(ES) č. 2332/2002NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2332/2002 ze dne 23. prosince 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

Publikováno: Úř. věst. L 349, 24.12.2002, s. 20-23 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. prosince 2002 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 27. prosince 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 2332/2002

ze dne 23. prosince 2002,

kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 509/2002 [2], a zejména na čl. 26 odst. 3 a čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Popis produktů u některých kvót v příloze I části B nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 [3] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1667/2002 [4] může být zavádějící. Má-li se zabránit případnému nedorozumění a zajistit jednotné používání všech kvót, je nezbytné uvedenou přílohu opravit.

(2) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I část B nařízení (ES) č. 2535/2001 se opravuje podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2002.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48.

[2] Úř. věst. L 79, 22.3.2002, s. 15.

[3] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29.

[4] Úř. věst. L 252, 20.9.2002, s. 8.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Část B přílohy I nařízení (ES) č. 2535/2001 se opravuje takto:

1. V bodu 4 (produkty pocházející z Maďarska) se údaje u kvóty č. 09.4776 nahrazují tímto:

"Číslo kvóty | Kód KN | Popis(1), (2) | Použitelné clo (% DNV) | Roční množství (v tunách) Od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2003 | Množství otevřená dne 1. 7. 2002(3) | Množství otevřená dne 1. 10. 2002 | Množství od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2003 | Roční nárůst od 1. 7. 2003 |

09.4776 | 040310110403101304031019040310310403103304031039040390110403901304039019040390310403903304039039040390510403905304039059040390610403906304039069 | | Bez cla | 50 | – | 25 | 25 | 10" |

2. V bodu 7 (produkty pocházející z Estonska) se údaje u kvóty č. 09.4579 nahrazují tímto:

"Číslo kvóty | Kód KN | Popis(1), (2) | Použitelné clo (% DNV) | Roční množství (v tunách) Od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2003 | Množství otevřená dne 1. 7. 20023 | Množství otevřená dne 1. 10. 2002 | Množství od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2003 | Roční nárůst od 1. 7. 2003 |

09.4579 | 040310110403101304031019040310310403103304031039 | | Bez cla | 800 | 240 | 160 | 400 | 240" |

3. V bodu 8 (produkty pocházející z Lotyšska) se údaje u kvóty č. 09.4874 nahrazují tímto:

"Číslo kvóty | Kód KN | Popis(1), (2) | Použitelné clo (% DNV) | Roční množství (v tunách) Od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2003 | Množství otevřená dne 1. 7. 2002(3) | Množství otevřená ke dne 1. 10. 2002 | Množství od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2003 | Roční nárůst od 1. 7. 2003 |

09.4874 | 040310110403101304031019040310310403103304031039040390110403901304039019040390310403903304039039040390510403905304039059040390610403906304039069 | | Bez cla | 100 | | 50 | 50 | 10" |

4. V bodu 9 (produkty pocházející z Litvy) se údaje u kvóty č. 09.4864 nahrazují tímto:

"Číslo kvóty | Kód KN | Popis(1), (2) | Použitelné clo (% DNV) | Roční množství (v tunách) Od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2003 | Množství otevřená dne 1. 7. 2002(3) | Množství otevřená dne 1. 10. 2002 | Množství od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2003 | Roční nárůst od 1. 7. 2003 |

09.4864 | 040310110403101304031019040310310403103304031039040390110403901304039019040390310403903304039039040390510403905304039059040390610403906304039069 | | Bez cla | 300 | | 150 | 150 | 30" |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU