(ES) č. 2150/2002Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 332, 9.12.2002, s. 1-36 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. listopadu 2002 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 29. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 29. prosince 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002

ze dne 25. listopadu 2002

o statistice odpadů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 285 této smlouvy,

s ohledem na návrhy Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) K monitorování odpadové politiky vyžaduje Společenství pravidelné statistické údaje Společenství o produkci odpadů a nakládání s odpady z podniků a domácností. To vytváří základ pro monitorování, zda jsou dodržovány zásady co nejvyšší míry využívání a odstraňování odpadů. Statistické nástroje jsou však ještě nutné k hodnocení souladu se zásadou předcházení vzniku odpadů a k vytvoření vazby mezi údaji o vzniku odpadů a globálními, národními a regionálními údaji o využívání zdrojů.

(2) Je nutné definovat pojmy pro popis odpadů a nakládání s odpady, aby byla zajištěna srovnatelnost výsledků statistiky odpadů.

(3) Odpadová politika Společenství vede k vytvoření souboru zásad, které mají dodržovat původci odpadů, a zásad nakládání s odpady. To vyžaduje monitorování odpadů v různých bodech toku odpadů při vzniku, sběru, využívání a odstraňování.

(4) Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství [4].

(5) K zajištění srovnatelných výsledků by měly být statistické údaje o odpadech vypracovány v souladu se specifikovaným rozčleněním, ve vhodné formě a v rámci stanoveného časového období od konce referenčního roku.

(6) Protože členské státy nemohou dostatečně splnit cíl navrhovaného opatření, zejména vybudovat rámec pro vypracování statistik Společenství o vzniku, využívání a odstraňování odpadů, vzhledem k potřebě definovat podmínky popisu odpadů a nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna srovnatelnost statistických údajů poskytnutých členskými státy, a proto lze tohoto cíle lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení hranici nutnou pro dosažení cíle navrhovaného opatření.

(7) Členské státy mohou potřebovat přechodné období k vypracování statistických údajů o odpadech pro všechny nebo některé své ekonomické činnosti A, B a G až Q klasifikace NACE Rev. 1 stanovené nařízením Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství [5], pro které jejich statistický systém vyžaduje zásadní úpravy.

(8) Opatření nutná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [6].

(9) Komise konzultovala Výbor pro statistické programy,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cíl

1. Cílem tohoto nařízení je stanovit rámec pro vypracování statistik Společenství o vzniku, využívání a odstraňování odpadů.

2. Členské státy a Komise v rámci svých příslušných pravomocí vypracují statistické údaje Společenství o vzniku, využívání a odstraňování odpadů, s výjimkou radioaktivního odpadu, na který se již vztahuje jiná právní úprava.

3. Statistické údaje zahrnují tyto oblasti:

a) vznik odpadů podle přílohy I;

b) využití a odstraňování odpadů podle přílohy II;

c) podle pilotních studií ve smyslu článku 5: dovoz a vývoz odpadů, pro které se neshromažďují údaje podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole [7], v souladu s přílohou III.

4. Při sestavování statistických údajů dodrží členské státy a Komise statistickou nomenklaturu zaměřenou zejména na látky uvedenou v příloze III.

5. Komise postupem podle v čl. 7 odst. 2 vypracuje tabulku ekvivalentů mezi statistickou nomenklaturou přílohy III a seznamem odpadů stanoveným rozhodnutím Komise 2000/532/ES [8].

Článek 2

Definice

Pro účely a v rámci tohoto nařízení se:

a) "odpadem" rozumí jakákoli látka nebo předmět podle definice v čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [9];

b) "odděleně sbíranými frakcemi odpadů" rozumí domovní a podobné odpady, které odděleně sbírají v homogenních frakcích veřejné služby, neziskové organizace a soukromé podniky provozující organizovaný sběr odpadů;

c) "recyklací" rozumí pojem stejného významu jako v definici uvedené v čl. 3 odst. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech [10];

d) "využitím" rozumí jakákoli z operací stanovených v příloze II. B směrnice 75/442/EHS;

e) "odstraňováním" rozumí jakákoli z operací stanovených v příloze II. A směrnice 75/442/EHS;

f) "zařízením pro využití nebo odstraňování" rozumí zařízení, které musí mít povolení nebo registraci podle článků 9, 10 nebo 11 směrnice 75/442/ES;

g) "nebezpečnými odpady" rozumějí všechny odpady definované v čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech [11];

h) "odpady neklasifikované jako nebezpečné" rozumějí odpady, které nespadají pod bod g);

i) "spalováním" rozumí tepelné zpracování odpadů ve spalovacím zařízení definovaném v čl. 3 odst. 4 nebo spoluspalovacím zařízení definovaném v čl. 3 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů [12];

j) "skládkou" rozumí místo pro odstraňování odpadů dle definice v čl. 2 písm. g) směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů [13];

k) "kapacitou zařízení na spalování odpadů" rozumí nejvyšší kapacita spalování odpadů v tunách za rok nebo v gigajoulech;

l) "kapacitou zařízení na recyklaci odpadů" rozumí nejvyšší kapacita recyklace odpadů v tunách za rok;

m) "kapacitou skládek" rozumí zbývající kapacita (na konci referenčního roku) skládek pro ukládání odpadů v budoucnosti, měřená v kubických metrech;

n) "kapacitou jiných zařízení na odstraňování odpadů" rozumí kapacita zařízení na odstraňování odpadů měřená v tunách za rok.

Článek 3

Shromažďování údajů

1. Členské státy při splnění podmínek pro kvalitu a přesnost definovaných postupem podle čl. 7 odst. 2 získávají údaje nezbytné k upřesnění charakteristik uvedených v přílohách I a II pomocí:

- průzkumů,

- správních nebo jiných zdrojů, například povinnosti překládat zprávy podle právních předpisů Společenství pro nakládání s odpady,

- statistických odhadovacích postupů na základě vzorků nebo údajů odhadců v oblasti odpadů nebo

- kombinací těchto způsobů.

Pro snížení zatížení vyplývajícího ze získávání údajů mají vnitrostátní orgány a Komise přístup ke správním zdrojům údajů, s výhradou omezení a podmínek stanovených každým členským státem a Komisí v rámci jejich příslušných pravomocí.

2. Pro snížení administrativního zatížení malých podniků jsou z průzkumů vyloučeny podniky s méně než 10 zaměstnanci, pokud značným způsobem nepřispívají ke vzniku odpadů.

3. Členské státy vypracovávají statistické výsledky podle rozpisu uvedeného v přílohách I a II.

4. Vyloučení uvedené v odstavci 2 musí být z hlediska působnosti a kvality v souladu s cíli uvedenými v oddílu 7 odst. 1 příloh I a II.

5. Členské státy předávají výsledky, včetně důvěrných údajů, Eurostatu ve vhodném formátu a ve stanovené lhůtě od konce příslušných referenčních období stanovených v přílohách I a II.

6. Zpracování důvěrných údajů a přenos takových údajů podle odstavce 5 se provádí v souladu se stávajícími ustanoveními Společenství, která se týkají statistické důvěrnosti.

Článek 4

Přechodné období

1. V průběhu přechodného období může Komise na žádost členského státu a postupem podle čl. 7 odst. 2 povolit odchylky od ustanovení oddílu 5 příloh I a II. Toto přechodné období nesmí přesáhnout:

a) dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost pro vypracování výsledků týkajících se oddílu 8 bodu 1.1 položky 16 (služby) přílohy I a oddílu 8 bodu 2 přílohy II;

b) tři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost pro vypracování výsledků týkajících se oddílu 8 bodu 1.1 položky 1 (zemědělství, myslivost a lesnictví) a 2 (rybolov) přílohy I.

2. Odchylky uvedené v odstavci 1 lze jednotlivým členským státům povolit pouze pro údaje prvního referenčního roku.

3. Komise vypracuje program pro pilotní studie o odpadech z ekonomických činností uvedených v odst. 1 písm. b), které by měly provádět členské státy. Pilotní studie se zaměří na rozvoj metodologie pro získávání pravidelných údajů, která se bude řídit zásadami statistiky Společenství stanovenými v článku 10 nařízení Rady (ES) č. 322/97.

Komise financuje až 100 % nákladů na provedení pilotních studií. Na základě závěrů pilotních studií Komise přijme nutná prováděcí opatření postupem podle čl. 7 odst. 2.

Článek 5

Dovoz a vývoz odpadů

1. Komise vypracuje program pro pilotní studie o dovozu a vývozu odpadů, které mají členské státy provádět. Pilotní studie se zaměří na rozvoj metodologie pro získávání pravidelných údajů, která se bude řídit zásadami statistiky Společenství stanovenými v článku 10 nařízení Rady (ES) č. 322/97.

2. Program Komise pro pilotní studie bude v souladu s obsahem příloh I a II, zejména pokud jde o hlediska týkající se rozsahu a míry pokrytí odpadů, kategorií odpadů ke klasifikaci odpadů, referenčních roků a periodicity, s přihlédnutím k oznamovací povinnosti podle nařízení (EHS) č. 259/93.

3. Komise financuje až 100 % nákladů na provedení pilotních studií.

4. Na základě závěrů pilotních studií uvědomí Komise Evropský parlament a Radu o možnostech sestavení statistik o činnostech a charakteristikách zahrnutých do pilotních studií o dovozu a vývozu odpadů. Komise přijme nutná prováděcí opatření postupem podle čl. 7 odst. 2.

5. Pilotní studie budou provedeny nejpozději do tří let po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 6

Prováděcí opatření

Opatření nutná k provádění tohoto nařízení se přijímají postupem podle čl. 7 odst. 2. Zahrnují opatření:

a) k přizpůsobení hospodářskému a technickému vývoji při shromažďování a statistickém zpracování údajů i zpracování a přenosu výsledků;

b) k přizpůsobení specifikací uvedených v přílohách I, II a III;

c) k dosažení výsledků v souladu s čl. 3 odst. 2, 3 a 4, s přihlédnutím k ekonomickým strukturám a technickým podmínkám členského státu; tato opatření mohou každému členskému státu umožnit nevykazovat určité položky z rozpisu, za předpokladu prokazatelně omezeného dopadu na kvalitu statistických údajů. Ve všech případech, kdy budou uděleny výjimky, se vypočte celkový objem odpadů pro každou položku uvedenou v oddílu 2 bodu 1 a oddílu 8 bodu 1 přílohy I;

d) k definování správných kritérií hodnocení kvality a obsahu zpráv o kvalitě podle oddílu 7 příloh I a II;

e) ke stanovení vhodného formátu pro přenos výsledků ze strany členských států do dvou let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost;

f) k sestavení seznamu přechodných období a odchylek poskytnutých členským státům podle článku 4;

g) k uplatnění výsledků pilotních studií podle čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1.

Článek 7

Postup ve výborech

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [14].

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

4. Komise sdělí výboru zřízenému směrnicí 75/442/EHS návrh opatření, který hodlá předložit Výboru pro statistické programy.

Článek 8

Zpráva

1. Komise do pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každé tři roky předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě o statistikách sestavených podle tohoto nařízení, a zejména o jejich kvalitě a zatížení podniků.

2. Komise do dvou let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh, který zruší překrývající se povinnost překládat zprávy.

3. Komise do dvou let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1. V případě nutnosti navrhne přezkoumání pilotních studií, o kterých se rozhodne v souladu s postupem uvedeným v čl. 7 odst. 2.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. listopadu 2002.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

B. Bendtsen

[1] Úř. věst. C 87, 29.3.1999, s. 22. Úř. věst. C 180 E, 26. 6. 2001, s. 202 a pozměněný návrh ze dne 10. prosince 2001 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

[2] Úř. věst. C 329, 17.11.1999, s. 17.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 4. září 2001 (Úř. věst. C 72 E, 21. 3. 2002, s. 32), společný postoj Rady ze dne 15. dubna 2002 (Úř. věst. C 145 E, 18. 6. 2002, s. 85) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 4. července 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), rozhodnutí Rady ze dne 14. listopadu 2002.

[4] Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1 představuje referenční rámec pro ustanovení tohoto nařízení.

[5] Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 29/2002 (Úř. věst. L 6, 10.1.2002, s. 3).

[6] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2557/2001 (Úř. věst. L 349, 31.12.2001, s. 1).

[8] Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Rady 2001/573/ES (Úř. věst. L 203, 28.7.2001, s. 18).

[9] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 96/350/ES (Úř. věst. L 135, 6.6.1996, s. 32).

[10] Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.

[11] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20. Směrnice ve znění směrnice 94/31/ES (Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 28).

[12] Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 91.

[13] Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1.

[14] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

VZNIK ODPADŮ

ODDÍL 1

Oblast působnosti

Statistiky se musí sestavit za všechny činnosti klasifikované v rámci působnosti oddílů A až Q NACE Rev. 1. Tyto oddíly zahrnují všechny ekonomické činnosti.

Tato příloha rovněž zahrnuje:

a) odpady vznikající v domácnostech;

b) odpady vzniklé v rámci využívání a/nebo odstraňování odpadů.

ODDÍL 2

Kategorie odpadů

1. Statistiky musí být vypracovány pro níže uvedené kategorie odpadů:

Seznam souhrnných položek |

Položka č. | EWC-Stat — Verze 2 | Klasifikace odpadu |

Kód | Popis |

1 | 01.1 | Upotřebená rozpouštědla | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

2 | 01.1 | Upotřebená rozpouštědla | Nebezpečný |

3 | 01.2 | Kyselé, zásadité nebo solné odpady | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

4 | 01.2 | Kyselé, zásadité nebo solné odpady | Nebezpečný |

5 | 01.3 | Použité oleje | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

6 | 01.3 | Použité oleje | Nebezpečný |

7 | 01.4 | Upotřebené chemické katalyzátory | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

8 | 01.4 | Upotřebené chemické katalyzátory | Nebezpečný |

9 | 02 | Odpadní chemikálie | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

10 | 02 | Odpadní chemikálie | Nebezpečný |

11 | 03.1 | Chemická deposita a residua | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

12 | 03.1 | Chemická deposita a residua | Nebezpečný |

13 | 03.2 | Kaly z průmyslových odpadních vod | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

14 | 03.2 | Kaly z průmyslových odpadních vod | Nebezpečný |

15 | 05 | Odpady ze zdravotnictví a biologické odpady | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

16 | 05 | Odpady ze zdravotnictví a biologické odpady | Nebezpečný |

17 | 06 | Kovový odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

18 | 06 | Kovový odpad | Nebezpečný |

19 | 07.1 | Skleněný odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

20 | 07.2 | Odpad z papíru a lepenky | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

21 | 07.3 | Pryžový odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

22 | 07.4 | Pryžový odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

23 | 07.5 | Odpad ze dřeva | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

24 | 07.6 | Textilní odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

25 | 07.6 | Textilní odpad | Nebezpečný |

26 | 08 | Vyřazené zařízení | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

27 | 08 | Vyřazené zařízení | Nebezpečný |

28 | 08.1 | Vyřazená vozidla | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

29 | 08.41 | Odpadní baterie a akumulátory | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

30 | 08.41 | Odpadní baterie a akumulátory | Nebezpečný |

31 | 09 | Odpady živočišného a rostlinného původu (kromě živočišných odpadních potravinářských přípravků a produktů; a kromě zvířecího trusu, moči a hnoje) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

32 | 09.11 | Živočišné odpadní potravinářské přípravky a produkty | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

33 | 09.3 | Zvířecí trus, moč a hnůj | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

34 | 10.1 | Odpady z domácností a podobné | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

35 | 10.2 | Směsné a nerozlišené materiály | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

36 | 10.3 | Zbytky z třídění | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

37 | 11 | Obecné kaly (kromě vytěžené hlušiny) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

38 | 11.3 | Vytěžená hlušina | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

39 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Minerální odpady (včetně odpadů ze spalování, kontaminovaných zemin a znečištěné vytěžené hlušiny) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

40 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Minerální odpady (včetně odpadů ze spalování, kontaminovaných zemin a znečištěné vytěžené hlušiny) | Nebezpečný |

41 | 12.4 | Odpad ze spalování | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

42 | 12.4 | Odpad ze spalování | Nebezpečný |

43 | 12.6 | Kontaminované zeminy a znečištěná vytěžená hlušina | Nebezpečný |

44 | 13 | Solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

45 | 13 | Solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad | Nebezpečný |

2. V souladu s povinností předkládat zprávy podle směrnice 94/62/ES Komise vypracuje program pro pilotní studie, které budou členské státy dobrovolně provádět, aby vyhodnotily význam zahrnutí položek odpadních obalů (EWC-Stat Verze 2) do seznamu uvedeného v bodu 1. Komise financuje až 100 % nákladů na tyto pilotní studie. Na základě závěrů těchto pilotních studií Komise přijme nutná prováděcí opatření postupem podle čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

ODDÍL 3

Charakteristiky

1. Charakteristiky kategorií odpadů:

Pro každou kategorii odpadů uvedenou v oddílu 2 bodu 1 se stanoví množství vznikajícího odpadu.

2. Regionální charakteristiky:

Počet obyvatel nebo obydlí obsluhovaných systémem sběru směsného odpadu z domácností a podobného odpadu (úroveň NUTS 2).

ODDÍL 4

Jednotka pro předložení zprávy

1. Jednotkou pro předložení zprávy pro všechny kategorie odpadů je 1000 tun (běžného) nevysušeného odpadu. Pro kategorie odpadu "kal" by měl být uveden dodatečný údaj pro sušinu.

2. Jednotkou pro předložení zprávy pro regionální charakteristiky by mělo být procento obyvatel nebo obydlí.

ODDÍL 5

První referenční rok a periodicita

1. Prvním referenčním rokem je druhý kalendářní rok po vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Členské státy poskytují údaje za každý druhý rok po prvním referenčním roce.

ODDÍL 6

Přenos výsledků do Eurostatu

Výsledky musí být přeneseny do 18 měsíců od konce referenčního roku.

ODDÍL 7

Zpráva o rozsahu a kvalitě statistických údajů

1. U každé položky uvedené v oddílu 8 (činnosti a domácnosti) uvedou členské státy procento, v jakém sestavené statistiky představují veškerý odpad příslušné položky. Minimální požadavek na rozsah údajů se určí postupem podle čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

2. Členské státy předloží zprávu o kvalitě uvádějící stupeň přesnosti získaných údajů. Bude uveden popis odhadů, souhrnných hodnot nebo výjimek a způsobu, jakým tyto postupy ovlivňují rozložení kategorií odpadů uvedených v oddílu 2 bodu 1 podle ekonomických činností a domácností, jak uvádí oddíl 8.

3. Komise zahrne zprávy o rozsahu a kvalitě do zprávy stanovené v článku 8 tohoto nařízení.

ODDÍL 8

Vypracování výsledků

1. Výsledky u charakteristik stanovených v oddílu 3 bodu 1 se musí sestavit pro:

1.1. tyto oddíly, divize, skupiny a třídy NACE Rev. 1:

Položka č. | Kód NACE Rev. 1.1 | Popis |

1 | A | Zemědělství, myslivost a lesnictví |

2 | B | Rybolov |

3 | C | Těžba nerostných surovin |

4 | DA | Výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků |

5 | DB+DC | Výroba textilií a textilních výrobků + výroba usní a výrobků z usní |

6 | DD | Zpracování dřeva a výroba dřevařských výrobků |

7 | DE | Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru; vydavatelství a tisk |

8 | DF | Výroba koksu, rafinovaných ropných produktů a jaderných paliv |

9 | DG+DH | Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken + výroba pryžových a plastových výrobků |

10 | DI | Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků |

11 | DJ | Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků |

12 | DK+DL+DM | Výroba strojů a zařízení + Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení + Výroba dopravních prostředků a zařízení |

13 | DN s vyloučením 37 | Zpracovatelský průmysl j. n. |

14 | E | Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a horké vody a vody |

15 | F | Stavebnictví |

16 | G — Q s vyloučením 90 a 51.57 | Služby: obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost + ubytování a stravování + doprava, skladování a spoje + finanční zprostředkování + činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti + veřejná správa, obrana a povinné sociální zabezpečení + vzdělávání + zdravotnictví a sociální péče + ostatní veřejné, sociální a osobní služby + činnosti domácností + exteritoriální organizace a instituce |

17 | 37 | Recyklace |

18 | 51.57 | Obchod s odpadem a šrotem |

19 | 90 | Kanalizace, odvoz odpadů, hygienické služby a podobné činnosti |

1.2 Domácnosti

20 | | Odpad z domácností |

2. Pro ekonomické činnosti jsou statistickými jednotkami místní jednotky nebo jednotky podle druhu činností dle definice v nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství [1], v souladu se statistickým systémem každého členského státu.

Ve zprávě o kvalitě, která má být vypracována podle oddílu 7, by měl být obsažen popis toho, jak zvolená statistická jednotka ovlivňuje rozčlenění údajů podle skupin NACE Rev. 1.

[1] Úř. věst. L 76, 30. 3. 1993, s. 2. Nařízení pozměněné aktem o přistoupení z roku 1994.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

VYUŽITÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

ODDÍL 1

Rozsah

1. Statistiky musejí být sestaveny pro všechna zařízení na využití a odstraňování odpadů, která provozují kteroukoli činnost uvedenou v oddílu 8 bodu 2 a která náleží k ekonomickým činnostem nebo jsou jejich součástí podle skupin nomenklatury NACE Rev. 1 uvedených v příloze I oddílu 8 bodu 1.1.

2. Tato příloha nezahrnuje zařízení, u nichž je zpracování odpadu omezeno na recyklaci odpadu na místě, kde odpad vznikl.

ODDÍL 2

Kategorie odpadů

Seznam kategorií odpadů, pro které musejí být sestaveny statistiky podle každé operace využití nebo odstraňování odpadů uvedené v oddílu 8 bodu 2, je toto:

Spalování |

Položka č. | EWC-Stat — Verze 2 | Klasifikace odpadu |

Kód | Popis |

1 | 01 + 02 + 03 | Chemický odpad kromě použitých olejů (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + ostatní chemický odpad) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

2 | 01 + 02 + 03 | Chemický odpad kromě použitých olejů (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + ostatní chemický odpad) | Nebezpečný |

3 | 01.3 | Použité oleje | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

4 | 01.3 | Použité oleje | Nebezpečný |

5 | 05 | Odpad ze zdravotnictví a biologický odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

6 | 05 | Odpad ze zdravotnictví a biologický odpad | Nebezpečný |

7 | 10.1 | Odpad z domácností a podobné | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

8 | 10.2 | Směsné a nerozlišené materiály | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

9 | 10.3 | Zbytky z třídění | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

10 | 11 | Obecné kaly | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

11 | 06 +07 +08 +09 +12 +13 | Ostatní odpady (kovový odpad + nekovový odpad + vyřazené zařízení + odpad živočišného a rostlinného původu + minerální odpad + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

12 | 06 +07 +08 +09 +12 +13 | Ostatní odpady (kovový odpad + nekovový odpad + vyřazené zařízení + odpad živočišného a rostlinného původu + minerální odpad + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) | Nebezpečný |

Způsoby, které mohou vést k využití odpadů (kromě energetického využití) |

Položka č. | EWC-Stat — Verze 2 | Klasifikace odpadu |

Kód | Popis |

1 | 01.3 | Použité oleje | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

2 | 01.3 | Použité oleje | Nebezpečný |

3 | 06 | Kovový odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

4 | 06 | Kovový odpad | Nebezpečný |

5 | 07.1 | Skleněný odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

6 | 07.2 | Odpad z papíru a lepenky | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

7 | 07.3 | Pryžový odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

8 | 07.4 | Odpadní plasty | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

9 | 07.5 | Odpad ze dřeva | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

10 | 07.6 | Textilní odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

11 | 07.6 | Textilní odpad | Nebezpečný |

12 | 09 | Odpad živočišného a rostlinného původu (kromě živočišných odpadních potravinářských přípravků a produktů; a kromě zvířecího trusu, moči a hnoje) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

13 | 09.11 | Živočišné odpadní potravinářské přípravky a produkty | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

14 | 09.3 | Zvířecí trus, moč a hnůj | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

15 | 12 | Minerální odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

16 | 12 | Minerální odpad | Nebezpečný |

17 | 01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13 | Ostatní odpady kromě použitých olejů (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + ostatní chemický odpad + odpad ze zdravotnictví a biologický odpad + vyřazené zařízení + směsný běžný odpad + obecné kaly + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

18 | 01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13 | Ostatní odpady kromě použitých olejů (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + ostatní chemický odpad + odpad ze zdravotnictví a biologický odpad + vyřazené zařízení + směsný běžný odpad + obecné kaly + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) | Nebezpečný |

Odstraňování (kromě spalování) |

Položka č. | EWC-Stat — Verze 2 | Klasifikace odpadu |

Kód | Popis |

1 | 01 + 02 + 03 | Chemický odpad kromě použitých olejů (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + ostatní chemický odpad) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

2 | 01 + 02 + 03 | Chemické odpady kromě použitých olejů (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + ostatní chemický odpad) | Nebezpečný |

3 | 01.3 | Použité oleje | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

4 | 01.3 | Použité oleje | Nebezpečný |

5 | 09 | Odpad živočišného a rostlinného původu (kromě živočišných odpadních potravinářských přípravků a produktů; a kromě zvířecího trusu, moči a hnoje) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

6 | 09.11 | Živočišné odpadní potravinářské přípravky a produkty | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

7 | 09.3 | Zvířecí trus, moč a hnůj | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

8 | 10.1 | Odpad z domácností a podobné | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

9 | 10.2 | Směsné a nerozlišené materiály | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

10 | 10.3 | Zbytky z třídění | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

11 | 11 | Obecné kaly | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

12 | 12 | Minerální odpady | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

13 | 12 | Minerální odpady | Nebezpečný |

14 | 05 + 06 + 07 + 08 + 13 | Ostatní odpady (odpad ze zdravotnictví a biologický odpad + kovový odpad + nekovový odpad + vyřazené zařízení + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

15 | 05 + 06 + 07 + 08 + 13 | Ostatní odpady (odpad ze zdravotnictví a biologický odpad + kovový odpad + nekovový odpad + vyřazené zařízení + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) | Nebezpečný |

ODDÍL 3

Charakteristiky

Charakteristiky, pro které musí být vypracovány statistiky o využití a odstraňování podle oddílu 8 bodu 2, jsou uvedeny v tabulce.

Počet a kapacita zařízení pro využití a odstraňování odpadů na region |

Položka č. | Popis |

1 | Počet provozních zařízení, úroveň NUTS 2 |

2 | Kapacita v jednotkách podle zařízení, úroveň NUTS 2 |

Zpracovaný odpad na zařízení pro využití a odstraňování odpadů, včetně dovozu

3 | Celková množství zpracovaného odpadu, podle kategorií odpadů specifických pro zařízení dle oddílu 2, kromě recyklace odpadu na místě, kde odpad vznikl, úroveň NUTS 1 |

ODDÍL 4

Jednotka pro předložení zprávy

Jednotkou pro předložení zprávy pro všechny kategorie odpadů je 1000 tun (běžného) nevysušeného odpadu. Pro kategorie odpadu "kal" by měl být uveden dodatečný údaj pro sušinu.

ODDÍL 5

První referenční rok a periodicita

1. Prvním referenčním rokem je druhý kalendářní rok po vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Členské státy poskytují údaje za každý druhý rok po prvním referenčním roce za zařízení uvedená v oddílu 8 bodu 2.

ODDÍL 6

Přenos výsledků do Eurostatu

Výsledky musí být přeneseny do 18 měsíců od konce referenčního roku.

ODDÍL 7

Zpráva o rozsahu a kvalitě statistických údajů

1. U každé položky uvedené v oddílu 3 a u každé položky mezi druhy zařízení uvedených v oddílu 8 bodu 2 uvedou členské státy procento, v jakém sestavené statistiky představují veškerý odpad příslušné položky. Minimální požadavek na rozsah údajů se určí postupem podle čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

2. Pro charakteristiky uvedené v oddílu 3 členské státy předloží zprávu o kvalitě s uvedením stupně přesnosti získaných údajů.

3. Komise zahrne zprávy o rozsahu údajů a kvalitě do zprávy stanovené v článku 8 tohoto nařízení.

ODDÍL 8

Vypracování výsledků

1. Výsledky se musí sestavit pro každou položku v druzích zařízení uvedených v oddílu 8 bodu 2, podle charakteristik definovaných v oddílu 3.

2. Seznam způsobů využívání a odstraňování; kódy jsou odvozeny od kódů v přílohách směrnice 75/442/EHS:

Položka č. | Kód | Druhy využití a odstraňování odpadů |

Spalování

1 | R1 | Použití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie |

2 | D10 | Spalování na pevnině |

Způsoby, které mohou vést k využití (kromě energetického využití)

3 | R2 + | Zpětné získávání / regenerace rozpouštědel |

R3 + | Recyklace / zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických transformačních procesů) |

R4 + | Recyklace / zpětné získávání kovů a sloučenin kovů |

R5 + | Recyklace / zpětné získávání jiných anorganických materiálů |

R6 + | Regenerace kyselin nebo zásad |

R7 + | Využití složek používaných ke snižování znečištění |

R8 + | Využití složek katalyzátorů |

R9 + | Rafinace olejů nebo jiné opětné použití olejů |

R10 + | Úprava půdními procesy, která je přínosem pro zemědělství nebo životní prostředí |

R11 | Použití odpadů získaných některým ze způsobů R1 až R10 |

Odstraňování odpadů

4 | D1 + | Ukládání na povrch nebo pod úroveň povrchu země (např. skládkování apod.) |

D3 + | Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných odpadů do vrtů, solných komor nebo jiných přírodních úložišť apod.) |

D4 + | Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, nádrží, lagun apod.) |

D5 + | Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, uzavřených prostor izolovaných navzájem i od vnějšího prostředí apod.) |

D12 | Trvalé uložení (např. ukládání kontejnerů v dole apod.) |

5 | D2 + | Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě apod.) |

D6 + | Vypouštění tuhých odpadů do vodních těles, kromě moří a oceánů |

D7 | Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání do mořského dna |

3. Komise vypracuje program pro pilotní studie, které by měly členské státy provádět dobrovolně. Pilotní studie se zaměří na vyhodnocení významu a proveditelnosti získání údajů o objemu odpadů podmíněného přípravnými operacemi, podle definice v přílohách II. A a II. B směrnice 75/442/EHS. Komise financuje až 100 % nákladů na tyto pilotní studie. Na základě závěrů těchto pilotních studií přijme Komise nutná prováděcí opatření postupem podle čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

4. Statistickými jednotkami jsou místní jednotky nebo jednotky podle druhu činnosti dle definice v nařízení Rady (EHS) č. 696/93 podle statistického systému každého členského státu.

Ve zprávě o kvalitě, která má být vypracována podle oddílu 7, by měl být obsažen popis toho, jak zvolená statistická jednotka ovlivňuje rozčlenění údajů podle skupin NACE Rev. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

STATISTICKÁ NOMENKLATURA ODPADŮ

podle přílohy I oddílu 2 bodu 1 a přílohy II oddílu 2 EWC-Stat REV 2 (statistická nomenklatura odpadů zaměřená zejména na látky)

01 Směsné odpady

01.1 Upotřebená rozpouštědla

01.11 Halogenovaná upotřebená rozpouštědla

1 Nebezpečné

vodné směsi rozpouštědel s obsahem halogenů

chlorfluorované uhlovodíky

odpad z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze

halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

ostatní halogenovaná rozpouštědla

ostatní halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

kaly obsahující halogenovaná rozpouštědla

kaly nebo tuhé odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla

01.12 Nehalogenovaná upotřebená rozpouštědla

0 Neklasifikované jako nebezpečné

odpad z extrakce rozpouštědly

1 Nebezpečné

vodné směsi rozpouštědel bez halogenů

jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

kaly obsahující jiná rozpouštědla

kaly nebo tuhé odpady obsahující jiná rozpouštědla

kaly nebo tuhý odpad bez halogenovaných rozpouštědel

směsi rozpouštědel nebo organické kapaliny bez halogenovaných rozpouštědel

rozpouštědla

rozpouštědla a směsi rozpouštědel bez halogenovaných rozpouštědel

01.2 Kyselé, zásadité nebo solné odpady

01.21 Kyselý odpad

0 Neklasifikované jako nebezpečné

odpad bez kyanidů neobsahující chrom

kyseliny

1 Nebezpečné

kyselé mořicí roztoky

kyseliny jinak blíže neurčené

bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů

odpad bez kyanidů obsahující chrom

elektrolyt z baterií a akumulátorů

roztoky ustalovačů

kyselina chlorovodíková

kyselina dusičná a kyselina dusitá

kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

kyselina sírová

kyselina sírová a kyselina siřičitá

odpad jinak blíže neurčený

01.22 Zásaditý odpad

0 Neklasifikované jako nebezpečné

zásady

1 Nebezpečné

zásady jinak blíže neurčené

amoniak

hydroxid vápenatý

odpad obsahující kyanidy (zásadité) s obsahem těžkých kovů kromě chromu

odpad obsahující kyanidy (zásadité) bez těžkých kovů

kaly hydroxidů kovů a ostatní kaly ze snižování rozpustnosti kovů

hydroxid sodný

roztoky vývojek v rozpouštědlech

odpad obsahující kyanid

odpad jinak blíže neurčený

vodné roztoky vývojek a aktivátorů

vodné roztoky vývojek ofsetových desek

01.23 Solné roztoky

0 Neklasifikované jako nebezpečné

solné roztoky obsahující sulfáty, sulfity nebo sulfidy

solné roztoky obsahující chloridy, fluoridy a halogenidy

solné roztoky obsahující fosfáty a příbuzné pevné soli

solné roztoky obsahující dusičnany nebo příbuzné sloučeniny

1 Nebezpečné

odpad z elektrolytické rafinace

01.24 Ostatní solné odpady

0 Neklasifikované jako nebezpečné

vrtné kaly a odpady obsahující baryt

karbonáty

vrtné kaly a odpady obsahující chloridy

oxidy kovů

fosfáty a příbuzné pevné soli

soli a roztoky obsahující organické sloučeniny

kaly z hydrometalurgie mědi

pevné soli obsahující amoniak

pevné soli obsahující chloridy, fluoridy a ostatní halogenované pevné soli

pevné soli obsahující nitridy (nitrometalické)

pevné soli obsahující sulfáty, sulfity nebo sulfidy

odpad obsahující síru

odpad ze zpracování potaše a kamenné soli

odpad jinak blíže neurčený

1 Nebezpečné

kovové soli

ostatní odpady

kaly z fosfátování

solné strusky z druhého tavení

soli a roztoky obsahující kyanidy

kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)

odpad z úpravy solných strusek a černých stěrů

odpad obsahující arsen

odpad obsahující rtuť

odpad obsahující ostatní těžké kovy

01.3 Použité oleje

01.31 Použité motorové oleje

1 Nebezpečné

chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

ostatní motorové, převodové a mazací oleje

01.32 Ostatní použité oleje

0 Neklasifikované jako nebezpečné

vrtné kaly a odpady obsahující olej

odsolené kaly

kaly z provozu strojů, zařízení a údržby

brusné kaly, honovací kaly a kaly z lapování

kaly z leštění

odpad jinak blíže neurčený

1 Nebezpečné

kyselé alkylové kaly

brzdové kapaliny

chlorované emulze

hydraulické oleje obsahující pouze minerální olej

hydraulické oleje obsahující PCB nebo PCT

izolační nebo teplonosné oleje a ostatní kapaliny obsahující PCB nebo PCT

kaly z obrábění

minerální izolační a teplonosné oleje

nechlorované emulze

nechlorované hydraulické oleje (nikoli emulze)

nechlorované izolační nebo teplonosné oleje a ostatní kapaliny

odpad z olejů jinak blíže neurčený

ostatní chlorované hydraulické oleje (nikoli emulze)

ostatní chlorované izolační nebo teplonosné oleje a ostatní kapaliny

ostatní hydraulické oleje

upotřebené vosky a tuky

syntetické izolační nebo teplonosné oleje a ostatní kapaliny

syntetické řezné oleje

kaly ze dna nádrží

odpadní řezné emulze obsahující halogeny

odpadní řezné emulze neobsahující halogeny

odpadní řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí)

odpadní řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí)

01.4 Upotřebené chemické katalyzátory

01.41 Upotřebené chemické katalyzátory

0 Neklasifikované jako nebezpečné

ostatní chemické katalyzátory

upotřebené katalyzátory obsahující drahé kovy

upotřebené katalyzátory např. z odlučování NOx

upotřebené katalyzátory např. z odstraňování NOx

02 Odpadní chemikálie

02.1 Chemický odpad blíže neurčený

02.11 Agrochemický odpad

1 Nebezpečné

agrochemický odpad

anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a biocidy

pesticidy

02.12 Nespotřebovaná léčiva

0 Neklasifikované jako nebezpečné

nepoužitelné chemikálie a léčiva

léčiva

02.13 Barvy, laky, tiskařské barvy a lepidla

0 Neklasifikované jako nebezpečné

vodné kapalné odpady s obsahem tiskařských barev

vodné kapalné odpady s obsahem lepidel a těsnicích materiálů

vodné kaly s obsahem lepidel a těsnicích materiálů

vodné kaly s obsahem tiskařských barev

vodné kaly s obsahem barvy či laku

vodné roztoky s obsahem barvy či laku

suché tiskařské barvy

barviva a pigmenty

tvrzená lepidla a těsnicí materiály

tvrzené barvy a laky

práškové barvy

odpadní prášky na povlakování

odpad z odstraňování barvy či laku

odpad z tiskařské barvy na vodním základu

odpad z barev a laků na vodním základu

odpad z tiskařských tonerů (včetně kazet do tiskáren)

odpad z lepidel a těsnicích materiálů na vodním základu

odpad jinak blíže neurčený

1 Nebezpečné

kaly lepidel a těsnicích materiálů obsahující halogenovaná rozpouštědla

kaly lepidel a těsnicích materiálů bez halogenovaných rozpouštědel

kaly tiskařských barev obsahující halogenovaná rozpouštědla

kaly tiskařských barev bez halogenovaných rozpouštědel

barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice

kaly z odstraňování barvy či laku obsahující halogenovaná rozpouštědla

kaly z odstraňování barvy či laku bez halogenovaných rozpouštědel

odpad z lepidel a těsnicích materiálů obsahující halogenovaná rozpouštědla

odpad z lepidel a těsnicích materiálů bez halogenovaných rozpouštědel

odpad z tiskařských barev obsahující halogenovaná rozpouštědla

odpad z tiskařských barev bez halogenovaných rozpouštědel

odpad z barev a laků obsahující halogenovaná rozpouštědla

odpad z barev a laků bez halogenovaných rozpouštědel

02.14 Ostatní odpadní chemikálie

0 Neklasifikované jako nebezpečné

aerosoly

bělicí kaly z chlornanového a chlorového bělení

bělicí kaly z jiných bělicích procesů

detergenty

plyny ve vysokotlakých válcích, nádržích na LPG a průmyslových nádobách na aerosoly (včetně halonů)

fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

odpad z chemického zpracování

odpad z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv

odpad z konzervačních činidel

odpad z výroby silikonu a derivátů silikonu

odpad jinak blíže neurčený

1 Nebezpečné

nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva

chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

organokovová činidla k impregnaci dřeva

anorganická činidla k impregnaci dřeva

kaly obsahující rtuť

vyřazené chemikálie

fotochemikálie

02.2 Nepoužité výbušniny

02.21 Odpadní výbušniny a pyrotechnické výrobky

1 Nebezpečné

odpad ze zábavní pyrotechniky

ostatní odpadní výbušniny

02.22 Odpadní munice

1 Nebezpečné

odpadní munice

02.3 Směsný chemický odpad

02.31 Drobný směsný chemický odpad

0 Neklasifikované jako nebezpečné

ostatní odpady obsahující anorganické chemikálie, např. laboratorní chemikálie jinak blíže neurčené, hasicí prášky

ostatní odpady obsahující organické chemikálie, např. laboratorní chemikálie jinak blíže neurčené

02.32 chemický odpad smíšený k úpravě

0 Neklasifikované jako nebezpečné

směsi odpadů ke konečnému odstraňování

02.33 Obaly znečištěné nebezpečnými látkami

03 Ostatní chemické odpady

03.1 Chemická depozita a rezidua

03.11 Dehty a uhelný odpad

0 Neklasifikované jako nebezpečné

asfalt

odpad jinak blíže neurčený

saze

anodový odpad

odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy

1 Nebezpečné

kyselé dehty

ostatní dehty

dehty a ostatní uhelné odpady z výroby anod

03.12 Kaly emulzí oleje / vody

1 Nebezpečné

oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby

oleje z kanalizace přístavních mol

kaly nebo emulze z odsolovacího zařízení

kaly z lapáků nečistot

kaly z odlučovačů oleje / vody

pevný podíl z odlučovačů oleje / vody

ostatní emulze

odpad z čištění lodních přepravních nádrží obsahující chemikálie

odpad z čištění železničních a silničních přepravních nádrží obsahující chemikálie

odpad z čištění skladovacích nádrží obsahující chemikálie

03.13 Chemické reakční zbytky

0 Neklasifikované jako nebezpečné

kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)

činicí břečka obsahující chrom

činicí břečka neobsahující chrom

odpad jinak blíže neurčený

1 Nebezpečné

promývací vody a matečné louhy

halogenované destilační a reakční zbytky

nevitrifikovaná pevná fáze

ostatní destilační a reakční zbytky

03.14 Upotřebené filtrační a absorpční materiály

0 Neklasifikované jako nebezpečné

kaly z dekarbonizace

upotřebené aktivní uhlí

nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

1 Nebezpečné

aktivní uhlí z výroby chlóru

filtrační koláče z čištění plynu

halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

ostatní filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

upotřebené aktivní uhlí

upotřebené filtrační hlinky

03.2 Kaly z průmyslových odpadních vod

03.21 Kaly ze zpracování a čištění průmyslových odpadních vod

0 Neklasifikované jako nebezpečné

kaly z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

kaly z anaerobního zpracování komunálního a podobného odpadu

kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru

průsaková voda ze skládek

kaly obsahující chrom

kaly neobsahující chrom

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

kaly jinak blíže neurčené

odpad jinak blíže neurčený

03.22 Kaly obsahující uhlovodíky

0 Neklasifikované jako nebezpečné

odpad jinak blíže neurčený

1 Nebezpečné

odpadní voda z regenerace olejů

prací vody

odpad z odmašťování vodní parou

odpad z čištění lodních přepravních nádrží obsahující olej

odpad z čištění železničních a silničních přepravních nádrží obsahující olej

odpad z čištění skladovacích nádrží obsahující olej

směs tuků a olejů z odlučovače olejů z odpadních vod

04 Radioaktivní odpad

04.1 Jaderný odpad

04.11 Jaderný odpad

04.2 Upotřebené ionizační zdroje

04.21 Upotřebené ionizační zdroje

04.3 Zařízení a výrobky kontaminované radioaktivitou

04.31 Zařízení a výrobky kontaminované radioaktivitou

04.4 Zeminy kontaminované radioaktivitou

04.41 Zeminy kontaminované radioaktivitou

05 Odpad ze zdravotnictví a biologický odpad

05.1 Infekční odpad ze zdravotnictví a veterinární péče

05.11 Infekční odpad ze zdravotnictví

0 Neklasifikované jako nebezpečné

části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv

1 Nebezpečné

ostatní odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

05.12 Infekční odpad z veterinární péče

0 Neklasifikované jako nebezpečné

ostré předměty

05.2 Neinfekční odpad ze zdravotnictví a veterinární péče

05.21 Neinfekční odpad ze zdravotnictví

05.22 Neinfekční odpad z veterinární péče

05.3 Odpad z genetického inženýrství

05.31 Odpad z genetického inženýrství

1 Nebezpečné

ostatní odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

06 Kovový odpad

06.1 Železný kovový odpad a šrot

06.11 Železný kovový odpad a šrot

0 Neklasifikované jako nebezpečné

vyřazené formy

piliny a třísky železných kovů

úlet železných kovů

železo a ocel

železné materiály získané z pevných zbytků po spalování

06.2 Neželezný kovový odpad a šrot

06.21 Odpadní drahé kovy

1 Nebezpečné

odpad obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku

06.22 Odpadní hliníkové obaly

06.23 Ostatní hliníkové odpady

0 Neklasifikované jako nebezpečné

hliník

06.24 Odpad z mědi

0 Neklasifikované jako nebezpečné

měď, bronz, mosaz

kabely

06.25 Odpad z olova

0 Neklasifikované jako nebezpečné

olovo

06.26 Odpad z jiných kovů

0 Neklasifikované jako nebezpečné

piliny a třísky neželezných kovů

úlet neželezných kovů

zinek

cín

06.3 Směsný kovový odpad

06.31 Směsné kovové obaly

0 Neklasifikované jako nebezpečné

kovové

drobné kovové (plechovky atd.)

ostatní kovové

06.32 Ostatní směsný kovový odpad

0 Neklasifikované jako nebezpečné

odpad jinak blíže neurčený

směsné kovy

07 Nekovový odpad

07.1 Skleněný odpad

07.11 Skleněné obaly

0 Neklasifikované jako nebezpečné

sklo

07.12 Ostatní skleněný odpad

0 Neklasifikované jako nebezpečné

odpadní sklo

sklo

07.2 Odpad z papíru a lepenky

07.21 Odpadní papírové a lepenkové obaly

0 Neklasifikované jako nebezpečné

papír a lepenka

07.22 Odpadní kompozitní obaly

07.23 Ostatní odpad z papíru a lepenky

0 Neklasifikované jako nebezpečné

kal z rozvlákňování papíru

odpad jinak blíže neurčený

papír a lepenka

07.3 Pryžový odpad

07.31 Použité pneumatiky

0 Neklasifikované jako nebezpečné

použité pneumatiky

07.32 Ostatní pryžový odpad

07.4 Odpadní plasty

07.41 Odpadní plastové obaly

0 Neklasifikované jako nebezpečné

plasty

07.42 Ostatní odpadní plasty

0 Neklasifikované jako nebezpečné

odpadní plasty (kromě obalů)

plastové hobliny a třísky

odpady z úpravy plastů

plasty

drobné plasty

ostatní plasty

07.5 Odpad ze dřeva

07.51 Dřevěné obaly

0 Neklasifikované jako nebezpečné

dřevěné

07.52 Piliny a hobliny ze soustružení

0 Neklasifikované jako nebezpečné

piliny

hobliny, odřezky, odpadní dřevo, dřevotřískové desky a dýhy

07.53 Ostatní odpad ze dřeva

0 Neklasifikované jako nebezpečné

odpadní kůra a korek

kůra

dřevo

07.6 Textilní odpad

07.61 Obnošené oděvy

07.62 Různé textilní odpady

0 Neklasifikované jako nebezpečné

absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

oděvy

nehalogenované odpady z úpravy a apretace

textil

odpad z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

odpad ze zpracovaných směsných textilních vláken

odpad ze zpracovaných textilních vláken pocházejících hlavně ze zvířat

odpad ze zpracovaných textilních vláken hlavně umělého anebo syntetického původu

odpad ze zpracovaných textilních vláken hlavně rostlinného původu

odpad z nezpracovaných směsných textilních vláken před předením a tkaním

odpad z nezpracovaných textilních vláken a jiných přírodních látek hlavně rostlinného původu

odpad z nezpracovaných textilních vláken hlavně umělého anebo syntetického původu

odpady z nezpracovaných textilních vláken pocházejících hlavně ze zvířat

1 Nebezpečné

halogenovaný odpad z úpravy a apretace

07.63 Odpady z kožedělné a kožešnické výroby

0 Neklasifikované jako nebezpečné

odpad z usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom

odpad z úpravy a apretace

odpad jinak blíže neurčený

08 Vyřazené zařízení

08.1 Vyřazená vozidla

08.11 Vyřazená soukromá vozidla

0 Neklasifikované jako nebezpečné

vozidla s ukončenou životností

08.12 Jiná vyřazená vozidla

0 Neklasifikované jako nebezpečné

vyřazená vozidla

08.2 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení

08.21 Vyřazené velké zařízení domácností

08.22 Vyřazené drobné zařízení domácností

08.23 Ostatní vyřazené elektrické a elektronické zařízení

0 Neklasifikované jako nebezpečné

fotoaparáty na jedno použití s bateriemi

fotoaparáty na jedno použití bez baterií

ostatní vyřazené elektrické a elektronické zařízení (např. desky s tištěnými spoji)

elektronické zařízení (např. desky s tištěnými spoji)

08.3 Velkoobjemové zařízení domácností

08.31 Velkoobjemové zařízení domácností

08.4 Vyřazené součásti strojů a zařízení

08.41 Odpadní baterie a akumulátory

0 Neklasifikované jako nebezpečné

alkalické baterie

ostatní baterie a akumulátory

baterie

1 Nebezpečné

transformátory a kondenzátory obsahující PCB nebo PCT

olověné baterie

nikl-kadmiové baterie

baterie obsahující rtuť

08.42 Upotřebené katalyzátory

0 Neklasifikované jako nebezpečné

katalyzátory vyjmuté z vozidel obsahující drahé kovy

ostatní katalyzátory vyjmuté z vozidel

08.43 Ostatní vyřazené součásti strojů a zařízení

0 Neklasifikované jako nebezpečné

odpad jinak blíže neurčený

zařízení obsahující chlorfluorované uhlovodíky

ostatní vyřazené zařízení

zařízení obsahující chlorfluorované uhlovodíky

1 Nebezpečné

fluorescenční trubice a ostatní odpad obsahující rtuť

09 Odpady živočišného a rostlinného původu

09.1 Odpadní potravinářské přípravky a produkty

09.11 Živočišné odpadní potravinářské přípravky a produkty

0 Neklasifikované jako nebezpečné

odpad z živočišných tkání

kaly z praní a z čištění

odpadní klihovka a štípenka

odpad z loužení

organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)

09.12 Rostlinné odpadní potravinářské přípravky a produkty

0 Neklasifikované jako nebezpečné

kaly z praní a z čištění

odpad z rostlinných pletiv

kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

odpad jinak blíže neurčený

odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

09.13 Směsné odpadní potravinářské přípravky a produkty

0 Neklasifikované jako nebezpečné

suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

olej a tuk

organicky kompostovatelný odpad z kuchyní (včetně fritovacího oleje a kuchyňského odpadu ze stravoven a restaurací)

odpad jinak blíže neurčený

09.2 Odpady z porostů

09.21 Odpady z porostů

0 Neklasifikované jako nebezpečné

odpady z lesnictví

kompostovatelný odpad

09.3 Zvířecí trus, moč a hnůj

09.31 Kaly a hnůj

0 Neklasifikované jako nebezpečné

zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku

10 Směsné běžné odpady

10.1 Odpad z domácností a podobné

10.11 Odpad z domácností

0 Neklasifikované jako nebezpečné

směsný komunální odpad

10.12 Odpad z čištění ulic

0 Neklasifikované jako nebezpečné

odpad z trhů

uliční smetky

10.2 Směsné a nerozlišené materiály

10.21 Směsné obaly

0 Neklasifikované jako nebezpečné

směsné

10.22 Ostatní směsné a nerozlišené materiály

0 Neklasifikované jako nebezpečné

chladicí voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu

kompozitní obaly

anorganické dávky jinak blíže neurčené

organické dávky jinak blíže neurčené

ostatní anorganické odpady s kovy, jinak blíže neurčené

fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

tuhý odpad z lodních nákladů

upotřebené roznětky

odpad jinak blíže neurčený

odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)

odpad ze svařování

10.3 Zbytky z třídění

10.31 Odpad z drcení vozidel

0 Neklasifikované jako nebezpečné

lehké frakce z drcení automobilů

10.32 Ostatní zbytky z třídění

0 Neklasifikované jako nebezpečné

odpad ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

zbytky z drcení

nekompostované frakce z komunálního a podobného odpadu

nekompostované frakce z živočišného a rostlinného odpadu

kompost jinak blíže neurčený

odpad jinak blíže neurčený

odpad z třídění

11 Obecné kaly

11.1 Kaly z čištění odpadních vod

11.11 Kaly z čištění kanalizačních odpadních vod

0 Neklasifikované jako nebezpečné

kaly z čištění komunálních odpadních vod

11.12 Biologicky rozložitelné kaly z čištění ostatních odpadních vod

0 Neklasifikované jako nebezpečné

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

odpad z chladicích kolon

odpad jinak blíže neurčený

kaly z čištění průmyslových odpadních vod

odpad jinak blíže neurčený

11.2 Kaly z čištění pitné a užitkové vody

11.21 Kaly z čištění pitné a užitkové vody

0 Neklasifikované jako nebezpečné

kaly z napájecí vody pro kotle

kaly z čiření vody

odpad jinak blíže neurčený

11.3 Neznečištěná vytěžená hlušina

11.31 Neznečištěná vytěžená hlušina

0 Neklasifikované jako nebezpečné

vytěžená hlušina

11.4 Obsah žump

11.41 Obsah žump

0 Neklasifikované jako nebezpečné

kal ze septiků

12 Minerální odpady

12.1 Stavební a demoliční odpady

12.11 Odpadní beton, cihly a sádra

0 Neklasifikované jako nebezpečné

odpad jinak blíže neurčený

odpad z jiných směsných materiálů na bázi cementu

beton

cihly

stavební materiály na bázi sádry

12.12 Odpadní uhlovodíkový materiál pro povrch vozovek

0 Neklasifikované jako nebezpečné

asfalt obsahující dehet

asfalt (neobsahující dehet)

uhelný dehet a výrobky z dehtu

1 Nebezpečné

izolační materiál s obsahem azbestu

12.13 Směsné stavební odpady

0 Neklasifikované jako nebezpečné

ostatní izolační materiály

směsný stavební a demoliční odpad

12.2 Odpadní azbest

12.21 Odpadní azbest

0 Neklasifikované jako nebezpečné

odpad z výroby azbestocementu

vyřazené zařízení obsahující volný azbest

odpad ze zpracování azbestu

stavební materiály na bázi azbestu

1 Nebezpečné

odpad obsahující azbest z elektrolýzy

12.3 Odpadní přirozeně se vyskytující minerální látky

12.31 Odpadní přirozeně se vyskytující minerály

0 Neklasifikované jako nebezpečné

vodné kaly obsahující keramické materiály

prachový odpad

vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu

ostatní nekompostovatelné odpady

červený kal z výroby oxidu hlinitého

zemina a kamení

zemina z čištění a praní řepy

pevný odpad z primární filtrace a prosévání

hlušina

odpad z těžby rudných nerostů

odpad z těžby nerudných nerostů

odpad z řezání a broušení kamene

odpad ze zpracování rudných nerostů

odpad ze zpracování nerudných nerostů

odpad z praní a čištění nerostů

odpadní štěrk a kamenivo

odpad ze surovin před tepelným zpracováním

odpadní písek a jíl

odpad z odlučování písku

odpad jinak blíže neurčený

12.4 Odpad ze spalování

12.4 Odpad z čištění spalin

0 Neklasifikované jako nebezpečné

reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů

pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin

prach ze spalin

ostatní kaly z čištění plynů

jiný pevný odpad z čištění plynů

kaly z čištění plynů

pevný odpad z čištění plynů

1 Nebezpečné

vodné kapalné odpady z čištění plynů a ostatní vodné kapalné odpady

prach ze spalin

popílek a ostatní odpady z čištění spalin

kaly z čištění plynů

uhý odpad z čištění plynů

12.42 Strusky a popílky z tepelného zpracování a spalování

0 Neklasifikované jako nebezpečné

vodné kaly z čištění kotlů

pecní popel

pecní popel a struska

pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)

kotelní prach

kotelní struska

jiný úlet a prach

jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů)

ostatní kaly

rašelinový popílek

struska obsahující fosfor

odpad z pyrolýzy

strusky (z prvního a druhého tavení)

pevný odpad z čištění plynů

nezpracovaná struska

odpad ze zpracování strusky

odpad jinak blíže neurčený

1 Nebezpečné

černé stěry z druhého tavení

kotelní prach

arseničnan vápenatý

pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)

popílek

popílek ze spalování ropných produktů

jiný úlet a prach

strusky / pěny z prvního tavení

(z prvního a druhého tavení)

12.5 Různé minerální odpady

12.51 Umělý minerální odpad

0 eklasifikované jako nebezpečné

prach oxidu hlinitého

vodné suspenze obsahující keramické materiály

odpad na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého

jinde neuvedený uhličitan vápenatý

jiný úlet a prach

fosfosádrovec

dlaždice a keramika

odpad z kalcinace a hašení vápna

odpadní materiály na bázi skelných vláken

odpad z destilace lihovin

odpad jinak blíže neurčený

12.52 Odpadní žáruvzdorné materiály

0 Neklasifikované jako nebezpečné

licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující organická pojiva

icí formy a jádra použitá k odlévání obsahující organická pojiva

kotelní prach

upotřebené vyzdívky a žáruvzdorné materiály

použité karbonové pásky a ohnivzdorné materiály z elektrolýzy

odpad jinak blíže neurčený

1 Nebezpečné

upotřebené vyzdívky

upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin

12.6 Kontaminované zeminy a znečištěná vytěžená hlušina

12.61 Znečištěné zeminy a kamenivo

1 Nebezpečné

uniklé ropné látky

12.62 Znečištěná vytěžená hlušina

13 Solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad

13.1 Solidifikovaný nebo stabilizovaný odpad

13.11 Solidifikovaný nebo stabilizovaný odpad

0 Neklasifikované jako nebezpečné

odpad stabilizovaný / solidifikovaný hydraulickými pojivy

odpad stabilizovaný / solidifikovaný organickými pojivy

odpad stabilizovaný biologickým zpracováním

13.2 Vitrifikovaný odpad

13.21 Vitrifikovaný odpad

0 Neklasifikované jako nebezpečné

vitrifikovaný odpad

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU