před zavedením zvláštních dovozních kontrol stanovených tímto nařízením.

(17) Každý členský stát by měl stanovit sankce pro případ porušení tohoto nařízení.

(18) Ustanovení tohoto nařízení týkající se dovozu a vývozu surových diamantů by se neměla vztahovat na surové diamanty, které procházejí Společenstvím během vývozu k jinému členovi.

(19) Pro účely provádění systému certifikace by mělo Společenství být členem systému certifikace kimberleyského procesu. Na zasedáních členů systému certifikace kimberleyského procesu by mělo být zastupováno Komisí.

(20) Opatření nezbytná pro provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [2].

(21) Je třeba vytvořit fórum, na kterém by Komise a členské státy mohly zkoumat otázky týkající se uplatňování tohoto nařízení.

(22) Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost dnem svého vyhlášení, avšak ustanovení o dovozních a vývozních kontrolách by měla být pozastavena, dokud nebude v rámci kimberleyského procesu schváleno datum pro současné provádění dovozních a vývozních kontrol všemi členy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT A DEFINICE

Článek 1

Tímto nařízením se ve Společenství zavádí systém certifikace a dovozních a vývozních kontrol pro surové diamanty pro účely provádění systému certifikace kimberleyského procesu.

Společenství se pro účely systému certifikace považuje za jediný celek bez vnitřních hranic.

Tímto nařízením nejsou dotčeny ani nahrazovány žádné platné předpisy týkající se celních náležitostí nebo kontrol.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) "kimberleyským procesem" fórum, na kterém jeho členové navrhli mezinárodní systém certifikace pro surové diamanty;

b) "Kimberleyským systémem certifikace" mezinárodní systém certifikace sjednaný v rámci kimberleyského procesu a uvedený v příloze I;

c) "členy" členové Kimberleyského systému certifikace uvedení na seznamu v příloze II;

d) "certifikátem" doklad řádně vydaný a potvrzený příslušným orgánem člena a označující zásilku surových diamantů jako zásilku, která je v souladu s požadavky Kimberleyského systému certifikace;

e) "příslušným orgánem" orgán určený členem pro vydávání, potvrzování nebo ověřování certifikátů;

f) "orgánem Společenství" příslušný orgán určený členským státem a uvedený na seznamu v příloze III;

g) "certifikátem Společenství" certifikát odpovídající vzoru v příloze IV a vydaný orgánem Společenství;

h) "konfliktními diamanty" surové diamanty definované Kimberleyským systémem certifikace;

i) "surovým diamantem" diamant neopracovaný nebo jednoduše řezaný, štípaný nebo obrušovaný kódů 710210, 710221 a 710231 harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží (dále jen "kód HS");

j) "dovozem" fyzický vstup nebo dovezení do jakékoli části zeměpisného území člena;

k) "vývozem" fyzické opuštění nebo vyvezení z jakékoli části zeměpisného území člena;

l) "zásilkou" jeden nebo více balíčků;

m) "balíčkem" jeden nebo více diamantů, které jsou společně zabaleny;

n) "balíčkem smíšeného původu" balíček obsahující surové diamanty ze dvou nebo více zemí původu;

o) "územím Společenství" území členských států, na které se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených;

p) "certifikovanou zásobou" zásoba surových diamantů, na kterou se vztahuje toto nařízení a jejíž umístění, kapacita, hodnota a změny podléhají účinnému dozoru členského státu;

q) "celním tranzitem" tranzit stanovený články 91 až 97 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [3].

KAPITOLA II

DOVOZNÍ REŽIM

Článek 3

Dovoz surových diamantů do Společenství se zakazuje, nejsou-li splněny všechny následující podmínky:

a) surové diamanty jsou doprovázeny certifikátem potvrzeným příslušným orgánem člena,

b) surové diamanty jsou uzavřeny v kontejnerech odolných proti násilnému otevření a opatřené neporušenými závěrami člena přiloženými při vývozu,

c) v certifikátu je zřetelně identifikována zásilka, které se certifikát týká.

Článek 4

1. Kontejnery a odpovídající certifikáty musí být předloženy k ověření společně a při nejbližší příležitosti orgánu Společenství buď v členském státě, do kterého jsou dováženy, nebo v členském státě, pro který jsou určeny, jak je uvedeno v průvodních dokladech.

2. V případech, kdy jsou surové diamanty dováženy do členského státu, kde není žádný orgán Společenství, musí být předloženy příslušnému orgánu Společenství ve státě, pro který jsou určeny. Jestliže orgán Společenství neexistuje v dovážejícím členském státě ani v členském státě určení, musí být surové diamanty předloženy příslušnému orgánu v jiném členském státě.

3. Členský stát, do kterého jsou surové diamanty dováženy, je povinen zajistit jejich předložení příslušnému orgánu Společenství určenému v odstavcích 1 a 2. Pro tento účel může být udělen celní tranzit. V případě udělení tohoto celního tranzitu se ověření pozastavuje až do předložení příslušnému orgánu Společenství.

4. Dovozce odpovídá za správný pohyb surových diamantů a nese náklady na něj.

5. K ověření, že obsah kontejneru odpovídá údajům v odpovídajícím certifikátu, zvolí orgán Společenství jednu z těchto metod:

a) za účelem ověření otevře každý kontejner, nebo

b) na základě analýzy rizik nebo obdobného systému, který bere náležitě v úvahu zásilky surových diamantů, označí kontejnery, které budou za účelem ověření otevřeny.

6. Orgán Společenství neprodleně provede ověření.

Článek 5

1. Pokud orgán Společenství zjistí, že podmínky článku 3

a) jsou splněny, potvrdí tuto skutečnost v původním certifikátu a poskytne dovozci ověřenou kopii tohoto ověřeného certifikátu zabezpečenou proti padělání. Ověřovací řízení se musí uskutečnit do deseti pracovních dní od předložení certifikátu;

b) nejsou splněny, zásilku zadrží.

2. Pokud orgán Společenství shledá, že k nesplnění těchto podmínek došlo nevědomě nebo neúmyslně nebo že k němu došlo v důsledku činnosti jiného orgánu při výkonu jeho řádných povinností, může potvrdit a uvolnit zásilku poté, co byla přijata nezbytná nápravná opatření k zajištění splnění těchto podmínek.

3. Orgán Společenství je povinen do jednoho měsíce vyrozumět Komisi a příslušný orgán člena, který údajně certifikát pro zásilku vydal nebo potvrdil, o jakémkoli nesplnění podmínek.

Článek 6

1. Do dne začátku použitelnosti článků uvedených v čl. 29 odst. 3 může členský stát certifikovat zásoby surových diamantů, které byly před tímto dnem dovezeny na území Společenství nebo se na něm nacházejí. Po tomto dni se surové diamanty z certifikovaných zásob považují za diamanty splňující podmínky stanovené v článku 3.

2. Ve všech ostatních případech může orgán Společenství vydat potvrzení, že považuje surové diamanty za diamanty splňující podmínky článku 3, pokud zjistí, že diamanty se od tohoto dne legálně nacházejí na území Společenství.

Článek 7

Bez ohledu na články 3, 4, a 5 může orgán Společenství povolit dovoz surových diamantů, pokud dovozce dostatečně prokáže, že tyto diamanty jsou určeny k dovozu do Společenství a že byly vyvezeny do pěti dnů přede dnem začátku použitelnosti článků zmíněných v čl. 29 odst. 3.

V těchto případech vystaví dotyčný orgán Společenství dovozci potvrzení o legálním dovozu a má se za to, že tyto diamanty splňují podmínky článku 3.

Článek 8

1. Komise s členy konzultuje praktická opatření ohledně vystavování potvrzení příslušnému orgánu vyvážejícího člena, který certifikát potvrdil, o dovozu na území Společenství.

2. Na základě konzultací stanoví Komise postupem podle čl. 22 odst. 2 pokyny pro vydávání takových potvrzení.

Článek 9

Komise poskytne orgánům Společenství ověřené vzory certifikátů členů, jména a jiné důležité údaje o vydávajících nebo potvrzujících orgánech členů, ověřené vzory razítek a podpisů dosvědčujících, že certifikát byl legálně vydán nebo potvrzen, a veškeré jiné významné informace, které ohledně certifikátů obdrží.

Článek 10

1. Orgány Společenství předloží Komisi jednou měsíčně zprávu o všech certifikátech předložených k ověření podle článku 4.

Pro každý certifikát tato zpráva obsahuje alespoň:

a) jedinečné číslo certifikátu,

b) název orgánů, které jej vydaly a potvrdily,

c) den vydání a potvrzení,

d) den uplynutí platnosti,

e) zemi vývozu,

f) zemi původu, je-li známa,

g) kód (kódy) HS,

h) karátová váha,

i) hodnota,

j) ověřující orgán Společenství,

k) den ověření.

Komise může postupem podle čl. 22 odst. 2 stanovit podobu této zprávy, aby usnadnila sledování systému certifikace.

2. Orgány Společenství uchovávají originály certifikátů stanovených v čl. 3 písm. a) a předložených k ověření nejméně po dobu tří let. Umožní přístup k těmto originálům Komisi nebo osobám nebo subjektům Komisí určeným, zejména za účelem zodpovězení dotazů vznesených v rámci Kimberleyského systému certifikace.

KAPITOLA III

VÝVOZNÍ REŽIM

Článek 11

Vývoz diamantů ze Společenství se zakazuje, nejsou-li splněny tyto podmínky:

a) surové diamanty jsou doprovázeny odpovídajícím certifikátem Společenství vydaným a potvrzeným orgánem Společenství,

b) surové diamanty jsou uloženy v kontejnerech odolných proti násilnému otevření se závěrou v souladu s článkem 12.

Článek 12

1. Orgán Společenství může vystavit certifikát Společenství vývozci, pokud

a) vývozce dostatečně prokáže, že surové diamanty pro které žádá o certifikát, byly legálně dovezeny v souladu s článkem 3,

b) všechny ostatní údaje požadované v certifikátu jsou správné,

c) surové diamanty jsou skutečně určeny k dovozu na území člena a

d) surové diamanty mají být přepravovány v kontejneru odolném proti násilnému otevření.

2. Orgán Společenství nepotvrdí certifikát Společenství, dokud neověří, že obsah kontejneru odpovídá údajům v certifikátu a že kontejner odolný proti násilnému vniknutí a obsahující surové diamanty byl následně opatřen závěrou na odpovědnost tohoto orgánu.

3. K ověření, že obsah kontejneru odpovídá údajům v certifikátu, zvolí orgán Společenství jednu z těchto metod:

a) ověří obsah každého kontejneru, nebo

b) na základě analýzy rizik nebo obdobného systému, který bere náležitě v úvahu zásilky surových diamantů, určí kontejnery, jejichž obsah bude ověřen.

4. Orgán Společenství, který certifikát potvrdil, poskytne vývozci ověřenou kopii certifikátu Společenství zabezpečenou proti padělání. Vývozce uchovává přístupné všechny kopie po dobu nejméně tří let.

5. Certifikát Společenství je platný pro vývoz zboží po dobu nejdéle dvou měsíců ode dne vydání. V případě, že surové diamanty nejsou během tohoto období vyvezeny, musí být certifikát vrácen vydávajícímu orgánu Společenství.

Článek 13

Je-li vývozce členem diamantové organizace uvedené na seznamu v příloze V, může orgán Společenství přijmout jako dostatečný důkaz legálního dovozu do Společenství písemné prohlášení vývozce v tomto smyslu. Toto prohlášení musí obsahovat přinejmenším údaje, které jsou uvedeny na účetním dokladu podle čl. 17 odst. 2 písm. a) bodu ii).

Článek 14

1. Zjistí-li orgán Společenství, že zásilka diamantů, pro kterou je žádán certifikát Společenství, nesplňuje podmínky článků 11, 12 nebo 13, zásilku zadrží.

2. Pokud orgán Společenství shledá, že k nesplnění těchto podmínek došlo nevědomě nebo neúmyslně nebo že k němu došlo v důsledku činnosti jiného orgánu při výkonu jeho řádných povinností, může uvolnit zásilku a vydat a potvrdit certifikát Společenství poté, co byla přijata nezbytná nápravná opatření k zajištění splnění těchto podmínek.

3. Orgán Společenství je povinen do jednoho měsíce vyrozumět Komisi a příslušný orgán člena, který údajně certifikát pro zásilku vydal nebo potvrdil, o jakémkoli nesplnění podmínek.

Článek 15

1. Orgány Společenství předloží Komisi jednou měsíčně zprávu o všech jimi vydaných a potvrzených certifikátech Společenství.

Pro každý certifikát tato zpráva obsahuje alespoň:

a) jedinečné číslo certifikátu,

b) název orgánů, které jej vydaly a potvrdily,

c) den vydání a potvrzení,

d) den uplynutí platnosti,

e) země vývozu,

f) země původu, je-li známa,

g) kód (kódy) HS,

h) karátová váha a hodnota.

Postupem podle čl. 22 odst. 2 může Komise stanovit podobu této zprávy, aby usnadnila sledování systému certifikace.

2. Orgány Společenství jsou povinny po dobu nejméně tří let uchovávat ověřené kopie stanovené v čl. 12 odst. 4 a veškeré informace získané od vývozce, aby odůvodnily vydání a potvrzení certifikátu Společenství.

Jsou povinny umožnit přístup k těmto ověřeným kopiím a informacím Komisi nebo osobám nebo subjektům jí určeným, zejména za účelem zodpovězení dotazů vznesených v rámci Kimberleyského systému certifikace.

Článek 16

1. Komise s členy konzultuje praktická opatření k získání potvrzení o dovozu surových diamantů vyvezených ze Společenství, na které se vztahuje certifikát potvrzený orgánem Společenství.

2. Na základě konzultací stanoví Komise postupem podle čl. 22 odst. 2 pokyny pro taková potvrzení.

KAPITOLA IV

SAMOREGULAČNÍ ODVĚTVOVÁ OPATŘENÍ

Článek 17

1. Organizace zastupující obchodníky se surovými diamanty, které zavedly systém záruk a samoregulačních opatření pro účely provádění Kimberleyského systému certifikace, mohou Komisi požádat o zařazení na seznam uvedený v příloze V přímo nebo prostřednictvím vhodného orgánu Společenství.

2. Organizace žádající o zařazení na seznam je povinna

a) dostatečně prokázat, že přijala pravidla a nařízení, kterými se její členové obchodující se surovými diamanty, ať fyzické nebo právnické osoby, zavazují nejpozději ode dne začátku použitelnosti článků zmíněných v čl. 29 odst. 3:

i) prodávat pouze diamanty zakoupené z legálních zdrojů v souladu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN a Kimberleyského systému certifikace a při každém prodeji surových diamantů se písemně zaručí na přiloženém účetním dokladu, že se podle vlastních vědomostí nebo písemných záruk poskytnutých dodavatelem surových diamantů nejedná o konfliktní diamanty;

ii) zajistit, aby každý prodej surových diamantů byl doprovázen účetním dokladem obsahujícím zmíněnou podepsanou záruku s jednoznačným označením prodávajícího a kupujícího a jejich sídel, s uvedením čísla plátce DPH prodávajícího, pokud se používá, množství/hmotnosti a označení prodávaného zboží, hodnoty transakce a dne dodání;

iii) nekupovat surové diamanty z podezřelých nebo neznámých zdrojů nebo surové diamanty pocházející ze zemí, které nejsou členy Kimberleyského systému certifikace;

iv) nekupovat surové diamanty z žádného zdroje, o kterém bylo po řádném řízení pravomocně rozhodnuto, že porušil právní nebo správní předpisy týkající se obchodu s konfliktními diamanty;

v) nekupovat surové diamanty v oblasti nebo z oblasti, která je předmětem poradního sdělení vládního orgánu nebo orgánu Kimberleyského systému certifikace v tom smyslu, že z této oblasti pocházejí konfliktní diamanty nebo je možné je v této oblasti koupit;

vi) vědomě nenakupovat ani neprodávat konfliktní diamanty, ani v tom nebýt nápomocna jiným osobám;

vii) zajistit, aby všichni zaměstnanci nakupující nebo prodávající surové diamanty v rámci obchodu s diamanty byli plně informováni o obchodních usneseních a vládních nařízeních omezujících obchod s konfliktními diamanty;

viii) vytvořit a uchovávat po dobu nejméně tří let záznamy o účetních dokladech obdržených od dodavatelů nebo vydaných zákazníkům;

ix) vydat pokyn nezávislému auditorovi, aby potvrdil, že tyto záznamy byly náležitě vyhotoveny a vedeny a že nezaznamenal žádnou transakci, která nesplňuje závazky zmíněné v bodech i) až viii), nebo že všechny transakce, které nesplňují tyto podmínky, byly řádně hlášeny příslušnému orgánu Společenství;

a

b) dostatečně prokázat, že přijala pravidla a nařízení, které ji zavazují:

i) vyloučit každého člena, o kterém organizace řádným vyšetřovacím postupem zjistí, že hrubě porušil výše uvedené závazky; a

ii) zveřejnit takové vyloučení člena a oznámit tuto skutečnost Komisi;

iii) vyrozumět všechny svém členy o veškerých právních předpisech a pokynech přijatých vládou nebo v rámci Kimberleyského systému certifikace, které se týkají konfliktních diamantů, a o jménech fyzických nebo právnických osob, o kterých bylo na základě řádného řízení pravomocně rozhodnuto, že tyto právní a správní předpisy porušily;

a

c) poskytnout Komisi a příslušnému orgánu Společenství úplný seznam všech svých členů obchodujících se surovými diamanty, včetně úplných jmen, adres, sídla a dalších informací, což přispěje k zabránění chybné identifikace.

3. Organizace, na které se vztahuje tento článek, oznámí neprodleně Komisi a orgánu Společenství v členském státě, jejichž jsou rezidentem nebo v němž jsou usazeny, všechny změny, které nastaly v jejich složení po podání žádosti o zařazení na seznam.

4. Postupem podle čl. 22 odst. 2 zařadí Komise na seznam v příloze V každou organizaci, která splňuje požadavky tohoto článku. Všem orgánům Společenství oznámí jména a další významné údaje o členech organizací uvedených na seznamu a jakékoli změny v tomto seznamu.

5. a) Organizace uvedená na seznamu nebo její člen umožní příslušnému orgánu Společenství přístup k informacím, které jsou potřebné pro ověření správného fungování systému záruk a samoregulačních opatření. Pokud to okolnosti odůvodňují, může orgán Společenství požadovat dodatečné záruky, že organizace je schopna udržovat důvěryhodný systém.

b) Vhodný orgán Společenství podá Komisi jednou za rok zprávu o tomto hodnocení.

6. Jestliže orgán Společenství v členském státě během sledování správného fungování systému získá věrohodné informace o tom, že organizace uvedená na seznamu, na kterou se vztahuje tento článek a která je rezidentem tohoto členském státě nebo je v něm usazena, nebo její člen, který je rezidentem tohoto členského státu nebo v něm je usazen, porušuje tento článek, provede šetření s cílem zjistit, zda byl tento článek skutečně porušen.

7. a) Má-li Komise věrohodné informace o tom, že organizace uvedená na seznamu nebo její člen porušuje tento článek, požádá o zhodnocení situace orgán Společenství v členském státě, jehož je organizace nebo její člen rezidentem nebo v němž je organizace nebo její člen usazen. Na základě této žádosti orgán Společenství věc urychleně vyšetří a vyrozumí Komisi o svých zjištěních.

b) Jestliže na základě zpráv, hodnocení a jiných souvisejících informací Komise dospěje k závěru, že systém záruk a samoregulačních opatření správně nefunguje a že tento problém není přiměřeně řešen, přijme Komise nezbytná opatření postupem podle čl. 22 odst. 2.

8. Jestliže šetření dospěje k závěru, že určitá organizace porušuje tento článek, oznámí orgán Společenství v členském státě, jehož je tato organizace rezidentem nebo v němž je usazena, tuto skutečnost neprodleně Komisi. Komise přijme postupem podle čl. 22 odst. 2 potřebná opatření k vymazání této organizace ze seznamu v příloze V.

9. Jestliže je organizace uvedená na seznamu nebo jeden nebo více jejích členů rezidentem členského státu, který pro účely tohoto článku neurčil orgán Společenství, nebo je v něm usazen, je orgánem Společenství pro tuto organizaci nebo tyto její členy Komise.

10. Organizace nebo její členové, na které se vztahuje tento článek a kteří působí na území jiného člena než Společenství, se považují za organizaci nebo členy, kteří splňují tento článek, jestliže splňují pravidla a nařízení stanovená tímto členem pro účely provádění Kimberleyského systému certifikace.

KAPITOLA V

TRANZIT

Článek 18

Články 4, 11, 12 a 14 se nevztahují na surové diamanty, které vstupují na území Společenství výhradně za účelem tranzitu k jinému členovi než Společenství, pokud žádný z původních kontejnerů, ve kterých jsou surové diamanty přepravovány, ani původní průvodní certifikát vydaný příslušným orgánem člena nebyl při vstupu na území Společenství nebo při jeho opuštění porušen a pokud je účel tranzitu jasně uveden v průvodním certifikátu.

KAPITOLA VI

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

1. Členské státy mohou určit jeden nebo více orgánů na svém území jako orgány Společenství a mohou je pověřit rozdílnými úkoly.

2. Členské státy určující orgán Společenství poskytnou Komisi informace, ze kterých vyplývá, že jejich určené orgány Společenství jsou schopny spolehlivě, včas, účinně a přiměřeně plnit úkoly požadované tímto nařízením.

3. Členské státy mohou omezit počet míst, kde lze provádět náležitosti stanovené tímto nařízením. Oznámí to Komisi. Na základě informací poskytnutých podle odstavců 1 a 2 a postupem podle čl. 22 odst. 2 vede Komise v příloze III seznam orgánů Společenství, jejich umístění a úkolů jim svěřených.

4. Orgány Společenství mohou požádat hospodářský subjekt o zaplacení poplatku za vyhotovení, vydání a potvrzení certifikátu a za fyzickou prohlídku v souladu s články 4 a 14. Výše tohoto poplatku nesmí za žádných okolností překročit náklady vynaložené tímto příslušným orgánem na dotyčnou operaci. V souvislosti s touto činností se neúčtují žádná cla ani jiné podobné dávky.

5. Členské státy oznámí Komisi možnost, kterou zvolily podle čl. 4 odst. 5 a čl. 12 odst. 3, nebo pozdější změny.

6. Komise může změnit náležitosti certifikátu Společenství s cílem zlepšit jeho bezpečnost, zpracování a funkčnost pro účely Kimberleyského systému certifikace.

Článek 20

Na základě významných informací od předsedy kimberleyského procesu nebo jeho členů může Komise změnit seznam členů a příslušných orgánů, které tito členové určili pro vydávání a potvrzování jejich certifikátů, uvedený v příloze II.

Článek 21

1. Společenství je členem Kimberleyského systému certifikace.

2. Komise, která zastupuje Společenství v Kimberleyském systému certifikace, usiluje o zajištění optimálního provádění Kimberleyského systému certifikace, zejména prostřednictvím spolupráce s ostatními členy. Za tímto účelem si Komise se členy zejména vyměňuje informace o mezinárodním obchodu se surovými diamanty a v případě potřeby s nimi spolupracuje při sledování a při řešení případných sporů.

Článek 22

1. Při výkonu jejích povinností podle článků 8, 10, 15, 16, 17 a 19 je Komisi nápomocen výbor (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je deset pracovních dní.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 23

Výbor zmíněný v článku 22 může posuzovat jakoukoli otázku, která se týká uplatňování tohoto nařízení. Takovou otázku může přednést výboru buď jeho předseda, nebo zástupce členského státu.

Článek 24

1. Každá fyzická nebo právnická osoba poskytující služby přímo nebo nepřímo související s činnostmi, na které se vztahují články 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 17 nebo 18, je povinna s náležitou péčí zajistit, aby činnosti, pro které poskytuje služby, byly v souladu s tímto nařízením.

2. Vědomé a úmyslné podílení se na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé nebo nepřímé obcházení tohoto nařízení, se zakazuje.

3. Komisi se oznamují veškeré informace nasvědčující tomu, že toto nařízení bylo nebo je obcházeno.

Článek 25

Informace poskytnuté v souladu s tímto nařízením smějí být použity pouze pro účely, ke kterým byly poskytnuty.

Informace důvěrné povahy nebo informace poskytnuté na důvěrném základě podléhají profesnímu tajemství. Komise je nesmí šířit bez výslovného souhlasu osoby, která je poskytla.

Sdělení těchto informací je však povoleno v případě, že je Komise povinna nebo oprávněna tak učinit, zejména v souvislosti se soudním řízením. Takové sdělení musí brát ohled na oprávněný zájem dotčené osoby tak, aby nedošlo k vyzrazení jejího obchodního tajemství.

Tento článek nebrání šíření obecných informací Komisí. Takové šíření není povoleno, je-li neslučitelné s původním účelem informací.

V případě porušení důvěrné povahy informací má osoba, která je poskytla, nárok, aby tyto informace byly vymazány, popřípadě aby na ně nebyl brán zřetel nebo aby byly opraveny.

Článek 26

Plnění tohoto nařízení nezbavuje fyzickou ani právnickou osobu úplně ani zčásti povinnosti dodržovat veškeré další povinnosti vyplývající z vnitrostátního práva nebo z práva Společenství.

Článek 27

Každý členský stát stanoví sankce pro případ porušení tohoto nařízení. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující, aby zabránily tomu, že osoby odpovědné za porušení tohoto nařízení budou mít ze své činnosti ekonomický prospěch.

Až do případného přijetí jakéhokoli právního předpisu za tímto účelem se za porušení tohoto nařízení ukládají sankce stanovené členským státem k provedení článku 5 nařízení (ES) č. 303/2002.

Článek 28

Toto nařízení se vztahuje

a) na území Společenství včetně jeho vzdušného prostoru a paluby jakéhokoli letadla nebo plavidla, které je v pravomoci některého členského státu,

b) na každého státního příslušníka členského státu a na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán, který vznikl nebo je založen podle práva členského státu.

Článek 29

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

2. Komise podává výboru jednou ročně nebo kdykoliv v případě potřeby zprávu o provádění tohoto nařízení a o potřebě toto nařízení přezkoumat nebo zrušit.

3. Použití článků 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 18 se pozastavuje, dokud Rada nerozhodne o použití těchto článků na návrh Komise.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2002.

Za Radu

předsedkyně

L. Espersen

[1] Úř. věst. L 47, 19.2.2002, s. 8.

[2] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[3] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

KIMBERLEYSKÝ SYSTÉM CERTIFIKACE

PREAMBULE

ČLENOVÉ,

- UZNÁVAJÍCE, že obchod s konfliktními diamanty představuje vážný mezinárodní problém, který může mít přímou souvislost s financováním ozbrojených konfliktů, s činností povstaleckých hnutí, která směřují k podkopání a svržení legitimních vlád a s nedovoleným obchodováním zejména s ručními palnými a lehkými zbraněmi, a jejich šířením;

- UZNÁVAJÍCE DÁLE ničivý dopad konfliktů podněcovaných obchodem s konfliktními diamanty na mír a bezpečnost lidí v dotčených zemích a systematické a závažné porušování lidských práv, ke kterému při těchto konfliktech dochází;

- KONSTATUJÍCE negativní dopad těchto konfliktů na regionální stabilitu a závazky, které státům ukládá Charta OSN, ve vztahu k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti;

- MAJÍCE NA PAMĚTI, že je naléhavě třeba mezinárodních opatření, která by zabránila tomu, aby problém konfliktních diamantů nenarušoval legální obchod s diamanty, který hraje významnou roli v hospodářství mnoha zemí, zejména rozvojových, které vyrábějí, zpracovávají, vyvážejí nebo dovážejí diamanty;

- PŘIPOMÍNAJÍCE všechny významné rezoluce Rady bezpečnosti OSN v kapitole IV Charty OSN, včetně příslušných ustanovení rezolucí 1173 (1998), 1295 (2000), 1306 (2000) a 1343 (2001), a jsouce rozhodnuti přispět k provádění opatření stanovených v těchto rezolucích;

- VYZDVIHUJÍCE rezoluci Valného shromáždění OSN 55/56 (2000) o roli obchodu s konfliktními diamanty v podpoře ozbrojených konfliktů, které vyzvalo mezinárodní společenství, aby naléhavě a pečlivě zvážilo navržení účinných a pragmatických opatření k řešení tohoto problému;

- VYZDVIHUJÍCE DÁLE doporučení v rezoluci Valného shromáždění OSN 55/56, aby mezinárodní společenství vypracovalo podrobné návrhy jednoduchého a uskutečnitelného systému certifikace pro surové diamanty založeného v první řadě na vnitrostátních systémech certifikace a na mezinárodně dohodnutých minimálních standardech;

- PŘIPOMÍNAJÍCE, že kimberleyský proces, jehož cílem bylo nalézt řešení mezinárodního problému konfliktních diamantů, směřoval k zapojení všech dotčených osob, jmenovitě států produkujících, vyvážejících a dovážejících diamanty, odvětví diamantového průmyslu a občanské společnosti;

- JSOUCE PŘESVĚDČENI, že je možné výrazně omezit roli konfliktních diamantů při financování ozbrojených konfliktů zavedením systému certifikace pro surové diamanty, který by konfliktní diamanty vyloučil z legálního obchodu;

- PŘIPOMÍNAJÍCE, že kimberleyský proces stanovil, že mezinárodní systém certifikace pro surové diamanty založený na vnitrostátním právu a zvyklostech a splňující mezinárodně dohodnuté minimální standardy, bude nejúčinnějším systémem, kterým lze problém konfliktních diamantů řešit;

- PŘIZNÁVAJÍCE důležitost minulých iniciativ k řešení tohoto problému, zejména iniciativ vlád Angoly, Konžské demokratické republiky, Guiney a Sierry Leone a dalších klíčových zemí produkujících, vyvážejících a dovážejících diamanty, odvětví diamantového průmyslu, zejména Světové rady pro diamanty, a občanské společnosti;

- VÍTAJÍCE dobrovolná samoregulační opatření oznámená odvětvím diamantového průmyslu a uznávajíce, že takový dobrovolný systém přispívá k zajištění účinného vnitřního kontrolního systému pro surové diamanty založeného na mezinárodním systému certifikace pro surové diamanty;

- UZNÁVAJÍCE, že mezinárodní systém certifikace pro surové diamanty bude věrohodný pouze tehdy, když všichni členové zavedou vnitřní kontrolní systémy, které vyloučí přítomnost konfliktních diamantů v řetězci produkce, vývozu a dovozu surových diamantů v rámci jejich vlastních území, přičemž vezmou v úvahu skutečnost, že rozdíly ve výrobních metodách a obchodních zvyklostech, stejně jako rozdíly v institucionálních kontrolách těchto metod a zvyklostí, vyžadují odlišné přístupy, mají-li být splněny minimální standardy;

- UZNÁVAJÍCE dále, že mezinárodní systém certifikace pro surové diamanty musí být v souladu s právem mezinárodního obchodu;

- PŘIZNÁVAJÍCE, že je třeba plně respektovat státní suverenitu a dodržovat zásady rovnosti, vzájemnosti a shody,

DOPORUČUJÍ K PŘIJETÍ TATO USTANOVENÍ:

ODDÍL 1 Definice

Pro účely mezinárodního systému certifikace pro surové diamanty (dále jen "systém certifikace") se použijí tyto definice:

KONFLIKTNÍMI DIAMANTY se rozumějí surové diamanty používané povstalci nebo jejich spojenci k financování konfliktů s cílem svrhnout legitimní vlády, jak jsou popsány v příslušných rezolucích Rady bezpečnosti OSN, pokud tyto rezoluce zůstávají v platnosti, případně v jiných podobných rezolucích Rady bezpečnosti OSN, které mohou být přijaty v budoucnosti, a jak je chápe a uznává rezoluce 55/56 Valného shromáždění OSN nebo jiné podobná rezoluce Valného shromáždění OSN, které mohou být přijaty v budoucnosti;

ZEMÍ PŮVODU se rozumí země, v níž byla zásilka surových diamantů vytěžena;

ZEMÍ PROVENIENCE se rozumí poslední člen, od kterého byla zásilka surových diamantů vyvezena, jak je uvedeno v dovozních dokladech;

DIAMANTEM se rozumí přírodní minerál tvořený čistým krystalickým uhlíkem v isometrické soustavě, o tvrdosti 10 Mohsovy stupnice, specifické hmotnosti cca 3,52 a indexu lomu 2,42;

VÝVOZEM se rozumí fyzické opuštění kterékoli části zeměpisného území člena;

VÝVOZNÍM ORGÁNEM se rozumí orgán(y) nebo subjekt(y) určený(é) členem, jehož území zásilka surových diamantů opouští, a které jsou oprávněny potvrdit certifikát kimberleyského procesu;

ZÓNOU VOLNÉHO OBCHODU se rozumí část území člena, kde se jakékoli zboží obecně považuje, pokud jde o dovozní cla a daně, za zboží mimo celní území;

DOVOZEM se rozumí fyzický vstup do jakékoli části zeměpisného území člena;

DOVOZNÍM ORGÁNEM se rozumí orgán(y) nebo subjekt(y) určený(é) členem, na jehož území je zásilka surových diamantů dovážena, k provádění dovozních náležitostí a zejména k ověřování průvodních certifikátů kimberleyského procesu;

CERTIFIKÁTEM KIMBERLEYSKÉHO PROCESU se rozumí dokument speciálního formátu zabezpečený proti padělání, ve kterém je uvedeno, že zásilka surových diamantů splňuje požadavky systému certifikace;

POZOROVATELEM se rozumí zástupce občanské společnosti, odvětví diamantového průmyslu, mezinárodních organizací a vlád zemí, které nejsou členy procesu, přizvaný k účasti na plenárních zasedáních;

BALÍČKEM se rozumí jeden nebo více diamantů, které jsou společně zabaleny a které nemají individuální charakter;

BALÍČKEM SMÍŠENÉHO PŮVODU se rozumí balíček obsahující surové diamanty ze dvou nebo více zemí původu, které jsou smíšené;

ČLENEM se rozumí stát nebo organizace regionální ekonomické integrace, pro kterou je použitelný systém certifikace;

ORGANIZACÍ REGIONÁLNÍ EKONOMICKÉ INTEGRACE se rozumí organizace tvořená suverénními státy, které převedly na tuto organizaci pravomoc ve věcech týkajících se systému certifikace;

SUROVÝMI DIAMANTY se rozumějí diamanty neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo obrušované kódůra 71021000, 71022100 a 71023100 harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží;

ZÁSILKOU se rozumí jeden nebo více balíčků, které jsou fyzicky dováženy nebo vyváženy;

TRANZITEM se rozumí fyzický průchod územím člena nebo země, která není členem, s překládkou nebo bez překládky, skladování nebo změny způsobu přepravy, je-li průchod pouze částí úplné cesty začínající a končící za hranicemi člena nebo země, která není členem a jejímž územím zásilka prochází.

ODDÍL II Certifikát kimberleyského procesu

Každý člen by měl zajistit, aby:

a) certifikát kimberleyského procesu (dále jen "certifikát") doprovázel každou zásilku surových diamantů při vývozu;

b) jeho postupy pro vydávání certifikátů splňovaly minimální standardy kimberleyského procesu uvedené v oddíle IV;

c) certifikáty splňovaly minimální požadavky uvedené v příloze I. Pokud jsou tyto požadavky splněny, členové mohou podle svého uvážení stanovit další znaky svých vlastních certifikátů, např. jejich formu, další údaje nebo bezpečnostní prvky;

d) oznámil všem ostatním členům prostřednictvím předsedy znaky svého certifikátu uvedené v příloze I pro účely potvrzení.

ODDÍL III Závazky ve vztahu k mezinárodnímu obchodu se surovými diamanty

Každý člen by měl:

a) pokud se týká zásilek surových diamantů vyvážených ke členovi, požadovat, aby každá zásilka byla doprovázena řádně potvrzeným certifikátem;

b) pokud se týká zásilek surových diamantů dovážených ke členovi:

- požadovat řádně potvrzený certifikát,

- zajistit urychlené zaslání potvrzení o příjmu příslušnému vývoznímu orgánu. Toto potvrzení by mělo přinejmenším uvádět čísla certifikátu, počet balíčků, karátové váhy a údaje o dovozci a vývozci,

- požadovat, aby originál certifikátu byl volně přístupný po dobu nejméně tří let;

c) zajistit, aby žádná zásilka surových diamantů nebyla dovezena ze země, která není členem, nebo do takové země vyvezena;

d) uznat, že členové, jejichž územím zásilka prochází, nemusí splňovat požadavky výše uvedených písmen a) a b) a oddílu II písm. a) za předpokladu, že určené orgány člena, jehož územím zásilka prochází, zajistí, že zásilka opustí jeho území ve stejném stavu v jakém do něj vstoupila (tj. neotevřená a nepozměněná).

ODDÍL IV Vnitřní kontrola

Závazky přijaté členy

Každý člen by měl:

a) zavést systém vnitřních kontrol s cílem vyloučit přítomnost konfliktních diamantů v zásilkách surových diamantů dovážených na jeho území a z jeho území vyvážených;

b) určit dovozní a vývozní orgán nebo orgány;

c) zajistit, aby surové diamanty byly dováženy a vyváženy v kontejnerech odolných proti násilnému otevření;

d) podle potřeby změnit nebo vydat vhodné právní a správní předpisy k provádění a prosazování systému certifikace a k udělování odrazujících a přiměřených sankcí v případě jeho porušení;

e) vybírat a uchovávat příslušné údaje o produkci, dovozu a vývozu a třídit a vyměňovat tyto údaje v souladu s oddílem V;

f) při zřizování systému interních kontrol brát v úvahu další možnosti a doporučení pro interní kontroly obsažené v příloze II.

Zásady odvětvové samoregulace

Členové uznávají, že dobrovolný systém samoregulace zmíněný v preambuli tohoto dokumentu stanoví systém záruk založený na ověření nezávislými auditory jednotlivých společností, podepřený interními pokutami stanovenými odvětvím tak, aby tento systém umožnil úplné sledování transakcí se surovými diamanty státními orgány.

ODDÍL V Spolupráce a transparentnost

Členové by měli:

a) prostřednictvím předsedy navzájem poskytovat informace o určených orgánech nebo subjektech odpovědných za provádění ustanovení tohoto systému certifikace. Každý člen by měl poskytovat ostatním členům prostřednictvím předsedy informace, přednostně v elektronické podobě, o příslušných právních a správních předpisech, pravidlech, postupech a zvyklostech a tyto informace podle potřeby aktualizovat. Upřesnění by měla obsahovat i stručný přehled těchto informací v anglickém jazyce;

b) shromažďovat statistická data a poskytovat je prostřednictvím předsedy ostatním členům v souladu se zásadami podle přílohy III;

c) pravidelně si vyměňovat zkušenosti a jiné důležité informace včetně sebehodnocení, aby bylo za daných okolností dosaženo co nejlepší praxe;

d) příznivě posuzovat žádosti ostatních členů o pomoc při zlepšování fungování systému certifikace na jejich území;

e) prostřednictvím předsedy informovat jiného člena, jestliže se člen domnívá, že právní a správní předpisy, pravidla, postupy nebo zvyklosti tohoto jiného člena nezaručují vyloučení konfliktních diamantů ve vývozu tohoto člena;

f) spolupracovat s ostatními členy při řešení problémů, které nastaly z důvodu nepředvídatelných okolností a které by mohly vést k nesplnění minimálních požadavků pro vydání nebo přijetí certifikátů, a informovat všechny ostatní členy o podstatě vzniklých problémů a nalezených řešeních;

g) prostřednictvím svých příslušných orgánů podporovat úzkou spolupráci mezi donucovacími orgány a celními orgány členů.

ODDÍL VI Administrativní záležitosti

ZASEDÁNÍ

1. Členové a pozorovatelé se sejdou jednou ročně v plénu a dále kdykoliv to členové uznají za nutné, aby projednali účinnost systému certifikace.

2. Členové by měli přijmout jednací řád pro zasedání na prvním plenárním zasedání.

3. Zasedání se uskuteční v zemi, v níž je předseda rezidentem, pokud nebude přijata nabídka některého člena nebo mezinárodní organizace, že bude hostitelem zasedání. Hostitelská země by měla usnadnit vstupní náležitosti členům zasedání.

4. Na konci každého plenárního zasedání bude zvolen předseda, který bude předsedat všem plenárním zasedáním, pracovním skupinám a pomocným orgánům, které se vytvoří do konce následujícího výročního plenárního zasedání.

5. Členové rozhodují na základě obecné shody. V případě nemožnosti dosáhnout obecné shody koná předseda konzultace.

ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

6. Pro účinnou správu systému certifikace bude nezbytná administrativní podpora. Metody a úkoly této podpory by mělo projednat první plenární zasedání po schválení Valným shromážděním OSN.

7. Administrativní podpora může zahrnovat následující funkce:

a) sloužit jako komunikační kanál pro předávání informací a konzultace mezi členy ohledně záležitostí uvedených v tomto dokumentu;

b) vést a zpřístupnit k užívání ostatním členům soubor právních a správních předpisů, pravidel, postupů, zvyklostí a statistiky uvedených v oddíle V;

c) připravovat dokumenty a poskytovat administrativní podporu pro plenární zasedání a zasedání pracovních skupin;

d) další úkoly podle pokynů plenárního zasedání nebo jím delegovaných pracovních skupin.

ÚČAST

8. Účast na systému certifikace je na obecném a nediskriminačním základě otevřena všem žadatelům ochotným a schopným splnit požadavky tohoto systému.

9. Žadatel, který si přeje zúčastnit se systému, vyjádří svůj zájem předsedovi cestou diplomatického oznámení. Toto oznámení by mělo zahrnovat informace uvedené v oddílu V písm. a) a mělo by být do jednoho měsíce zasláno všem členům.

10. Členové mají v úmyslu pozvat zástupce občanské společnosti, odvětví diamantového průmyslu, vlády zemí, které nejsou členy systému, a mezinárodní organizace, aby se zúčastnili plenárních zasedání jako pozorovatelé.

OPATŘENÍ PROVÁDĚNÁ ČLENY

11. Členové připraví a před zahájením výročního plenárního zasedání kimberleyského procesu dají k dispozici ostatním členům informace stanovené v oddílu V písm. a), přičemž naznačí, jak jsou požadavky systému certifikace uskutečňovány v rámci jejich území.

12. Agenda výročních plenárních zasedáních bude zahrnovat bod, v němž budou přezkoumávány informace stanovené oddílu V písm. a) a členové budou moci na žádost pléna uvést další údaje o svých příslušných systémech.

13. Je-li třeba dalšího objasnění, mohou členové na plenárním zasedání na doporučení předsedy rozhodnout o dalších ověřovacích opatřeních. Tato opatření musí být zavedena v souladu s příslušným vnitrostátním a mezinárodním právem. Mohou mimo jiné zahrnovat tato opatření:

a) požádání členů o další informace a objasnění;

b) kontrolní mise dalších členů nebo jejich zástupců, jestliže existují věrohodné známky podstatného neplnění systému certifikace.

14. Kontrolní mise budou prováděny analytickým, odborným a nestranným způsobem a se souhlasem dotčeného člena. Rozsah, složení, mandát, termíny a časový rámec misí bude záviset na okolnostech a bude určen předsedou se souhlasem dotčeného člena a po konzultaci se všemi členy.

15. Zpráva o výsledcích ověřovacích opatření musí být zaslána předsedovi a dotčenému členovi do tří týdnů od ukončení mise. Jakékoli připomínky tohoto člena musí být spolu s touto zprávou zveřejněny na oficiální internetové stránce systému certifikace, v části s omezeným přístupem, a to nejpozději do tří týdnů od podání zprávy dotčenému členovi. Členové a pozorovatelé by měli dodržovat přísné utajení ve vztahu k této záležitosti a při diskusích týkajících se záležitostí plnění.

PLNĚNÍ A PŘEDCHÁZENÍ SPORŮM

16. V případě, že vznikne otázka ohledně plnění člena nebo jiná otázka týkající se provádění systému certifikace, může o tom kterýkoli člen vyrozumět předsedu, který následně neprodleně vyrozumí ostatní členy a zahájí dialog o řešení této otázky. Členové a pozorovatelé by měli dodržovat přísné utajení ve vztahu k této záležitosti a při diskusích týkajících se záležitostí plnění.

ZMĚNY

17. Tento dokument může být změněn na základě společného souhlasu členů.

18. Změnu může navrhnout kterýkoli člen. Tyto návrhy by měly být písemně zaslány předsedovi nejpozději devadesát dní před dalším plenárním zasedáním, není-li dohodnuto jinak.

19. Předseda neprodleně rozešle všechny navržené změny ostatním členům a pozorovatelům a zařadí je na jednání příštího výročního plenárního zasedání.

MECHANISMUS PŘEZKUMU

20. Členové soudí, že systém certifikace by měl podléhat pravidelnému přezkumu, který by členům umožnil důkladné vyhodnocení všech částí systému. Přezkum by měl rovněž zahrnovat zvážení, zda trvá potřeba systému certifikace s ohledem na to, jak členové, mezinárodní organizace a zejména OSN vnímají trvající hrozbu představovanou konfliktními diamanty. První přezkum by se měl uskutečnit nejpozději tři roky po skutečném datu zahájení systému certifikace. Nebude-li dohodnuto jinak, mělo by se zasedání za účelem přezkumu konat zároveň s výročním plenárním zasedáním.

ZAČÁTEK PROVÁDĚNÍ SYSTÉMU

21. Systém certifikace by měl být ustaven na ministerském zasedání systému certifikace kimberleyského procesu pro surové diamanty, které se má konat 5. listopadu 2002 v Interlakenu.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Seznam členů systému certifikace kimberleyského procesu a jejich řádně jmenovaných příslušných orgánů uvedených v článcích 2, 3, 5, 8, 9, 12, 17, 18, 19 a 20

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Seznam příslušných orgánů členských států a jejich úkolů uvedených v článcích 2 a 19

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

Certifikát Společenství uvedený v článku 2

Certifikáty Společenství uvedené v článku 2 musí mít následující znaky. Členské státy jsou povinny zajistit, aby certifikáty, které vydávají, byly identické. Za tímto účelem předloží Komisi vzory certifikátů určených k vydání.

Členské státy zodpovídají za vytištění certifikátů ES. Certifikáty ES mohou být vytištěny tiskárnami jmenovanými členským státem, ve kterém jsou usazeny. V tom případě musí být na každém certifikátu uvedeno jmenování tiskárny členským státem. Na každém certifikátu musí být uvedeno jméno a adresa tiskárny a dále značka, podle které lze tiskárnu identifikovat. Tiskárna by měla být tiskárnou cenin s vysokou bezpečností. Tiskárna by měla předložit patřičná doporučení od státních i soukromých zákazníků.

Evropská komise poskytne vzorky původních certifikátů orgánům ES.

Materiály

- rozměry: A4 (210 mm × 297 mm),

- vodoznak s viditelnými (evropská modř) a neviditelnými (žlutá/zelená) UV vlákny,

- bezpečnostní papír: viditelná vlákna barevně ladí s evropskou modří,

- materiály nereagují na UV záření (rysy dokumentu jasně vystoupí při osvícení UV lampou),

- papír 100 g/m2.

Tisk

- duhové pozadí (citlivé na rozpouštědla) (barev: pantone modrorůžová),

- "duhový" efekt má bezpečnostní pozadí, které se při fotografickém kopírování nezviditelní,

- používané inkousty musí být "citlivé na rozpouštědla", aby dokument chránily proti útoku chemikálií použitých ke změně textu, např. bělidla,

- jednobarevné pozadí (trvalé a světlostálé),

- zajistit, aby byla vytištěna druhotná duha, aby certifikát nebyl vystaven slunečnímu světlu,

- neviditelné značení reagující na UV světlo (hvězdy vlajky EU),

- bezpečnostní tiskař by měl použít inkoust správné váhy, aby UV znak byl při normálním světle neviditelný,

- vlajka EU: tisk ve zlatě a evropské modři,

- vyrytý okraj,

- inkoust citlivý na dotyk je jedním z nejdůležitějších znaků dokumentu,

- řádka velmi malým písmem: "certifikát kimberleyského procesu",

- skrytý obraz: "KP",

- znak MELT: "KPCS",

- dokument musí zahrnovat prvek antikopie ("medailon") v tisku pozadí malým písmem.

Číslování

- každý certifikát ES musí být mít jedinečné sériové číslo, kterému předchází kód: ES,

- komise přidělí pořadová čísla členským státům, které mají v úmyslu vydávat certifikáty,

- certifikáty by měly mít dvoje číslování – viditelné a neviditelné,

- první = šestimístné sekvenční, jednou na všech částech dokumentu, vytištěné černě (zeleně fluoreskující pod UV zářením),

- tiskař by měl nést veškerou odpovědnost za číslování každého certifikátu,

- tiskař by rovněž měl vést databázi veškerého číslování,

- čísla na levé a pravé straně by měla být ve stejné horizontální úrovni,

- druhé = šestimístné sekvenční neviditelné tištěné číslování (odpovídající výše uvedenému), červeně fluoreskující pod UV zářením (vertikálně zarovnané s horním viditelným číslem).

Jazyk

Angličtina a podle potřeby jazyk dotčeného členského státu.

Grafická a povrchová úprava

Povinné znaky

Drážková perforace v jedné poloze, rozřezáno na jednotlivé listy formátu A4, perforace 70 mm od pravého okraje

a) 3 levá strana

+++++ TIFF +++++

b) pravá strana:

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

Seznam diamantových organizací, které uskutečňují systém záruk a samoregulačních opatření uvedený v článcích 13 a 17

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU