(ES) č. 2302/2002NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2302/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko amléčné výrobky a otevření celních kvót

Publikováno: Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 78-79 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. prosince 2002 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 22. prosince 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 2302/2002

ze dne 20. prosince 2002,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 [2], a zejména na čl. 6 odst. 2 a čl. 7 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [3], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 509/2002 [4], a zejména na čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom ze dne 4. dubna 2002 o uzavření sedmi dohod se Švýcarskou konfederací [5], a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle přílohy 2 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty, podepsané v Lucemburku dne 21. června 1999 a schválené rozhodnutím 2002/309/ES, Euratom, kvóta č. 09.4155 zahrnuje všechny jogurty, včetně ochucených jogurtů. Popis zboží zahrnutého v této kvótě je proto třeba v tomto smyslu změnit.

(2) Sýr Halloumi může být zařazen jak pod kvótu číslo 2, tak pod kvótu číslo 3 v příloze III(C) nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 [6] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1667/2002 [7]. Popis v uvedené příloze je třeba upravit, aby se zabránilo záměně.

(3) V důsledku toho je nezbytné změnit nařízení (ES) č. 2535/2001.

(4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem ze společného zasedání Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky a Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) 2535/2001 se mění takto:

1. V příloze I.F se kvóta č. 09.4155 nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

2. V příloze III se část C nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Bod 1 článku 1 se použije ode dne 1. ledna 2003.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2002.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18.

[2] Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5.

[3] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48.

[4] Úř. věst. L 79, 22.3.2002, s. 15.

[5] Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.

[6] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29.

[7] Úř. věst. L 252, 20.9.2002, s. 8.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

"Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Celní sazba | Množství (v tunách) |

Pevná kvóta |

2002 od 1. července 2002 do 30. června 2003 | 2003 a následující od 1. července do 30. června |

09.4155 | ex040130 | Smetana, o obsahu tuku vyšším než 6 % hmotnostních | Bez cla | 2167 (2000 + 167) | 2000 |

040310 | Jogurt" |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

"III. C PREFERENČNÍ DOVOZNÍ REŽIM – OSTATNÍ

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Země původu | Dovozní clo (EUR/100 kg čisté hmotnosti bez jiného ukazatele) | Pokyny pro vyplnění osvědčení IMA 1 |

1 | ex04069029 | Kashkaval, vyrobený výhradně z ovčího mléka, zrající alespoň dva měsíce, o obsahu tuku v sušině nejméně 45 % hmotnostních a o obsahu sušiny nejméně 58 % hmotnostních, v celých sýrech o čisté hmotnosti nejvýše 10 kg, též zabalené do plastových obalů | Kypr | 67,19 | Viz přílohu XI(E) |

2 | ex04069031ex04069050 | Sýry, kromě sýru Halloumi, vyrobené výhradně z ovčího nebo buvolího mléka, v nádobách se slaným nálevem nebo ve vacích z ovčí nebo kozí kůže | Kypr | 67,19 | Viz přílohu XI(F) |

3 | ex04069050ex04069086ex04069087ex04069088 | Halloumi | Kypr | 27,63 | Viz přílohu XI(F)" |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU